Opgaven

-1. Meedoen aan onze samenleving

Waarom?

 • Er zijn inwoners die leven in een sociaal isolement. Het ontbreekt hen aan een sociaal netwerk door verschillende oorzaken waaronder een beperking, onvoldoende sociale vaardigheden of een taalbarrière.
 • Mensen worden steeds ouder. De groep ouderen wordt steeds groter en zij wonen langer zelfstandig thuis. Hierdoor is meer (informele) hulp en ondersteuning thuis nodig en neemt ook het aantal crisissituaties toe.
 • Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdhulp neemt toe door een complexere samenleving en verbeterde signalering. Daarbij wordt de hulpverlening steeds complexer (en duurder).
 • Inwoners met een uitkering verhogen hun eigenwaarde als zij ondersteund worden naar werk, waardoor meedoen wordt bevorderd.
 • Huishoudens met een laag inkomen, vaak met schulden, kunnen minder meedoen. Dat wordt versterkt door schaamte en taboe.
 • Inzetten op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en preventie is noodzakelijk omdat we in toekomst meer met minder geld moeten doen. Het sociaal domein heeft per hulpvraag steeds minder geld beschikbaar.
 • De regelingen voor zorg, ondersteuning of werkloosheid kunnen leiden tot afhankelijkheid en verdere sociale ongelijkheid. Door samenhang aan te brengen in de ondersteuning wordt hulp effectiever.
 • Andere maatschappelijke partners zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties dragen voor een belangrijk deel bij aan het welzijn en meedoen van onze inwoners. Niet alle inwoners doen mee ondanks de inzet van onze maatschappelijke partners.
 • Veel van onze inwoners lopen meer gezondheidsrisico dan anderen door hun leefstijl, leefomgeving, opleiding, (geen) werk, schuldenproblematiek, etc.

Samen aan de slag met meedoen

 • Verdere transformatie is noodzakelijk om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning om te buigen. Zodat we in de komende jaren kunnen uitkomen met de beschikbare budgetten.
 • Basis is en blijft dat we blijven zorgen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben.
 • Dat vraagt om meer maatwerk: op de persoon passende combinaties van bijvoorbeeld zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening.
 • We blijven zelf experimenteren en maken hierbij onder andere gebruik van succesvolle ervaringen elders.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wat willen we bereiken?

*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

G

In april 2019 is de nieuwe verordening Sociaal Domein vastgesteld. De gemeente gaat daarin uit van de leidende principes voor wat inwoners van elkaar mogen verwachten en wat zij van de gemeente mogen verwachten, waarbij de leidende principes zijn vertaald naar begrijpelijke "kernwaardes".

In begin 2019 is door de invoering van de nieuwe uitvoeringsregeling “Bijzondere Bijstand, Meedoen en Kindpakket”, een eerste stap gezet om de bestaande regels en formulieren te vereenvoudigen. Een volgende stap wordt hierin genomen door de uitvoeringsregels verder aan te passen binnen de uitgangspunten van de kwaliteitsslag waarbij tevens een volgende stap wordt gezet in het verminderen en vereenvoudigen van de regels.

De scholing van strategische partners in het basisniveau (in het kader van de methodische aanpak van ondersteuning van informele zorg) is getemporiseerd tot in 2020 wanneer het ‘lokaal team jeugd’ actief is.

In het kader van "Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis" is door de vervoersorganisatie Munckhoff een regionale analyse uitgevoerd van de verkeersbewegingen naar dagbesteding. Deze eerste analyse gaf aanleiding tot een verdiepingslag, om de vervoersbewegingen beter te duiden. Naar aanleiding van de analyse en de verdere verdieping bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de reisafstanden te beperken.

We maken gebruik van ervaringsdeskundigen om inwoners met hulpvragen te helpen. Ook sluiten we ons eigen beleid beter aan op de dagelijkse praktijk. In 2018 zijn 8 statushouders uit de gemeente Oude IJsselstreek opgeleid als 'sleutelpersoon'. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij adviseren over bijvoorbeeld opvoedproblemen of beleid. Zij maken onderdeel uit van een team vrijwilligers in de regio die om advies kunnen worden gevraagd.

Tevens is sinds maart 2019 is de adviesraad sociaal domein, bestaande uit 7 leden, actief. Deze geven gevraagd en ongevraagd advies bij (nieuw te vormen) beleid.

Er is behoefte aan vervolg op de succesvolle eerste conferentie integrale samenwerking basisniveau. We bereiden een volgende conferentie voor. De gemeente blijft regie nemen om te komen tot effectieve samenwerking tussen partijen. We werken actief aan een dekkend en samenhangend basisniveau en gaan versnippering tegen.

Op scholen wordt vanaf 1 juni extra ingezet op schoolmaatschappelijk werk.

*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

G

Om te komen tot een vernieuwd integraal toegangsteam zijn in de zomerperiode forse stappen gezet. Het tot uitvoer brengen van de bestuursopdracht Jeugd leidde tot het uitschrijven van een subsidietender, waarop verschillende aanbiedingen zijn binnengekomen. In september is de subsidietender aan Buurtzorg Jong gegund en zijn de nadere voorbereidingen tot 1 januari opgepakt.
Deze nieuwe samenwerking leidt tot betere inhoudelijke kwaliteit en moet de samenwerking en afstemming, ook met andere zorgaanbieders gaan verbeteren.

*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving.

G

Op de website van de gemeente is met pictogrammen en tekst  'het sociaal domein in beeld' gebracht.

Een multimediaal informatiepunt, ook wel preventieportal, is onderdeel van het geheel aan opdrachten die we willen verstrekken in het basisniveau. Dit wordt na het realiseren van de bestuursopdracht ( in 2020) nader uitgewerkt.  Ondertussen worden 'quick wins' in het huidige multimediaal informatiepunt (www.hulponlineoost.nl) gerealiseerd. Naast maatschappelijk werk (Sensire) zullen onderdelen van  jeugd en gezinswerk (HelpGewoon) en sociaal werk (SWOIJ) dit jaar aansluiten.

*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

G

Ondersteuning is steeds meer beschikbaar onder eigen regie. Maatschappelijk Werk van Sensire zet bijvoorbeeld e-Health in, waardoor inwoners zelf toegang hebben tot digitale ondersteuning. Onderdelen van Sociaal Werk OIJ en HelpGewoon Jeugd worden daar nu ook bijgevoegd.
Sociaal Werk OIJ organiseert wekelijks een inloop op locatie (van en voor inwoners) en participeert in het voortraject van "Meedoen werkt!".
Regionaal hebben we sluitend aanbod georganiseerd voor het van vervoer van personen met verward gedrag (de zogenaamde psycholance). Er wordt gewerkt aan een 24/7 bereikbaarheid van een meldpunt voor personen met verward gedrag.
De voorbereidingen voor de invoering van de Wet verplichte GGz (Wvggz) zijn getroffen. Op 1 oktober start de wijkfunctionaris. Dit is een verbindingsofficier tussen veiligheid en (geestelijke gezondheids-) zorg.

*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan.

G

Naast de begeleiding en dienstverlening die uitvoeringsorganisatie Laborijn aan onze inwoners biedt, zijn wij halverwege 2019 gestart met het experiment "Meedoen Werkt!". Het experiment heeft tot doel om inwoners met een grote afstand naar de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaalde arbeid of vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken brengen we werkgevers in contact met onze klanten. Tijdens de uitvoering van het experiment hebben wij regelmatig contact met het Werkgeversservicepunt Achterhoek en met bedrijven binnen de gemeente. Door het experiment leren wij onze inwoners kennen en kunnen wij dichtbij de dienstverlening bieden. Het experiment biedt mogelijkheden en kansen voor de verschillende doelgroepen en de werkgevers binnen onze gemeente.

Bestaande samenwerking rondom aansluiting arbeidsmarkt, werkgelegenheid, onderwijs blijven wij voortzetten en is een doorlopend proces.

Het voorgenomen besluit van ons college om uit te treden uit de Gemeenschappelijk Regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn, heeft op hele korte termijn nog geen invloed op de dienstverlening die Laborijn aan onze inwoners biedt en aan de samenwerking die wij met Laborijn hebben.

*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd.

G

Mantelzorgers worden - indien nodig - ondersteund en erkend door verschillende organisaties die daarvoor subsidie van ons ontvangen. Aan het waarderen van mantelzorgers geven wij later dit jaar invulling.

*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund.

G

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek, naar de kracht, vitaliteit en ondersteuningsbehoefte van organisaties die werken met vrijwilligers zijn bekend en worden in het najaar voorgelegd aan het college. Eveneens worden in het najaar de Vrijwilligers- en Mantelzorgprijzen uitgereikt. Vrijwilligersorganisaties kunnen - indien nodig - ondersteuning krijgen van Sociaal Werk Oude IJsselstreek.

*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

G

Nog in 2019 worden interventies uitgewerkt en ingepland die de gezondheidsvaardigheden van onze inwoners moeten verhogen.

Bij het Project Vitaal Veilig Wonen is ongeveer 25% van de ruim 800 verzonden vragenlijsten retour gekomen. De Input hieruit wordt in het 2e half jaar 2019 verwerkt. Een cursus Zeker Bewegen (Valpreventie) in samenwerking met de buurtportcoach en de Judobond heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2019. In augustus is een terugkomdag georganiseerd voor de deelnemers.

In 2019 zal het aantal uren professionele buurtsportcoaches niet toenemen. Het Rijk heeft voor ruim 6 fte buurtsportcoaches aan de gemeente Oude IJsselstreek toegekend. Er is wel 0,8 fte ruimte gecreëerd voor een cultuurcoach.

De activiteiten onder leiding van een professionele cultuurcoach (0,2 fte) verlopen naar wens. De Muziekschool Oost Gelderland zet de overige 0,6 fte Cultuurcoach in om 'Meer Muziek in de Klas' in alle basisscholen in onze gemeente uit te rollen. In het schooljaar 2019/2020 krijgen de basisscholen hierbij structureel muziekonderwijs in alle klassen.

Het regionaal sportakkoord 2020-2030 is ondertekend door minister Bruins, de 8 regionale gemeenten en de maatschappelijke partners van Achterhoek in Beweging. Er gaat nu gewerkt worden aan de uitvoeringsagenda voor komende jaren en hierin wordt ook voor de Gemeente Oude IJsselstreek een lokale agenda opgesteld. Voor deze lokale agenda heeft het Rijk € 15.000 overgemaakt aan alle 8 regionale gemeenten. In 2019 heeft Achterhoek in Beweging voor onze inwoners onder andere bijgedragen aan de Achterhoekse Unieke Spelen, Walking football trajecten en sportparkontwikkelingen op IJsselweide.

Het preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact' verloopt naar verwachting. Dit jaar staat in het teken van communicatie en verloopt centraal via het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, in overleg met de gemeentelijke communicatieadviseurs. Er is specifieke aandacht voor de schooljeugd en ouderen. De cultuurcoach betrekt hen bij de verschillende projecten.

 

*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

G

In 2019 wordt projectmatig een aantal onderwerpen opgepakt (nulmeting, bewustwording, gemeentelijke organisatie, werken/wonen/onderwijs/sport/cultuur/toerisme, en fysieke toegankelijkheid). Het in 2018 vastgestelde beleidsplan Inclusie 'Iedereen doet mee' is hiervoor de kapstok. De nulmeting is uitgevoerd door Inclusionlab en er ligt inmiddels een conceptrapportage. Eind september volgt het definitieve eindrapport. Vervolgstap is het maken van uitvoeringsplannen. We geven op basisscholen voorlichting in het kader van het bewustwordingstraject. Dit wordt voorbereid door leden van de werkgroep Inclusie en ondersteund door de gemeente. Leden van de werkgroep spelen een essentiële rol. Zij onderzoeken of de projecten voldoen aan de eisen en belangen van de doelgroep. Dit alles onder het motto van het VN-verdrag Handicap 'Niets over ons, zonder ons'. Als gemeente zelf moet je het goede voorbeeld geven. We zijn daarom bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, zowel op papier als digitaal. Wat betreft de fysieke toegankelijkheid is de app Ongehinderd inmiddels door alle inwoners te gebruiken. In de zomer is een aantal evenementen bezocht met de werkgroep wat opnieuw heeft geleid tot meer bewustwording en een betere toegankelijkheid. 

-2. Een leven lang leren

Waarom?

Leren en ontwikkelen draagt bij aan een kansrijk en succesvol leven voor alle inwoners. Door nieuwe vaardigheden en kennis op te blijven doen, kan iedereen blijven meedoen, inzetbaar blijven en daarmee zingeving aan het leven geven.

Wat willen we bereiken?

*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost.

G

De beschikbaarheid van schoolmaatschappelijk werk is uitgebreid. De extra inzet is flexibel en afhankelijk van de vraag. Structurele implementatie van het schoolmaatschappelijk werk op alles scholen maakt vanaf 2020 onderdeel uit het 'lokaal team jeugd'.

Sinds het begin van 2019 is de capaciteit van de leerplicht versterkt. Hierdoor is er meer inzet op het preventief jeugdbeleid.

*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen.

G

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Oude IJsselstreek 2019-2032 is opgesteld en besproken met de schoolbesturen. De raad heeft in mei 2019 het IHP 2019-2032 vastgesteld als basis voor verdere ontwikkeling.  Door versterking van de samenwerking tussen professionals uit onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg willen we komen tot een meer toegesneden aanbod voor het kind.  In dit IHP zijn voorstellen opgenomen om deze ontwikkeling  met adequate en duurzame onderwijshuisvesting te ondersteunen.  Zo wordt er geadviseerd om in Gendringen, Silvolde en Ulft-Zuid (in de toekomst) Integrale Kindcentra te realiseren.  Ten behoeve van de ontwikkeling van het IKC in Gendringen is deze periode het overleg opgestart met de betrokken besturen om te komen tot een intentie- en samenwerkingsovereenkomst 

*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

G

Ons doel is het toeleiden van jongeren tussen 16-27 jaar naar werk, scholing of een zinvolle dagbesteding. Met dit doel willen wij bevorderen dat jongeren door middel van scholing (behalen startkwalificatie of doorstuderen) een beter toekomstperspectief hebben op het vinden van een passende baan of deelnemen aan zinvolle dagbesteding. Dit, om isolement, uitsluiting en hang- en crimineel gedrag te voorkomen.

Om inzet te plegen op jongeren die behoren tot de doelgroep hebben we in het eerste kwartaal afspraken gemaakt met het RMC voor aanlevering van overzichten van jongeren die zij begeleiden. Daarnaast zijn wij in het eerste kwartaal geautoriseerd door het inlichtingenbureau om de lijst van jongeren tussen 23-27 jaar zonder werk, inkomen, school of dagbesteding op te halen. Deze lijst geeft ons inzage in het aantal jongeren in onze gemeente die wij kunnen benaderen en indien nodig ondersteunen.  Het aantal jongeren dat behoort tot de doelgroep is in beeld.  In het vierde kwartaal worden zij actief benaderd en toegeleid naar werk, school of een zinvolle dagbesteding.

*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

G

Samen met de bibliotheek hebben we enkele acties uitgezet, gekoppeld aan de actie van de provincie om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Zo is er een bewustheidscampagne bij voor- en basisscholen gestart. Zij hebben materiaal ontvangen om zowel medewerkers als ouders bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid. Als gemeente hebben we onze brieven van Burgerzaken en Belastingen aangepast in makkelijk leesbare teksten. Ook onze uitgaande verordeningen passen we aan. Zo willen we alle uitgaande brieven naar burgers aangepast hebben op heldere en duidelijke taal. 

Platform werk en inkomen organiseert samen met de bibliotheek speciale bijeenkomsten voor inwoners en organisaties om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Evaluatie van de bijeenkomsten geeft aan dat deze weinig bezocht worden. In overleg is besloten om daarom zelf geen bijeenkomsten meer te organiseren maar om aan te sluiten bij bestaande netwerkbijenkomsten.

Mede naar aanleiding van de expertmeeting laaggeletterdheid in de raad gaan we samen met de bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven in eerste instantie werkgevers werven die zogenaamde camouflagecursussen gaan organiseren om laaggeletterde NT1-ers (autochtone Nederlanders) te signaleren en toe te leiden naar de juiste ondersteuning: lezen, schrijven, computervaardigheden.  In september doen we mee met de "week van de alfabetisering" door met onze bus op drukbezochte plekken in de gemeente aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Onze consulenten worden in die week getraind in het herkennen van laaggeletterdheid. 

*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

G

De subsidieaanvraag voor het project Leonardo da Vinci gericht op het interesseren van jongeren (en volwassenen) voor Techniek & Innovatie is door de Euregio gehonoreerd. Tal van grensoverschrijdende projecten kunnen hierdoor de komende jaren worden uitgevoerd.

Arbeidsparticipatie voorziet in de arbeidsvraag en vergroot het welzijn van mensen die nu nog aan de zijlijn staan.  Samen met AT-bedrijfstakschool en uitzendbureau Jaws hebben we in 2018 een pilot uitgevoerd.  Hieruit is  gebleken dat een projectmatige opzet waarbij werkzoekenden middels een maatwerkaanpak met bedrijven en onderwijsinstellingen naar een passende baan worden geleid, een succesvolle aanpak is. Het kan een opmaat zijn naar de alternatieven die momenteel in het kader van de uittreding van Laborijn worden onderzocht.

Projecten als "Zomerondernemer" waartoe Doetinchem en Oude IJsselstreek het afgelopen jaar samen het initiatief hebben genomen, hebben we in samenwerking met andere gemeenten en bedrijven een vervolg gegeven. In 2019 hebben circa 20 jongeren met een ondernemerswens aan dit traject deelgenomen. Geëvalueerd wordt of er een vervolg komt in 2020.

Op een perceel gelegen naast de Startuplocatie Frank Daamen wordt het project Urban Oasis gerealiseerd. De conceptuele uitwerking van het initiatief heeft vertraging opgelopen. De planning is nu, dat dit initiatief in de eerste helft van 2020 wordt gerealiseerd. Innovatie en creativiteit binnen dit project geeft een impuls aan de ontwikkelingen aldaar en elders binnen onze gemeente en onze regio.

-3. Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Waarom?

We creëren banen voor inwoners en personeel voor bedrijven
Door voldoende ontwikkelruimte te bieden op bedrijventerreinen creëren we banen voor inwoners en personeel van bedrijven. Want ongeveer de helft van onze werkgelegenheid is gehuisvest op bedrijventerreinen We bieden daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Met een bloeiende economie zijn wij een aantrekkelijke gemeente. 
Want dat is een belangrijke voorwaarde om hier te wonen, werken, leren en recreëren. Een bloeiende economie biedt immers werkgelegenheid voor onze inwoners en daarmee inkomsten en zingeving. Het draagt bij aan voorzieningen en de leefbaarheid in dorpen

Kansen liggen bij nieuwe vormen economie en samenhang tussen economische sectoren.
Bedrijven specialiseren en werken in toenemende mate samen om met elkaar hoogwaardige en innovatieve producten te produceren. Door dit als gemeente voor bedrijven mogelijk te maken en onderwijs hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten, zorgen we voor werkgelegenheid, duurzaamheid en voorspoed.

Wat willen we bereiken?

*1.3.1: Goede bedrijventerreinen.

G

In 2018 en ook in het eerste kwartaal 2019 hebben we dermate veel bedrijfskavels verkocht, dat met name in Varsseveld geen vrij uitgeefbaar aanbod meer beschikbaar is.

Binnen het lopende RPW-proces (ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Achterhoek) zetten we vol in op het verkrijgen van beleidsruimte voor de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. Op grond van de uitwerking van het rapport Feijtel steunt West-Achterhoek ons in de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. De raden van de West-Achterhoek hebben in februari 2019 ingestemd met de uitwerking van de afspraken uit het rapport Feijtel. In maart heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om te starten met de planontwikkeling alsmede voor het verwerven van ontbrekende eigendommen waarop een WVG-besluit van toepassing is.

Het RPW Achterhoek 2019-2023 is juni-juli 2019 door alle 7 Achterhoekse gemeenteraden ongewijzigd vastgesteld. In dit RPW is een netto uitbreidingsoppervlak opgenomen van 25 ha ten behoeve van de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III te Varsseveld. Het RPW Achterhoek ligt momenteel ter vaststelling bij de provincie voor. De provincie beoordeelt ons RPW i.r.t. ontwikkelingen elders in Gelderland.

We werken aan een projectopzet voor het revitaliseren/herstructureren van een aantal verouderde bedrijventerreinen.

*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie.

G

We faciliteren de concentratie van innovatieve maakindustrie door de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III actief op te pakken. In het onlangs door alle gemeenteraden vastgestelde RPW Achterhoek 2019-2023, is een netto uitgeefbare uitbreidingsoppervlakte van 25 ha opgenomen t.b.v. de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. Zoals gezegd, wacht het RPW momenteel op vaststelling van de provincie Gelderland.

Ter uitvoering van de Regiodeal die de Achterhoek onlangs met het Rijk heeft gesloten, leggen we momenteel samen met betrokken partijen de laatste hand aan een aanvraag om voor een bijdrage uit de regiodeal in aanmerking te komen. Dit ter ondersteuning van de doorontwikkeling van het CIVON Innovationcenter en de  Startuplocatie Frank Daamen. Eind dit jaar verwachten we duidelijkheid over toekenning van Regiodeal-gelden.

De jongste werkgelegenheidscijfers (PWE2018) laten zien dat de werkgelegenheid zich binnen onze gemeente aanmerkelijk gunstiger ontwikkelt dan op regionaal en provinciaal niveau. Op grond van een onlangs gepubliceerd LISA-kaartbeeld blijkt bovendien dat onze gemeente binnen Gelderland over het hoogste aandeel bedrijven op bedrijventerreinen beschikt die tot de categorie innovatief (HTSM) worden gerekend. Een bevestiging dat de inspanningen die we met onze partners leveren, vruchten afwerpt.

*3.3.3: Gepast werk voor inwoners.

G

Om mensen van jongs af aan te interesseren voor techniek, de belangrijkste economische sector in onze gemeente waar veel vacatures openstaan, hebben we samen met partners geholpen bij het organiseren van een regionale techniekdag in Zelhem en is het gelukt om voor Leonardo da Vinci een Interreg-subsidie te ontvangen.  Met het oog op de ontwikkelingen rondom Laborijn en het belang om in tijden van hoogconjunctuur vacatures te vervullen, gaan we nog sterker met het bedrijfsleven optrekken om onze inwoners de gelegenheid te geven gepast werk te geven. Zo is er met AT Techniekopleidingen een samenwerking opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met individuele leer- en werktrajecten aan het best passende bedrijf te koppelen en wijzen we veel meer bedrijfsbezoeken op de mogelijkheden en kansen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een bedrijf kunnen bieden een vast thema is geworden.

*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland.

G

We hebben samen met de HAN, het Civon en leden van de industriële kringen VIV en IBOIJ (Van Raam, Kramp, Frontis, Kaak, THO en Ulamo)  een actieplan voor startups in het Frank Daamen-gebouw geschreven. De verduurzamingsgelden zullen vanaf dit najaar ingezet worden  om het gebouw zo aan te passen dat het duurzaam wordt en startups er goed gehuisvest kunnen worden. Hoewel er nog veel moet gebeuren, lijkt het nu al zijn vruchten af te werpen: twee startups zijn inmiddels in het gebouw gehuisvest en er zijn een aantal andere leads die zich op eigen tempo ontwikkelen. De twee startups ontwikkelen nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid en ICT en trekken studenten aan. Dat sluit aan bij de doelstellingen van het actieplan, namelijk het zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, het aantrekken van jonge mensen en het introduceren van nieuwe technologie bij het bestaande bedrijfsleven. Er is vooral tijd gestoken in het positioneren van de startup locatie om het aan te laten sluiten bij de regionale ambitie, omdat we samenwerken met onderwijs en ondernemers en met andere innovatieclusters (De Marke voor agro en De Steck voor diensten). Daardoor kunnen we een beroep doen op de Regiodeal om het actieplan voor startups de eerste 3-4 jaar goed te kunnen laten draaien. De verwachting is dat de eerste tranche van de Regiodeal in het najaar 2019 uitgekeerd wordt waarmee een vliegende start aan de startup locatie gegeven kan worden.  Tot slot zijn er middels bijeenkomsten en gesprekken al aanzetten gedaan om bedrijven te verleiden deel te nemen aan de startup locatie en innovatiehubs. De keuze om hieraan mee te doen, is echter voorbehouden aan het bedrijfsleven.

*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid.

G

Om de ambitie 10% omzetgroei in de lopende collegeperiode te realiseren hebben we in het eerste kwartaal de Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2019-2023 opgesteld. Tijdens de commissie- en raadsbehandeling afgelopen voorjaar is gebleken dat de raad in de voorliggende stukken de echte ambitie mist die nodig is om het beleidsveld T&R een sprong vooruit te laten maken. Onder regie van de raad wordt een expertmeeting voorbereid. De inzet is erop gericht om voor het eind van het jaar een gedragen beleidsnotitie ter vaststelling aan te bieden.

Voor het Toeristisch Informatie/Inspiratiepunt (TIP) is een projectvoorstel uitgewerkt. Uitvoering geeft een impuls aan de toeristische sector binnen onze gemeente en vormt tevens een centrale ontvangstmogelijkheid voor bezoekers aan het DRU-IP. De gemeente en StAT staan samen aan de lat om zorg te dragen voor de éénmalige inrichtingskosten van het TIP. Stichting DRU-IP neemt de exploitatie van het TIP en tevens centrale ontvangstbalie voor het DRU Industriepark voor haar rekening. Evenals andere TIP-initiatieven in de Achterhoek, doet Stichting DRU-IP  een beroep op een LEADER-bijdrage voor de éénmalige investeringskosten van het TIP in Ulft.

We zijn met diverse partijen in de samenleving in gesprek om een nieuwe toeristische samenwerkingsstructuur tot stand te brengen. We verwachten dit proces in de 2e helft van 2019 succesvol af te ronden.

 

*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap.

G

We onderzoeken de structuurversterking op regionaal- en gemeentelijk niveau (versterking economisch ecosysteem). Concreet gaat het hierbij om de samenhang tussen werklocaties en onderwijs- en innovatieplekken binnen onze gemeente en daarbuiten te benutten en waar mogelijk te versterken. We werken aan een toetsingskader voor de beoordeling van uitbreidingswensen van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. De pilot "Ondernemers aan zet" in Terborg heeft een aantal concrete voorstellen opgeleverd die momenteel worden uitgewerkt door de lokale ondernemers. Deze worden naar verwachting eind 2019 aan de gemeente aangeboden.

*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei.

G

Met vertegenwoordigende partijen als onze industriële kringen (IBOIJ en VIV), detailhandelsverenigingen (OPFOIJ), toeristische ondernemers (IJzersterk genieten) en met de landbouwsector (LTO) voeren we periodiek overleg. Daarnaast nemen we deel aan netwerken zoals de Hunten Businessclub. Uitwerking van opgaven zoals de Toekomstvisie (=brede Omgevingsvisie) vindt veelal thematisch plaats.

Om grotere integrale sectoroverstijgende onderwerpen te behandelen, hebben we geconstateerd dat een strategische overlegstructuur met betrokkenen die vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage kunnen en willen leveren, van toegevoegde waarde kan zijn. Voor het zomerreces hebben we bijvoorbeeld een brainstormbijeenkomst georganiseerd met een aantal ondernemers en specialisten over een hoogwaardige en toekomstbestendige planopzet van bedrijventerrein Hofskamp-Oost III.

-4. Over grenzen heen kijken

Waarom?

Regionale en internationale samenwerking is belangrijk om vraagstukken op te kunnen lossen. Demografische ontwikkelingen leiden tot opgaven en vraagstukken die zich niet beperken tot de gemeente- en landsgrenzen.
Om onze ambities te realiseren is samenwerking belangrijk. Regionale en internationale samenwerking biedt kansen op economisch en cultureel gebied en op de onderwijs- en arbeidsmarkt.
We maken onszelf en de regio sterker. Samen sta je sterker, heb je meer geld en meer invloed.

Wat willen we bereiken?

*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek.

G

In het tweede kwartaal 2019 is de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. De Visie 2030 geeft aan waar de Achterhoek Thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad de komende jaren samen hun energie op richten.  Voor het opstellen van de visie zijn De Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels meerdere keren bijeen gekomen om het document te bespreken en aan te passen. Het is nu vervolgens aan de Thematafels om de visie uit te werken in concrete activiteiten. 

Op 15 juli 2019 is ook de Regio Deal Achterhoek formeel bekrachtigd door het ministerie van LNV. Hiervoor is een Rijksbijdrage van 20 miljoen beschikbaar gesteld uit de zogeheten Regio Envelop. De Achterhoek Board heeft een toetsende rol bij de voordracht van de projecten voor de Regio Deal, projecten moeten ook passen binnen de ambitie van de Achterhoek Visie 2030. De looptijd van de Regiodeal is 2019 - 2022. De middelen uit de Regio Deal worden ingezet voor concrete activiteiten voortkomend uit de Achterhoek Visie 2030.

Voor de Regio Deal is cofinanciering noodzakelijk. Ook van de gemeenten in de Regio Achterhoek is cofinanciering gevraagd. Deze is gerelateerd aan het inwoneraantal van een gemeente. Voor Oude IJsselstreek betekent dit een bedrag van €721.076 voor de periode 2019 -2022. De cofinanciering betreft een intentie, de daadwerkelijke afrekening is afhankelijk van aan welke projecten Oude IJsselstreek deelneemt.  Op dit moment is bekend dat Oude IJsselstreek deelneemt aan het regionale project Smart Industry startup locatie (Frank Daamen pand). Een gedeelte cofinanciering is hiermee reeds voorzien in onze begroting: de exploitatielasten van en de komende investeringen in het Frank Daamen pand.

In het tweede kwartaal van 2019 hebben we samen met de gemeenten Doetinchem en Aalten  ook subsidie in het kader van de Regiodeal gevraagd voor een project op het gebied van Grensoverschrijdende Samenwerking, waarin o.a.  ook de activiteiten van het Internationaal Netwerkbureau worden ondergebracht.

*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

G

We hebben een gemeentelijk aanspreekpunt om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Hiermee is onze bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordiging in grensoverschrijdende overlegstructuren geborgd.

Met Bocholt vindt structureel overleg plaats over diverse dossiers. In het tweede kwartaal van 2019 is de samenwerking in het kader van de Kinderuniversiteit en op het gebied van sport geintensiveerd. Ook werden de activiteiten in het kader van het Internationaal Netwerkbureau voortgezet. 

Met Isselburg zijn we in gesprek over water en natuuropgaven en toeristische ontsluiting in het grensgebied.

Met Emmerich worden de banden aangehaald. In het tweede kwartaal werd het raadsbezoek dat plaats zal vinden op 17 september voorbereid. Samen met Emmerich, Montferland en Doetinchem werd ook het evenement "Hallo Europa" voorbereid. Dit is een ontmoeting tussen Duitse en Nederlandse  scholieren in het kader van 75 Jaar Vrijheid die plaats vindt op 19 september.

 

*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen.

G

In de eerste drie maanden van 2019 is een doorstart gemaakt met het zelfstandige Internationaal Netwerkburo. Het buro gaat nu verder zonder INTERREG subsidie.  De gemeente Aalten is toegetreden als nieuwe partner, naast Oude IJsselstreek en de Wirtschaftsforderung Bocholt. Als gemeente hebben wij geen apart budget meer opgenomen voor het Netwerkburo.

In het tweede kwartaal van 2019 is een nieuwe Matchmaker voor het Netwerkburo geworven en aan de slag gegaan. De Matchmaker is een adviesmakelaar die Nederlandse en Duitse bedrijven adviseert bij het grensoverschrijdend zaken doen.

Er werden twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd : een ondernemersbijenkomst over de gevolgen van de Brexit in mei, en een Zomerborrel in juli. In het kader van de Regiodeal van de Regio Achterhoek met het Rijk is een projectvoorstel ingediend om grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland te versterken. De activiteiten van het Netwerkburo maken onderdeel uit van dit projectvoorstel. Dit levert mogelijk extra financiele middelen op. 

-5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Waarom?

We willen aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven en een schone en groene gemeente zijn.
We willen klimaatverandering tegengaan en uitputting van grondstoffen voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe blik op productie, gebruik en hergebruik van onze energie en grondstoffen.

We hebben afspraken gemaakt in Nederland en in de Regio Achterhoek.
Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn op grond van internationale afspraken en klimaatdoelen. Inmiddels hebben we de regio

Waarom?
 

Laatst gewijzigd op: 21-08-2019 15:35 door Sessink Mireille

 

We willen aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven en een schone en groene gemeente zijn.
We willen klimaatverandering tegengaan en uitputting van grondstoffen voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe blik op productie, gebruik en hergebruik van onze energie en grondstoffen.

We hebben afspraken gemaakt in Nederland en in de Regio Achterhoek.
Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn op grond van internationale afspraken en klimaatdoelen. Inmiddels hebben we de regionale uitvoeringsagenda (akkoord van Groenlo) waarin concreet staat wat de gemeente moet doen om energie neutraal te worden. Deze agenda geeft een voorkeursroute aan maar er zijn meerdere routes mogelijk. In de regio is afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn (zonder mobiliteit). Ook voor afvalscheiding en circulaire economie zijn nationaal afspraken gemaakt.

Wat willen we bereiken?

*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming.

G

Op het gebied van communicatie en voorlichting zijn stappen gezet. Zo is een periodieke duurzaamheidspagina gecreëerd in de lokale krant waarin steeds thema's rond duurzaamheid aan de orde komen.  Daarnaast zijn er verschillende informatiebijeenkomsten over de energietransitie geweest voor specifieke groepen. De voorlichtings- en discussiebijeenkomsten worden steeds gehouden op verzoek. 

In het najaar van 2019 worden nog twee algemene informatieavonden georganiseerd. De focus ligt op het  "uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking"  en "het Achterhoek energieloket". Tot slot worden met de gemeenteraad expertmeetings gehouden. Deze meetings zijn bedoeld voor de visievorming rond het begrip duurzaamheid op midden- en lange termijn. 

*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

G

Het "Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking" is vastgesteld door de gemeenteraad.  Er zijn hierin kaders vastgelegd waar welke vorm van duurzame energieopwekking wordt toegestaan en onder welke voorwaarden. In het najaar van 2019 kunnen initiatieven worden ingediend en beoordeeld, waarna een besluit wordt genomen over de eerste tranche van 30 ha zonnevelden . 

Het burgerinitiatief van Comité Leefbaar Megchelen is van start gegaan met een postcoderoosproject.

Het project zonnige bedrijven loopt goed. In dit project worden bedrijven met grote bedrijfsdaken gefaciliteerd om zonnepanelen op het dak te leggen. Er is zelfs een tweede fase van start gegaan. Deze fase wordt geheel gefinancierd door de provincie.

Er is nog niet besloten over de deelname aan het regionale aanjaagfonds voor de voorfinanciering van lokale energie opwek-projecten. Het fonds gaat van start met de 5 gemeenten die al een positief besluit hebben genomen.

*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

G

De gemeente moet in 2021 klaar zijn met de warmtetransitievisie. In dit document staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat de alternatieve warmtebron is.  Dit alles ten behoeve van de rijksdoelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er is een regionale warmtegroep waaraan we deelnemen.  

De gemeente is bij de voortgang ook sterk afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de uitkomst van de regionale energie strategie (RES). Onderdeel van de RES is de Regionale Warmte Strategie (RSW). De RSW wordt uitgewerkt op gemeentelijk niveau in de warmtetransitievisie.

AgroGAS zal na realisatie veel biogas produceren. Hiermee wordt een groot deel van de aardgasvervanging binnen de gemeente ingevuld. AgroGas heeft inmiddels een onherroepelijke vergunning en de grond op Hofskamps Oost gekocht.

De gemeente is voornemens mee te doen met het programma  "Wijk Van De Toekomst". Deze wijken zijn pilot wijken om stapsgewijs van het aardgas af te gaan. We zijn op zoek naar de meest geschikte wijk hiervoor, waarna een provinciale subsidie wordt aangevraagd voor de  eerste fase.

*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas.

G

De besparingsopgave is groot, vooral voor aardgas. Op vele terreinen wordt hieraan gewerkt en elk jaar besparen we een paar procent. We zijn deelnemer aan het  Agem Energieloket (voorheen VerduurSaam energieloket), we hebben duurzaamheidsleningen voor onze inwoners en we zetten bedrijven aan tot energiebesparing. We doen ervaring op met het energieneutraal renoveren van bestaande woningen. Nieuwe vergunde woningen zijn al aardgasloos. Ook zijn we bezig met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.  

In september neemt de raad een besluit om de duurzaamheidslening op te nemen in de Toekomst Bestendig Wonen lening. Deze leningsvorm wordt met co-financiering van de provincie uitgevoerd.

*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%.

G

De doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijke afval te scheiden is inmiddels gehaald. We zetten ons nu vooral in om de kwaliteit van de grondstoffenstromen te verbeteren.  Met name de kwaliteit van het PMD verdient extra aandacht. We communiceren hier gericht op en er is een afvalcoach aangesteld, die mensen helpt het afval beter te scheiden. 

In 2019 beginnen we met het evalueren van de samenwerking met Buha. De mogelijke scenario's voor de inzameling van Grof Huishoudelijk Afval en een eventuele milieustraat worden verder uitgewerkt. Ook oriënteren we ons op de volgende stap:  afvalscheiding van 90% in 2025. Hiervoor dient een nieuw grondstoffenbeleidsplan te worden geschreven voor de periode 2021-2025.

*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

G

De gemeente is begonnen met circulair inkopen. We gaan meer aandacht besteden aan specifieke voorwaarden rond circulariteit.  We doen ervaring op, samen met Wonion en andere partners, met circulair bouwen in de Heuvelstraat.

In het Bouwbesluit is een eis opgenomen dat alle nieuw te bouwen woningen en kantoren dienen te voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De berekening van de MPG is een standaard indieningsvereiste. De huidige wettelijke norm is nog niet erg scherp gesteld. Deze norm zal in de loop van de tijd landelijk worden aangescherpt. De woningen en kantoren die de afgelopen tijd zijn vergund voldoen allemaal aan de MPG.

 

-6. Van buiten naar binnen werken

Waarom?

Wij maken onderdeel uit van de veranderende samenleving
Onze samenleving blijft in beweging en door de digitale ontwikkelingen verandert de interactie tussen overheid en inwoners. Inwoners zijn mondiger en kundiger. En mensen verenigen zich ook steeds gemakkelijker in andere, nieuwe verbanden. Ook stellen ze stellen hogere eisen aan de gemeente. Onze uitdaging is om de kloof tussen de leef- en de systeemwereld te overbruggen.

Het accent verschuift van de groep naar het individu. Daarnaast is er een sterke ontwikkeling van de 24-uursmaatschappij en de steeds verdergaande digitalisering.
Dit vraagt om een andere manier van werken van de politiek, het bestuur en de ambtenaren. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening.

Meer samen doen

We willen meer samen doen met inwoners meer co-creatie maar dat is behoorlijk complex. Het betekent niet alleen wat voor ons als gemeente maar ook voor onze inwoners. Want het vraagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing. Het Right to challenge is een mooi voorbeeld van inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun aandeel in de samenleving. Men wil zelf zeggenschap en dingen samen oppakken.

Daarnaast willen we de komende jaren voor vier verschillende opgaven per opgave een taskforce oprichten. Het gaat om:
- wonen en zorg
- duurzaamheid en energietransitie
- economie, ruimte en bedrijvigheid
- werk, inkomen en onderwijs

In deze taskforces brengen we mensen samen die voor de opgaven een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers. Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden, innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. We stellen voor om per jaar met 1 taskforce te beginnen en te starten met wonen en zorg (zie onder opgave ‘flexibel wonen’ bij opgave 8). Hierin combineren we wonen, toegang, duurzaamheid (rondom woning), langer zelfstandig wonen, etc.

Wat willen we bereiken?

*1.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord.

--

*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

G

Naast de initatieven die al zijn opgestart (zoals sfeerbeheer), zijn de gebiedsmakelaars op meer locaties aanwezig. Vaak samen met collega's of  samenwerkingspartners.  Ook hebben we een oude SRV-bus aangeschaft, die we breed willen inzetten. Zodat we letterlijk de wijken in kunnen rondom verschillende thema's (bv veiligheid, duurzaamheid, zorg).

*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

G

We voeren de communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' uit. Zowel digitaal als op papier communiceren we meer via beeld. We maken gebruik van video en vlogs (afval), digitale nieuwsbrieven (o.a. voor de Toekomstvisie), foto's, online stemmen (sportverkiezing), etc.  Eind 2018/begin 2019 hebben we trainingen georganiseerd voor het verbeteren van de kwaliteit van de collegevoorstellen.  We besteden dit najaar extra aandacht aan het verbeteren van de stijl en leesbaarheid van onze brieven.  Op basis van de resultaten van de 0-meting werken we aan een vernieuwde, meer toegankelijke website. Deze lanceren we in oktober 2019.

*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar.

O

De gemeente zorgt dat inwoners op een een veilige, toegankelijke en privacy-proof manier haar producten en diensten online kunnen afhandelen. We informeren inwoners over recente ontwikkelingen op het gebied van DigiD, zoals de DigiD app.

We werken er naar toe om de productaanvraag nog uniformer te maken en ook meer via e-formulieren te werken. Zodat de inwoner met DigiD zijn of haar zaken kan doen. PDF-formulieren worden gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt, zodat onze inwoners op iedere mogelijke manier zijn of haar aanvraag kunnen blijven doen.

48% van de producten en diensten is op dit moment digitaal aan te vragen en af te handelen. De volledige implementatie van het zaakgericht werken heeft meer tijd nodig, en daarmee ook de implementatie van de e-formulieren om producten en diensten digitaal te kunnen aanvragen. Deze implementatie begint in het derde kwartaal van 2019.

*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren.

G

*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord.

G

Inmiddels hebben we overzicht van onze beleidsregels en verordeningen. Van hieruit gaan we ons beleid, daar waar het belemmerend werkt, aanpassen. Zodat we beter vanuit de bedoeling kunnen werken. Verschillende teams zijn bezig om bewust te werken vanuit de ja, mits-houding.

-7. Een visie op onze omgeving

Waarom?

De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.
Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Met de nieuwe omgevingswet willen we:

 • de verschillende plannen beter op elkaar afstemmen
 • duurzame projecten stimuleren en
 • gemeenten meer ruimte geven.

Zo ontstaat ruimte voor bedrijven en inwoners en organisaties om met ideeën te komen.

De samenleving verandert
Inwoners en bedrijven hebben vaker initiatieven. Als overheid zijn we verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. De omgevingswet maakt het mogelijk lokale vraagstukken lokaal op te lossen. De gemeente vervult hierin een ‘spin in het web’-functie. Meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in te spelen op behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden.

Het is tijd voor een nieuwe visie
Dit is dé kans om vanuit een brede blik niet alleen naar de fysieke omgeving te kijken. Ook leggen we verbindingen met het sociale en economische domein. Daarom noemen we onze omgevingsvisie de Toekomstvisie.

Wat willen we bereiken?

*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet.

O

Het doel is onveranderd: op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat betekent dat we beschikken over de vereiste instrumenten (Toekomstvisie*, -Plan, - Programma's en -Vergunning), dat we aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en dat we werken in de geest van de Omgevingswet.  Oorspronkelijk wilden we in 2019 het eerste concept van de Toekomstvisie, en de Veegverordening gereed hebben (eerste stap in traject Omgevingsplan). Dit wordt eerste kwartaal 2020.

*Met Toekomstvisie wordt de Omgevingsvisie bedoeld, met een bredere scope dan wettelijk in de Omgevingsvisie nodig is.

*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen.

G

Het overzicht van de beleidsplannen en verordeningen is gereed. Op basis hiervan bekijken we waar de regels minder en/of overzichtelijker kunnen. Hierna moet de slag naar Toepasbare Regels gemaakt worden.

-8. Flexibel wonen op maat

Waarom?

Door de veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing), sluit het woningaanbod in de bestaande voorraad niet goed meer aan bij de vraag.
De laatste jaren verandert het aantal inwoners in onze gemeente en de samenstelling van huishoudens. De huishoudens worden kleiner en de woonwensen veranderen. De komende jaren zal het aantal huishoudens nog iets stijgen. Ook past het aanbod niet altijd bij de vraag. Dit vraagt om nieuwe woningen op korte termijn.

Op langere termijn daalt het aantal huishoudens weer waardoor er mogelijk een sloopopgave ontstaat. Particuliere woningeigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk. Hulp van Rijk en Provincie is noodzakelijk.
Daarnaast zijn veel (verouderde) woningen niet aantrekkelijk voor starters doordat ze niet voldoen aan de eisen. Verbouwingen kunnen starters niet (meer) meefinancieren. Door gestegen prijzen van koopwoningen en strengere financieringseisen voor de hypotheek zijn koopwoningen vooral voor starters minder toegankelijk.

Woningen moeten levensloopbestendig worden.
We wonen langer zelfstandig (met ondersteuning) thuis. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Woningen moeten duurzaam worden.
Veel woningen hebben een hoog energieverbruik. Woningcorporaties (zoals Wonion) zijn volop bezig met het verduurzamen van de woningen. In de particuliere sector gebeurt dit nog te weinig.
Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken verboden in verband met gezondheid. Dit betreft vooral landbouwschuren. De komende jaren moeten eigenaren het asbest verwijderen. De gemeente heeft hierin een informerende en faciliterende rol.

Klik op de "Meer" knop om naar de Beleidsnotitie WBP te gaan -->

Wat willen we bereiken?

*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu.

G

Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat de groei van het aantal huishoudens langer aanhoudt dan was voorzien. Dit betekent dat voor deze extra huishoudens extra woningen moeten komen. Regionaal worden kwalitatieve toetsingscriteria afgesproken waaraan de bouw van de extra woningen moet voldoen, deze criteria gaan we aan de raad ter goedkeuring voorleggen. Zo kunnen we sturen op het kleiner maken van de mismatch,  zowel tussen de woningtypes als tussen de kernen.

*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen).

G

We willen de Toekomstbestendig Wonen Lening invoeren, waarbij de provincie voor 50% cofinanciert. Hiermee ontstaat een lening met ‘alles onder 1 dak’. Hiermee kunnen investeringen in energiebesparing en -opwekking en ook woningaanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken (zoals beoogd werd met de Blijverslening) worden gefinancierd.

Het college van B&W heeft besloten de Toekomstbestendig Wonen Lening ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning.

G

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw gebouwde gebouwen in eigendom van de overheid of in gebruik door de overheid voldoen aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw. Voor overige nieuwbouw gebouwen is de eis nog niet van toepassing. Nieuwbouwwoningen moeten wel voldoen aan de eis dat een gebouw energiezuinig is. De te verlenen vergunningen voor nieuwbouw worden hieraan getoetst. Bij verbouw van gebouwen ligt er geen eis voor het aanpassen van de bestaande onderdelen. In de contacten met de aanvragers wordt geadviseerd om ook deze onderdelen aan te passen en maximaal energiezuinig te maken.

*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen

G

Met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen en de fysieke aanpassingen van de woning die daar soms voor nodig zijn, zijn met Wonion afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Wmo 2019, welke op 19 augustus jl. is ondertekend. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat vanuit de gemeente minder vaak een huurwoning moet worden aangepast, o.a. door effectievere inzet van reeds aangepaste woningen of door woningaanpassingen mee te nemen binnen de reguliere renovatie van Wonion.

Middels overleggen met Azora en het zorgkantoor van Menzis is gerealiseerd dat de intramurale capaciteit (Wlz) in onze gemeente wordt uitgebreid. Daarnaast is er geregeld overleg met Menzis en Azora over de inzet van extramurale zorg (Wlz) en de doelmatigheid en gemeentelijke kosten hiervan. Zo wordt op dit moment een businesscase voorbereid over hoe we als gemeente aan de ene kant de kosten voor hulpmiddelen en woningaanpassingen bij extramurale zorg (Wlz) in de hand kan houden, waarbij aan de andere kant toch door de zorgverlener wel effectieve zorg geleverd kan worden en het langer "zelfstandig" thuis wonen wordt gefaciliteerd.

Tot slot is er intern een taskforce geformeerd in het kader van "Wonen en Zorg". Het doel is om op basis van cijfers en behoeftemetingen te komen tot een brede visie, zodat op basis daarvan getoetst kan worden welke woningbouw er noodzakelijk en/of gewenst is, dan wel welke woonvormen/wooninitiatieven gestimuleerd moeten worden. Denk o.a. aan wonen voor ouderen of bepaalde doelgroepen.