Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis.

G

Het nieuwe beleidsplan Wegen is in maart door de raad vastgesteld. In het plan staat (onder andere) aangegeven dat de kwaliteit van de wegen een lichte stijging laat zien richting kwaliteitsniveau basis. Op dit moment wordt kwaliteitsniveau basis nog niet overal bereikt. Met name de asfaltverhardingen blijven achter. De komende beleidsperiode wordt voor het onderhoud aan de wegen daarom de focus gelegd op asfalt wegen en in mindere mate op wegen met een elementenverharding. Voor wegen die afgeschreven zijn en compleet vervangen moeten worden, stellen we voor om ook in 2023 een bedrag van € 750.000 op te nemen op de investeringslijst. De basis hiervoor is de meerjarenplanning voor de vervangingen (reconstructies). 

*1.10.2: Openbare verlichting.

G

Voor het zomerreces zal er een notitie komen om het huidige beleid (met wat kleine aanpassingen) voor een periode van 5 jaar te verlengen. Daarnaast is het de bedoeling dat er dan ook Beeldend Beleid is. Dit wordt op de website van de gemeente geplaatst zodat iedereen kan zien (aan de hand van foto's met begeleidende tekst) wat het beleid van de gemeente op het gebied van openbare verlichting is. In de nieuwe beleidsnotitie wordt de focus gelegd op het vervangen van de bestaande conventionele verlichting naar LED verlichting en de hierbij behorende energie reductie. Vanaf 2017 is begonnen met het gefaseerd vervangen van de (verouderde) verlichting naar LED verlichting. Hierbij wordt in eerste instantie de energie verslindende verlichting vervangen (SOX en SON). Met het huidige beschikbare budget is het de verwachting dat we deze eind 2021 vervangen hebben.

 

*1.10.3: Wateroverlast.

G

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een (wettelijke) verplichting opgenomen dat iedere gemeente een stresstest uitvoert. Bij deze test wordt niet alleen gekeken naar wateroverlast, maar ook naar hitte, droogte en waterveiligheid. De resultaten van de test komen in 2019 beschikbaar. Vervolgens dient er in 2020 een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld te zijn met betrekking tot de geconstateerde knelpunten. De stresstest is inmiddels uitgevoerd en voor de opgenomen thema's zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. De komende tijd zullen deze met diverse stakeholders  in werksessies besproken worden, om uiteindelijk te komen tot een uitvoeringsagenda. Tot nu toe verloopt het één en ander volgens planning en wordt aansluiting gevonden met hetgeen wettelijk voorgeschreven is.

*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

G

Onderzoek geeft aan dat op dit moment er binnen de huidige woningvraag sprake is van een tekort aan gelijkvloerse woningen en starterswoningen (goedkope rijtjeshuizen). Er nu een overschot aan vrijstaande koopwoningen. De behoefte is kleiner bouwen voor zowel jong als oud. Bovendien is er sprake van een mismatch tussen kernen: er is in Varsseveld, Gendringen en Silvolde geen evenwicht tussen de vraag naar nieuwe woningen en het aanbod aan plannen. In Ulft en het buitengebied is er een overschot. Terborg zit er tussenin.

De mismatch in de verhouding vraag-aanbod kunnen we terugdringen door de extra ruimte voor nieuwe woningen die beschikbaar komt. Bevolkingsonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de huishoudensgroei langer aanhoudt dan was voorzien. We gaan kwaliteitscriteria stellen aan de bouw van extra woningen zodat er vooral woningen voor starters en senioren bij komen.

*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot.

G

Op het gebied van verkeersveiligheid is het fietspad Engbergseweg begin 2019 afgerond. Daarnaast zijn de fietsprojecten Sinderenseweg, Zelhemseweg en het fietspad Ulft - Silvolde in voorbereiding. De eerste twee projecten worden in de 1e helft van 2019 uitgevoerd, de ruimtelijke procedure voor het fietspad Ulft - Silvolde wordt naar verwachting in de 2e helft van 2019 opgestart na afronding van de grondverwerving.

Ten aanzien van ongevallenlocaties is de aanpak van de kruising Oude Dinxperloseweg - Lichtenberg in Silvolde voorbereid, dit wordt gecombineerd met reeds gepland onderhoud in de 1e helft van 2019. Tevens is de trajectaanpak N817 (rotonde 't Goor en verbetering fietsoversteek Hoofdstraat) in procedure en heeft Rijkswaterstaat op verzoek van de provincie Gelderland en de gemeente de onteigeningsprocedure voor de rotonde N317 - Bontebrug afgerond. De werkzaamheden aan de N817 en N317 worden naar verwachting in 2020 uitgevoerd.

Met betrekking tot overwegveiligheid is samen met ProRail verder gewerkt aan uitwerking van oplossingen voor de resterende onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente. Besluitvorming vindt naar verwachting in 2019 plaats, uitvoering volgt dan in 2020.

Tot slot is met de aanschaf van extra snelheidsdisplays geïnvesteerd in gedragsbeïnvloeding, met name gericht op de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom (30 km/uur zones).

*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

G

Begin 2019 hebben we bijgedragen aan de Mobiliteitsagenda 2030, die in regionaal verband is opgesteld. Daarin zijn de opgaven op het gebied van duurzame, robuuste en slimme mobiliteit bepaald. De komende maanden wordt deze agenda vanuit de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid vertaald in een uitvoeringsprogramma. Op enkele dossiers zijn daarnaast al nieuwe stappen gezet:

Spoorlijn Arnhem - Winterswijk: we ondersteunen de regionale lobby voor verdere kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk, in eerste instantie gericht op het mogelijk maken van een RegioExpres (sneltrein Doetinchem - Arnhem) door vrijwel het gehele traject Zevenaar - Doetinchem te verdubbelen.

2e fase N18: samen met de gemeente Oost Gelre hebben we een leidende rol bij de nadere uitwerking van de 2e fase N18 en de lobby naar het Rijk. In samenspraak met de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid wordt de regionale wens de komende maanden geconcretiseerd.

Andere mobiliteit: De pilot met de dorpsauto's in Breedenbroek en Netterden is met een jaar verlengd. Samen met de betrokken stichtingen en de provincie Gelderland wordt toegewerkt naar een sluitende exploitatie van de dorpsauto's vanaf 2021.

Efficiënter doelgroepenvervoer: Het doelgroepenvervoer van Laborijn is toegevoegd aan ZOOV. Hierdoor wordt het vervoersysteem van ZOOV beter benut. Daarnaast is een analyse gestart naar het vervoer voor dagbesteding, met als doel het aantal noodzakelijke vervoersbewegingen van cliënten te verminderen.

*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau).

G

Het actualiseren van de meer jaren onderhoud planningen (MJOP) van de gemeentelijke gebouwen is afgerond. Het is inzichtelijk wat er de komende jaren aan onderhoud verricht moet worden om op niveau basis te blijven. Het betekent wel dat de jaarlijkse dotatie voor grootonderhoud mogelijk verhoogd dient te worden om op basis niveau te blijven. Dit jaar wordt er voor alle gemeentelijke gebouwen een EED audit gedaan, dit is verplicht gesteld vanuit de Europese Commissie. Het budget voor verduurzaming wordt in 2019 benut voor het pand Frank Daamenstraat.

*1.10.8: Plattelandsontwikkeling.

G

Evenals voorgaande jaren hebben we een werkbudget aan de Plattelandsraad beschikbaar gesteld om concrete projecten met draagvlak binnen de samenleving uit te voeren.

Het gaat om projecten die betrekking hebben op natuur, landschap, kringlooplandbouw en daarmee uitvoering geven aan onze beleidsambitie.

Een vitaal en leefbaar platteland is een belangrijke bouwsteen voor de Toekomstvisie die momenteel wordt opgesteld.