Programma 3: De werkende gemeente

*3.2: Een leven lang leren

Waar gaan we naartoe?

-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs.

G

Om te komen tot een breed gedragen visie met onze samenwerkingspartners is overleg en afstemming nodig. Dit is weliswaar opgestart, maar momenteel beperkt door de maatregelen rondom het Coronavirus. In het najaar zullen we in samenspraak met onze partners vanuit het onderwijs en kinderopvang een aanzet geven voor een gewenste brede visie op onderwijs en bijbehorende structuur om dit in partnership verder vorm te kunnen geven.  Aan de hand van de analyse van het huidige leerlingenvervoer worden thans een voorzet gemaakt om te komen tot bijstellingen die de effectiviteit en de doelmatigheid ten goede komen. Ook is in het tweede kwartaal verder uitvoering gegeven aan de samenwerking met scholen om vroegtijdig leerlingverzuim te herkennen en onderkennen en zo uitval van leerlingen te voorkomen, maar heeft het Coronavirus de fysieke betrokkenheid en aanwezigheid op scholen enorm beperkt.

-3.2.2: Onderwijshuisvesting .

G

Het project "Samen Leren Silvolde" om samen met de stakeholders te komen tot een gemeenschappelijke visie en locatiekeuze in Silvolde is conform planning in dit kwartaal voortgezet en ligt op schema. Ten behoeve van het te bouwen IKC in Gendringen voeren de betrokken besturen samen met de gemeente constructief overleg om de stevige basis te leggen voor het onderwijs in Gendringen. Het afgelopen kwartaal is benut om te werken aan dit gemeenschappelijk vertrekpunt in relatie tot de vastgestelde kaders vanuit de raad. Afgesproken is om in het vierde kwartaal deze onderzoeksfase af te ronden zodat vervolgstappen gezet kunnen worden.

*3.3: Bloeiende economie

Waar gaan we naartoe?

-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen.

G

Samen met vertegenwoordigers van ons bedrijfsleven en in afstemming met de provincie Gelderland werken we aan de planuitwerking voor bedrijventerrein Hofskamp-Oost III. Het door de regiogemeenten en de provincie vastgestelde Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vormt hiertoe het kwalitatieve en kwantitatieve raamwerk. Met Varsseveldse ondernemers hebben we vastgesteld dat de naam "Varsseveld Industriepark" (VIP) een passendere naam is voor de diverse terreinfasen Hofskamp. Vooralsnog zijn we op planning als het gaat om het vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan eind 2020. De duurzaamheidsplannen en de stedenbouwkundige uitwerking van het bedrijventerrein zijn hiertoe uitgewerkt en aan de raad gepresenteerd.
Uit interne verkenningen is naar voren gekomen dat vooral de bedrijventerreinen IJsselweide te Gendringen-Ulft en Hofskamp-Zuid te Varsseveld in aanmerking komen om deze toekomstbestendig te houden. Het jaar 2020 gebruiken we om een aanpak per bedrijventerrein te ontwikkelen. Uitvoering van maatregelen is kostenintensief en afhankelijk van in de toekomst beschikbare middelen.

-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap.

G

Uiteindelijk willen we toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van leegstand en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. Dat kan alleen door samenwerking en een goede rol- en taakverdeling waarbij de gemeente, ondernemers en belanghebbenden de handen ineen slaan. In een aantal kernen zijn we daarmee begonnen. Zo zijn er voor Varsseveld en Gendringen gebiedsvisies opgesteld en is in Terborg het project Ondernemers aan Zet uitgevoerd met verschillende aanknopingspunten om de kernen van impulsen te voorzien.

Om al deze ontwikkelingen vorm te geven is het Ontwikkelingskader Detailhandel opgesteld. Daarin staan vier hoofdlijnen waarmee we de detailhandel in de gemeente willen steunen: inzet op vergroening en beleving, tegengaan van leegstand en inzet op transformatie, het stimuleren van ondernemerschap en de inzet van maatwerking op basis van een clusterbenadering. Het concept is met de OPFOIJ (de besturen van de ondernemersverenigingen uit Gendringen, Ulft, Silvolde, Terborg en Varsseveld) besproken. Zij kunnen zich vinden in de hoofdlijnen van het Ontwikkelingskader Detailhandel. Het Ontwikkelingskader zal later dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden worden.

-3.3.3: Versterken van de toeristische sector.

G

De Beleidsnotitie T&R Oude IJsselstreek 2020-2024 is in april door de raad vastgesteld. Ter uitvoering van de Beleidsnotitie T&R stellen we momenteel een uitnodigingskader op. Daarnaast verkennen we de opzet van de in de notitie opgenomen additionele projecten. Hiertoe werken we samen met Stichting DRU-Industriepark aan een ruimtelijke verkenning naar mogelijkheden om binnen het DRU-Industriepark een (depot)museum en een hotelaccommodatie te realiseren. Als onderdeel van deze ruimtelijke verkenning worden ook de mogelijkheden in beeld gebracht om de recreatief-toeristische beleving van de oeverzone van de Oude IJssel ter hoogte van Ulft te verbeteren. In juli 2020 is het Toeristisch Inspiratiepunt binnen het Loongebouw in gebruik genomen. Hiervoor heeft Stichting DRU-Industriepark een Leader-subsidieaanvraag ingediend en ontvangen.
Ondernemers in de recreatief-toeristische sector zijn het afgelopen voorjaar hard getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis. Echter, door een toename van binnenlandse vakanties en het gunstige weer van de afgelopen tijd lijkt een deel van het omzetverlies van afgelopen voorjaar gecompenseerd te worden. De resultaten per brancheonderdeel verschillen echter. Per saldo is het niet reëel te veronderstellen dat in 2020 de groeiambitie waarop in de beleidsnotitie T&R wordt ingezet, wordt gerealiseerd. Onze toeristische ondernemers waren ten gevolge van de Corona-omstandigheden het afgelopen voorjaar en zomer minder beschikbaar om met de regiocoördinator te werken aan lokale productontwikkeling en marketing.

-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid.

G

De plotselinge opkomst van het coronavirus en de effecten daarvan hebben het proces om te komen tot het aanvalsplan conjuncturele schommelingen versneld. We hebben gedurende de coronacrisis veel contact gehad met zowel de industriële kringen IBOIJ en VIV als de OPFOIJ (de vijf ondernemersverengingen). Daarnaast hebben we veel gesproken met allerlei verschillende individuele ondernemers en bedrijfsbezoeken gebracht. Op basis van de vele gesprekken en cijfers van bijvoorbeeld het CBS is op hoofdlijnen te zien welke sectoren het moeilijk krijgen. Aan de hand daarvan hebben we de scenario’s om de wendbaarheid van de economie te vergroten en werkgelegenheid te behouden  aangescherpt. Dit is in het Aanvalsplan Conjuncturele Schommelingen (ook wel Plan B) vervat. Het is niet gelukt om nog voor de zomer van 2020 hierover met de gemeenteraad van gedachten wisselen, maar de gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 middels een motie aangegeven dat er actie moet komen.

Doel is om economisch sterker, duurzamer en robuuster uit de coronacrisis te komen. In het aanvalsplan leggen we focus op vijf gebieden: industrie, bouw, zorg, toerisme en plattelandsontwikkeling. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie. In november 2021 zullen we hierover met de gemeenteraad van gedachten wisselen.

*3.4: Over onze grenzen heen kijken

Waar gaan we naartoe?

-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

G

De plots.In het eerste kwartaal van 2020 hebben we samen met de Wirtschaftsforderung Bocholt en de gemeenten Aalten, Winterswijk en Doetinchem het project GROS ingediend bij de Regio Achterhoek. Deze aanvraag in het kader van de Regiodeal is in het tweede kwartaal goed gekeurd. GROS (grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren) is gericht op de verdere versterking van de grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. In het project zijn de activiteiten van het Internationaal Netwerkbureau ondergebracht. De projectactiviteiten gaan na de zomer van start. Het project loopt tot eind 2023.
We willen nauwer samen werken met de Nederlandse en Duitse buurgemeenten in het gebied van EUREGIO Rijn Waal. De banden met deze gemeenten zijn in het eerste kwartaal aangehaald. Helaas moesten geplande de bijeenkomsten en ontmoetingen in het tweede kwartaal worden afgelast vanwege de corona epidemie. Inmiddels zijn deze bijeenkomsten opnieuw ingepland.
Even was er twijfel of de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden 2020 in Italië een jaar zou opschuiven en dat Oude IJsselstreek pas in 2022 gastheer zou zijn voor de jaarvergadering, maar daarvan is geen sprake. Het bestuur van de Ring van Europese IJzersteden heeft eind mei 2020 besloten dat Oude IJsselstreek de Jaarvergadering 2021 organiseert. Een werkgroep is al gestart met de voorbereidingen van de organisatie van deze vergadering in onze gemeente. De jaarvergadering 2020 in Italië vindt helaas geen doorgang.

-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de achterhoek.

G

Einde van dit jaar vindt regionaal de evaluatie plaats van de Achterhoekse New Governance structuur. Oude IJsselstreek bereidt deze ook voor op basis van de door de Achterhoek Board opgestelde 'aanpak evaluatie'. Gemeenteraadsleden die zitting hebben in de Achterhoek Raad bespreken de evaluatie voor in het derde kwartaal in een zogenoemde subcommissie. 

Ook wordt dit jaar het tweede gedeelte van de Regio Deal gelden naar de regio overgemaakt. Aan de hand hiervan heeft de gemeente een concept overzicht opgesteld waarin plannen en projecten worden benoemd die, voor een tweede gedeelte in aanmerking komen voor de Regio Deal. Dit betreffen eigen initiatieven, maar ook projecten waarbij de gemeente als mogelijke co-financierder voor wordt gevraagd.