Programma 4: De dienstverlenende gemeente

*4.6: Van buiten naar binnen werken

Waar gaan we naartoe?

-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

G

Inmiddels is de nieuwe (tweedehands) Praotbus aangeschaft en wordt opgeknapt. In het najaar kan deze actief in gebruik worden genomen; een en ander afhankelijk van de mogelijkheden in verband met het Corona-virus.

Het lukt steeds betere om met alternatieve (digitale) manieren om toch zichtbaar te zijn en in contact te blijven met onze inwoners. Zo is er bijvoorbeeld een succesvolle digitale workshop geweest met ondernemers over de ontwikkeling van Hofskamp Oost III. Sinds de zomer zijn er ook weer meer fysieke bijeenkomsten, rekening houdend met de regels rondom het Corona-virus.

-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

G

De nieuwe visie op dienstverlening en uitvoeringsprogramma is in april vastgesteld. Op basis hiervan gaan we aan de slag met het verder verbeteren van onze (telefonische) bereikbaarheid en het mogelijk maken om meer producten online aan te vragen en af te handelen. Het aantal producten wat online kan worden aangevraagd, stijgt maandelijks.  Door Corona zijn tijdelijk alle contactmomenten via telefonische afspraken geregeld. Inmiddels kunnen inwoners via de website weer makkelijk online een afspraak maken bij de publieksbalie

-4.6.3: Met een taskforce werken.

-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

G

Het PMIA heeft als doel het datagedreven werken (kwalitatief) te versterken. Er doen inmiddels 9 gemeenten mee aan deze fase, breder dan alleen de Achterhoek. Inmiddels gaat het platform  onder de naam Datalab GO verder, omdat dit de lading beter dekt (Datalab Gelderland Oost). Nadat in 2019 succesvol een verkenningsfase is afgerond, is in 2020 gewerkt aan een kwartiermakingsfase met het doel het platform eind 2020 operationeel te kunnen laten zijn. Onderdeel is een leergang 'datagedreven werken', dat eind september start.

De kwartiermakersfase is in een afrondende fase. Er komt in het najaar een bestuurdersconferentie om de resultaten en de op te starten businesscase toe te  lichten waarna een 'go'  of 'no go' beslissing volgt voor het verder operationaliseren. Provincie Gelderland steunt het initiatief enthousiast en zal een groot deel van de kosten voor deze leergang voor zijn rekening nemen. 

Overige onderwerpen binnen programma 4

Waar gaan we naartoe?

-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

G

Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld en wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Een actieplan ondermijning is opgesteld. In het plan is aandacht voor het op orde brengen van het beleid dat de basis biedt om bepaalde fenomenen binnen het thema ondermijning te voorkomen. Ook is binnen de gemeente gestart met het ondermijningsoverleg. Hierin worden signalen van ondermijning besproken en indien nodig opgepakt. Daarnaast is in het actieplan meegenomen hoe wordt gewerkt aan het creëren van bewustwording over ondermijning bij zowel collega’s als ondernemers/inwoners.