Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

Overige onderwerpen binnen programma 5

Waar gaan we naartoe?

-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

O

Verbeteringen worden binnen de processen / teams opgepakt (bijv. sociaal domein, contractmanagement en subsidieverstrekkingen). Over openstaande punten zijn en blijven we met elkaar in gesprek om verbeteringen door te voeren. We blijven denken in kansen en mogelijkheden om teams verder te helpen. Gezien de corona crisis ligt het tempo begrijpelijkerwijs laag.

-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

O

Binnen grote nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de visie op dienstverlening wordt Privacy en Informatieveiligheid actief meegenomen als onderdeel van succes. Recentelijk zijn er verschillende grootschalige incidenten geweest die de veiligheid van de informatie bedreigt hebben zoals de problemen rondom Citrix en het gebruik van Zoom voor online vergaderen. Doorlopend vraagt privacy en informatieveiligheid de aandacht van de ambtelijke organisatie en het college, als ook van partners waarmee de gemeente een zakelijke relatie heeft. De recentelijk ontstane situatie waarbij op een andere manier gewerkt dient te worden vraagt veel flexibiliteit bij het kunnen beoordelen of gebruikte applicaties voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid & privacy.

-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

G

We voeren de actiepunten uit de communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' verder uit. De ontwikkeling van de digitale communicatie is een continue proces. We zijn gestart met een instagram account, digitale nieuwsbrief sociaal domein en een online participatietraject voor de sociale basis. We gebruiken steeds meer beeld in de communicatie, onder meer door middel van infographics in het gemeentenieuws en video en vlogs. De website voldoet op dit moment op technisch gebied volledig aan de gestelde eisen, is geschikt voor gebruik op mobiele apparaten en tablets en wordt door de inwoner als gebruiksvriendelijk ervaren. Dit zien we in de bezoekersstatistieken, gemiddeld per dag hebben we meer bezoekers dan voorheen. Volgens gerenommeerde benchmarks voldoet de website op het gebied van informatieveiligheid en privacy aan alle verplichtingen die er zijn. In 2020 zetten we, conform de visie dienstverlening 2020, verdere stappen  met het verbeteren van de inhoud op de website. Ook behalen we in 2020 het waarmerk drempelvrij, en zorgen we dat we voldoen aan de regelgeving rondom digitale toegankelijkheid.

-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

G

De website is het belangrijkste digitale kanaal voor onze inwoners. Deze houden we up-to-date en passen we voortdurend aan.
Steeds meer producten maken we online beschikbaar. Zoals in de nieuwe visie op dienstverlening is aangegeven, willen we in 2021 95% van de producten online kunnen aanbieden.

-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,

G

De basishouding 'ja' mits blijft gelden. We managen voortdurend de bestaande vraagstukken en de nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen. Dit op basis van juridische regels, wetten en regelgeving en de financiële consequenties.