Financiële positie

Afwijkingen

Pgr Omschrijving Afwijking I/S Toelichting op de afwijking
1 Overige accommodaties en woningen 14.400 I Er zal een voordeel zijn van 14.400. Door het afstoten van enkele kleine accommodaties is dit voordeel ontstaan.
1 Civieltechnische kunstwerken -10.000 I Naar verwachting zal het budget overschreden worden met 10.000 als gevolg van het vervangen van informatieborden bij de kunstwerken in de openbare ruimte. Het vervangen ervan is in 2019 ingezet op basis van het vigerende beheerplan.
1 Reguleren openbare ruimte 5.000 I De inkomsten vanuit de leges voor aanleg/vervanging van kabels en leidingen vallen dit jaar beduidend hoger uit dan is begroot. De verwachting is dan ook dat er hierdoor een onderschrijding van meer dan 5.000 ontstaat.
1 Basismobiliteit -11.500 I Ten behoeve van de aankoop van de elektrische dorpsauto Netterden is 15.000 euro beschikbaar gesteld aan stichting 't Gemeynt. Het volledige bedrag zal de komende jaren in termijnen worden terugbetaald vanuit het Dorpsfonds, dat onder andere gefinancierd wordt door Windpark Den Tol. Daarnaast is vanuit het budget Basismobiliteit 6.250 euro cofinanciering toegezegd in het kader van de LEADER-aanvraag voor een elektrische dorpsauto in Breedenbroek. De verwachting is dat deze bijdrage in het najaar van 2020 wordt geïnd, waardoor het budget Basismobiliteit in 2020 in totaal met ca.11.500 wordt overschreden. Daar staat tegenover dat de komende jaren 15.000 wordt terugbetaald zoals hierboven vermeld.
1 Atletiekbaan -7.800 I Tekort 7.800. Aan de baan kleine beschadigingen en de belijning hersteld, dit was noodzakelijk om aan de wedstrijdeisen te voldoen.
1 Afvalverwerking -100.000 I Op de afvalbegroting verwachten we een tekort van 100.000 euro. Dit komt voornamelijk door een afrekening van het Afvalfonds Verpakkingen (Nedvang). In de afgelopen jaren zijn voorschotten uitgekeerd als vergoeding van het geleverde pmd. De afrekening over de jaren 2015-2019 is dit jaar binnengekomen met een nabetaling van ruim 120.000 euro tot gevolg. Daarnaast is het tekort het gevolg van kleinere en grotere wijzigingen in de verschillende afvalstromen. Bij de 1e Berap is een halvering van de papierprijs gemeld. Deze prijs lijkt op dit moment weer wat te stijgen met een kleine extra opbrengst tot gevolg. Een en ander resulteert per saldo in een nadeel van 100.000 euro.
1 Bestemmingsplannen 18.000 I Gemeentelijke leges (inkomsten uit in rekening gebrachte bestemmingsplannen). De inkomsten zijn hoger dan begroot omdat tariefstelling afhankelijk is van te bebouwen oppervlakte waar voor een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Daarnaast zijn er lagere juridische kosten
1 Pachten en huren 42.500 S Er zal een hogere bijdrage voor pachten en huren worden ontvangen, dit is ook structureel in de programmabegroting 2021-2024 verwerkt.
1 Sportcomplexen -30.000 S Op sportcomplexen (IJsselweide, Paasberg en Pallandt) is een nadeel ontstaan van 30.000 ondermeer door niet doorgevoerde indexeringen en hogere energielasten. Dit is structureel verwerkt in de programmabegroting 2021-2024
2 Kunst en cultuur -5.000 I De uitreiking van de Kunst- en Cultuurprijs was nog niet financieel in de begroting verwerkt. Hiervoor dient 5.000 (incidenteel voor 2020 en 2021) bijgeraamd te worden, ook verwerkt in boekjaar 2021 van de programmabegroting 2021-2024
2 Uitvoering wet kinderopvang 20.000 I We houden rekening met een plussaldo van 20.000. Door de covid- 19 zijn er geen inspecties uitgevoerd tijdens de coronamatregelen en zal er nu geprioriteerd worden in uit te voeren inspecties. Op basis van risicoprofielen zullen de nog openstaande inspecties worden uitgevoerd.
3 Onderwijshuisvesting 200.000 I Er is sprake van een forse onderschrijding van deze kostenpost. De oorzaken zijn met name gelegen in de vertraging van de nieuwbouw van het Almende College. Hierdoor zullen de uitgaven voor de financiering van deze nieuwbouw dit jaar niet meer plaatsvinden en betekent dit een voordeel van 200.000.
4 Huwelijken -7.000 I Ook vanaf juli 2020 zijn er nog steeds bruidsparen die hun al geplande huwelijk voor dit jaar, vanwege de Coronacrisis, willen verzetten naar volgend jaar. Tevens zijn er bruidsparen die een alternatief zoeken en kiezen voor een kosteloze of budgetvariant waardoor er minder inkomsten zijn. In totaal verwachten we 7.000 minder inkomsten doordat er minder huwelijken worden gesloten.
4 APV -10.000 I Betreft de leges voor evenementenvergunningen. Financieel loopt het product nog volgens planning, maar in de afgelopen periode zijn al veel evenementen afgelast door het coronavirus. Hierdoor is ook leges terugbetaald. Indien een langere tijd geen evenementen mogen worden gehouden, gaat dit zeker effect hebben voor de leges. De verwachting is dat er 10.000 minder zal binnenkomen ten opzichte van de raming.
4 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) -37.730 I Uitbetaling aan de ODA gebeurt op basis van voorschotten op hun werk. De ODA heeft aangegeven dat een aantal van hun werkzaamheden nu minder kunnen worden uitgevoerd in verband met het coronavirus. Of dit ook effect heeft op de kosten is op dit moment nog niet duidelijk. In het AB van 25-6-2020 is besloten dat het tekort van 2019 zal worden verrekend over alle partners. Dit is conform de afspraken van de gemeenschappelijke regeling. Dit houdt in dat de kosten voor de ODA stijgen met 37.730. Dit is een minder hoge bijdrage omdat de ODA de wijze van verrekenen heeft aangepast (was anders 39.654)
5 Kantoorartikelen 7.500 I Als gevolg van corona wordt er veel thuisgewerkt waardoor er veel minder uitgaven zijn voor kopieerpapier, kantoorartikelen e.d.
5 Catering 5.000 I Door corona wordt er veel minder gebruik gemaakt van koffieautomaten, onder andere doordat vergaderingen niet of veel minder op het werk plaatsvinden
5 Samenwerking automatisering -13.000 I Ten opzichte van de eerste berap 2020 koersen we af op een overschrijding van ongeveer 13.000. De aantallen aangevraagde useraccounts en vooral mobiele apparaten blijft stijgen, mede als gevolg van deze zich voortdurende corona-crisis.
5 Informatieveiligheid en privacy 20.000 I Koersen af op een onderschrijding van ongeveer 20.000. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat er (nog) niet extern is ingekocht op Bewustzijnsbevordering Informatieveilgheid & Privacy. Daarnaast zijn er een aantal kleine posten betaald uit een ander budget.
5 Onderhoud openbare werken -27.200 I Tekort is 27.200. Extra kosten gemaakt voor de beveiliging i.v.m. inbraak. Onverwachte uitgaven moeten doen na inbraak, het alarmsysteem is aangepast. In korte tijd zijn er 4 airco's defect geraakt, deze zijn vervangen. De kosten voor uitbesteed werk zijn te laag begroot en voor de beveiliging is niets begroot.
5 Materieel openbare werken 9.639 I Op 1 april is ingebroken bij de werf en onder meer gereedschap gestolen. Op deze post wordt een overschrijding voorzien. De nieuwwaarde ligt rond de 25.000. De dagwaarde van de machines is getaxeerd op 9.639 hierdoor zal er een extra budget van 15.361 nodig zijn voor het vervangen van de machines. Het extra bedrag van 25.000 (1e berap) zal niet geheel nodig zijn, omdat de verzekering 9.639 uitkeert daardoor zal er een extra bedrag van 15.361 nodig zijn om de machines te vervangen.
5 Publicatie en voorlichting 8.000 S Het budget kan met 8.000 naar beneden worden bijgesteld. Omdat we een deel van de visuele communicatiemiddelen (zoals video's, infographics, flyers en digitale nieuwsbrieven) inmiddels zelf kunnen produceren en daarvoor niet altijd meer externe partijen hoeven in te zetten. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2021-2024
5 Wethouderspensioenen -223.000 S Om de (pensioen)voorzieningen voor de (oud) bestuurders op peil te houden om ook in de toekomst aan de verplichtingen op grond van de wet Appa te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om een bedrag van 276.000 bij te storten. Dit betreft een incidenteel deel omdat een nieuwe wethouder is aangetreden en twee wethouders meer zijn gaan werken. Daarnaast is er sprak van een structurele bijstelling aangezien de huidige wethouders meer pensioenrechten opbouwen naar mate ze langer wethouder zijn en worden ook pensioenrechten opgebouwd gedurende de tijd dat een wachtgelduitkering wordt genoten. Van een oud wethouder waren de pensioenaanspraken gedurende de wachtperiode nog niet meegenomen. Daarnaast is de rekenrente verder gedaald en zijn de actuele sterftetabellen gebruikt om de voorziening te berekenen. Het structurele deel is verwerkt in de programmabegroting 2021-2024
5 Wethouderspensioenen -53.000 I Om de (pensioen)voorzieningen voor de (oud) bestuurders op peil te houden om ook in de toekomst aan de verplichtingen op grond van de wet Appa te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om een bedrag van 276.000 bij te storten. Dit betreft een incidenteel deel omdat een nieuwe wethouder is aangetreden en twee wethouders meer zijn gaan werken. Daarnaast is er sprak van een structurele bijstelling aangezien de huidige wethouders meer pensioenrechten opbouwen naar mate ze langer wethouder zijn en worden ook pensioenrechten opgebouwd gedurende de tijd dat een wachtgelduitkering wordt genoten. Van een oud wethouder waren de pensioenaanspraken gedurende de wachtperiode nog niet meegenomen. Daarnaast is de rekenrente verder gedaald en zijn de actuele sterftetabellen gebruikt om de voorziening te berekenen. Het structurele deel is verwerkt in de programmabegroting 2021-2024
5 OZB woningen Inkomsten 50.000 I Momenteel is nog niet precies te zeggen wat eventueel als positief resultaat geboekt kan worden, omdat de gevolgen van de ruim 250 WOZ bezwaren in de loop van het jaar worden afgehandeld. We kunnen nu alvast 50.000 inboeken als positief resultaat ten opzichte van de eerste berap. Het verschil in begrote en gerealiseerde opbrengsten zit hem vooral in het feit dat alle panden van Azora van niet-woningen- naar woningentarief zijn gegaan n.a.v. recente jurisprudentie. We hebben nu hierdoor dit jaar een extra overschot OZB woningen van ongeveer 25.000. Dit jaar zullen we ongeveer 35.000 minder ontvangen op OZB niet- woningen. Verschil in bedrag ligt in het feit dat er een verschil in de tarieven zit tussen de OZB woningen en OZB niet-woningen en doordat de woningen geen gebruikersbelasting OZB kennen. Het overige overschot komt doordat we begin september al de tarieven OZB hebben berekend voor de verordening OZB 2020 met de toen beschikbare gegevens. Nadien zijn nog diverse controles geweest en diende de herwaardering nog afgerond te worden.
5 OZB niet woningen -35.000 I Doordat alle panden van Azora van niet-woningen- naar woningentarief zijn gegaan, ivm recente jurisprudentie, hebben we dit jaar een tekort op OZB niet woningen van 35.000. Dit jaar zullen we ongeveer 25.000 meer ontvangen op OZB woningen. Verschil in bedrag ligt in het feit dat er een verschil in de tarieven zit tussen de OZB woningen en OZB niet-woningen en doordat de woningen geen gebruikersbelasting OZB kennen.
5 Algemene uitkering -195.000 S De meicirculaire veroorzaakt een nadelig effect van 116.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een behoorlijk nadeel op hoeveelheidsverschillen en door de stijging van de WOZ-waarden. Een positieve tegenhanger is de bijstelling van het accres in 2020. Daarnaast zit een voordelig effect in het bedrag dat aan het einde van het jaar overblijft in het BTW-compensatiefonds. Dit wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds en leidt tot een hogere algemene uitkering. Door de taakmutatie voor de nieuwe wet inburgering van 79.000 is het effect van de meicirculaire op het begrotingssaldo per saldo 195.000 negatief.
5 Algemene uitkering junibrief 188.000 I Het positieve effect uit de junibrief ter hoogte van 188.000 is ter compensatie voor de gevolgen van corona.
Totale verwachte afwijking -177.191
Structurele afwijkingen -397.500
Incidentele afwijking 220.309
Totaal -177.191

Risico's en verwachtingen

Hieronder vermelden we risico’s en verwachtingen, voor zover daarin afwijkingen zitten ten opzichte van de Programmabegroting 2020-2023.

 • De BNG Bank heeft aangegeven dat de dividend uitkering over 2019 á € 205.000 is uitgesteld. Pas na 31 december komt hierover duidelijkheid. Dit houdt verband met Corona, waarbij banken door de Europese Centrale Bank (ECB) is geadviseerd om zoveel vermogen te behouden.
  Formeel houdt dit in dat we dit boekjaar, op grond van onze huidige grondslagen bij de jaarrekening, geen rekening mogen houden met deze dividend opbrengst..
  Omdat alle gemeenten in deze situatie zitten kan er de komende periode een standpunt komen van uit de commissie BBV over hoe hier mee om te gaan. Wellicht adviseren zij om alsnog een recht op te nemen.
  Dit advies gaan wij in dat geval opvolgen en benoemen in de jaarstukken 2020.
 • Effecten van de septembercirculaire en corona-crisis. De septembercirculaire is nog niet verschenen op het moment van schrijven van deze bestuursrapportage.  Over de effecten van de septembercirculaire en de stand van zaken met betrekking tot de corona-crisis, informeren wij de raad in een aparte memo.

 

Resultaatbestemming

 • Er is in de begroting 2020 een incidenteel bedrag opgenomen van 35.000 voor 75 jaar bevrijding. De festiviteiten hebben i.v.m. corona niet kunnen plaats vinden in 2020.
  Voorgesteld wordt dit bedrag middels resultaatbestemming bij de jaarrekening door te schuiven naar 2021.
 • Er is in de begroting 2020 een incidenteel bedrag opgenomen van 130.000 voor infrastructuur en parkeeronderzoek Almende college.
  Dit bedrag wordt deels ingezet in 2020, de verwachting is dat er aan het einde van het jaar een bedrag resteert van 100.000. Voorgesteld wordt deze middels resultaatbestemming bij de jaarrekening door te schuiven naar 2021.

 

Begrotingswijziging

Pgr Begrotingswijziging Saldo
1 De gemeente waar het goed wonen is -79
2 Een leefbare gemeente 15
3 De werkende gemeente 200
4 De dienstverlenende gemeente -40
5 Bedrijfsvoering/ overhead -273
Saldo begrotingswijzigingen -177