Programma 2: Een leefbare gemeente

Doelen en acties

1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond

Met het vaststellen van de bestuursopdracht Wmo heeft de gemeente een nieuwe stap gezet in de transformatie binnen het sociaal domein. In 2021 zal deze nieuwe werkwijze een feit worden waarmee we maximaal insteken op handelen vanuit het inwonerperspectief, mèt oog voor het normaliseringskader.
Inwoners met een ondersteuningsbehoefte worden optimaal duurzaam ondersteund. Wij werken pro-revaliderend. Ook op andere terreinen binnen het sociaal domein zetten we in op deze visie. Zo stellen we een lokaal plan gezondheid op, met daarin aandacht voor de dementievriendelijke gemeente, en voeren dat uit, vanuit onze visie dat regie kunnen voeren op je eigen leven voldoening geeft.

O

De Coronapandemie heeft er voor gezorgd dat we het tijdspad waarin de bestuursopdracht Wmo wordt uitgevoerd hebben opgeschoven. De impact van de Coronapandemie is op de organisaties en medewerkers van onze partners groot. We hebben daarom in overleg besloten om het tijdspad te verschuiven zodat we met elkaar zorgvuldig uitvoering kunnen blijven geven aan onze gezamenlijke ambitie zoals die is opgenomen in de Houtskoolschets Energiek en Veerkrachtig Oude IJsselstreek. We werken er nu aan om in 2021 alle besluitvorming afgerond te hebben. Dit zodat we in het eerste half jaar 2022 de implementatie kunnen uitvoeren om op 1 juli 2022 klaar te zijn voor de nieuwe manier van werken en organiseren.

Eind 2020 heeft het college een plan van aanpak dementie vastgesteld. Vier thema’s staan hierin centraal: preventie, mantelzorgondersteuning, passende zorg voor mensen met dementie en een dementievriendelijke samenleving.
In 2021 hebben medewerkers van de gemeente die klantcontacten hebben een training ‘dementievriendelijke samenleving’ gevolgd. Het nieuwe Lokaal Ouderen Netwerk Oude IJsselstreek komt vier keer per jaar bijeen om ontwikkelingen rondom ouderen, waaronder ouderen met dementie, te bespreken en samen activiteiten op te pakken. Hierin participeren diverse partners uit het sociaal- en medisch domein.
In maart 2021 heeft de gemeenteraad de lokale gezondheidsagenda vastgesteld. Deze agenda kent drie speerpunten: kansen(on)gelijkheid, mentale gezondheid en vitaal ouder worden.
We zijn vervolgens gestart met de uitvoering. In april hebben we een aantal openbare speelplekken rookvrij gemaakt. In mei starten we met Welzijn op Recept.  In juni openen we twee ontmoetingscentra voor ouderen (in Ulft en Silvolde/Terborg) waar ook kwetsbare ouderen, waaronder ouderen met lichte dementie welkom zijn. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen om tot een lokale coalitie tegen eenzaamheid te komen.

2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering

In 2021 is de gemeente weer volledig zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Zoals in de bestuursopdracht “Kijk op Werk” staat, vindt het college van B&W dat iedereen in onze gemeente recht op werk heeft. Om dit mogelijk te maken richten we een nieuw bedrijf. De Oude IJsselstreek BV geeft werk aan inwoners die in andere gevallen recht op inkomensondersteuning hebben. Inwoners van Oude IJsselstreek ervaren daarbij vertrouwen en gelijkwaardigheid. Aansluitend op de vernieuwende aanpak van Kijk op Werk zal ook ons beleid Schuldhulpverlening hier een bijdrage aan leveren. Daarvoor voeren we de uitvoeringsagenda Schuldhulpverlening uit. Inwoners van Oude IJsselstreek zijn duurzaam schuldenvrij. Extra aandacht krijgt de gewenste oplossing voor de armoedeval (werken moet lonen) en de inrichting van maatschappelijke banen.

3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling

Met de transformatie binnen het sociaal Domein zetten wij volledig in om samen met onze partners opgeworpen schotten af te breken en te vereenvoudigen waarmee wij dienstverlening voor en aan onze inwoners en organisaties verbeteren. Het sociaal domein is voor ons een ondeelbaar geheel, we werken daarom integraal en stelsel overstijgend, vanuit onze visie dat;
Stelsels en systemen alleen ondersteunend moeten zijn, en niet leidend. Ondersteunend aan onze uitgangspunten zal normaliseringskader via de bestuursopdrachten en beleidsplannen nog meer ingebed worden in ons handelswijze en gaan we ook vanuit een wetenschappelijk kader deze transformatie laten volgen en beoordelen.

G

De drie bestuursopdrachten binnen het Sociaal Domein worden in 2021 verder uitgevoerd en doorontwikkeld.
Buurtzorg Jong vormt al sinds 1-1-2020 de toegang tot de zorg en ondersteuning voor jeugd en gezin en raakt steeds meer ingebed in onze gemeente en is daarmee een belangrijk onderdeel van ons lokale zorgnetwerk.
Ten aanzien van de Wmo worden samen met de partners stappen gezet, zo is er een houtskoolschets van de nieuwe manier van werken gemaakt. Wij zullen samen met onze partners in de loop van dit jaar nog verdere stappen zetten om te komen tot een gezamenlijke manier van werken waarbij de inwoner centraal staat en de professionals niet langer onnodig gehinderd worden door verschillende stelsels en wettelijke regimes.
STOER is sinds 1-1-2021 operationeel, het eerste kwartaal van 2021 is voornamelijk gericht geweest op de basis op orde en bestaanszekerheid. De eerste betalingen van de uitkeringen zijn inmiddels gedaan. De strategische agenda voor de verdere transformatie wordt in het tweede kwartaal opgesteld.
Naast de bestuursopdrachten is er nog de inkoop met daarbij enkele lokale percelen voor Wmo en Jeugd. Door ook bij de inkoop te werken vanuit de visie en vanuit de gedachte van partnerschap wordt een extra element toegevoegd aan de integrale transformatie. Ook werken wij actief mee aan een traject tot een verbeterde toegang in het Sociaal Domein, wij zetten daarbij in op een gedeelde visie en werkwijze van onze verschillende partners.
Naast deze grotere plannen en projecten zijn wij dagelijks bezig met de transformatie in onze contacten met inwoners en partners, in ons werkoverleg, in ons doen en laten. We merken dat vooral in die, soms kleine, dagelijkse handelingen de beweging die wij hebben ingezet met onze transformatie tot uitdrukking komen en bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners.
Wij zetten ons als gemeente, vaak in samenwerking met andere gemeenten, in om de randvoorwaarden in wet- en regelgeving waarbinnen wij moeten werken ‘transformatieproof’ te maken, we lobbyen actief richting Den Haag.