Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

Overige onderwerpen binnen programma 5

Waar gaan we naartoe?

-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

O

Verbeteringen worden binnen de processen / teams opgepakt (bijv. sociaal domein, contractmanagement en subsidieverstrekkingen). Over openstaande punten zijn en blijven we met elkaar in gesprek om verbeteringen door te voeren. We blijven denken in kansen en mogelijkheden om teams verder te helpen. Gezien de corona crisis ligt het tempo lager. In het najaar gaan we met de accountant in gesprek hoe interne controle en onze organisatiecultuur en -processen nog beter op elkaar aan kunnen sluiten.

-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

O

Binnen grote nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de visie op dienstverlening en het project rondom de uittreding van Laborijn is privacy en Informatieveiligheid expliciet meegenomen als onderdeel van het traject. Sinds eind 2019 zijn er verschillende grote incidenten geweest, oa veroorzaakt door de Citrix software. Door de corona-maatregelen is er extra waakzaamheid nodig aangezien mensen grotendeels vanuit huis werken. Hierdoor is er van de ict-dienstverleners veel flexibiliteit gevraagd bij het beoordelen of gebruikte applicaties voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid & privacy en was het ook belangrijk om een sneller resultaat hierop te leveren. Iedereen binnen de gemeente alsmede partners van de gemeente moeten aandacht blijven houden voor privacy en informatieveiligheid.

Voor eind 2020 zal er een vernieuwd Informatieveiligheidsbeleid voorgesteld worden aan het college ter vaststelling. Dit beleid is een samenvoeging van Privacy en informatiebeveiligingsbeleid, in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, een soort ISO27001 norm voor overheden), AVG en andere wet- en regelgeving.

Een overkoepelende visie op informatie is in de maak. Deze wordt in oktober afgerond.

-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

G

De communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' is onze leidraad in de communicatie richting onze inwoners.  De ontwikkeling van de digitale communicatie is een continue proces.  We blijven nieuwe online middelen ontwikkelen en inzetten voor de communicatie en participatie met inwoners, zoals afgelopen maanden online participatiesessies en live chats. We gebruiken steeds meer beeld in de communicatie, onder meer door middel van infographics (gemeentenieuws), video's.  De website voldoet op dit moment op technisch gebied volledig aan de gestelde eisen.  In de 2e helft van 2020 zetten we verdere stappen in de verbetering van de inhoud van de website en vragen we feedback van de inwoners hierop.

-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

G

De website is het belangrijkste digitale kanaal voor onze inwoners. Deze houden we up-to-date en passen we voortdurend aan.
Steeds meer producten maken we online beschikbaar. Zoals in de nieuwe visie op dienstverlening is aangegeven, willen we in 2021 95% van de producten online kunnen aanbieden. Op dit moment wordt hiertoe een producten- en dienstencatalogus gemaakt, zodat we goed inzicht krijgen in het aantal producten, het gebruik ervan door de inwoner,  de mate waarin ze nu online zijn (ist) en online moeten worden (soll).

-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,