Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Doelen en acties

1- Vergroenen

Het groene landschap is voor een plattelandsgemeente als Oude IJsselstreek belangrijk. We werken aan versterken van biodiversiteit door meer bomen te planten en bloeiende bermen te stimuleren. Dit draagt ook bij aan de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord, voor opslag van fijnstof en het produceren van zuurstof. Ons groene landschap is de reden dat toeristen naar de Achterhoek komen.

Vergroening in de kernen helpt om hittestress te voorkomen en wateroverlast te bergen bij de toenemende extremen in het weer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. In de groene openbare ruimte kan ook gespeeld worden, door jong en oud. Dit stimuleert ontmoeten en bewegen voor een goede gezondheid en ontspanning.

De gemeentelijke gronden met een agrarische functie die in de buurt liggen van de natuurgebieden zetten we in als de kraamkamer van natuurinclusieve landbouw. Dit draagt bij aan een vitaal buitengebied, milieu en ondersteunt de transformatie van de landbouwsector.

G

De Visie op landschap, natuur en groene kernen is afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie is de kapstok voor veel meer ontwikkelingen maar de basis ligt in het vergroenen; zo zijn we als Oude IJsselstreek klaar voor een kleurrijke toekomst. Dat onze inwoners ook graag mee doen blijkt uit de succesvolle actie ‘Tegel eruit, Boom erin’ welke in het 2e postcode gebied Heelweg en Westendorp is gehouden. We hebben weer dubbel zoveel bomen mogen uitdelen dan we van tevoren hadden ingeschat. Daarnaast hebben we als gemeente ook op zoveel mogelijk plekken in de kernen bomen geplant. Zo dragen we samen bij aan klimaatbestendigheid, een fijne leefomgeving en biodiversiteit.
We zijn ook gestart met het maken van een speelruimteplan om de speelplekken voor jong en oud te analyseren op onderhoudstoestand, maar ook de demografische gegevens, aantrekkelijkheid en klimaatbestendigheid bijvoorbeeld.
Het ondersteunen van de transformatie van de landbouwsector is een lang proces dat we zorgvuldig doorlopen met onze pachters. De eerste stappen zijn gezet in het gebied Zwarte Veen. De komst van de accountmanager bedrijven als eerste aanspreekpunt ter ondersteuning van de agrarische sector helpt hierbij.

2- Verduurzamen

Verduurzamen gaat verder dan het aanwenden van nieuwe bronnen van energie, of het afschakelen van het aardgas. Het gaat, vrij letterlijk, over het duurzaam maken van onze leefomgeving. Over hoe we ervoor zorgen dat de fijne leefomgeving van vandaag er morgen ook nog is.
We zijn al op de goede weg. Zo hebben we bijvoorbeeld al meer zonnepanelen op daken dan gemiddeld en maken we een inhaalslag met opwekken duurzame elektriciteit. Maar we hebben nog veel stappen te zetten.

Vanzelfsprekend betekent dat dat we onze bijdrage aan de energietransitie leveren, zoals opgetekend in de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Maar het betekent ook dat we de circulaire economie willen aanjagen. Zoals we doen met een circulair ontwikkelde en gebouwde brug in Ulft en met de aanstaande ontwikkeling op Hofskamp Oost.
Als plattelandsgemeente heeft 80% van ons buitengebied een agrarische bestemming. Ook deze 80% kan en moet duurzamer worden dan nu, toekomstbestendiger. Dit is zowel een technische opgave als een sociale. Het verduurzamen van de landbouw vraagt om nieuwe manieren van werken die de bestaande manier van werken aanvullen. Deels gaat het om (inter)nationale ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Maar we kunnen wel de innovatiekracht uit onze gemeente proberen in te zetten voor de landbouw. En we kunnen landbouwers zoveel mogelijk helpen met alle vragen die ze hebben.

G

Vooral in de energietransitie is vooruitgang geboekt. De bouw van de 9 molens van het  windpark Den Tol is begonnen,  de hoeveelheid opgewekte duurzame energie in de gemeente wordt daarmee fors groter. Naast de zonnevelden wordt er onverminderd ingezet op zonne-energie op daken. Bedrijven wordt gestimuleerd tot het plaatsen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. We zijn ook bezig te onderzoeken op welke gemeentelijke gebouwen en parkeerplaatsen er nog extra zonnepanelen kunnen komen.

Er wordt een eerste visie gemaakt voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in 2050.  We liggen op schema bij het maken van deze Transitievisie Warmte.

Regionaal wordt er gewerkt aan de RES, de Regionale Energie Strategie.   De RES komt in het najaar ter goedkeuring in de raad.     

3- (ver)Bouwen

Verbouwen betekent letterlijk werken aan panden die al bestaan, die hun plaats hebben in onze kernen. We zijn trots op wat we hebben, en daar zijn we zuinig op. We willen bestaande bebouwing beter benutten en effectiever gebruiken.

Daarom geven we met de nieuwe wooncriteria ruimte. Ruimte die zorgt voor een nieuwe dynamiek op de woonmarkt. Leegstaand vastgoed kan herontwikkeld worden tot woningen. Daarbij werken we vanuit kwaliteit, niet alleen vanuit een economisch perspectief. Dat doen we ook als we nieuwe woonruimte creëren. We gaan voor de juiste woning op de juiste plek, en daarbij kijken we ook naar geschikte onbebouwde ruimte. Zo kunnen we op gemeentelijke gronden bijvoorbeeld wonen in het groen realiseren. Voor jong en oud.
Door te kiezen voor deze aanpak, kiezen we er ook voor vaak te werken aan grond en stenen die niet in eigendom van ons als gemeente zijn. Dat betekent dat we er ook voor kiezen te werken in partnerschap met de omgeving. Dit geldt ook voor ontwikkelingen die over een heel gebied gaan, zoals het stroomgebied van de Oude IJssel. Hier faciliteren we goede ideeën en brengen we partners bij elkaar om in een groter perspectief een gebiedsontwikkeling te realiseren.
Mensen wonen langer zelfstandig thuis. Voor een deel van onze ouderen worden huis en tuin te groot om te onderhouden. Verhuizen naar een meer passende woning wordt vaak ervaren als een te grote stap. We denken dat het Knarrenhof concept wel een aantrekkelijke woonvorm kan zijn. Het is bedacht als oplossing voor die mensen die maximaal lang zelfstandig willen zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Deze woonvorm wordt steeds populairder. Het college gaat de behoefte nader onderzoeken en vervolgens kijken waar we een Knarrenhof kunnen realiseren.

G

De huidige opgave is 100 tot 150 woningen per jaar realiseren door middel van transformatie en inbreiding. Een groot aantal projecten is inmiddels opgestart. Deels komen deze projecten voor uit het traject ‘kleine kernen aanpak’. Intensieve trajecten met vaak zeer betrokken dorpsbelangenorganisaties en bewoners. Maar: , met resultaat! Het levert concrete projecten op voor de inwoners van de kernen en draagt bij aan de leefbaarheid. CPO t Kuipje in Breedenbroek is daar een voorbeeld van. Daarnaast hebben we begin 2021 ook in Etten en Heelweg akkoord gegeven op meerdere woningbouwinitiatieven voor de concrete lokale behoefte van zowel starters als ouderen. Naar verwachting gebeurt dit medio 2021 ook voor Mechelen, Netterden en Varsselder-Veldhunten. Het in januari 2021 vastgestelde bestemmingsplan ‘Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde’ is een concreet voorbeeld van een woningbouwinitiatief in een grotere kern. Binnenkort zullen hier de eerste woningen gebouwd worden. Met het oppakken van woningbouw op transformatie en/of inbreidingslocatie gaan wij ook in 2021 onverminderd verder. In totaal zijn er nu, eerste kwartaal 2021, plannen voor ca. 800 woningen.
De krapte op de woningmarkt neemt echter verder toe. Daarnaast is uit onderzoek aangetoond dat er een additionele behoefte is tot maximaal 2.250 woningen tot 2030. Deze behoefte is echter niet volledig op transformatie en/of inbreidingslocatie binnen de kernen te realiseren. Dit ‘extra’ deel woningbouw vraagt om uitleglocaties aan de randen van de kernen. We hebben daarom de afgelopen maanden gewerkt aan een concreet raadsvoorstel om vijf uitleglocaties aan te wijzen waar ruimte is voor 1.400 tot 1.850 woningen, inclusief een fasering voor de ontwikkeling van deze locaties. Daarmee geven we invulling aan de vraag van de raad om de woningbouw in Oude IJsselstreek te versnellen. Door het volgen van het tweesporenbeleid bij woningbouw: enerzijds inbreiding en transformatie en anderzijds uitbreiding kunnen we de komende vijf tot tien jaar maximaal inspelen op de grote vraag naar woningen. Daarbij wel de opmerking dat de realisatiekracht onder druk staat: personeel dat deze plannen kan opzetten, beoordelen, begeleiden en tot realisatie brengen is ontzettend schaars.