Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Doelstellingen programma 4

Wat wilden we bereiken? (doel)

*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5.

In 2018 is via onze burgerpanel 'Oude IJsselstreek spreekt' onderzoek gedaan naar onze dienstverlening. In dat onderzoek scoorde we een 7,2. Het streven is om bij een volgend onderzoek minimaal een 7,5 te scoren. Het gaat daarbij om de dienstverlening aan de telefoon, balie, website en via social media.

O

Uit eerder onderzoek bleek dat we een score van 7.2 krijgen van onze inwoners; op zich een keurige ruim voldoende. Uit de conclusie bleek wel dat de dienstverlening op onderdelen nog effectiever kan.
In 2019 hebben we daarom hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe dienstverleningsvisie. We hebben input opgehaald bij onze inwoners en ook in onze eigen organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2020 de nieuwe dienstverleningsvisie kan worden vastgesteld. Om deze visie tot uitvoer te kunnen brengen, zijn, hebben we tegelijkertijd een (dynamisch) uitvoeringsprogramma opgesteld . Dit programma vormt de vertaling van de visie naar de beoogde resultaten.

Tevens is er dit jaar een pilot voor werken op afspraak voorbereid om zo onze inwoners snel en efficiënt verder te kunnen helpen.

De activiteiten op het terrein van communicatie, verbeteren website, op lokatie werken e.d. (zie elders in ons jaarverslag) dragen bij aan de verbetering van de dienstverlening, en de beleving van de inwoner daarbij, wanneer ze ons benaderen met een vraag, verzoek of klacht.

In een nog in 2020 of 2021 te houden onderzoek zullen we meten of onze huidige aanpak plus de nieuwe projecten leiden tot de gewenste waardering van 7,5 (of hoger).

*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig.

Vanuit het oogpunt een schone omgeving wordt al enkele jaren gewerkt met een uitgebreid inzamelsysteem. Dit afvalscheidingssysteem heeft geleid tot goede resultaten, maar het is nodig om inwoners te coachen over het goed scheiden van afval. Wat betreft Veiligheid staat komend jaar in het teken van het Integrale Veiligheidsbeleid en activiteiten op het gebied van ondermijning.

G

We zijn gestart met opstellen van het Integrale Veiligheidsbeleid. Dit wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Er zijn een viertal locaties aangewezen waar geluidsnormen gelden.

Er is in 2019 gestart met het regieoverleg woonoverlast. Hierbij sluiten ketenpartners politie, Wonion, verslavingszorg, de wijkfunctionaris, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk aan. Hier vindt tevens een toetsmoment plaats voor zorg- en veiligheid casuïstiek. Doel van het overleg is een integrale aanpak.

Inmiddels is er met de 8 Achterhoekse gemeenten een projectleider ondermijning aangetrokken. Hij ondersteunt gemeenten in een gemeentegrensoverschrijdende en integrale aanpak van ondermijning. Tevens is het ondermijningsbeeld voor de gemeente opgeleverd, wat in januari 2020 zal worden gedeeld met de raad. Onder andere naar aanleiding van dit beeld is een plan van aanpak voor ondermijning opgesteld. Hierin is ook de bewustwording van inwoners en ondernemers meegenomen.

*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig.

Van andere gemeenten (in de koplopersgroep VN Handicap) hebben we geleerd dat bejegening een belangrijk onderwerp is. Een manier om toegankelijk te zijn, is om goed benaderbaar te zijn. Dit betekent dat onze medewerkers makkelijk het gesprek met inwoners aangaan. En dat al onze inwoners het contact met de gemeente als laagdrempelig ervaren.

G

Dit doel is zo nauw verweven met de doelen rondom Van buiten naar binnen werken en Inclusie, dat we dit hier niet toelichten en niet verder als apart doel uitwerken.

Wat heeft het gekost in 2019?

Programma 4 Begroot voor wijziging 2019 Begroot na wijziging 2019 Rekening 2019 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 684 990 1.230 240
Lasten 4.990 5.650 5.923 273
Saldo (4.306) (4.660) (4.693) (33)
Bedragen x 1.000