Programma 3: De werkende gemeente

Doelen en acties

1- Impulsprogramma economie en wonen

De werkgelegenheid en economie in Oude IJsselstreek zijn sterk conjunctureel afhankelijk. We willen die conjuncturele schommelingen afvlakken en de economische dynamiek verhogen. Dat vraagt om een lange termijnaanpak met behoud van de lopende en dagelijkse dienstverlening voor bedrijven zoals verwoord in de rode loper aanpak. Deze aanpak is verwoord in het ‘aanvalsplan conjuncturele schommelingen’ ook wel ‘plan B’ genoemd.

Met een impulsprogramma stimuleren we de economische innovatie en duurzame ontwikkeling specifiek op een aantal sectoren en dagen we het bedrijfsleven uit om juist ook vorm te geven aan de brede welvaart. Met woningbouw genereren we niet alleen economische activiteit en werkgelegenheid, maar zorgen we ook met de juiste woningen voor compacte en leefbare winkelcentra met toekomstbestendige voorzieningen die goed bereikbaar zijn. Zo dragen we als overheid en bedrijfsleven samen bij aan de dimensies ‘woontevredenheid’, ‘werk’ en ‘duurzaamheid’ en maken we de lokale en regionale economie weerbaarder voor schommelingen in laag- en hoogconjunctuur.

G

Binnen het impulsprogramma, dat uitgaat van een stimulerende inzet van de overheid in economisch mindere tijden, zijn een aantal speerpunten benoemd. Die verschillende aandachtsgebieden en sectoren zijn verder geanalyseerd en uitgewerkt zodat we hier met de raad verder over in gesprek kunnen. De middelen die voor elke sector benodigd zijn zullen uit de verschillende eigen beleidsvelden gefinancierd gaan worden maar blijven als geheel in de uitwerking van dit plan in beeld. .
Daarnaast liggen we op schema voor wat betreft de voorbereidingen voor de revitaliseringen van de verschillende bedrijventerreinen zodat daar binnenkort mee gestart kan worden.
Voor de woningbouw is de laatste maanden besluitvorming voorbereid en wordt ingezet op een woningbouwimpuls. Dit is een van de als speerpunt benoemde sectoren uit het impulsprogramma, waarbij ook eigen grondposities worden ingezet om dit te verwezenlijken (zie ook programma 1 ‘(ver)Bouwen’).

2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Om de leefbaarheid, werkgelegenheid en de ‘branding’ (merk) van de gemeente te versterken, zetten we in op toerisme en vrijetijdseconomie. Naast het feit dat dat de sector een belangrijke economische factor is met een werkgelegenheidsaandeel vergelijkbaar met de landbouwsector, draagt de sector vooral ook bij aan de tevredenheid van de inwoners en bezoekers aan ‘gezondheid’, ‘werk en privé’ en ‘subjectief welzijn’.

Daarbij voorzien wij een groei van deze sector en daarmee ook een potentiële groei in werkgelegenheid en inkomen. Ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie draagt bovendien bij aan de bekendheid en de waardering van onze regio.
Dit is dus bij uitstek een sector die de brede welvaart kan versterken. We nemen daarom een aantal maatregelen:
• De drie potentiële ontwikkelingen die de sector en het gebied op een hoger plan kunnen tillen worden verder op haalbaarheid onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd. Het gaat dan om een DRU-hotel, een depotmuseum en recreatievaart op de Oude IJssel;
• Er komt een meerjarige aanpak per toeristisch kerngebied en per doelgroep. Ook volgt een uitnodigingskader om initiatieven van ondernemers in toerisme en recreatie ruimte te bieden.
• Potentiële cross-overs (naar andere sectoren) worden verkend en benut, zoals naar de landbouw en lokaal geproduceerd voedsel, kunst en cultuur, zorg en gezondheid (bewegen en fietsroutes) en natuur en landschap.

G

Dit voorjaar wordt een ontwikkelperspectief aan de gemeenteraad aangeboden met daarin de kaders voor een doorontwikkeling van het DRU Industriepark waarin de drie genoemde ontwikkelingen worden meegenomen. Onderzoeken naar de bouwkundige en technische geschiktheid van de gebouwen voor genoemde functies zullen na vaststelling van de het ontwikkelperspectief verder worden opgepakt. Als onderdeel van de visie Oude IJsselzone zijn 4 thema’s gekozen waaronder recreatie & toerisme, en vaarwegbeheer. Deze vaststelling geeft ons naast een blik in de toekomst ook nu al de gelegenheid om dit jaar nog aan de slag te gaan om de recreatievaart op de Oude IJssel te versterken.

Inmiddels is het uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de raad waarin per toeristisch kerngebied en met aandacht voor de zowel bestaande als nieuwe doelgroepen, een uitvoeringsagenda 2021-2022 is opgesteld. De gemeente werkt daarin samen met onder meer de nieuwe toeristische organisatie STROIJ en Achterhoek Toerisme (regio coördinator) aan de doelstellingen. Met de door de raad beschikbaar gestelde versnellingsgelden is bijvoorbeeld reeds de personele uitbreiding geeffectueerd.

Er is een link gelegd met het project Onbeperkt Genieten in de Achterhoek waarbij gestreefd wordt naar onbeperkte toegankelijkheid bij toeristische objecten en evenementen voor iedereen. Ook wordt gewerkt aan de aanleg van MTB routes en is een begin gemaakt met het project Circukunst. Dit is een ontwikkeling van een bijzondere vorm van recycle-/circulaire kunst in de openbare ruimte.

  • Net als de (toeristische en horeca-) ondernemers hopen wij dat de maatregelen als gevolg van de corona pandemie steeds verder en snel versoepeld kunnen worden, zodat de sector dit jaar toeristen en recreanten steeds vaker welkom kan heten.

3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen

Als gemeente faciliteren we belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven. Zo werken we aan woningbouwplannen (zie ook het impulsprogramma en de doelstellingen binnen programma 1), aan de ontwikkeling van de derde fase van bedrijventerrein Hofskamp Oost (Het Varssevelds Industriepark (Het VIP) en maken we plannen voor revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Het gaat daarbij om duurzaamheid, bereikbaarheid, voorzieningen, wandel- en fietsroutes, groenontwikkeling, tegengaan van hittestress en wateroverlast, samenwerking (parkmanagement) en veiligheid, tegengaan van leegstand en bevorderen van veiligheid. We ondersteunen detaillisten in de uitwerking van plannen om onze winkelgebieden vitaal te houden. En we staan zij aan zij als gaat om de bereikbaarheid van en in onze regio.

Met onze faciliterende en voorwaarde scheppende rol bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen dragen we bij aan dimensies als ‘werk’, ‘woontevredenheid’. Maar ook aan ‘gezondheid’, ‘milieu’, ‘veiligheid’ en ‘balans werk en privé’ door de bedrijventerreinen groen en duurzaam vorm te geven en de potentiële en reeds gevestigde ondernemers te verleiden bij te dragen aan sociaaleconomische en duurzaamheidsdoelstellingen van de brede welvaart. Daarmee wordt overheid en bedrijfsleven meer en meer partner bij het versterken van het tevredenheid van de inwoners van onze gemeente en van de Achterhoek.

G

We zien dat er, ondanks de coronacrisis, interesse is voor de laatste resterende bedrijfskavels op zowel De Rieze als Hofskamp Oost II.
We hopen die interesse dit jaar om te zetten in de verkoop van de kavels zodat bedrijven kunnen bouwen en doorgroeien.

Samen met een technisch adviesbureau en veel vakcollega’s maken we ontwikkelscenario’s voor de revitalisering van enkele bestaande bedrijventerreinen, zoals Hofskamp Zuid en IJsselweide. Hierbij kijken we naar de bestaande situatie van de terreinen en de kaders die de provincie stelt aan de revitaliseringen. Met de middelen die de raad reeds beschikbaar heeft gesteld onderzoeken we in hoeverre we deze zodanig kunnen inzetten dat ook de provincie bijdraagt aan de door hen geformuleerde ambities,
Het is de bedoeling dat we in 2021 deze interne ontwikkelscenario’s met externe partijen, met name de ondernemers op beide terreinen, gaan bespreken om te kijken naar een geschikt ontwikkelscenario.
Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de openbare ruimte enerzijds en de bedrijfskavels anderzijds. Bij de bedrijfskavels zal er vooral vanuit een faciliterende rol gekeken worden.

Bij de ontwikkeling van het VIP is, na het vaststellen van het bestemmingsplan in 2020, beroep ingediend door mensen die ook een zienswijze hebben ingediend. We zorgen voor een zorgvuldige behandeling hiervan en voeren gesprekken met de indieners van het beroep. Naast de beroepsprocedure zijn we doorgegaan met de voorbereidingen van de verdere ontwikkeling. Dit betreft grondverwerving, voorbereidingen rondom het aanstellen van een bouwteam, afronding van ecologisch onderzoek en het uitwerken van de duurzaamheidsambities.

4- Gelijke kansen voor iedereen

We werken aan het verkleinen van de kansongelijkheid. Dit doen we door samen te werken met onderwijsinstellingen en werkgevers in projecten als Meedoen Werkt! Maar ook door in het onderwijssysteem kinderen vroegtijdig te helpen bij eventuele (onderwijs)achterstanden en hen mogelijkheden te bieden voor deelname aan onderwijs. Anders geformuleerd bevorderen we juist de kansgelijkheid.

Als gemeente hebben we namelijk naast onze wettelijke taken als ‘de leerplicht’ en ‘leerlingenvervoer’ juist de mogelijkheid om vergelijkbaar als bij de Wmo kinderen en ouders te helpen bij het voorkomen van problemen. Vormgeven van inclusief onderwijs en doorgaande leerlijnen doen we dan ook samen met de onderwijsorganisaties (van kinderopvang, via primair onderwijs naar voortgezet en beroepsonderwijs). Juist om in alle fasen van het leven die ondersteuning te bieden waar zowel onze inwoners als ook onze werkgevers behoefte aan hebben. Dat willen we meer proactief doen, dan reactief; meer preventief dan curatief. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat normaliseren, voorkomen en samenwerken in het onderwijs bijdraagt aan een ‘beter en een voor iedereen passend opleidingsniveau’ dat ook weer bijdraagt aan dimensies als ‘werk’, ‘inkomen’, ‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘subjectief welzijn’.

G

De gesprekken met het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorgaanbieders etc. zijn op dit moment intensiever en veelvuldiger omdat de corona-maatregelen hun weerslag hebben op de jeugdigen – met name in kwetsbare situaties -. Kinderen in kwetsbare situaties zijn beter in beeld en er wordt gericht actie op ondernomen door de organisaties om hen te helpen.
Er is een -regionale- routekaart uitgewerkt voor collectieve Onderwijs-Jeugdarrangementen. De gemeente heeft een nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. De regionale en lokale aanpak laaggeletterdheid is uitgewerkt in een activiteitenplanning. Op basis van een regionaal aanbestedingstraject is met het Graafschap College een nieuwe overeenkomst gesloten voor het aanbod van volwasseneducatie.

5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen

Onze wettelijke taak om voor adequate onderwijshuisvesting te zorgen pakken we breder en integraler op dan voorheen. In het IHP (Integrale Huisvestingsplan) is een prioritering voor de investeringen in onderwijshuisvesting vastgesteld. Daar komen belangrijke thema’s als ‘duurzaamheid’ en ‘veilige en vertrouwde leefomgeving’ bij.

Daar waar nieuwe schoolgebouwen komen en/of bestaande gebouwen verbouwd worden, gaan we nog meer dan voorheen in op duurzaamheids- en milieumaatregelen (zowel in materiaalgebruik als ook in installaties). We maken daarmee de gebouwen echt up-to-date. Daarbij is een schoolgebouw geen eiland maar staat deze in een buurt en heeft een veelheid aan contacten met ‘buiten’, met ouders en instellingen.
Omstandigheden van thuis hebben effect op schoolprestaties. Mogelijke problemen rond integratie, gezondheid, veiligheid, armoede en jeugdzorg komen daarmee de school binnen. De school is daardoor ook steeds meer een vindplaats en een kans om contacten te leggen en de basis voor de jeugd te versterken. Met de schoolorganisaties zetten we samen in op een bredere maatschappelijke betrokkenheid bij en van jeugd.

G

De inzet is met name gericht geweest op de duurzame ontwikkeling van de onderwijshuisvesting en het steeds meer benutten van de school als vindplaats van belemmeringen voor de jeugd om zich te ontwikkelen. School als vindplaats heeft betrekking op gelijke kansen voor iedereen en het gesprek vindt vrijwel dagelijks plaats met het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorgaanbieders etc.
Qua huisvesting hebben we voortgang geboekt bij de planontwikkeling van het IKC Gendringen en IKC Silvolde. In een breder verband zijn we begonnen met het actualiseren van het huidige IHP door onder meer de actuele leerlingenprognoses in beeld te brengen en een actuele duurzaamheidsscan van schoolgebouwen te maken. In het komend half jaar zullen we hier met de schoolbesturen over in gesprek gaan.