Programma 3: De werkende gemeente

*3.2: Een leven lang leren

Waar gaan we naartoe?

-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs.

G

Om te komen tot een breed gedragen visie met onze samenwerkingspartners is overleg en afstemming nodig. Dit is weliswaar opgestart, maar momenteel beperkt door de maatregelen rondom het Coronavirus. Tegelijkertijd wordt intensief met alle partijen samengewerkt om de noodopvang voor kinderen uit vitale groepen en kwetsbare gezinnen vorm te geven. We gaan er vanuit dat we deze lijn kunnen doortrekken en dit jaar nog conform planning kunnen vormgeven aan de gewenste brede visie op onderwijs.  De invulling van het huidige leerlingenvervoer wordt thans geanalyseerd om op basis daarvan te komen tot bijstellingen die de effectiviteit en de doelmatigheid ten goede komen. Ook is het eerste kwartaal verder uitvoering gegeven aan de samenwerking met scholen om vroegtijdig leerlingverzuim te herkennen en onderkennen en zo uitval van leerlingen te voorkomen.

-3.2.2: Onderwijshuisvesting .

G

Het project "Samen Leren Silvolde" om samen met de stakeholders te komen tot een gemeenschappelijke visie en locatiekeuze in Silvolde is in dit kwartaal voortvarend gestart en ligt op schema. Ten behoeve van het te bouwen IKC in Gendringen voeren de betrokken besturen samen met de gemeente constructief overleg om de stevige basis te leggen voor het onderwijs in Gendringen. Komend kwartaal wordt hierin de gewenste duidelijkheid in verwacht  

*3.3: Bloeiende economie

Waar gaan we naartoe?

-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen.

G

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hofskamp-Oost derde fase in Varsseveld is een projectteam opgericht en is een extern adviesbureau geselecteerd. Er is gestart met de planontwikkeling en de uitvoering van noodzakelijke onderzoeken. Een externe rentmeester voert namens de gemeente gesprekken met eigenaren van nog te verwerven grondposities. Met de provincie voeren we overleg over realisatie van economische en flankerende beleidsdoelen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. Vooralsnog zijn we op planning als het gaat om het vaststellen van het bestemmingsplan in 2020.

Ten tijde van het vaststellen van het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling voor Hofskamp-Oost derde fase waren de economische omstandigheden aanmerkelijk gunstiger dan momenteel t.g.v. de Corona-crisis het geval is. De nog te openen grondexploitatie heeft echter een looptijd van 10 jaar of langer. De exploitatie van Hofskamp-Oost tweede fase heeft ons geleerd dat de uitgifte afhankelijk van de economische omstandigheden per jaar sterk kan fluctueren, maar dat er rond Varsseveld vooralsnog sprake is van een sterke ruimtevraag voor innovatieve maakbedrijven. Dit geeft voldoende perspectief om de planontwikkeling door te zetten.

Uit interne verkenningen is naar voren gekomen dat vooral de bedrijventerreinen IJsselweide te Gendringen-Ulft en Hofskamp-Zuid te Varsseveld in aanmerking komen voor een aanpak om deze toekomstbestendig te houden. Het jaar 2020 zal worden gebruikt om een aanpak per bedrijventerrein te ontwikkelen. Uitvoering van maatregelen is kostenintensief en afhankelijk van in de toekomst beschikbare middelen.

-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap.

G

Uiteindelijk willen we toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van leegstand en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. Dat kan alleen door samenwerking en een goede rol- en taakverdeling waarbij de gemeente, ondernemers en belanghebbenden de handen ineen slaan. In een aantal kernen zijn we daarmee begonnen. Zo zijn er voor Varsseveld en Gendringen gebiedsvisies opgesteld en is het project Ondernemers aan Zet in Terborg uitgevoerd.

-3.3.3: Versterken van de toeristische sector.

G

De bijgestelde beleidsnotitie T&R Oude-IJsselstreek 2020-2024 is in april door de raad vastgesteld. Ter uitvoering van de Beleidsnotitie T&R stellen we een uitnodigingskader op en verkennen we de opzet van de additionele projecten. De beschikbare middelen voor lokale productontwikkeling en het vermarkten van ons lokale aanbod zijn toereikend voor een uitvoeringsniveau zoals we dit de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.
Ondernemers in de recreatief-toeristische sector worden hard getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis. We moeten er van uitgaan dat de resultaten (zowel verblijf als dagbestedingen) in 2020 fors achterblijven bij de cijfers 2019. In lijn hiermee is het dus niet reëel te veronderstellen dat in 2020 de groeiambitie waarop in de beleidsnotitie T&R wordt ingezet, wordt gerealiseerd.
Onze toeristische ondernemers zijn door omstandigheden momenteel minder beschikbaar om met de regiocoördinator te werken aan lokale productontwikkeling en marketing. Wij gaan er echter vooralsnog vanuit dat het werkbudget 2020 in de 2e helft dit jaar zal worden besteed

-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid.

G

De economie is onderhevig aan schommelingen waarbij de hoogconjunctuur overgaat in laagconjunctuur. We hadden in 2019 en de eerste helft van 2020 te maken met een hoogconjunctuur en dat is een goed moment om na te denken over scenario's in tijden van laagconjunctuur. We willen daarmee de wendbaarheid van de economie vergroten en werkgelegenheid behouden in tijden van economische laagconjunctuur. Daarvoor verkennen we samen met werkgevers en onderwijsinstellingen scenario's zodat we een economisch vitale gemeente blijven. De plotselinge opkomst van het coronavirus en de effecten daarvan versnellen dit proces. We zullen daarom nog voor de zomer van 2020 hierover met de gemeenteraad van gedachten wisselen. 

*3.4: Over onze grenzen heen kijken

Waar gaan we naartoe?

-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

G

In het eerste kwartaal van 2020 hebben we samen met de Wirtschaftsforderung Bocholt en de gemeenten Aalten, Winterswijk en Doetinchem het project GROS ingediend bij de Regio Achterhoek. GROS (grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren) is gericht op de verdere versterking van de grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Het Internationaal Netwerkbureau is daarin ondergebracht. De Regio Achterhoek beoordeelt het verzoek om voor dit project subsidie toe te kennen in het kader van de RegioDeal.

We willen nauwer samen werken met de Nederlandse en Duitse buurgemeenten in het gebied van EUREGIO Rijn Waal. De banden met deze gemeenten zijn in het eerste kwartaal aangehaald.  Daadwerkelijke bijeenkomsten en ontmoetingen zijn tot tenminste de zomer geannuleerd vanwege de corona pandemie.

Even was er twijfel of de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden 2020 in Italië een jaar zou opschuiven en dat Oude IJsselstreek pas in 2022 gastheer zou zijn voor de jaarvergadering,  maar daarvan is geen sprake. We zijn daarom gestart met de voorbereidingen van de organisatie van de jaarvergadering in 2021 in onze gemeente en een eerste ruwe schets van het draaiboek is in de maak.

-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de achterhoek.

G

Dit jaar vindt regionaal de evaluatie plaats van de Achterhoekse New Governance structuur. Oude IJsselstreek bereidt deze ook voor. Het college heeft tweemaal de voortgang van de samenwerking in collegeverband geëvalueerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de evaluatie in het derde kwartaal in een commissie te behandelen. 

Ook wordt dit jaar het tweede gedeelte van de Regio Deal gelden naar de regio overgemaakt. Aan de hand hiervan heeft de gemeente een overzicht opgesteld waarin plannen en projecten worden benoemd die, voor het tweede gedeelte,  in aanmerking komen voor de Regio Deal. Dit betreffen eigen initiatieven, maar ook projecten waarbij de gemeente als mogelijke cofinancierder voor wordt gevraagd.