Aanbieding

 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2018. In deze jaarstukken geven we aan wat we als gemeente van plan waren te doen, wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het de samenleving gebracht heeft. 

 

Wat is er in 2018 gebeurd?

De jaarlijkse terugblik via de jaarstukken laat altijd een aantal bijzondere gebeurtenissen zien. 2018 vormt daar geen uitzondering op.

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Vervolgens is er een nieuw college geformeerd, bestaand uit Lokaal Belang en het CDA. De voorgangers in het college van Lokaal Belang, CDA en VVD hebben gezorgd voor een naadloze overgang en een stabiele uitgangspositie voor het jaar 2018. Onze dank hiervoor! De jaarstukken 2018 zijn dan ook een verantwoording van de laatste begroting uit de vorige coalitieperiode. Het nieuwe collegeprogramma ‘Met lef samen bouwen aan onze toekomst’ 2018-2022, waarin negen opgaven zijn benoemd, borduurt hier op voort, maar geeft ook ruimte aan de uitvoering van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) van het Rijk.

We begonnen het jaar met een structureel sluitende begroting. Maar in 2018 kregen we met name door de ontwikkelingen in het Sociaal Domein een sterke tegenvaller. Vooral door de Jeugdzorg hadden we in de tweede helft van 2018 een tekort van € 2,8 mln (zoals in de 2e bestuursrapportage gemeld). Deze tekorten in de Jeugdzorg zijn landelijk inmiddels een groot probleem en buitenproportioneel geworden Uiteindelijk blijkt het tekort op het Sociaal Domein over 2018 ruim € 2 mln te zijn. Door onze reserve Sociaal Domein en een voordeel vanuit de grondexploitatie komen we op de totale begroting uiteindelijk uit op een voordelig resultaat van ruim € 2,25 mln.

De sterk oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein maakten verdere transformatie en het maken van een kwalitatieve slag noodzakelijk. We zijn dan ook niet stil gaan zitten. College en raad hebben in het najaar 2018 opdracht gegeven om met een kwaliteitsslag binnen de financiële kaders uit te komen in het Sociaal Domein (binnen de hekjes). Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om voor de korte termijn ‘met een rode pen’ te strepen en zo de tekorten op te lossen. Maar juist aan de hand van een duurzame benadering een verdere transformatie te bewerkstelligen langs drie lijnen: normaliseren, voorkomen en samenwerken.

Met deze opdracht is de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan. De raad is daarin op gezette momenten in meegenomen. In 2019 worden de stappen hierin concreter. Maar de zorg over de zorg blijft, ook voor de komende jaren.

In 2018 is veel werk verzet. Wat we hierbij vooral hebben ervaren en gezien is de typisch Achterhoekse D’ran mentaliteit:

  • Bij inwoners, die de handen uit de mouwen steken in hun eigen buurt, als vrijwilliger en/of als, mantelzorger. Of inwoners die hun huis energiezuiniger maken. Zo liep het aantal duurzaamheidsleningen en Nul op de Meter registraties boven verwachting goed. Maar ook door het afval goed te scheiden. Ons scheidingspercentage is inmiddels een mooie 75%.
  • Bij ondernemers, die weer kunnen investeren in bedrijventerreinen en dit bij ons ook doen. Die aangeven dat ons Rode – Loper Beleid werkt. Het aantal verkochte kavels is in jaren niet zo hoog geweest. Maar ondernemers die ook bijvoorbeeld in Terborg actief meedenken over nieuwe manieren om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Of die actief meedenken en participeren om gezamenlijk te zorgen voor een goede handhaving van bijvoorbeeld festivals.
  • Bij verenigingen en (vrijwillige) organisaties, die weer fantastische evenementen hebben georganiseerd, zoals Huntenpop, DKL party, muziekfestival 65+, winterfairs, Wijzer met IJzer, Wandelen voor water, carnavalsoptochten, bloemencorso, openluchtvoorstellingen, concerten, sporttoernooien, etc etc. Maar die ook zelf bijvoorbeeld plannen maken over de toekomst van hun dorp.
  • Bij onszelf, door aan de slag te gaan met de 8 opgaven uit het coalitieprogramma. Door één van de vijf pilotgebieden in Nederland te worden om Toegankelijk te zijn voor iedereen. Of door actief bij te dragen in de nieuwe samenwerking in de Regio tussen ondernemers, onderwijs en overheid. De Regiodeal is het eerste resultaat hiervan, waarin we met middelen vanuit Rijk, provincie, ondernemers en gemeenten mooie projecten kunnen realiseren waar iedereen baat bij heeft. Door steeds meer producten digitaal aan te bieden. Maar ook door samen met de raad lijnen uit te zetten om met een kwaliteitsslag de tekorten in het Sociaal Domein aan te pakken.

Somberen is niet wat u van dit college gewend bent en dat is ook nu niet het geval. We hebben echter wel aandacht voor de grote risico's en bedreigingen, met name op het Sociaal Domein. Die zullen wij samen met uw raad scherp volgen en pro-actief van een aanpak voorzien. 2018 was een boeiend jaar en van 2019 verwachten we dit eveneens.

 

Resultaat

Het resultaat is (zonder het Sociaal Domein) ruim € 2,7 mln positief. Dit komt met name door het voordelig resultaat op de grondexploitatie (verlaging verliesvoorziening en opbrengst uit verkoop). We stellen voor om van deze € 2,7 mln een bedrag ad € 475.000 toe te voegen aan de reserve onderhoud gebouwen (het voordeel uit de aankoop van het Frank Daamenpand). En € 19.000 toe te voegen aan de reserve uitgestelde raadsbesluiten (het voordeel op het budget voor de Rekenkamercommissie). Na aftrek van deze bedragen, komt het resterende resultaat op € 2,25 mln. We stellen voor dit resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

 

De tekorten op het Sociaal Domein zijn over heel 2018 uitgekomen op ongeveer € 2 mln. Deze worden in 2018 volledig gedekt uit de reserve Sociaal Domein. De reserve is na aftrek hiervan nog € 2.2 mln. Ten opzichte van het tekort wat in de 2e berap werd ingeschat (€ 2,8 mln), is het tekort ruim € 700.000 lager. Dit komt door incidentele voordelen. Het structurele beeld verandert niet.

 

 

Vaststelling

Conform de gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd. De jaarstukken 2018 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het jaarverslag worden gecontroleerd door accountantskantoor Baker Tilly. De accountantsverklaring wordt separaat toegezonden.

 Wij stellen u voor:

  • de jaarstukken 2018 vast te stellen;
  • décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde beleid;
  • bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het voordeel uit de aankoop van het Frank Daamenpand van € 475.000 toe te voegen aan de reserve onderhoud gebouwen;
  • bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het voordeel uit het budget voor de rekenkamercommissie van € 19.000  toe te voegen aan de reserve uitgestelde raadsbesluiten;
  • het resterende positieve resultaat van € 2,25 mln toe te voegen aan de Algemene reserve.