Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Wat wilden we bereiken?

Algemeen

Dit programma omvat alle activiteiten gericht op de kwaliteit van de kernen, op een aanbod van voldoende en kwalitatief goede woningen, op een behoorlijke infrastructuur en openbare ruimte, op voldoende accommodaties en op een optimale kwaliteit van het buitengebied. Ook de bedrijventerreinen vallen binnen dit programma. Daarnaast zijn ruimtelijke ordening en rechtszekerheid van belang. Veel van deze zaken vragen jaar-in-jaar-uit aandacht. Er waren in 2018 ook enkele onderwerpen die er uit sprongen:

De uitvoering en doorwerking van de Visie DRU heeft in 2018 plaatsgevonden. De Visie was eind 2017 al vastgesteld maar behoefde nog een uitwerkingsslag. Op de DRU was sprake van meerdere partijen, met elk hun eigen afspraken, geldstromen en vormen van verantwoording. De stap is eind 2018 gezet naar één entiteit, één set afspraken, één geldstroom en één vorm van verantwoording.

Een belangrijk onderdeel voor het functioneren van het DRU Industriepark is een goede parkeervoorziening. Deze is geprojecteerd aan de overzijde van de Oude IJssel. Met de aanleg hiervan is gestart in 2018. Goede parkeervoorzieningen zullen overlast in de omringende buurten tegengaan en een positief effect hebben op beurzen en evenementen.

Het omvangrijke bestemmingsplan Buitengebied is in juni 2018 vastgesteld door de raad. Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet, die wetten en regels bundelt op het gebied van ruimte, milieu, water, monumenten etc. Daarbij hoort de verplichting om een Omgevingsvisie op te stellen, die ook onze verouderde ruimtelijke visie vervangt. In 2018 heeft de nadruk gelegen op het betrekken van de samenleving bij dit laatste proces en het ‘ophalen’ van reacties. De gemeenteraad is hierbij nauw betrokken geweest. In 2019 zal de Toekomstvisie worden geformuleerd op basis van de reacties.

In 2018 is het Frank Daamenpand door de gemeente aangekocht. Dit was niet voorzien in de begroting maar was een grote kans om zowel huisvesting te bieden aan start-ups in de smart industry alsook de komende jaren onderdak te bieden aan een ondernemerscentrum.

1: Prettig wonen, leven en werken

Wat wilden we bereiken? (doel)

1.1: Borgen van de kwaliteit van wonen, leven en werken

 Continu dragen we zorg voor een goed woon-, leef- en werkklimaat. Een goede ruimtelijke ordening is daarbij een belangrijk middel.

G

Wat betreft het onderdeel 'Wonen'is er continu discussie en beweging, met name ook op regionaal niveau. Lokaal is er een nadere uitwerking geweest van het Achterhoek-brede Achterhoekse Woonwensen - en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). Het nadere onderzoek laat zien dat er binnen de gemeente zowel een mismatch is tussen kernen alsook in vraag/aanbod van woningen voor de doelgroepen starters en senioren. Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt. Inmiddels heeft Wonion de woningverbetering in de Vogelbuurt afgerond. De gemeente ijlt hier met de verbetering van de openbare ruimte na tot en met 2020. In Etten loopt het onderzoek naar de voorzieningenstructuur. Het belangrijkste op het terrein van de ruimtelijke ordening is de vaststelling eind juni 2018 door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Buitengebied. Bij de invoering van de Omgevingswet lag het accent in 2018 op het opstellen van de Toekomstvisie en met name het ophalen van de inbreng van zeer vele partijen. Deze fase is begin 2019 afgerond.

1.2: Invoering van de Omgevingswet

De Omgevingswet is een bundeling van wetten, algemene maatregelen van bestuur en plaatselijke verordeningen, met name op fysiek terrein. Ruimtelijke ordening, milieu, natuur, monumenten etc. gaan allemaal onder de Omgevingswet vallen. Er ligt een sterke nadruk op participatie; mede daarom wordt een uitgebreide digitale omgeving opgebouwd. Een apart onderdeel is de Omgevingsvisie, waarin mét de samenleving een toekomstbeeld van de gemeente wordt geschetst, met veel aandacht voor de raakvlakken tussen het sociale-, het economische- en het fysieke domein.

G

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De Omgevingswet kent verschillende elementen, waaronder het wettelijk kader, een omgevingsvisie ('Toekomstvisie'), veel aandacht voor participatie en een veelomvattende digitale omgeving, die dit alles moet faciliteren. Dit geheel stelt eisen aan ons dienstverleningsconcept en aan de bedrijfscultuur van onze gemeente. In 2018 waren de activiteiten gericht op het creëren van een participatieproces voor de totstandkoming van de Toekomstvisie. We liggen hierin op schema. De Toekomstvisie bevat opgaven die de unieke identiteit van Oude IJsselstreek en haar kernen versterken. De inspanningen waren o.a. gericht op het betrekken van de samenleving, het betrekken van de gemeenteraad, het oefenen hoe we omgaan met nieuwe initiatieven (houding en gedrag). En er is een ICT-nul-meting uitgevoerd.

1.3: Uitgifte bedrijventerreinen

Verkoop van bedrijfskavels faciliteert bedrijven in uitbreidings- of nieuwvestigingsmogelijkheden. Op dit moment is er aanbod van kavels op de Rieze en op Hofskamp Oost. Daarnaast participeren we in regionaal bedrijventerrein A18 en DocksNLD.

G

De uitgifte van bedrijventerreinen verloopt voorspoedig, zowel door het aantrekken van de economie al ook de door de gemeente gefaciliteerde uitbreidings- of nieuwvestigingsmogelijkheden. Door uitvoering te geven aan de Economische Beleidsagenda Oude IJsselstreek, het Accountplan Ondernemers en de ‘Rode-Loper-Aanpak’ kon er in 2017 ruim 3 ha. bedrijventerrein op Hofskamp-Oost II in Varsseveld worden uitgegeven. Deze trend heeft zich hier in 2018 doorgezet waarbij een uitgifte van ruim 5,3 ha. is behaald. Voor de nog resterende kavels lopen gesprekken, reserveringen of opties. De verkoop op het bedrijventerrein de Rieze in Ulft blijft achter in de uitgifte, maar kan gelet op de ontwikkelingen in Varsseveld als voorraad en buffer worden beschouwd.

Met toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten zijn voorbereidingen getroffen om, als vervolg op de 2e fase Hofskamp-Oost, ook met een 3e fase in bedrijventerreinen voor Varsseveld te voorzien. Dit recht is gevestigd voor de duur van 3 jaren, bedoeld voor de voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan voor deze uitbreiding.

We participeren in regionaal bedrijventerrein A18 en DocksNLD. In 2018 is de belangstelling voor bedrijventerreinen A18 toegenomen. Een afwaardering van het noordelijk deel van dit bedrijventerrein - waarvan eerder sprake was - is vooralsnog niet meer aan de orde. Met vaststelling van en uitvoering geven aan het rapport Feitel, kan ook in de toekomst ingespeeld worden op de economische dynamiek in de West-Achterhoek.

1.4: Uitvoering Woonvisie

De Woonvisie is in december 2017 door de raad vastgesteld. Na akkoord wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met voorstellen die in de voorjaarsnota 2019 worden verwerkt. 

G

In februari 2018 is het rapport over het AWLO (Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek) gepubliceerd. In opdracht van de gemeente is dit onderzoek verfijnd op kernen-niveau. Een belangrijk advies uit het AWLO is: blijf bouwen voor de doelgroepen starters en senioren. Uit een nieuwe bevolkingsprognose is in het najaar gebleken dat de groei van het aantal huishoudens langer doorzet dan eerder was voorspeld. Het advies uit het AWLO en de uitkomst van de nieuwe bevolkingsprognose te samen, vormen aanleiding voor aanpassing van het nieuwbouwbeleid. Verwacht wordt dat hierover in de loop van 2019 zowel regionaal als lokaal besluitvorming over plaats kan vinden.

In oktober is na de installatie van de regionale Thematafel Wonen en Vastgoed op regionaal niveau de discussie geopend over bovengenoemde aanpassing van het nieuwbouwbeleid. Hieraan is een actualisatie van de regionale woonagenda gekoppeld.

2: Passend aanbod van accommodaties

Wat wilden we bereiken? (doel)

2.1: Borgen van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed.

We bieden een kwalitatief aanbod van mogelijkheden, zoals accommodaties, om te ontmoeten. We stoten een teveel aan gebouwen en gronden af. Hier zijn we al actief mee bezig, door bijvoorbeeld verkoop De Tuit, diverse panden Hoofdstraat Terborg, zwembad de Blenk, etc. Daarbij beheren we continu het blijvend gemeentelijk vastgoed.

G

Bezit van gemeentelijk vastgoed: in 2018 is er minder afgestoten dan voorgaande jaren. Per saldo wordt meerjarig de doelstelling wel gehaald. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het voormalige ISWI-pand aan de Frank Daamenstraat aan te kopen, ten behoeve van start-ups in de smart industry waarbij ook de komende jaren onderdak wordt geboden aan een ondernemerscentrum. Het actualiseren van de Meerjaren Onderhoudsplanning vordert gestaag; in de eerste helft van 2019 wordt deze afgerond. Pilot verkoop openbaar groen: inmiddels is de inventarisatie van al het groen binnen de kernen vrijwel afgerond. Tijdens of na de inventarisatie kan er een begin worden gemaakt met de actieve verkoop, verhuur of terughalen van illegaal in gebruik genomen percelen. De eerste resultaten van de inventarisatie laten zien dat een aanpak per kern of wijk een te grote opgave ineens vormt. In 2019 worden de opties onderzocht hoe we dit op een goede manier kunnen uitvoeren.

2.2: Actualiseren beleid sportaccommodaties

Formuleren van nieuw beleid, met als elementen sport, ontmoeting, accommodatiebeheer en een bijdrage aan het leefklimaat.

G

In 2018 zijn we met de inventarisatie van sportaccommodaties begonnen. De grote sportaccommodaties IJsselweide, de Paasberg en van Pallandt worden geëxploiteerd door de partijen Optisport, Laco en Hydra. Voor de voetbalcomplexen geldt een onderhoudsafspraak tot en met 2024. Daarnaast bezitten we nog enkele kleine sportaccommodaties. Er is een overzicht gemaakt welke afspraken er voor de komende jaren vastliggen voor de sportaccommodaties . Op basis hiervan blijkt het dat een nota Sportaccommodaties op dit moment weinig toevoegt aan de bestaande afspraken.

In 2018 hebben we bij Sportclub Silvolde bijgedragen aan verbetering van de sportinfrastructuur, waar verlichting op het hoofdveld is aangebracht. Daarnaast zijn er met Sportclub Varsseveld gesprekken geweest voor de realisatie van een kunstgrasveld in 2019. Verenigingen maken hier gebruik van de accommodatiekosten subsidieregeling van de gemeente Oude IJsselstreek.

Verder zijn we in gesprek met partijen en verenigingen voor het gebruik van sportaccommodaties voor de toekomst, daar waar de partijen en verenigingen om vragen. Sportaccommodaties dragen in de kernen bij aan de leefbaarheid. We denken als gemeente mee met de wensen van de samenleving. De motie Sportclustering wordt hierbij betrokken.

2.3.: Cultureel erfgoed instandhouden en betekenis geven

Cultureel erfgoed in stand houden en maatschappelijk en educatief betekenis geven door het gebruik, de uitstraling en het overdragen naar een volgende generatie.

O

De commissie cultuurhistorisch beleid overlegt tweemaandelijks over beleidszaken. Met de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is een start gemaakt. We zijn hiermee nog niet helemaal klaar. In het volgend jaar zal worden overgegaan tot daadwerkelijke plaatsing.

Voor 31 onderhoudsplannen voor gemeentelijke monumenten is subsidie toegekend van zowel de gemeente als de provincie. Het totaal geraamde bedrag voor subsidie van de gemeente en de provincie is gebruikt. Er zijn veel grote onderhoudswerkzaamheden zijn geweest waarvoor de subsidie maximaal was. Hierdoor is er sprake van een overschrijding van het budget.

3: Openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur

Wat wilden we bereiken? (doel)

3.1: Borgen van de kwaliteit van openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur

Regulier beheer van wegen, bermen, openbare verlichting, bewegwijzering, verkeers- en straatnaam borden.
Regulier beheer van openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom) en speelvoorzieningen.
Regulier rioolbeheer.

G

Wegen: Het nieuwe beleidsplan Wegen is nog net in 2018 opgesteld en wordt behandeld in de Raadscyclus van maart 2019.

Openbare verlichting: De tweede fase van het vervangingsplan openbare verlichting is in 2018 uitgevoerd. De algemene schouw (scheefstand, e.d.) wordt voorbereid. Het is de bedoeling om deze in 2019 uit te voeren (afhankelijk van de beschikbare middelen).

Bermen: De planning voor het onderhoud aan de bermen is in kaart gebracht. Door de aanschaf van nieuw materieel is het onderhoud aan de bermen vanaf 2018 in eigen beheer uitgevoerd.

Bewegwijzering: in 2018 is er geen regulier onderhoud uitgevoerd. In 2019 wordt onderzocht hoe het onderhoud aan de bewegwijzering wordt voortgezet.

Borden: Alle borden zijn in 2018 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Ook is er een bijbehorend beheerprogramma aangeschaft waardoor onderhoud aan de borden beter loopt. Vanuit de inspectie en inventarisatie is er een rapport opgesteld waarin staat wat er aan borden gesaneerd en vervangen moet worden. In de eerste helft van 2019 wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

Groen:
Het beheer van openbaar groen (plantsoenen, openbare ruimte en onkruidbestrijding) is op niveau basis gehouden.

 

3.2: Aanpassen openbare ruimte en infrastructuur

Onder dit doel vallen nieuwe ontwikkelingen die buiten het reguliere beheer vallen.

G

3.2.1: Openbare ruimte bij Maria Magdalena Postel.

De voorbereiding van de nieuwbouw is vergevorderd, maar valt buiten de regie van de gemeente. De gemeente is uiteraard wel verantwoordelijk voor de aansluitende openbare ruimte. In de loop van 2019 zullen er afspraken gemaakt worden over de verdere inrichting.

3.2.3: Civieltechnische kunstwerken en kunst in de openbare ruimte.

Het beheerplan is inmiddels vastgesteld en met het werken volgens de systematiek is in 2018 een start gemaakt.

3.2.3: Nieuwe ontwikkelingen infrastructuur.

De reconstructie van de Hoofdstraat in Varsselder is in uitvoering en loopt volgens planning. De rotonde N817 - 't Goor is in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2019, in samenloop met het groot onderhoud aan de N817 door de provincie.

 

3.3: Buitengebied

 Om een vitaal en leefbaar platteland te realiseren/behouden is het van belang om de landschappelijke kwaliteit op orde te brengen en te houden. Hiertoe is het tevens van belang om ruimte te bieden voor economische initiatieven in het buitengebied.

Er is een kavelruilproces gestart bij Silvolde, ten behoeve van het fietspad naar het Almende college en de landschapsopgave vanwege de 380KV hoogspanningslijn. Daarnaast is er een kavelruil gestart voor doortrekking van het fietspad langs de Kejzersbeek.

Ten behoeve van het gebiedsproces Aaltense Goor / Zwarte Veen is besluitvorming in voorbereiding met doelen als kavelruil, windenergie en recreatief medegebruik. 

G

Met de Plattelandsraad Oude-IJsselstreek zijn afspraken gemaakt over de financiering van projecten die deze raad met spelers in het veld namens de gemeente uitvoert. Hiermee wordt het budget voor 2018 uitgegeven.

3.4: Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Onder dit doel vallen educatie, een veilig fietspad naar school en optimalisering van het openbaar vervoer door andere dan de gebruikelijke vormen.

G

Ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers is voor een viertal fietsprojecten subsidie verkregen van de provincie Gelderland. Eén van deze projecten (vrijliggend fietspad Engbergseweg in Voorst) is inmiddels afgerond. De andere drie projecten zijn in 2018 verder voorbereid en worden allen in de 1e helft van 2019 uitgevoerd. Dit betreft:

  • Zelhemseweg in Varsseveld (aanleg rotonde en fietsstroken)
  • Fietspad Boven Slinge in Westendorp (groot onderhoud i.c.m. verkeerstechnische verbeteringen)
  • Fietspad Sinderenseweg tussen Sinderen en Varsseveld (groot onderhoud i.c.m. verkeerstechnische verbeteringen)

Daarnaast heeft in 2018 verdere planvorming plaatsgevonden voor het nieuwe fietspad tussen Ulft en Silvolde, ter voorbereiding op grondverwerving en de ruimtelijke procedure in 2019.

Op het gebied van verkeerseducatie- en ongevallenpreventie zijn in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV-ON) en de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) campagnes uitgerold en voorlichtingsprojecten uitgevoerd, zowel voor jongeren (basis- en voortgezet onderwijs) als voor senioren. Ook is een alcohol/drugsteam ingezet bij De Radstake in Heelweg.

Ten aanzien van openbaar vervoer is in regionaal verband verder gewerkt aan versterking van het netwerk. Dit heeft geleid tot provinciaal onderzoek naar verdere spoorverdubbeling op het traject Arnhem - Doetinchem (en waar nodig tussen Doetinchem en Winterswijk) in samenhang met de mogelijke introductie van een sneltrein (de RegioExpress). Ook is gewerkt aan reistijdverkorting en betere haltevoorzieningen op het snelbustraject Doetinchem - Varsseveld - Enschede. Op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer zijn (positieve) lessen geleerd van de pilot Aalten-Bocholt, deze bus zal permanent gaan rijden. Lokaal is het openbaar vervoer verbeterd door realisatie van nieuwe busperrons bij treinstation Varsseveld.

Wat heeft het gekost in 2018?

Programma 1 (excl. grondexploitatie) Rekening 2017 Begroot voor wijziging 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Afwijking (tov begroot voor wijziging)
Baten     12.502      11.239      11.598      13.514    2.275
Lasten    21.097      23.959      24.580      23.965          6
Saldo     -8.595    -12.720    -12.983    -10.451 2.269
           
Grondexploitatie Rekening 2017 Begroot voor wijziging 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Afwijking (tov begroot voor wijziging)
Baten       8.475           240            240        9.303    9.063
Lasten      5.298           344            344        7.692    7.348
Saldo      3.177         -104           -104        1.611    1.715