Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Waar gaan we naartoe?

-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

G

Er is hard gewerkt aan het concept Regionale Energie Strategie (RES). Het concept RES is bij het Rijk ingediend op 1 juli 2020. Het Achterhoekse bod in de concept RES is 1.35 TWh/jr. De concept RES wordt nu doorontwikkeld naar een RES 1.0. In de RES 1.0 wordt duidelijk hoe en waar we (als RES regio) de 1.35 TWh/jr gaan opwekken. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken en stelt uiteindelijk in 2021 de RES 1.0 vast.

Begin augustus is de Rapportage regionale energiemonitor Achterhoek opgeleverd. In deze rapportage staat hoever we zijn in het realiseren van de taakstelling (energieneutraal 2030 zoals is vastgelegd in de Achterhoekse Uitvoeringsagenda in 2016). De gemeente Oude IJsselstreek is goed op weg om de taakstelling te realiseren. Belangrijk is om de huidige lijn door te zetten. Sommige Achterhoekse gemeenten lopen achter bij de realisatie van hun taakstelling.

-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

G

In het concept RES is een hoofdstuk opgenomen, waarin de warmtetransitie of Regionale Structuur Warmte (RSW), wordt behandeld. Deze RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het aanbod in de gemeente. Er wordt aangegeven waar mogelijkheden voor warmtenetten zijn. De mogelijkheden hiervoor zijn in onze gemeente en in de regio beperkt. We werken dit verder uit op weg naar de RES 1.0.
De voorbereidingen voor het maken van de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente zijn gestart. De TVW gaat over (de planning van) het aardgasvrij maken van alle wijken in de gemeente in 2050.

-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas.

O

Het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord en richt zich op één van de hoofdthema’s van de energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.
De initiatieffase voor de Wijk van de Toekomst (WvdT) in de gemeente is begonnen. In deze fase wordt bij de bevolking de interesse voor de WvdT gepeild. Als de interesse er is, worden de juiste mensen en partijen bij elkaar gebracht. Door het corona virus is flinke vertraging opgelopen in deze fase. Het project wordt medegefinancierd door de provincie en de provincie heeft groen licht gegeven om deze fase te verlengen.

-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

O

Conform de vastgestelde startnotitie zijn verschillende scenario’s voor de verbetering van de inzameling van grof huishoudelijk afval (GHA) in de gemeente onderzocht. In januari zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de raadscommissie FL. Een bespreking van de eindrapportage stond gepland in april, maar is door de coronamaatregelen uitgesteld. De bespreking wordt vervolgd in het eerste kwartaal van 2021 samen met een bespreking over het ophalen van fijn huishoudelijk afval (FHA).

*1.7: Een visie op onze omgeving.

Waar gaan we naartoe?

-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet.

G

Begin april is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Inmiddels is bekend dat het uitstel een jaar bedraagt. Wij lagen (en liggen) op schema, en gaan door op de huidige voet, met het ontwerpen van de Toekomstvisie en met de uitwerking van de implementatie van de Omgevingswet. De focus voor dit jaar ligt op de Toekomstvisie, en gedeeltelijk bij de voorbereiding implementatie Omgevingswet. Voor volgend jaar ligt de focus op de implementatie van de Omgevingswet.

*1.8: Flexibel wonen op maat

Waar gaan we naartoe?

-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans.

G

Door het projectteam Woningbouw zijn vele bouwplannen in de afgelopen periode getoetst aan de regionale en lokale toetsingscriteria. We groeien hiermee langzaam toe naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod en betere spreiding over de kernen. Naast kleinere woningbouwplannen zien we ook grotere initiatieven, zoals het woongebied Rivierduinen (vml. Buizenfabriek Silvolde), binnenkomen. In vrijwel alle kleinere kernen zijn processen gestart om de woningbehoefte te bepalen en deze te verbinden aan geschikte locaties. We verwachten ook hier binnenkort de eerste concrete resultaten van te kunnen melden.
Meer is te lezen in de memo "rapportage voortgang woningbouw stand per 1-4-2020".

-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen).

G

In het tweede kwartaal is een evaluatieonderzoek gestart van het wonen in de Zwanenpoort te Varsseveld. Deze woonvorm lijkt een prototype voor het zelfstandig wonen ondersteund door zelf georganiseerde welzijnsactiviteiten. Het onderzoeksrapport komt in het derde kwartaal beschikbaar. We zien dit als bouwsteen voor het op te stellen beleid. Tevens is een enquête uitgezet bij het bewonerspanel over de woonwensen bij senioren. Ook hierover volgt een rapportage in het derde kwartaal. Gebruikmakend van beide stukken gaan we verder met het opstellen van de Visie Wonen en Zorg. 

Overige onderwerpen binnen programma 1

Waar gaan we naartoe?

-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

O

Het beheren en onderhouden van onze openbare ruimte hoort bij deze doelstelling. In dit kader zouden we dit jaar ons Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) herzien. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we breder dan alleen riolering, maar naar verschillende watertaken moeten kijken. Van de inzameling en transport van stedelijk afvalwater tot het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.
Veel onderdelen vanuit het GRP moeten een plaats krijgen in omgevingsprogramma’s, dan wel plannen. Daarover is nog veel onduidelijkheid, ook landelijk. We trekken in het afvalwaterteam Etten, waarin we samenwerken met de gemeenten Montferland, Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel, zo veel als mogelijk samen op. We hebben extra tijd nodig om gelet op de hiervoor genoemde onduidelijkheid en komen met een voorstel om de werking van het huidige GRP met een jaar te verlengen.

-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

G

In regionaal verband is begin 2020 het onderzoek naar een 2e fase N18 afgerond, waarna in samenwerking met de provincie Gelderland een voorstel tot gefaseerde doorontwikkeling naar een regionale stroomweg (100 km/uur, 2x2 rijstroken, ongelijkvloers) is opgesteld. De besluitvorming in de Achterhoek Raad over het N18-voorstel vindt, met enige vertraging vanwege de Corona maatregelen, plaats op 5 oktober 2020. Verder wordt regionaal een verkenning van enkele concrete snelle fietsverbindingen voorbereid en bevindt de uitwerking van de RegioExpres zich in een volgende fase.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Naast enkele concrete projecten (bijvoorbeeld ov-chipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming) wordt samen met de provincie Gelderland gewerkt aan doorontwikkeling van het OV-vangnet, dat nu wordt uitgevoerd door ZOOV. Vanaf 2022 moet dat leiden tot een (deels) vernieuwd vervoerssysteem voor het OV-vangnet.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de dorpsauto's in Netterden en Breedenbroek. Eerder in 2020 zijn reeds deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.

-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.

O

Ter voorbereiding op het realiseren van een visie op een Vitaal Platteland is opdracht verstrekt aan het Kadaster Ruimte en Advies voor het verzamelen en analyseren van relevante databestanden. Dit moet ons inzicht geven waar in het buitengebied opgaven en ontwikkelkansen spelen dan wel te verwachten zijn. Uitvoering van de onderzoeksopdracht loopt momenteel en wordt komend najaar afgerond.
Op basis hiervan stellen we de startnotitie op en leggen deze ter bespreking voor aan de raad, waarna in de 1e helft van 2021 met het opstellen van de integrale visie kan worden gestart.

-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken.

O

Met het O-team van Min BZK en de aanliggende gemeenten aan de Nederlandse zijde van de Oude-IJssel en het Waterschap hebben we onlangs overeenstemming bereikt over een onderzoeksopdracht ter versterking van de Oude-IJssel. De uitvoering hiervan loopt t.g.v. de Corona-crisis enige vertraging op. Zodra het resultaat hiervan beschikbaar is, volgt een bespreking hiervan met de raad.
Daarnaast wordt momenteel zowel voor het gebied Landfort-Engbergen als voor het gebied van de Hogebrug te Ulft tot en met 't Anker te Ulft een uitwerking gemaakt op stroomgebiedniveau van de Oude-IJssel.

-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen.

G

De 'Visie op landschap, natuur en groene kernen' is in de maak. Dit visietraject heeft enige vertraging opgelopen door de corona maatregelen. Hierdoor is een aantal stappen in het participatietraject omgezet naar een digitale samenwerkingsvorm. De gemeenteraad is over de inhoud en de hernieuwde planning geïnformeerd via actieve informatievoorziening.
In oktober wordt het concept van de visie besproken in de raadscommissie. De concept visie geeft een samenhangend toekomstbeeld voor ons prachtige landschap, onze natuur en onze kernen. We willen de basiskwaliteit van het landschap behouden en versterken. Daarnaast zetten we in de kernen in op het aanplanten van groen en het vergroten van de biodiversiteit. We zien hierbij niet alleen een taak voor ons als gemeente, maar gaan ook de samenleving stimuleren (samen) te werken aan een groenere leefomgeving.