Inleiding

Dit voorjaar ondervindt de bevolking van Oude IJsselstreek nog steeds, en in toenemende mate, de gevolgen van een strenge lockdown. Met sluiting van de grens, met een avondklok die maanden geduurd heeft, met horecagelegenheden die lang dicht waren en ook nu nog maar beperkt geopend, met winkels die gedeeltelijk gesloten waren. En helaas ook nog steeds nieuwe besmettingsgevallen en een moeizaam op gang gekomen massavaccinatie.
Desondanks maakt de gemeente Oude IJsselstreek nog steeds beleid, en voert dit ook uit. De gemeente blijft onverminderd ambitieus.
Vooral in de energietransitie is vooruitgang geboekt. De bouw van de 9 molens van het windpark Den Tol is begonnen, de hoeveelheid opgewekte duurzame energie in de gemeente wordt daarmee fors groter. Naast de zonnevelden wordt er onverminderd ingezet op zonne-energie op daken. We zijn ook bezig te onderzoeken op welke gemeentelijke gebouwen en parkeerplaatsen er nog extra zonnepanelen kunnen komen.
STOER is sinds 1-1-2021 operationeel, het eerste kwartaal van 2021 is voornamelijk gericht geweest op de basis op orde en bestaanszekerheid. De eerste betalingen van de uitkeringen zijn inmiddels gedaan. De strategische agenda voor de verdere transformatie wordt in het tweede kwartaal opgesteld.

Intussen wordt nog steeds in overwegende mate binnen de lijntjes van de begroting gekleurd. Uit onderstaand schema blijkt dat de begroting nog steeds sluit met een positief saldo.

Door het gewijzigde woningbouwbeleid ontstaan meer mogelijkheden voor woningbouw met een stijging van de inkomsten tot gevolg. Daar tegenover staan veel minder inkomsten uit deelnemingen als de BNG, Alliander en Vitens. Al deze bedrijven versterken hun eigen vermogen om in de komende jaren forse investeringen te kunnen doen. Dat gaat ten koste van het dividend in deze deelnemingen.
De algemene uitkering stijgt, maar dit betreft vooral corona-compensaties en Sociaal Domein. Die extra gelden moeten worden opzij gelegd om aan de toenemende verplichtingen te kunnen voldoen. Het levert geen extra vrij besteedbare ruimte op.

Al met al zet dit college de ingeslagen weg voort, en kan het goed omgaan met de uitdagingen die Covid-19 ons biedt. Er is nog weinig reden om het beleid in overwegende mate aan te passen. Af en toe een lichte stuurbeweging, en voor de rest het gas erop houden, en de routeplanner blijven volgen naar een uitweg uit deze crisis. Het voertuig is solide, en kan de weg naar de eindstreep aan.

 

De belangrijkste structurele afwijkingen betreffen hogere kosten onderhoud accommodaties en hogere bankkosten.
De belangrijkste incidentele afwijkingen betreffen meer inkomsten uit omgevingsvergunningen en OZB. Daar tegenover staan lagere dividendbaten en hogere lasten voor gladheidsbestrijding en voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.