Programma 2: Een leefbare gemeente

*2.1: Meedoen aan onze samenleving

Waar gaan we naartoe?

-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

G

Versterken samenleving:

Om te komen tot een dekkend en samenhangend basisniveau is het project Versterken sociale basis gestart. Met dit project worden de in 2019 opgedane inzichten voor verbetering opgepakt en uitgewerkt. De startnotitie Versterken sociale basis is in april door de raad vastgesteld. Daaruit volgt een bouwstenennotitie waarmee de implementatie zal worden vormgegeven.

 

-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

O

Het wegnemen van barrières voor inwoners, het in samenhang aanbieden van ondersteuning (integrale samenwerking) en de onlinehulp- en dienstverlening is onderdeel van het project Versterken sociale basis.  De startnotitie voor dit project is in april door de gemeenteraad vastgesteld. Om de uitwerking goed te kunnen koppelen aan andere ontwikkelingen binnen het sociaal domein, waaronder de bestuursopdracht Wmo, is de voorbereiding een half jaar verlengd, tot 1 juli 2021.

Vanaf 1 januari 2020 voert BuurtzorgJong de opvoed- en opgroeiondersteuning, de toegang tot jeugdhulp en de regievoering op de jeugdhulp uit conform de doelen. Samen met BuurtzorgJong en de partners in de sociale basis onderzoeken we in 2020 of en hoe meer vormen van jeugdhulp door BuurtzorgJong vrij toegankelijk georganiseerd kunnen worden.

-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

O

2.1.3.1: De Adviesraad Sociaal Domein is in 2019 begonnen en nu ruim 1 1/2  jaar actief. De eerste evaluatie is afgerond en de verbeterpunten worden dit jaar nog opgepakt. Te denken aan website, communicatie met inwoners. ot nu toe hebben zij 2 gevraagde en 2 ongevraagde adviezen uitgebracht aan het gemeentebestuur.

2.1.3.2:  De startnotitie ‘Op weg naar een stevige Sociale Basis’ is vastgesteld in raadsvergadering van april 2020. De planning voor versterking sociale basis is verruimd tot juli 2021.  Er is een digitale vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is 84 keer ingevuld. Aanvullend hebben een 4-tal dialoogsessies plaatsgevonden met in totaal 34 contacten. Ook is nog met een aantal partners in de sociale basis afzonderlijk over de uitwerking van de ankerpunten gesproken. De vragenlijsten, sessies en aanvullende gesprekken hebben veel waardevolle input opgeleverd.  Tot december 2020 wordt een notitie vormgegeven en maken we een start met de voorbereidingen voor de uitvoeringsafspraken en implementatie. Van medio december 2020 tot 1 juli 2021 gaan we aan de slag met de uitvoeringsafspraken en de implementatie.

2.1.3.3: In verband met de coronacrisis hebben we digitale mogelijkheden ingezet om een optimaal participatietraject te realiseren. Om iedereen te inspireren zijn actuele themafilmpjes opgenomen met Nadja Jungmann (Lector Schulden Hogeschool Utrecht) en verspreid samen met vragenlijsten aan onze partners waar we mee samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening. Daarnaast hebben we inwoners benaderd met een vragenlijst via facebook en de lokale media. Verder hebben we gesproken met een ervaringsdeskundige. In de maand juni zijn we in de vergadering van de adviesraad sociaal domein geweest en hebben we over het beleid schuldhulpverlening gesproken. Dit alles heeft ons veel input gegeven voor een eerste concept van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020. De opgehaalde input hebben we verenigd met onze visie op het sociaal domein.
Het is de verwachting dat het beleidsplan schuldhulpverlening in oktober 2020 in de raad wordt behandeld.

2.1.3.4: In april is de startnotitie voor de Veranderopgave inburgering (Voi) in het college aangenomen, waarin de stappen staan die worden genomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar invoering van de wet maar het totale beleid rondom inburgering. De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021.

2.1.3.5: In februari heeft de gemeenteraad de 'Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek' vastgesteld. Daarin staan de stappen, de acties en het besluitvormingstraject beschreven die we met elkaar doorlopen om de opbouw van de nieuwe uitvoering in onze gemeente tijdig te realiseren. Er moeten nog enkele vraagstukken worden opgelost. Omdat niet zeker is of we de transformatie zoals ons die voor ogen staat volledig  kunnen realiseren per 1-1-2021, zijn maatregelen afgekondigd om inwoners daarvan niet de dupe te laten worden. 

2.1.3.6: Het project Meedoen Werkt! wordt in de kern geraakt door de Corona-crisis. De aanpak is gebaseerd op ontmoeting tussen werknemers en werkgevers. Dit kan nu niet plaatsvinden. We hebben gewerkt aan een alternatieve manier om onze inwoners te bereiken. Resultaten zijn er wel, maar beperkt.

2.1.3.7: Met verschillende onderwijsinstellingen, onder andere met Civon, basisscholen en het Almende College is afgesproken dat we de krachten van Technobasis bundelen. Op die manier maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met techniek. Techniek is één van de belangrijkste sectoren qua werkgelegenheid.

2.1.3.8: Op basis van een evaluatie is de Meedoenregeling, inclusief het Kindpakket geactualiseerd en zijn er verbeteringen aangebracht in de wijze van aanvragen.

 

-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning mogelijk is.

O

De coronamaatregelen hebben impact op vrijwilligers en mantelzorgers. Er is extra aandacht besteed aan zichtbaarheid en bereikbaarheid van het mantelzorg-steunpunt. Alle (reeds bekende) mantelzorgers zijn gebeld en hun situatie is in beeld gebracht. Veel (90% van de) mantelzorgers slaat zich er goed doorheen. Acute en/of zorgelijke situaties zijn zo vroegtijdig opgepakt. Niet alle vrijwillige inzet kon doorgaan er is contact gehouden met de vrijwilligers.
Het actualiseren van ons uitvoeringsbeleid voor de ondersteuning van mantelzorg en uitvoeringsbeleid voor de ondersteuning van vrijwillige inzet is getemporiseerd tot de tweede helft van dit jaar. In het najaar start een scholing voor een integrale methodische aanpak, Sociale Netwerk Versterking, voor professionals in de sociale basis.

-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

O

2.1.5.1.: Uitvoeren preventieprogramma 'positieve gezondheid en preventie'.
Het Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie' is regionaal opgesteld. Dit moet nog vertaald worden naar lokale invulling.
Door andere prioriteiten is dat nog niet gebeurd. Wel worden een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, zoals invulling geven aan de GIDS-gelden en het project SLIMMER.

2.1.5.2.: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving.
Het belang van sport en bewegen is tijdens de coronacrisis erg benadrukt. Voldoende sporten en bewegen en een gezonde leefstijl dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners en ook aan het sterker zijn dan het coronavirus. Samen met Helpgewoon Buurtsport, Achterhoek in Beweging en onze sportverenigingen proberen we het verantwoord sporten zoveel mogelijk te stimuleren. De sportverenigingen hebben we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk ondersteund met berichtgeving en steunmaatregelen van de gemeente, provincie en het Rijk. We zien dat veel sportverenigingen creatief zijn geweest en binnen de mogelijkheden afgelopen periode zijn doorgekomen. Dit heeft ook geleid tot mooie en nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Helpgewoon Buurtsport en Achterhoek in Beweging hebben hier soms in ondersteund.

Voor het Lokaal sportakkoord Oude IJsselstreek dat nu gepland staat voor het najaar, gaan we samen met Achterhoek in Beweging bekijken op welke wijze we dit kunnen vormgeven. Afgelopen periode zijn al een aantal Achterhoekse gemeenten met een lokaal sportakkoord gestart. De ervaringen van deze gemeenten willen we meenemen in ons proces, dat moet leiden tot een Lokaal Sportakkoord van en voor het sportlandschap van de gemeente Oude IJsselstreek.

2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA).
De eerste 3 maanden 2020 zijn volgens planning verlopen.
Daarna zijn verschillende activiteiten als bijvoorbeeld “Raken met smaken” en “Kunstproject 75 jaar bevrijding” opgeschort ivm corona crisis. Veel activiteiten die vallen onder ‘Cultuurzomer Achterhoek’ (tot nu toe ± 30 evenementen in de Achterhoek) zijn afgelast of uitgesteld tot najaar 2020 of voorjaar 2021.

-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’.De uitreiking van de ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ 2020 vindt plaats op zaterdag 26 september, ‘Corona-proof’ met maximaal 50 bezoekers, bij de opening van het culturele seizoen 2020/2021 in het Portiersgebouw van DRU Industriepark.
De sportverkiezingsavond van 14 maart 2020 is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot nader orde. We hopen dat we deze avond later dit jaar alsnog kunnen organiseren om de sportprestaties van 2019 te eren.

-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz.
De Wvggz is op 1 januari geïmplementeerd. Vervolgens gaan we in 2020 dit monitoren en bijsturen waar dat wenselijk is.

-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen.
Het regionaal voorstel voor de implementatie is in april aangenomen en zal vervolgens in de loop van 2020 worden aangevuld met een lokaal implementatie traject.

-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

G

In het jaarplan voor 2020 zijn drie speerpunten benoemd, namelijk de werkgroep Onbeperkt meedoen, de gemeentelijke organisatie en het vervolg van de nulmeting. De werkgroep heeft inmiddels 12 actieve leden die zich voor allerlei projecten inzetten. Het meeste ligt momenteel echter helaas stil door de Corona-crisis. Binnen de gemeentelijke organisatie hebben we een eigen projectgroep Onbeperkt meedoen. Met deze groep zijn we vooral druk bezig om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een toegankelijkheidswijzer gemaakt voor tekst en beeld. Alle collega's weten nu hoe ze een document toegankelijk kunnen maken of waar ze terecht kunnen voor hulp. Op deze manier voldoen al onze documenten aan de eisen die worden gesteld en mogen ze op onze website worden gepubliceerd. . Samen met beleidsadviseurs, inwoners en externe organisaties gaan we in oktober praten over de aanbevelingen van de nulmeting die in 2019 is gehouden. Dit kunnen we namelijk niet alleen, we moeten de verdere uitwerking samen oppakken. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

*2.2: Een leven lang leren

Waar gaan we naartoe?

-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

G

De samenwerking met onderwijs, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke organisaties zoals Sociaal werk, formulierenhulp en schuldhulpmaatjes is versterkt. Aandacht voor laaggeletterdheid maakt onderdeel uit van hun gesprekken met inwoners. In 3 kernen wordt normaal gesproken iedere week een koffieochtend georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met de Minimannamarkt, Huiskamer Terborg en Kwaksmölle. Tijdens de koffieochtenden wordt informatie gegeven over laaggeletterdheid en het aanbod in de bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren. Deze ochtenden worden wekelijks door 5-8 inwoners bezocht. Deelname aan de cursus digitale vaardigheden wordt steeds groter. De toename is te danken aan de extra aandacht en een verbreed aanbod aan digitale cursussen. In de afgelopen periode zijn door corona een aantal van deze activiteiten tijdelijk stopgezet. Inmiddels is alles wel weer opgestart, met inachtneming van de richtlijnen.

-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

G

Het lokale visie document dat door de college is vastgesteld is ter advisering aangeboden aan de Sociale Raad sociaal domein. In het derde kwartaal zal het advies van de sociale raad verwerkt worden in het definitieve visiedocument en gebruikt worden als basis als voor het lokale- en regionale uitvoeringsplan. De raad ontvangt in het najaar zowel het lokale als het regionale beleidsstuk ter kennisname. Eén en ander conform planning.