Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2de bestuursrapportage over het jaar 2019 aan. De 2de berap geeft de stand van zaken van de doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt. De ontwikkelingen worden in deze 2e berap als begrotingswijziging voorgesteld aan de raad. De ontwikkelingen die meerjarig van invloed zijn, worden tevens meegenomen in de programmabegroting 2020-2023.

De sterke fluctuaties in de Algemene Uitkering zorgen voor het negatieve resultaat in 2019. Zoals in de meicirculaire is aangegeven, is de Algemene Uitkering ruim € 1.3 mln lager dan oorspronkelijk geraamd. Desondanks blijft het tekort beperkt. Dit komt door een aantal incidentele voordelen in  onder andere de inkomsten uit bouwvergunningen, teruggave belastingdienst, dividenden en belastingopbrengsten (met name ozb).

De tekorten op het Sociaal Domein lopen terug van ruim € 5 mln naar € 3.8 mln. Dit komt door de hogere uitkering van ruim € 1 mln vanuit de Meicirculaire.

Tot slot is er nog een aantal risico's en verwachtingen benoemd, met name rond de gemeenschappelijke regelingen, die mogelijk nog effect hebben op het resultaat. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen nog leiden tot afwijkingen. De definitieve effecten worden in de jaarstukken 2019 verwerkt.

De prognose van het begrotingsresultaat voor 2019 ziet er als volgt uit:

Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2019;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging, zoals deze in de 2e berap is opgenomen.