Programma 2: Een leefbare gemeente

*2.1: Meedoen aan onze samenleving

Waar gaan we naartoe?

-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

G

Versterken samenleving:

Om te komen tot een dekkend en samenhangend basisniveau is het project Versterken sociale basis gestart. Met dit project worden de in 2019 opgedane inzichten voor verbetering opgepakt en uitgewerkt. De startnotitie Versterken sociale basis is in april door de raad vastgesteld. Daaruit volgt een bouwstenennotitie waarmee de implementatie zal worden vormgegeven.

 

-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

G

Het wegnemen van barrières voor inwoners en het in samenhang aanbieden van ondersteuning (integrale samenwerking) is onderdeel van het project Versterken sociale basis. De startnotitie voor dit project is in maart door het college aan de raad voorgelegd. Medio 2020 wordt een notitie aan de raad voorgelegd waarin de bouwstenen voor de implementatie zijn opgenomen. De implementatie zal starten in de 2e helft van 2020. Het project ligt op schema.

-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

O

2.1.3.1: De Adviesraad Sociaal Domein is nu 1 jaar actief en heeft een eerste evaluatie gehad. Tot nu toe hebben zij 2 gevraagde en 2 ongevraagde adviezen uitgebracht aan het gemeentebestuur.

2.1.3.2: Om laagdrempelige ontmoeting in de wijk verder te stimuleren en te versterken is het project 'Versterking sociale basis' gestart. In de eerste helft van dit jaar wordt een notitie opgesteld met daarin de uitgangspunten en bouwstenen op basis waarvan de sociale basis vanaf 1 januari 2021 vormgegeven en ingericht wordt.

2.1.3.3: De gemeenteraad heeft in februari de 'Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020' vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en het proces opgenomen om te komen tot het beleidsplan in 2020. Op dit moment zetten we de digitale mogelijkheden in om een optimaal participatietraject te kunnen realiseren ivm de actuele corona-crisis.

2.1.3.4: In april is de startnotitie voor de Veranderopgave inburgering (Voi) in het college aangenomen, waarin de stappen staan die worden genomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar invoering van de wet maar het totale beleid rondom inburgering. De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021.

2.1.3.5: In februari heeft de gemeenteraad de 'Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek' vastgesteld. Daarin staan de stappen, de acties en het besluitvormingstraject beschreven die we met elkaar doorlopen om de opbouw van de nieuwe uitvoering in onze gemeente tijdig te realiseren.

2.1.3.6: Het project Meedoen Werkt! wordt in de kern geraakt door de Corona-crisis. De aanpak is gebaseerd op ontmoeting tussen werknemers en werkgevers. Dit kan nu niet plaatsvinden.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de financiële impact zal zijn, en of de ontstane vertraging in de 2e helft van dit jaar mogelijk weer kan worden ingelopen. Op dit moment gaan we ervan uit dat we zeker € 250.000,= niet realiseren als onderdeel van de kwaliteitsslag.

2.1.3.7: Met verschillende onderwijsinstellingen, onder andere met Civon, basisscholen en het Almende College is afgesproken dat we de krachten van Technobasis bundelen. Op die manier maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met techniek. Techniek is één van de belangrijkste sectoren qua werkgelegenheid.

2.1.3.8: Op basis van een evaluatie is de Meedoenregeling, inclusief het Kindpakket geactualiseerd en zijn er verbeteringen aangebracht in de wijze van aanvragen.

 

-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning mogelijk is.

O

De coronamaatregelen hebben grote impact op vrijwilligers en mantelzorgers. De verwachting is dat de coördinatie en ondersteuning van informele zorg komende tijd meer inzet vraagt. Daarom zijn er extra maatregelen getroffen voor de mantelzorgers. Ook bij de vrijwillige inzet is sprake van een flinke verschuiving aan werkzaamheden.
Het actualiseren van ons uitvoeringsbeleid informele zorg en het verbeteren van de ondersteuning van vrijwillige inzet is getemporiseerd tot de tweede helft van dit jaar.

-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

O

2.1.5.1.: Uitvoeren preventieprogramma 'positieve gezondheid en preventie'.
Het Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie' is regionaal opgesteld. Dit moet nog vertaald worden naar lokale invulling.
Door andere prioriteiten is dat nog niet gebeurd. Wel worden een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, zoals invulling geven aan de GIDS-gelden en het project SLIMMER.

2.1.5.2.: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving.
We hadden de intentie om een lokaal sportakkoord met het sportlandschap Oude IJsselstreek te realiseren voor de zomer van 2020. Deze is voorlopig uitgesteld. Omdat het lokale sportakkoord van het gehele sportlandschap in de Oude IJsselstreek moet worden, is het belang van de partners groot. We hopen hier na de zomer toch samen invulling aan te geven. We zijn in samenwerking met Achterhoek in Beweging al wel gestart met het uitzetten van een Achterhoekse sportmonitor onder de sportverenigingen. Op deze manier proberen we veel input op te halen waar de behoeftes van de sportverenigingen in de Oude IJsselstreek liggen.

In de coronaperiode ligt sportend Oude IJsselstreek voornamelijk stil. Verenigingen en  sportaccommodaties zijn gesloten. Als gemeente hebben we hier een aantal ondersteuningsmaatregelen voor getroffen naast de steunmaatregelen vanuit het Rijk. Achteraf kunnen we pas beoordelen of deze steunmaatregelen voldoende zijn geweest. Ook Achterhoek in Beweging past zijn werkzaamheden aan op deze periode. We onderzoeken samen met Achterhoek in Beweging hoe we de sport kunnen ondersteunen tijdens en na de coronaperiode.

2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA).
De eerste 3 maanden 2020 zijn volgens planning verlopen.
Inmiddels zijn activiteiten als bijvoorbeeld “Raken met smaken” en “Kunstproject 75 jaar bevrijding” opgeschort ivm corona crisis. Verder zijn veel van de activiteiten die vallen onder ‘Cultuurzomer Achterhoek’ (tot nu toe ± 30 evenementen in de Achterhoek) afgelast of uitgesteld.

-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’.
De uitreiking van de ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ 2020 vindt plaats op zaterdag 26 september bij de opening van het culturele seizoen 2020/2021 in het Portiersgebouw van DRU Industriepark.

De sportverkiezingsavond van 14 maart 2020 is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot nader orde. We hopen dat we deze avond later dit jaar alsnog kunnen organiseren om de sportprestaties van 2019 te eren.

-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz.
De Wvggz is op 1 januari geïmplementeerd. Vervolgens gaan we in 2020 dit monitoren en bijsturen waar dat wenselijk is.

-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen.
Het regionaal voorstel voor de implementatie is in april aangenomen en zal vervolgens in de loop van 2020 worden aangevuld met een lokaal implementatie traject.

-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

G

In het jaarplan voor 2020 zijn drie speerpunten benoemd, namelijk de werkgroep Onbeperkt meedoen, de gemeentelijke organisatie en het vervolg van de nulmeting. De werkgroep heeft inmiddels 12 actieve leden die zich voor allerlei projecten inzetten. Uiteraard gaan we verder met de 'vaste' activiteiten zoals het scholenproject en evenementenbezoeken. Helaas liggen dit soort dingen momenteel even stil, door deCorona-crisis. De werkgroep wil daarnaast dit jaar onder meer aan de slag met fysieke toegankelijkheid en het betrekken van de achterban. Zij nemen zelf het initiatief en de gemeente ondersteunt waar nodig. Binnen de gemeentelijke organisatie hebben we een eigen projectgroep Onbeperkt meedoen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een interactieve kaart op de website en proberen we waar we kunnen het onderwerp bij collega's onder de aandacht te brengen en te houden. Samen met beleidsadviseurs, inwoners en externe organisaties gaan we, zodra dit kan, praten over de aanbevelingen van de nulmeting die in 2019 is gehouden. Dit kunnen we namelijk niet alleen, we moeten de verdere uitwerking samen oppakken.

*2.2: Een leven lang leren

Waar gaan we naartoe?

-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

G

Op basis van de jongerenlijst die we maandelijks ontvangen zijn jongeren zonder startkwalificatie in beeld en wordt ondersteuning geboden om jongeren te begeleiden naar werk, scholing of zinvolle dagbesteding.

-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

G

We zijn bezig om het regionaal en lokaal beleid voor de komende beleidsperiode op te maken. Werkgevers zullen nauw betrokken worden in de aanpak ondersteuning en voorkomen van laaggeletterdheid.