Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Waar gaan we naartoe?

-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

G

In het eerste kwartaal is hard gewerkt aan de Regionale energie strategie (RES). Het concept RES zal 1 juli bij het Rijk worden ingediend. De behandeling in de gemeenteraad komt daarna.
Er is een opdracht uitgezet voor de Regionale energiemonitor 2020. Hierin komt een vergelijking in behaalde resultaten per Achterhoekse gemeente.

-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

G

In het RES is een hoofdstuk opgenomen, waarin de warmtetransitie of Regionale Structuur Warmte (RSW), wordt behandeld. Deze RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het aanbod in de gemeente.

De voorbereidingen voor het maken van de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente zijn gestart. De TVW gaat over (de planning van) het aardgasvrij maken van alle wijken in de gemeente.

-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas.

O

De initiatieffase voor de Wijk van de Toekomst (WvdT) in de gemeente is begonnen. In deze fase wordt bij de bevolking de interesse voor de WvdT gepeild. Als de interesse er is, worden de juiste mensen en partijen bij elkaar gebracht. Door het corona virus is vertraging opgelopen in deze fase. We doen een verzoek uit naar de provincie om deze fase te verlengen tot eind 2021.

-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

O

De dienstverlening  voor het ophalen van het huisvuil met Buha is geëvalueerd. De evaluatie is ter kennisname gebracht aan de raad. Conform de vastgestelde startnotitie zijn verschillende scenario's voor de inzameling van grof huishoudelijk afval (GHA) in de gemeente onderzocht. In januari zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de raadscommissie FL. Een bespreking van de eindrapportage stond gepland in april, maar is door de coronamaatregelen uitgesteld. 
Voorgesteld is om de bespreking over GHA uit te stellen en samen met een bespreking over het ophalen van fijn huishoudelijk afval (FHA) te verplaatsen naar het eerste kwartaal 2021.

*1.7: Een visie op onze omgeving.

Waar gaan we naartoe?

-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet.

G

Begin april is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Op het moment van schrijven is nog niet bekend met hoe lang. Wij lagen (en liggen) op schema, en gaan door op de huidige voet, met het ontwerpen van de Toekomstvisie en met de uitwerking van de implementatie van de Omgevingswet in een Startnotitie. Met name dat tweede gedeelte is nu onzeker, omdat we niet weten hoe lang er uitgesteld wordt en wat er wanneer voor ons beschikbaar komt.

*1.8: Flexibel wonen op maat

Waar gaan we naartoe?

-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans.

G

Er zijn twee instrumenten gecreëerd waarmee we beter kunnen sturen naar evenwicht tussen vraag en aanbod: de "Regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek" en de "Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek". Laatstgenoemde lokale criteria zijn in februari van dit jaar vastgesteld door de raad.
Er is een projectteam woningbouw samengesteld dat nieuwbouw initiatieven toetst met deze instrumenten en proactief nieuwe initiatieven van de grond trekt.

-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen).

G

Het college heeft het procesplan van de Taskforce Wonen en Zorg vastgesteld. Daarin is beschreven welke stappen we gaan zetten voor het maken van een visie op wonen en zorg voor ouderen. Het streven is om eind 2020 deze visie aan de raad voor te leggen. Het is wel de vraag of en in hoeverre de beperkingen die aan ons zijn opgelegd in het kader van het indammen van Covid-19 van invloed zijn op de planning. 

Overige onderwerpen binnen programma 1

Waar gaan we naartoe?

-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

O

Dit jaar loopt het GRP af. Vanaf 1 januari is het wettelijk niet meer verplicht om een GRP te hebben. Veel onderdelen vanuit het GRP zullen een plaats moeten krijgen in de omgevingsprogramma’s, dan wel plannen. Daarover is nog veel onduidelijkheid, ook landelijk. Mogelijk is extra tijd nodig om zaken beter op elkaar af te stemmen. In geval van uitstel, wordt hiervoor separaat een voorstel aan de raad gedaan.

-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

G

Begin 2020 is het onderzoek naar een 2e fase N18 afgerond, waarna in samenwerking met de provincie Gelderland een voorstel tot gefaseerde doorontwikkeling naar een regionale stroomweg (100 km/uur, 2x2 rijstroken, ongelijkvloers) is opgesteld. De Achterhoek Raad zal hierover een besluit nemen zodra de Corona-maatregelen dat toelaten. Regionaal zijn we aangehaakt bij de verdere verkenning van de RegioExpres en het uitwerken van een programma voor snelle fietsverbindingen.

Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces.  Er zijn nieuwe projecten gestart, onder andere ten aanzien van ov-chipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming. Aan genoemde projecten wordt ook bijgedragen vanuit de Regio Deal.

Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid is een LEADER-aanvraag voor een elektrische dorpsauto in Breedenbroek ondersteund en zijn er deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.

-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.

G

Ter voorbereiding op het realiseren van een visie op een Vitaal Platteland zijn we gestart met het opstellen van een onderzoeksopdracht gericht op het verzamelen en analyseren van relevante databestanden. Dit moet ons inzicht geven waar in het buitengebied opgaven en ontwikkelkansen spelen dan wel te verwachten zijn. Kort na het zomerreces wordt een startnotitie aan de raad ter bespreking voorgelegd waarna in de 2e helft van 2020 met het opstellen van de integrale visie kan worden gestart

-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken.

G

Met het O-team van Min BZK en de aanliggende gemeenten aan de Nederlandse zijde van de Oude-IJssel en het Waterschap hebben we onlangs overeenstemming bereikt over een onderzoeksopdracht ter versterking van de Oude-IJssel. De uitvoering hiervan loopt t.g.v. de Corona-crisis wellicht enige vertraging op, maar verwachten wij Q3 2020 gereed te hebben.

Daarnaast wordt er momenteel zowel voor het gebied Landfort-Engbergen als voor het gebied van de Hogebrug te Ulft tot en met 't Anker te Ulft een uitwerking gemaakt op stroomgebiedniveau van de Oude-IJssel.

-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen.

G

De 'Visie op landschap, natuur en groene kernen' is in de maak. Dit visietraject heeft enige vertraging opgelopen door de corona maatregelen. Hierdoor zijn een aantal stappen in het participatietraject omgezet naar een digitale samenwerkingsvorm. De gemeenteraad is over de inhoud en de hernieuwde planning geïnformeerd via actieve informatievoorziening in de raadscyclus van april.