Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2de bestuursrapportage over het jaar 2020 aan. De 2de berap geeft de stand van zaken van de doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt.

In de bijlage is het gedetailleerde overzicht opgenomen van alle bijstellingen. Voor een deel zijn er al enkele Corona effecten verwerkt. We komen nog met een aanvullende memo waarin de meest actuele informatie hierover is opgenomen.
Er zijn twee grote structurele effecten van in totaal bijna € 400.000 die ook zijn verwerkt in de begroting. Het gaat om een bijstelling van de jaarlijkse dotatie voor de wethouderspensioenen omdat de pensioenaanspraken toenemen naarmate er sprake is van een langere aanstelling en een bijstelling van de algemene uitkering door bijstelling van diverse grondslagen en een stijging van de WOZ waarden.
Omdat er sprake is van per saldo een aantal incidentele meevallers is voor 2020 de bijstelling € 92.000.
Daarnaast zullen er twee budgetten niet (geheel) worden besteed wat in 2020 een bijstelling van het resultaat betekent van € 135.000. Het voorstel is wel om deze alsnog in 2021 ter beschikking te stellen. Dit wordt verwerkt in de 1e berap van 2021.

Tot slot is er een risico in verband met de uitgestelde betaling van het dividend van de BNG. In verband met Corona is geadviseerd om zoveel mogelijk vermogen vast te houden.

De prognose van het rekening resultaat van 2020 ziet er als volgt uit:
Wij stellen u voor:

  1. De 2de Bestuursrapportage 2020 vast te stellen en de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2020.