Programma 2: Een leefbare gemeente

Doelen en acties

1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond

O

De Coronapandemie heeft er voor gezorgd dat we het tijdspad waarin de bestuursopdracht Wmo wordt uitgevoerd hebben opgeschoven. De impact van de Coronapandemie is op de organisaties en medewerkers van onze partners groot. We hebben daarom in overleg besloten om het tijdspad te verschuiven zodat we met elkaar zorgvuldig uitvoering kunnen blijven geven aan onze gezamenlijke ambitie zoals die is opgenomen in de Houtskoolschets Energiek en Veerkrachtig Oude IJsselstreek. We werken er nu aan om in 2021 alle besluitvorming afgerond te hebben. Dit zodat we in het eerste half jaar 2022 de implementatie kunnen uitvoeren om op 1 juli 2022 klaar te zijn voor de nieuwe manier van werken en organiseren.

Eind 2020 heeft het college een plan van aanpak dementie vastgesteld. Vier thema’s staan hierin centraal: preventie, mantelzorgondersteuning, passende zorg voor mensen met dementie en een dementievriendelijke samenleving.
In 2021 hebben medewerkers van de gemeente die klantcontacten hebben een training ‘dementievriendelijke samenleving’ gevolgd. Het nieuwe Lokaal Ouderen Netwerk Oude IJsselstreek komt vier keer per jaar bijeen om ontwikkelingen rondom ouderen, waaronder ouderen met dementie, te bespreken en samen activiteiten op te pakken. Hierin participeren diverse partners uit het sociaal- en medisch domein.
In maart 2021 heeft de gemeenteraad de lokale gezondheidsagenda vastgesteld. Deze agenda kent drie speerpunten: kansen(on)gelijkheid, mentale gezondheid en vitaal ouder worden.
We zijn vervolgens gestart met de uitvoering. In april hebben we een aantal openbare speelplekken rookvrij gemaakt. We zijn gestart met Welzijn op Recept.  In juni openden we twee ontmoetingscentra voor ouderen (in Ulft en Silvolde/Terborg) waar ook kwetsbare ouderen, waaronder ouderen met lichte dementie welkom zijn. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen om tot een lokale coalitie tegen eenzaamheid te komen.

2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering

In 2021 is de gemeente weer volledig zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Zoals in de bestuursopdracht “Kijk op Werk” staat, vindt het college van B&W dat iedereen in onze gemeente recht op werk heeft. Om dit mogelijk te maken richten we een nieuw bedrijf. De Oude IJsselstreek BV geeft werk aan inwoners die in andere gevallen recht op inkomensondersteuning hebben. Inwoners van Oude IJsselstreek ervaren daarbij vertrouwen en gelijkwaardigheid. Aansluitend op de vernieuwende aanpak van Kijk op Werk zal ook ons beleid Schuldhulpverlening hier een bijdrage aan leveren. Daarvoor voeren we de uitvoeringsagenda Schuldhulpverlening uit. Inwoners van Oude IJsselstreek zijn duurzaam schuldenvrij. Extra aandacht krijgt de gewenste oplossing voor de armoedeval (werken moet lonen) en de inrichting van maatschappelijke banen.

G

STOER, het participatiebedrijf van Oude IJsselstreek heeft op 4 januari 2021 haar deuren geopend. Zoals ook eerder gemeld is het wettelijk nog niet mogelijk om alle inwoners een arbeidsovereenkomst in plaats van een uitkering te geven. Wat we wel direct vanaf de start hebben gedaan is in samenwerking met inwoners en werkgevers zoveel mogelijk contacten faciliteren zodat inwoners aan het werk kunnen bij werkgevers. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding voor maatschappelijke banen zowel in de publieke sector als in publiek private samenwerking.
In de werkwijze van STOER staat vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal, dat geldt zowel voor de contacten tussen medewerkers van STOER en inwoners en ondernemers als voor de communicatie via brieven en de website.
Het college heeft een strategische agenda vastgesteld waarin naast onderwerpen als de maatschappelijke banen ook de schuldhulpverlening en voorkoming armoedeval zijn opgenomen. Maandelijks spreekt de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling hierover.
Met ingang van1 juli 2021 zijn de medewerkers schuldhulpverlening en de medewerkers Bijzondere Bijstand en Meedoenregelingen hun werkzaamheden vanuit STOER gaan uitvoeren.

3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling

G

De jeugdzorg is landelijk volop in het nieuws, het gaat dan over wachtlijsten, over jongeren die niet de benodigde hulp krijgen en over een groot verloop van personeel bij jeugdzorginstellingen. Ook wordt de decentralisatie van de jeugdzorg ter discussie gesteld. Oplossingen worden gezocht in een nieuwe structuur waarbij weer gedeeltelijk gerecentraliseerd wordt. De lobby van grote aanbieders heeft hierin een nadrukkelijke stem.
Samen met o.a. Buurtzorg Jong maken wij ons hard voor behoud van een lokale toegang die onderdeel is van het lokale zorgnetwerk zoals in onze gemeente. Voor ons is de manier waarop in Oude IJsselstreek de toegang is geregeld met een partner die écht doet wat nodig is en waarbij de knip tussen zorg en indicatie voor een groot deel verdwenen is een belangrijk onderdeel van de transformatie zoals wij die voorstaan. Dit hebben wij verwoord in een position paper die wij hebben aangeboden aan de VNG om ook dat andere geluid te laten horen.

Op basis van onze visie op het sociaal domein kopen we voor de periode 2022 tot en met 2026 (met optie tot verlenging tot en met 2031) de ambulante Jeugdhulp en Wmo-hulp zelfstandig in via twee subsidietenders. In het voorjaar van 2021 hebben we hierbij een selectie gemaakt van een beperkt aantal zorgaanbieders. Met hen gaan we duurzame partnerschappen aan om vanuit onze visie zorg te geven. We hebben inmiddels met alle partijen dialooggesprekken gevoerd en we ervaren veel commitment en draagvlak. Het formaliseren van de afspraken vindt begin oktober plaats. Daarna zal gewerkt worden aan de implementatie voor de start per 1 januari 2022.
Daarnaast doen we in regionaal verband mee met 3 aanbestedingen. Het gaat hierbij om zorg die door de specialistische aard beter op regionaal niveau ingekocht kan worden. Gedurende 2021 hebben we hierbij geparticipeerd in diverse regionale werkgroepen. Inmiddels is de gunningsfase gestart en is de verwachting dat in het 4e kwartaal dit proces wordt afgerond.

Er wordt gestaag gewerkt aan de uitvoering van de bestuursopdracht voor de Wmo. Samen met onze strategische partners Azora en Sensire werken we aan het uitdenken en vormgeven van een nieuwe, domein overstijgende manier van werken. Daarvoor hebben we met elkaar een ontwikkelproces opgesteld met drie fasen: 1. Richten; 2. Inrichten en 3. Verrichten. In de houtskoolschets hebben we de richting beschreven die we voor ogen hebben. We bevinden ons nu in de inrichtingsfase waarbij we de richting uit de eerste fase in concrete werkafspraken en samenwerkingsafspraken uitwerken. Hier zijn meerdere werkgroepen gedurende de zomerperiode mee aan de slag. In september zullen de eerste uitkomsten hiervan gedeeld worden met de raadscommissie en in het laatste kwartaal van 2021 zullen voorstellen ter besluitvorming voorgelegd worden.

De strategische agenda voor de tweede fase van de transformatie in de kijk op werk en inkomen is vastgesteld. Voor de pijler werk wordt hard gewerkt aan de maatschappelijke banen, zowel de publiek private maatschappelijke banen in samenwerking met de Startfoundation als de publieke maatschappelijke banen. De eerste bijeenkomsten met werkgevers voor de publiek private maatschappelijke banen hebben inmiddels plaatsgevonden, evenals het eerste Meedoenplein.


Voor de pijler inkomen zijn de werkzaamheden in de zomer gestart. Als eerste is geregeld dat de schuldhulpverlening en de uitvoering van de Meedoenregelingen en Bijzondere Bijstand vanuit STOER worden uitgevoerd. Als volgende onderwerpen worden o.a. de voorkoming van de armoedeval vanuit het idee dat werk moet lonen aangepakt.


Tegelijkertijd loopt het proces van de herijking van de verordening wat in een intensief traject samen met de commissie wordt vormgegeven.