Financiële positie

Financiele positie

Afwijkingen

Afwijkingen

Afwijkingen 1e berap 2019 Primitieve begroting Afwijkingen 1e berap Toelichting
(* € 1.000)
Structureel resultaat programmabegroting 2019 -2.161
Pg Structurele afwijkingen 1e berap
1 Overige accommodaties en woningen 22 De Keurkamer is de komende jaren verhuurd, dit levert extra huurinkomsten op van ca 32.000. Over 2019 zijn er nog incidenteel wat lasten (aansluitingen etc), waardoor het voordeel wat lager is.
1 Pilot 1 loket voor woonadvies 40 Er is een verkenning bezig van de realiseerbaarheid van een integraal loket op lokale en regionale schaal. Er is begonnen met een inventarisatie van bestaande loketten, daarnaast ligt er het rapport “Eigenhuis coach” van Atrivé (n.a.v. een onderzoek in opdracht van de regio Achterhoek) over de mogelijke inrichting van een integraal loket. Er wordt gewerkt aan een ambtelijk advies o.b.v. het rapport van Atrivé aan de thematafel W&V. Het Energieloket, uitvoerder van de Duurzaamheidslening en beoogd uitvoerder van de Toekomstbestendig Wonen Lening, is bezig met de verbreding van hun competenties naar o.a. het sociaal domein. Ook daar wordt gekeken hoe kan worden aangesloten bij bestaande structuren (o.a. Zlim Thuis). De aanbeveling is af te wachten wat het resultaat is van de regionale activiteiten op dit gebied en vooralsnog niet zelf te starten met deze pilot.
1 Omgevingsvergunningen bouw 40 Door de positieve economische positie worden de woningbouwplannen die tijdelijk waren stopgezet, weer opgepakt. Tevens is er ook een aantal vergunningen voor grotere bouwplannen aangevraagd. De verwachting is daarom dat de geraamde inkomsten iets hoger zullen uitvallen.
4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen -27 De afgelopen jaren is het aantal kwijtscheldingen op gemeentelijke belastingen hoger. Structureel is dit circa € 75.000 hoger. Hiervan wordt 62,5% gedekt uit de voorziening voor riolering. Er blijft dus nog € 27.000 over die niet is gedekt. We onderzoeken of we deze hogere kosten kunnen dekken uit de afvalstoffenheffing en welke gevolgen dit eventueel heeft voor het tarief.
BV Algemene uitkering september- en decembercirculaire 2018 -16 Betreft de effecten van de september - en decembercirculaire voor de algemene uitkering
BV Deelnemingen inkomsten 336 Per saldo ontvangen wij naar verwachting € 336.000 meer dividend dan begroot. Alliander geeft een voordeel van € 239.000, de Bank Nederlandse Gemeenten € 182.000. Bij Vitens verwachten we een nadeel van € 85.000. De informatie is verstrekt door de diverse bedrijven. Het uiteindelijke resultaat is bekend na de aandeelhoudersvergaderingen. Op basis van onze berekening (gemiddelde afgelopen 3 jaar), geeft dit een meerjarig voordeel van € 150.000 per jaar.
Kleine posten -4 Betreft kleine afwijkingen, waaronder een voordeel op lucht-oblique en panoramafoto's, kunst en cultuur en NL-Duitse taal. Er zijn kleine nadelen op de kosten sportverkiezing, leerlingenvervoer, onderwijsvergoedingen en de bijdrage aan A&O fonds.
Totaal structurele afwijkingen 391
Structureel resultaat -1770
Incidenteel resultaat programmabegroting 2019 2.220
Pg Incidentele afwijkingen 1e berap
1 Verkeersmaatregelen -27 In het kader van het project N18 is de verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruising N18 – Zelhemseweg vervangen. Vanwege de aansluitende Zelhemseweg dient de gemeente voor 25% bij te dragen aan het beheer en onderhoud van de VRI. In 2018 is met Rijkswaterstaat overeengekomen dat de onderhouds- en exploitatiekosten in één keer voor een periode van 15 jaar worden afgekocht voor een bedrag van € 26.250 incl. BTW. Rijkswaterstaat heeft dit bedrag recent in rekening gebracht. Dit leidt in 2019 tot een eenmalige (noodzakelijke) overschrijding van het budget voor Verkeersmaatregelen/Onderhoud.
1 Onderhoud openbare werken -14 Overschrijding door verhoogde kosten uitbesteed werk en kosten voor telefonie en data bij openbare werken.
1 Gemeenschappelijke Regeling ODA -100 Betreft verhoging in de bijdrage ODA. De huidige lijn van het college is om, mede op basis van een motie vanuit de raad, verhogingen niet zonder meer te accepteren. We vragen voor structurele verhogingen zonodig een zienswijze van de raad. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR om al of niet de voorgestelde verhoging van de begroting van de GR te accepteren.
1 Taskforce 30 De taskforce wordt medio 2019 opgepakt (na start nieuwe programmamanagers). Door de latere start, is het budget van € 75.000 niet volledig nodig. Ook voor de komende jaren kunnen we kiezen om de taskforces wat te temporiseren, waardoor het budget omlaag kan.
1 Civieltechnische kunstwerken 17 De kosten op civieltechnische kunstwerken kunnen in 2019 met 17.000 verlaagd worden.
2 Inclusie 20 Budget kan van € 45.000 naar € 25.000 worden bijgesteld door meer gebruik te maken van eigen menskracht en bestaande middelen.
2 Buurtbudgetten/samenlevingsinitatieven 20 Het budget voor de samenlevingsinitatieven is € 60.000. Dit kan in principe naar beneden bijgesteld, door meer gebruik te maken van bestaande budgetten.
3 Circulaire economie 25 Op basis van de inschatting van de kosten in 2019 voor trainingen Circulaire economie, voorlichting (o.a. scholen), methode circulair aanbesteden Rendemint (gebruik software) en deelname Circulair Varsseveld, verwachten we € 50.000 nodig te hebben. Hiermee besparen we incidenteel € 25.000,- (totale budget is € 75.000).
3 Arbeidsmarktinitatieven 60 Binnen dit budget wordt uitvoering gegeven aan Arbeidsmarktinitiatieven, Innovatie en Recreatie & Toerisme. Voor 2019 zijn de volgende bestedingen voorzien: - Arbeidsmarktinitiatieven (Pilot scans arbeidsparticipatie, Thematafelinitiatieven, Vervolg op pilot Jaws) € 16.000 - Innovatie (Inrichten Startup-locatie Frank Daamen) € 50.000 - Toerisme (Ommetje Silvolde-Terborg, verbeteren website, groslijst uitvoeren) € 40.000 - Marketing & Aquisitie uitvoeren (website, brochures, gifts) € 10.000 - Diverse contributies € 9.000 Er is in 2019 daarmee incidenteel sprake van vrijval van € 60.000.
4 Gemeenschappelijke Regeling Vnog -200 De Veiligheidsregio stevent in 2019 en 2020 af op een jaarlijks tekort van zo'n 4,5 miljoen euro. Het tekort bleef vorig jaar was 2,8 miljoen. Voor Oude IJsselstreek is over 2019 daarmee een tekort te verwachten van ruim € 200.000. Vanaf 2020 loopt het verwacht tekort op naar circa € 260.000. De huidige lijn van het college is om, mede op basis van een motie vanuit de raad, verhogingen niet zonder meer te accepteren. We vragen voor structurele verhogingen zonodig een zienswijze van de raad. Momenteel werkt de VNOG verschillende scenario’s uit. Besluitvorming verwerken we in de begroting 2020.
4 Veiligheidsbeleid -57 De kosten voor veiligheidsbeleid zijn hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door incidentele kosten voor het keurmerk veilig buitengebied, extra inzet op voorlichting en risico inventarisatie.
4 OZB niet woningen 90 De verwachting is dat de opbrengsten OZB niet-woningen € 90.000 hoger is dan begroot.
BV Vacaturegelden/budget van buiten naar binnen 40 In het budget zit € 85.000 tbv 'van buiten naar binnen werken'. Dit budget betreft feitelijk out-of -pocketkosten. In 2019 verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben.
Kleine posten 28 Betreft kleine voordelen op onder andere communicatie, project doorgaande leerlijn Silvolde en bestuurskosten.
Totaal incidentele afwijkingen -68
Incidenteel resultaat
Totaal afwijkingen 323
Totaal resultaat voor 2019 59 382

Leningenportefeuille

Leningenportefeuille

De leningenportefeuille is met de jaarrekening 2018 gedaald naar € 116,528 mln. Dit is conform de programmabegroting 2019. Naar verwachting loopt de leningenportefeuille op naar circa € 120 mln eind 2019. Dit komt met name door de tekorten op het Sociaal Domein.

Risico's en verwachtingen

Risico's en verwachtingen

De belangrijkste risico's en verwachtingen zijn:

  • Gemeenschappelijke regelingen; De meeste gemeenschappelijke regelingen geven financiële tekorten aan. De gevraagde bijdrage aan de deelnemende gemeenten wordt daardoor steeds hoger. De huidige lijn van het college is om, mede op basis van een motie vanuit de raad, verhogingen niet zonder meer te accepteren. We vragen voor structurele verhogingen zonodig een zienswijze van de raad. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR om al of niet de voorgestelde verhoging van de begroting van de GR te accepteren.
  • Sociaal domein; zie hiervoor programma 2.
  • Salarisontwikkeling CAO en Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren; Op basis van de resultaten van de personeelsbegroting over Q1, doorberekend naar jaarbasis komen we op een positief saldo van € 230.000. Dit is een afspiegeling van de P begroting en de overige P budgetten.
    Tegelijkertijd is de uitkomst van de CAO onderhandeling over 2019 (salarisverhoging) nog niet duidelijk. We hebben in de begroting rekening gehouden met 2,5% stijging. De huidige stand lijkt tot wellicht 3% te komen. Daarnaast zijn de effecten van de invoering van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) nog niet geheel duidelijk. Mogelijk kan hiervoor extra budget benodigd zijn. Ook kan het mogelijk verlengen van het generatiepact financiële gevolgen hebben.
  • Meicirculaire; de gevolgen vanuit de meicirculaire op de algemene uitkering en budgetten voor het sociaal domein zijn nog niet bekend bij het samenstellen van de 1e berap en voorjaarsnota. Deze kunnen zowel positief als negatief uitvallen.
  • Grondexploitatie; De verwachting is dat we de dit jaar en de komende jaren incidenteel voordeel op het rekeningresultaat krijgen. Zodra de te boeken winsten concreet (hard) zijn, kunnen we deze meenemen.
  • Groenonderhoud; In 2018 is het achterstallige onderhoud aan laanbomen nog niet geheel weggewerkt en door meer aantasting van bomen door ziekten en plagen is meer inzet nodig, geprobeerd wordt om dit binnen het reguliere budget uit te voeren. De verwachting is dat de plaagdruk van de Eikenprocessierups hoger is dan vorig jaar. Door prioritering van locaties en inzet op biodiversiteit wordt geprobeerd om deze overschrijding zo laag mogelijk te houden.

Investeringen

Investeringen

De afgelopen jaren is stapsgewijs gewerkt aan het invullen van tracédelen van het fietspad Engbergen-Sinderen. Deze verbinding is vanuit recreatieve beleving én verkeersveiligheid van groot belang.

Ondermeer voor het fietspad langs de Keizersbeek en het recentelijk aangelegde fietspad langs de Engbergseweg is op grond van uiteenlopende regelingen co-financiering ontvangen. Dekking van grondaankoop- en aanleg kosten geschiedt momenteel uit verschillende investeringskredieten, te weten Grond recreatiepad Engbergen-Sinderen, Grondverwerving Doesburg-Bocholt, aanleg Fietspad Engbergen-Sinderen fase 1 en kavelruil 2015.

Om de financiële overzichtelijkheid te vergroten en op het juiste moment gebruik te kunnen maken van co-financieringsmogelijkheden die bijdragen aan de aanleg van de gehele fietsverbinding wordt voorgesteld om alle losse bestaande kredieten bij elkaar te voegen tot één krediet voor de grondverwerving en één krediet voor de realisatie fietsverbinding Gendringen-Engbergen-Sinderen met een totale omvang van € 360.000. Deze wijziging is budgettair neutraal. Afhankelijk van de ontwikkelingen is er in de toekomst mogelijk nog aanvullend krediet nodig. Mocht dit aan de orde zijn, dan betreft dit uiteraard een nieuw besluit, die aan de raad wordt voorgelegd.

Tkv Budgettair neutrale wijzigingen investeringen Krediet uitgaven Krediet inkomsten
2.1 Grond recreatiepad Engbergen-Sinderen 62
2.1 Grondverwerving fietpad Doesburg-Bocholt 98
2.1 Aanleg fietspad Enbergen-Sinderen fase 1 182
8.1 Kavelruil 2015 18
2.1 Grond fietsverbinding Gendringen- Engbergen- Sinderen 160
2.1 Aanleg fietsverbinding Gendringen - Engbergen - Sinderen 200
Saldo budgettair neutrale wijzigingen investeringen 360 360

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Conform de begrotingsdoctrine, worden ontwikkelingen in de 1e berap niet als begrotingswijziging vastgesteld. Uitzondering hierop zijn de administratieve wijzigingen die budgettair neutraal van programma verschuiven. Dit betreft budgetten die alleen technisch/boekhoudkundig verschuiven van taakveld (en daarmee van programma).

Begrotingswijziging
Tkv Budgettair neutrale wijzigingen Uitgaven Inkomsten
0.8 Overige baten en lasten; inclusie -45
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 45
3.1 Verduurzamen -100
0.3 Beheer overige gebouwen; verduurzamen 100
7.4 Milieu -4,4
3.1 Economie -1,1
2.5 Openbaar vervoer 5,5
4.3 Onderwijsbeleid -48
0.8 Overige baten en lasten; leerplicht 48
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3
8.3 Wonen en bouwen 3
0.3 Beheer overige gebouwen; onderhoud -75,7
0.8 Overige baten en lasten; gebouwen 24,5
1.1 Brandweeraccommodaties 6
3.3 Ondernemerscentrum -2,1
5.2 Sportaccommodaties -7,4
5.5 Molens 4,8
0.10 Reserves gebouwen 49,9
0.8 Overige baten en lasten; riolering -257
7.2 Riolering -257
0.4 Overhead 146
7.2 Riolering 146
0.1 Bestuur -135
0.3 Beheer overige gebouwen; Dru -9
5.3 Cultuur-presentatie,productie en participatie 187
5.4 Musea -8
5.6 Media -25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie;maatschappelijke stichting -10
Saldo budgetttair neutrale wijzigingen -111 -111