Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

1. De gemeente als werkgever

De gemeente als werkgever
Binnen Oude IJsselstreek zijn we één van de grotere werkgevers, met ongeveer 300 mensen in vaste dienst en een flexibele schil. Er gaat jaarlijks circa 18 miljoen om in de P-begroting aan loonkosten en opleidingen. Daarmee dragen we bij aan de dimensies inkomen, werk, balans tussen werk en privé en sociale contacten.
De mensen die voor de gemeente werken, moeten hun vak verstaan, midden in de samenleving (durven) staan en goed opgeleid en zo vitaal mogelijk zijn. Dit vraagt vanuit onze rol als werkgever om goed werkgeverschap. Als werkgever willen we onze medewerkers goede faciliteiten blijven bieden, zoals huisvesting, opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden om flexibel en plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Deze faciliteiten dienen daarmee als middel om onze inwoners ten dienste te kunnen zijn. Komend jaar leggen we als werkgever extra focus op het verbeteren van onze informatievoorziening, digitalisering, de interne beheersing en verantwoording en vitaliteit.

Doelen en acties

1- Interne beheersing

O

In september wordt het Plan Van Aanpak aan de auditcommissie voorgelegd hoe wij om willen gaan met het oplossen van de 4 meest urgente bevindingen. Een tweede Plan Van Aanpak gaat over de "rechtmatigheidsverklaring". De invoering hiervan is met een jaar uitgesteld. Dit geeft ons meer ruimte om dit proces ook in 2022 zorgvuldig op te zetten. Beide plannen van aanpak hangen met elkaar samen. Daarnaast is er nog de going concern wat de veelvoud aan zaken complexer maakt.

In Q4 staat het PMO (Preventief Medewerkers Onderzoek) gepland. Deze draagt bij aan het vitaliteitsbewustzijn van onze organisatie en onze collega's.

2- Goede informatievoorziening

G

De budgetten en de aansturing van de GEO-basisregistraties zijn met de begroting 2021 gecentraliseerd en langs vier lijnen wordt nu de GEO-informatievoorziening verbeterd, te weten: data, processen, organisatie en ICT. Daarnaast is er een nieuw systeem voor het beheer van de openbare ruimte aangeschaft. Die zal naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal operationeel zijn waarna ook daar het werk aan de kwaliteit van de data zal beginnen.

Ter bevordering van het digitaal werken is een tweetal projecten gestart.  Inmiddels beschikken alle medewerkers over de juiste hardware om goed digitaal te kunnen (samen)werken. Het tweede project over hoe de beschikbare applicaties daarvoor optimaal in te zetten loopt nog door tot in 2022.

3- Huisvesting

G

Alle werkplekken op het gemeentehuis zijn inmiddels voorzien van zit/sta bureaus.  De stoelen waren het jaar ervoor al vernieuwd. 
Ook zijn akoestische wanden geplaatst. Tot slot wordt het restantbudget gebruikt voor de herinrichting van een aantal (spreek)ruimtes. Dit wordt opgepakt, op basis van de benodigde invulling naar aanleiding van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

4- Communicatie

G

Vanuit de hoofdlijnen van de communicatievisie communiceren we over activiteiten van de gemeente. We hebben  video's, animaties en infographics ingezet bij o.a. de woningbouwopgave, de visie op landschap, inclusie en uitreiking sportprijzen. Er is een nieuwe website gelanceerd: werken in Oude IJsselstreek. De praotbus rijdt weer: we zijn in verschillende kernen in gesprek geweest over o.a. de Oude IJsselzone en de energietransitie.  We werken aan een organisatiebreed participatiebeleid. Inwoners zijn hierover bevraagd via o.a. ons online panel Oude IJsselstreek Spreekt in de zomer.  Deze (en andere) input gebruiken we bij het opstellen van het beleid. Eind van het jaar gaat er een voorstel naar de raad.

2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer

De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de gemeente komt bijvoorbeeld tot uiting op het gebied van duurzaamheid, duurzame contacten en contracten, en inclusief werkgeverschap. Op deze manier kunnen we ook als bedrijf bijdragen aan het versterken van de brede welvaart op met name de dimensies werk, sociale contacten, subjectief welzijn, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zijn we soms ook een onderneming (met een sociaal oogmerk) binnen het privaatrecht en met een eigen winst- en verliesrekening. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de verkoop van openbaar grondgebied.

Doelen en acties

1- Aanbestedingsbeleid

G

De methode van conscious contracts wordt in het Sociaal Domein toegepast in de begin maart 2021 gepubliceerde subsidietenders Specialistische Jeugdhulp in de buurt en Wmo-hulp in de buurt.  (Bij een conscious contract bouwen de partijen sterke relaties met elkaar op, op basis van een gedeelde visie, missie en waarden.)

Op basis van deze subsidietenderprocedures wordt met ingang van 1 januari 2022 met een beperkt aantal gegadigden een langlopende samenwerkingsrelatie aangegaan waarbij we de mogelijkheid creëren om constructief te investeren in een lokaal hulpnetwerk dat passend is voor de zorgvraag in onze gemeente.  

Het toepassen van Social return on investment bij aanbestedingen is maatwerk en wordt per aanbesteding beoordeeld. 

Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is up-to-date.

2- Inclusief werkgeverschap

G

Op dit moment werken er 18 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt op de gemeentewerf. 

Op het gemeentehuis hebben we 2 collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst. Er werken 2 cliënten vanuit Estinea , waarvan 1 cliënt 12 uur loonvormend  en 1 cliënt in de vorm van dagbesteding. Er werken 3 mensen vanuit de Wajong op basis van een arbeidscontract.

Ondanks dat  het quotum om  medewerkers in (vaste)dienst te hebben vanuit het doelgroepenregister niet onze drijfveer is voldoen we wel ruimschoots aan dit quotum. 

De drijfveer is dat we inclusief werkgever willen zijn en onze collega's een afspiegeling vanuit de maatschappij zijn.