Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Wat wilden we bereiken?

Algemeen

Van de gemeente Oude IJsselstreek wordt verwacht dat zij haar dienstverlening op een hedendaagse manier uitvoert. Gebruik maken van de vele mogelijkheden die informatie, nieuwe technologieën en randvoorwaardelijke infrastructuur bieden.

Ons dienstverleningsconcept was toe aan verversing én verbreding. In de vorige visie op dienstverlening lag de focus vooral op de (klantcontact-)organisatie. Inmiddels zien we een bredere context: een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen waarvan wij denken dat ze impact gaan hebben op onze rol, werkzaamheden en op onze houding en gedrag. Afgelopen jaar hebben we vooral gewerkt aan verdere digitalisering, online communicatie en inclusie. Daarnaast hebben we team TIC en Burgerzaken tot één team Frontoffice geformeerd.

Ten aanzien van het afvalbeleid hebben we een (kwalitatief) onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de nieuwe inzamelmethode. Het doel van 75% afvalscheiding hebben we gehaald.

1: Dienstverlening

Wat wilden we bereiken? (doel)

1.1: Klantcontact optimaliseren

In 2018 willen we voor de frontoffice één goed draaiend team hebben, waarbij de balie, de telefoon, webcare en receptie bemenst worden door allround medewerkers van de frontoffice.

O
  • Informatievoorziening
    Door de aandacht voor Inclusie heeft ook de informatievoorziening veel aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot een website die voor iedereen goed te gebruiken is, door te voldoen aan een groot aantal eisen van toegankelijkheid.
  • Facelift ontvangsthal-kantine
    In het laatste halfjaar van 2018 is hard gewerkt aan het project van de facelift van de ontvangsthal en kantine. Dit is in 2018 nog niet helemaal afgerond. Second life en circulariteit hebben hier een grote rol in gespeeld. Het plan is gereed, de afspraken met diverse bedrijven zijn gemaakt en meubels zijn besteld. Eind maart 2019 is het project afgerond en kunnen we onze inwoners/bezoekers welkom heten in onze vernieuwde ontvangsthal/kantine.

1.2: Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening

G

Dit doel is nader uitgewerkt in de programma 5.

1.3: De gemeente is voor alle inwoners in brede zin toegankelijk (Inclusie)

In het najaar van 2017 is het Euregioproject Inclusie afgerond en zijn de aanbevelingen voor het in brede zin beter toegankelijk maken van onze gemeente aangeboden. Op basis van deze aanbevelingen wordt beleid en een uitvoeringsagenda opgesteld.

G

Samen met de inwoners en ervaringsdeskundigen uit de werkgroep Inclusie is gewerkt aan thema's als toegankelijkheid van informatie, fysieke toegankelijkheid en beeldvorming. Dat heeft mooie dingen opgeleverd zoals de aanschaf van de app Ongehinderd, een meeleesgroep en interviews in de krant. In de zomer is het beleidsplan Inclusie 'Iedereen doet mee' vastgesteld. Verder is eind 2018 het MKB-project Toegankelijk gestart in Ulft, we zijn één van de vijf pilotgebieden in Nederland waar dit project loopt. Daarnaast nemen we deel aan de landelijke kopgroep van de VNG over de uitvoering van het VN verdrag Handicap.

2: Schoon en veilig

Wat wilden we bereiken? (doel)

2.1: De inwoner ervaart onze gemeente als schoon

Afgelopen jaar hebben we het nieuwe afvalbeleid ingevoerd; dit werd het meest zichtbaar toen we overgingen naar vier containers. Komend jaar steken we energie in het samen met onze inwoners nog beter scheiden van huishoudelijk afval. Verder gaan we monitoren of het ingezette beleid ook de gewenste resultaten oplevert.

G

Sinds 1 januari haalt Buha het huishoudelijk afval op (behalve het oud papier). Dit verloopt goed. Het nieuwe afval inzamelregime dat per 1 jan 2017 is ingevoerd, werpt zijn vruchten af. Het voorlopige afvalscheiding- percentage is 75% (het was 51%). Dit is een erg goed resultaat.

Er is een (kwalitatief) onderzoek uitgevoerd via het inwonerspanel. Over het algemeen zijn mensen tevreden over de nieuwe inzamelmethode.

De gemeente heeft meegedaan aan de landelijke benchmark en hieruit blijkt ook dat we het doel van de 75% afvalscheiding hebben gehaald. Bij de benchmark wordt ook nagedacht over mogelijke vervolgstappen en aanscherping van het beleid. Het uiteindelijke doel (rijkdoelstelling) is een afvalscheiding van 90% in 2025. Op dit te halen moeten we nog extra maatregelen nemen. We onderzoeken hiervoor in 2018 en 2019 de mogelijkheden.

Er zijn in 2018 sorteeranalyses uitgevoerd, hierdoor weten we welke afvalfracties er nog in het restafval zitten. We zijn begonnen met voorlichten en handhaven. Er is een afvalcoach aangenomen die begin 2019 begint met de werkzaamheden. Er is een afvalwijzer gemaakt die begin 2019 wordt verspreid.

We zetten in op het duurzaam verwerken van luiers en het onderzoeken de mogelijkheden voor een milieustraat. Er is een zwerfafvalplan geschreven en we zijn begonnen met de uitvoering ervan. We bereiden een pilot voor met de BEST-tas in een aantal wijken (BEST-tas staat voor Boeken, Elektronica, Speelgoed, Textiel. Dit is een manier om met een verstrekte tas nog extra spullen van inwoners uit het afvalcircuit te krijgen en te hergebruiken).

 

2.2: Veiligheid binnen de samenleving vergroten

Op verschillende niveaus geven we uitvoering aan het veiligheidsbeleid om het gevoel van veiligheid, dat van essentieel belang is voor onze inwoners, zoveel mogelijk te vergroten of te behouden. Zo werken we op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met verschillende partners.

G

Voor de speerpunten (prioriteiten) uit het integraal veiligheidsbeleid zijn diverse projecten uitgevoerd, Voor 2019 ligt een nieuw Integraal veiligheid Beleid voor, Hierin worden nieuwe prioriteiten nog nader vastgesteld.

 

Wat heeft het gekost in 2018?

Programma 4 Rekening 2017 Begroot voor wijziging 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Afwijking (tov begroot voor wijziging)
Baten        8.910        4.502        3.781        4.282 -219
Lasten     15.634        8.078        8.268        8.963 885
Saldo -6.724 -3.577 -4.487 -4.681 -1.104