Aanbieding

Aanbieding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2020. In deze jaarstukken geven we aan wat we als gemeente van plan waren te doen, wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het de samenleving gebracht heeft.

Wat is er in 2020 gebeurd?

2020. Een jaar dat gekenmerkt, en getekend werd door Covid-19. Een jaar waarin, ondanks alle beperkingen, de loketten toch gewoon geopend moesten blijven, en ook bleven. Een jaar waarin vrijwel iedereen thuis zijn werk moest doen. Een jaar waarin, weliswaar met extra inspanningen, maar wel met resultaten, het werk gewoon doorging. Een jaar, waarin sommige beleidsvoorstellen noodgedwongen in de wacht moesten worden gezet, maar toch veel beleidsvoornemens door de raad konden worden behandeld. Het was in alle opzichten een jaar vol uitdagingen. Maar we hebben het met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten! Daarom kijken wij nog steeds vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Oude IJsselstreek is een even ambitieuze als financieel solide gemeente.

Wat is er in 2020 gerealiseerd? We beperken ons tot enkele hoofdlijnen.

Tot 31 december 2020 zijn 119 woningbouwinitiatieven met in totaal 733 woningen getoetst. Daarnaast zijn nog diverse 'oude' projecten in ontwikkeling, c.q. eindfase: per 31 december 2020 waren 160 woningen in aanbouw of vergund (vooral 'oude', maar ook al enkele nieuwe projecten).
De raad heeft in november 2020 een motie vastgesteld en gevraagd om een tweesporenbeleid voor te bereiden. Naast de bestaande inzet op woningbouw binnen de bebouwde kom werd gevraagd om ook uitleglocaties op te gaan pakken. Ter voorbereiding op besluitvorming hierop in april 2021 heeft het college in een memo getiteld “Woningbouw - de volgende stap” de route hiernaartoe beschreven.

In 2020 zijn er zowel vanuit de 'kwaliteitsslag sociaal domein' als de bestuursopdrachten Jeugd, Wmo en Participatiewet grote stappen gezet in het anders organiseren (zo dicht mogelijk bij huis en op een manier die logisch is voor inwoners en past bij hun leefwereld) en het werken vanuit de principes normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. We hebben daarvoor ook onze nieuwe Visie Sociaal Domein vastgesteld, die richting geeft aan deze ontwikkelingen.
2020 stond wat het sociaal domein betreft ook in het teken van het afscheid nemen van Laborijn en het opstarten van Stoer. Er is nog onduidelijkheid over de afrekening met Laborijn. Gemeente Oude IJsselstreek stelt zich op het standpunt dat zij op basis van het uittredingsvoorstel een afrekening is verschuldigd van € 1.650.610. Dat bedrag is ook betaald. In de jaarrekening is ter hoogte van een totaalbedrag van € 1.650.610 aan uittredingskosten verwerkt.

In 2020 zijn we er bij het Sociaal Domein in geslaagd binnen het budget te blijven. We zijn er gedurende 2020 zelfs in geslaagd om de Bestemmingsreserve Sociaal Domein verder te versterken, van € 1.822.000 per 1 januari 2020 naar € 2.049.000 per 31 december 2020. En dat op een sociale manier en daar zijn wij trots op! De financiële stabiliteit geldt zelfs voor jeugdzorg, een beleidsterrein dat landelijk op de radar staat vanwege forse kostenoverschrijdingen en een niet aflatende toeloop van nieuwe cliënten, soms met een meervoudig complexe problematiek.

We willen toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van leegstand en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. Om al deze ontwikkelingen op gemeentelijk niveau vorm te geven is het Ontwikkelingskader Detailhandel opgesteld en door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld. Daarin staan vier hoofdlijnen waarmee we de detailhandel in de gemeente willen steunen: inzet op vergroening en beleving, tegengaan van leegstand en inzet op transformatie, het stimuleren van ondernemerschap en de inzet van maatwerking op basis van een clusterbenadering.

Corona heeft nogal wat consequenties gehad voor diverse uitgaven binnen de begroting. Er is extra geld ontvangen via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds om de extra lasten voor Corona te kunnen dekken. Er zijn onder meer eenmalige investeringen gedaan om mensen op een verantwoorde wijze thuis te kunnen laten werken. Bovendien zijn er uitgaven gedaan om stichtingen en verenigingen in nood overeind te kunnen houden. Daar staat tegenover dat er minder uitgaven zijn voor bestuurlijke samenwerking en diverse evenementen, omdat deze niet zijn doorgegaan.

De gemeente heeft meerdere maatregelen getroffen om daar waar nodig, de samenleving financieel en facilitair te ondersteunen in deze tijd. De maatregelen voorzien voor een belangrijk deel in het tijdelijk voorzien van voldoende liquiditeiten bij bedrijven en instellingen. De verwachting is dat dit ook leidt tot extra, niet begrote kosten voor onze gemeente, waarbij nog maar de vraag is of deze volledig door het Rijk worden gecompenseerd.

Het mag nog steeds niet worden uitgesloten dat we door deze crisis in een economische recessie komen. Dit kan op middellange en lange termijn een forse financiële impact op onze financiële positie hebben. Denk hierbij onder meer aan een lagere uitkering uit het gemeentefonds vanwege rijks-bezuinigingen, hogere lasten in met name het sociaal domein en wellicht gevolgen voor de grondcomplexen. Besturen is ook vooruitkijken. Nog niet wetende wat er op ons afkomt hebben wij In totaal voor een bedrag van € 437.000 meegenomen in de resultaatbestemming, omdat verwacht wordt dat er nog vele uitgaven vanwege de Coronapandemie en de nasleep daarvan op ons af komen.

We hebben fors geïnvesteerd in de samenwerking binnen het onderwijs. De dagelijkse praktijk van corona en de gevolgen daarvan hebben ons allemaal beziggehouden. Desondanks hebben heel veel geplande zaken gewoon doorgang kunnen vinden. We hebben forse stappen gezet in de preventieve aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim en we hebben aan de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt actief bijgedragen aan projecten als de regiodeal voor AT Techniekopleidingen en het project Route Z.

In 2020 hebben we samen met Varsseveld de voorbereidingen voor de realisatie van het VIP getroffen die geleid hebben tot een energie- en milieuambitie, een beeldkwaliteitsplan, een website en het bestemmingsplan. Tijdens de corona pandemie hebben we daarnaast veel contact gehad met individuele bedrijven en de ondernemersverenigingen in onze gemeente om te kijken op welke thema’s we ze konden helpen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken.

De grondexploitatie heeft ook een goed jaar achter de rug. Ook al dankzij de gunstige marktomstandigheden kon er een resultaat worden ingeboekt van ruim 880.000 euro.
Tenslotte:
Met kwalitatieve stappen en gerichte impulsen hebben we in 2020 gebouwd aan de toekomst van Oude IJsselstreek. We hebben ons ondanks corona ingezet als betrouwbare partner binnen de samenleving waar we deel van uit maken.

Financieel resultaat
Gerealiseerd resultaat 2020 na reservemutaties:

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten                                   - 74.423.951
Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                           75.579.062

Gerealiseerd totaalsaldo voor reserve mutaties                                   1.155.111
Reserve mutaties                                                                                                      1.919.712

Totaalresultaat                                                                                                            3.074.823

Ruim drie miljoen is een aanzienlijk resultaat. Maar het is wel in overeenstemming met het landelijk beeld. Kosten zijn lager vanwege de nasleep van Corona. Bovendien draait de grondexploitatie goed.

Vaststelling

Conform de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast in het jaar volgens op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd. De jaarstukken 2020 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het jaarverslag zijn gecontroleerd door accountantskantoor RA12. De accountantsverklaring wordt separaat toegezonden.

• Wij stellen u voor:
             • de jaarstukken 2020 vast te stellen;
             • décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde beleid

• De volgende toevoegingen te doen aan de bestemmingsreserves:

49.000 storting bestemmingsreserve “Omgevingswet”
44.000 storting bestemmingsreserve “toekomstbestendigheid verenigingen”

• De volgende bestemmingsreserve te vormen en onderstaande bedragen te storten:

117.000 Vorming egalisatiereserve “afval”
30.000 Vorming bestemmingsreserve “Visie Vitaal Platteland”
97.000 Vorming bestemmingsreserve “Infrastructuur Almende”
40.000 Vorming bestemmingsreserve “Organisatieontwikkeling”
437.000 Vorming bestemmingsreserve “Corona”

• Het resterende positieve resultaat, € 2.260.823 toe te voegen aan de Algemene Reserve