Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Doelstellingen programma 1

Wat wilden we bereiken? (doel)

*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis.

De raad heeft eerder vastgesteld dat het onderhoudsniveau van onze wegen 'basis' is. Geleidelijk aan brengen we ons wegennet op dit niveau. En houden het daar op.

G

Het nieuwe beleidsplan Wegen is in maart door de raad vastgesteld. In het plan staat (onder andere) aangegeven dat de kwaliteit van de wegen een lichte stijging laat zien richting kwaliteitsniveau basis. Op dit moment wordt kwaliteitsniveau basis nog niet overal bereikt. Met name de asfaltverhardingen blijven achter.
De komende beleidsperiode wordt voor het onderhoud aan de wegen daarom de focus gelegd op asfalt wegen en in mindere mate op wegen met een elementenverharding. Voor wegen die afgeschreven zijn en compleet vervangen moeten worden, staat voor de komende jaren op de begroting een bedrag van € 600.000 op de investeringslijst. De basis hiervoor is de meerjarenplanning voor de vervangingen (reconstructies). Door het slim opgaan met investeringen voor rioolvervanging wordt het bedrag benodigd voor investeringen in wegen hiermee de komende jaren verlaagd van € 750.000 naar de hiervoor genoemde € 600.000. Op basis van de tweejaarlijkse weginspectie wordt gekeken of er nog steeds een stijgende lijn op het kwaliteitsniveau zit.

*1.10.2: Openbare verlichting.

De openbare verlichting bestaat in 2022 voor minimaal 50% uit Ledverlichting in plaats van traditionele verlichting (nu is dat 19 %). Led heeft een langere levensduur en daarmee minder storingen en klachten.
In de paragraaf kapitaalgoederen wordt dit verder toegelicht.

G

Vanaf 2017 is begonnen met het gefaseerd vervangen van de (verouderde) verlichting naar LED verlichting. Hierbij wordt in eerste instantie de energie verslindende verlichting vervangen. Met het huidige beschikbare budget is het de verwachting dat we deze eind 2021 vervangen hebben. In de zomer van 2020 komt een notitie naar college en raad, waarin we weer vijf jaar vooruit kijken. We kijken of we het bestaande beleid meer beeldend – met foto’s en begeleidende tekst – kunnen maken. De focus blijft liggen op het vervangen van de bestaande conventionele verlichting door LED verlichting.

 

*1.10.3: Wateroverlast.

We zijn in staat om wateroverlast zo goed mogelijk te beheersen.

G

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een (wettelijke) verplichting opgenomen dat iedere gemeente een stresstest uitvoert. Bij deze test wordt niet alleen gekeken naar wateroverlast, maar ook naar hitte, droogte en waterveiligheid. De resultaten van de test zijn in 2019 beschikbaar gekomen. Voor de opgenomen thema's zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt.
In 2020 moet een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld zijn met betrekking tot de geconstateerde knelpunten. Ze zullen in goede samenwerking met het afvalwaterteam Etten met diverse stakeholders in werksessies besproken worden, om uiteindelijk te komen tot een uitvoeringsagenda. Tot nu toe verloopt het één en ander volgens planning en wordt aansluiting gevonden met hetgeen wettelijk voorgeschreven is.

*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

G

Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste fase van de herinrichting Vogelbuurt. De bewoners voelen zich over het algemeen prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Het is wel zaak om hier de vinger aan de pols te blijven houden. Regelmatig is er overleg met professionals in de wijk/buurt.

*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot.

De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot. Op basis van het vierjarig gemiddelde (2014-2017) vinden er jaarlijks gemiddeld 222 verkeersongevallen plaats. Daarvan zijn er gemiddeld 37 ziekenhuisgewonden per jaar en 1 dodelijk slachtoffer per twee jaar te betreuren. De ongevalsconcentratiepunten (blackspots) zijn samen met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat opgepakt. Minder blackspots betekent dat ongevallen meer verspreid door de gemeente voorkomen. Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te vergroten worden fietsvoorzieningen verbeterd en wordt natuurlijk sturen toegepast op 60 km/uur-wegen.

O

Ter verbetering van de fietsveiligheid zijn reconstructies van de Zelhemseweg (Varsseveld) en het fietspad langs de Sinderenseweg (Sinderen-Varsseveld) uitgevoerd. Ook is een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd langs een deel van de Engbergseweg in Voorst. Het tracé voor het nieuwe fietspad Ulft - Silvolde is in 2019 verder uitgewerkt, zodat in 2020 de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.

Voor de trajectaanpak N817 (Ulft - Gendringen) is de beroepsprocedure afgerond. Dit betekent dat de ongevalslocatie ter hoogte van bedrijventerrein De Rieze ('t Goor) in het najaar van 2020 wordt opgelost door aanleg van een rotonde. De ongevalslocatie Oude Dinxperloseweg - Lichtenberg in Silvolde is in 2019 gelijktijdig met groot onderhoud aangepast.

Met betrekking tot overwegveiligheid zijn met ProRail afspraken gemaakt over de resterende drie onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente. De uitvoering van de maatregelen is vanwege technische voorbereidingen licht vertraagd en wordt nu gepland in de 1e helft van 2021.

*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

De mobiliteit moet verder geoptimaliseerd worden: 

    1. Kwaliteitsverbetering openbaar vervoer (buurtbus, bus, trein);
    2. Efficiënter doelgroepenvervoer (ZOOV: regiotaxi, leerlingenvervoer, vervoer dagbesteding/ sociale werkplaats);
    3. Experimenteren met andere mobiliteit (dorpsauto, deelauto).

De versterking van de infrastructuur gaat om het verbeteren van de ontsluiting van regionale bedrijventerreinen, voorbereiden 2e fase N18, verbeteren toegankelijkheid bushaltes en verbeteren van de spoorweginfrastructuur en andere vraagstukken rondom ontsluiting van de gehele Achterhoek.

G

In regionaal verband is via de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid een bijdrage geleverd aan het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda 2030. Dit programma vormt de basis voor nieuwe projecten op het gebied van robuuste, slimme en duurzame mobiliteit. Op enkele dossiers zijn daarnaast al concrete stappen gezet:

2e fase N18: Eind 2019 is het onderzoek naar het gewenste eindbeeld (2x2 rijstroken, volledig ongelijkvloers en 100 km/uur) afgerond. Dit vormt de basis voor het advies dat in maart 2020 wordt voorgelegd aan de Achterhoek Raad.

Spoorlijn Arnhem - Winterswijk: De verdubbeling tussen Didam en Zevenaar is afgerond. We ondersteunen de regionale lobby voor verdere kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk, in eerste instantie gericht op het mogelijk maken van een RegioExpres (sneltrein Doetinchem - Arnhem) door vrijwel het gehele traject Zevenaar - Doetinchem te verdubbelen. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten een positief besluit genomen over de verdere verkenning.

Efficiënter doelgroepenvervoer: In 2019 zijn nieuwe onderzoeken naar de optimalisatie van ZOOV in gang gezet, onder andere op het gebied van planning en het gebruik van de OV-chipkaart. Over de toekomst van het OV-vangnet (regiotaxi) wordt nog gesproken met de provincie.

Andere mobiliteit: In overleg met de stichtingen voor de dorpsauto's in Breedenbroek en Netterden wordt gewerkt aan een sluitende exploitatie. Inmiddels is in Breedenbroek een LEADER-subsidietraject in gang gezet.

*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau).

Momenteel wordt gewerkt aan het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplanningen van gemeentelijke gebouwen. Uitgangspunt daarbij is niveau basis. Bij de uitvoering van het onderhoud worden waar mogelijk verbeteringen in duurzaamheid meegenomen. Hiervoor is een budget opgenomen in deze begroting.

G

Het actualiseren van de meer jaren onderhoud planningen (MJOP) van de gemeentelijke gebouwen is afgerond. Het is inzichtelijk wat de komende jaren aan onderhoud verricht moet worden om op niveau basis te blijven. Dit jaar is begonnen met de uitvoering van de MJOP's.
De ervaring leert dat de MJOP's zeer "veilig" worden begroot, zowel qua kosten als qua planning. De uitersten zijn dan enerzijds alles conform planning uitvoeren, waarbij de jaarlijkse dotatie fors omhoog zou moeten. Of geen verhoging van de jaarlijkse dotatie met als risico een incidentele overschrijding van het budget. Gekozen is voor een tussenweg en bij de begroting is de jaarlijkse dotatie daarom verhoogd met € 130.000.
Hierbij gaan we uit van de verkoop van nog enkele gemeentelijke gebouwen in de komende jaren, waardoor we hiervoor geen onderhoudskosten meer hebben.

*1.10.8: Plattelandsontwikkeling.

We streven naar een vitaal en leefbaar platteland. Een goed samenspel van landschap, natuur, wonen, landbouw en andere economische activiteiten.

G

Evenals voorgaande jaren hebben we een werkbudget aan de Plattelandsraad beschikbaar gesteld om concrete projecten met draagvlak binnen de samenleving uit te voeren.

Het gaat om projecten die betrekking hebben op natuur, landschap, kringlooplandbouw en daarmee uitvoering geven aan onze beleidsambitie.

Kavelruilopgaven die in 2019 zijn uitgevoerd betroffen de herverkaveling van pachtgronden binnen 't Zwarte Veen en kavelruil t.b.v. realisatie van het fietspad langs de Keizersbeek.

Een vitaal en leefbaar platteland is een belangrijke bouwsteen voor de Toekomstvisie die momenteel wordt opgesteld.

 

Wat heeft het gekost in 2019?

Programma 1 (excl. grondexploitatie) Begroot voor wijziging 2019 Begroot na wijziging 2019 Rekening 2019 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 15.918 15.859 17.659 1.800
Lasten 27.988 28.268 30.161 1.893
Saldo (12.070) (12.409) (12.502) (93)
Grondexploitatie Begroot voor wijziging 2019 Begroot na wijziging 2019 Rekening 2019 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 240 240 4.375 4.135
Lasten 334 334 2.661 2.327
Saldo (94) (94) 1.714 1.808
Bedragen x 1.000