Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Wat wilden we bereiken? (doel)

-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

In 2030 willen we energieneutraal zijn. Om hier te komen moeten we - naast elektriciteit besparen - onder andere zelf hernieuwbare elektriciteit opwekken. De opgave voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit is 185 GWh per jaar. Op dit moment hebben we van deze opgave circa 56% gerealiseerd (uitgaande van realisatie van al vergunde plannen). Dit betekent dat we nog 44% moeten behalen door besparing en omzetting naar groene energie.

G

Er is hard gewerkt aan het concept Regionale Energie Strategie (RES). Het concept RES is bij het Rijk ingediend op 1 juli 2020. Onderdeel van de RES is de regionale opgave voor de opwek van duurzame elektriciteit. De Achterhoek heeft een "bod" gedaan aan het Rijk om gezamenlijk 1.35 TWh/jr duurzame elektriciteit op te wekken. De doorontwikkeling voor de RES 1.0 is in volle gang. In de RES 1.0 wordt duidelijk hoe en waar we (als RES regio) de 1.35 TWh/jr gaan opwekken. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken en stelt uiteindelijk in 2021 de RES 1.0 vast. Er komt elke 2 jaar een update van de RES. Begin augustus is de Rapportage regionale energiemonitor Achterhoek opgeleverd. In deze rapportage staat hoever we zijn in het realiseren van de taakstelling zoals is vastgelegd in de Achterhoekse Uitvoeringsagenda in 2016 (Akkoord van Groenlo, Energieneutraal in 2030). De gemeente Oude IJsselstreek is goed op weg om de taakstelling te realiseren. Belangrijk is om de huidige lijn door te zetten. Sommige Achterhoekse gemeenten lopen achter bij de realisatie van hun taakstelling.

-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

 We gebruiken in onze gemeente circa 50 miljoen m3 aardgas. De afgesproken doelstelling is om in 2030:
- 13 mln m3 aardas te vervangen door andere warmtebronnen.
- 27 mln m3 aardas te besparen (zie hiervoor het doel 'energie, elektriciteit en aardgas besparen').

Op dit moment hebben we ongeveer 81% van de doelstelling behaald (als de realisatie van AgroGas doorgaat). We moeten dus nog 19% realiseren in de komende 10 jaar.

 

G

In het concept RES van juli 2020 is een hoofdstuk opgenomen, waarin de warmtetransitie of Regionale Structuur Warmte (RSW), wordt behandeld. De RSW gaat over het vervangen van aardgas voor duurzame warmte. De RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het warmteaanbod in de gemeente. Ook wordt aangegeven waar warmtevraag een -aanbod kan worden gekoppeld en waar er dus mogelijkheden zijn voor warmtenetten. Er zijn mogelijkheden voor warmtenetten in onze gemeente, al zijn die beperkt. Mogelijk kunnen we gebruik maken van de warmte in het oppervlaktewater in de Oude IJssel en de RWZI . Deze opties zijn verkend en moeten nader onderzocht worden. De RSW 1.0 is onderdeel van de RES 1.0, en zal in 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er komt elke twee jaar een update van de RES en de RWS. Op gemeentelijk niveau wordt in de Transitievisie Warmte (TVW) aangegeven hoe we het aardgas gaan vervangen door duurzame warmtebronnen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. In de TVW wordt inzicht gegeven in de problematiek, de mogelijke oplossingen en wordt er op hoofdlijnen een uitvoeringsstrategie beschreven. In de TVW wordt aangegeven met welke wijken we, voor 2030, gaan beginnen om aardgasvrij te worden. Ook wordt een doorkijk gegeven tot 2050. In 2020 is een begin gemaakt met de TVW en in 2021 wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld. Elke 5 jaar komt er een update van de TVW

-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas.

Om in 2030 energieneutraal te zijn moeten we - naast elektriciteit opwekken en aardgas vervangen - 27 mln m3 aardgas en 41 GWh elektriciteit besparen. De besparing op aardgas is op dit moment 31% (cijfers 2018) van de doelstelling. We moeten nog 69% besparen de komende 10 jaar. De besparing van elektriciteit is op dit moment 37% (cijfers 2018) van de doelstelling. De komende 10 jaar moeten we nog 63% besparen.

O

We blijven onverminderd inzetten op energiebesparing. We stimuleren dit op verschillende manieren: met diverse acties die we samen met het Agem Energieloket ondernemen en het programma "de Wijk van de Toekomst" (WvdT). WvdT is onderdeel van het Gelders Energieakkoord en richt zich op één van de hoofdthema’s van de energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. De initiatieffase voor de WvdT in de gemeente is begonnen. In deze fase wordt bij de bevolking de interesse voor de WvdT gepeild. Als de interesse er is, worden de juiste mensen en partijen bij elkaar gebracht. Door het corona virus is flinke vertraging opgelopen in deze fase. Het project wordt medegefinancierd door de provincie en de provincie heeft groen licht gegeven om deze fase te verlengen.

-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

We stimuleren het hergebruik van grondstoffen en materialen. Bijvoorbeeld door als gemeentelijke organisatie meer circulair in te kopen, circulair te (laten) bouwen en bedrijven te stimuleren een circulaire bedrijfsvoering na te streven. Daarnaast zijn er duidelijke ambities bij het scheiden en hergebruik van het huishoudelijk afval. Voor de afvalscheiding volgen we de landelijke doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 90% scheiding van het afval in 2025.

O

CConform de vastgestelde startnotitie zijn verschillende scenario’s voor de verbetering van de inzameling van grof huishoudelijk afval (GHA) in de gemeente onderzocht. In januari zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de raadscommissie FL. Een bespreking van de eindrapportage stond gepland in april, maar is uitgesteld. De bespreking wordt vervolgd in het eerste kwartaal van 2021 samen met een bespreking over het ophalen van fijn huishoudelijk afval (FHA).

*1.7: Een visie op onze omgeving.

Wat wilden we bereiken? (doel)

-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet.

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor treffen we de voorbereidingen.

O

Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022) is de planning ook aangepast. Vertragingen met de implementatie op landelijk niveau hebben noodzakelijkerwijs geleid tot vertragingen op het gemeentelijk niveau. Het doel, we zijn klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is verder niet veranderd. In 2020 hebben we daarom concept toekomstvisie aangeboden aan de raad, zijn we een pilot gestart voor het maken van een omgevingsplan, en hebben we de benodigde software ingekocht om te werken volgens de vereisten van de Omgevingswet. 2021 zal gericht zijn op aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het verder uitwerken van pilot van het omgevingsplan, het nemen van de vereiste besluiten voor de inwerkingtreding en vormgeven aan het werken in geest van de Omgevingswet.

*1.8: Flexibel wonen op maat

Wat wilden we bereiken? (doel)

-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans.

Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat het aantal huishoudens tot 2025 meer toeneemt dan het aantal woningen dat volgens planning wordt gebouwd. Daarom kunnen bovenop de vastgestelde woningbouwplanning mogelijk extra woningen worden gebouwd. Volgens prognoses neemt het aantal huishoudens op termijn af. Dit betekent dat we straks woningen moeten slopen. Hulp van het rijk en de provincie is dan noodzakelijk.

Ook geeft onderzoek aan dat op dit moment binnen de huidige woningvraag sprake is van een dubbele mismatch:

 • Mismatch woningtype en prijssegment
  • tekort aan gelijkvloerse woningen voor senioren en starterswoningen (goedkope rijtjeshuizen)
  • overschot aan vrijstaande koopwoningen
 • Mismatch spreiding over de kernen/clusters
  • in Varsseveld, Gendringen en Silvolde is geen evenwicht tussen de vraag naar nieuwe woningen en het aanbod nieuwbouwplannen
  • in Ulft zijn er meer nieuwbouwplannen dan de berekende behoefte aangeeft; Terborg zit er tussenin
  • in de kleine kernen en het buitengebied is er een overschot aan plannen voor vrijstaande koopwoningen.

Als we kijken naar de huidige planvoorraad worden vooral woningtypen in prijssegmenten gebouwd waar in het grote geheel weinig vraag naar is.

G

Door het projectteam Woningbouw zijn vele bouwplannen in de afgelopen periode getoetst aan de regionale en lokale toetsingscriteria. Tot 31 december 2020 zijn 119 woningbouwinitiatieven met in totaal 733 woningen getoetst. Daarnaast zijn nog diverse 'oude' projecten in ontwikkeling, c.q. eindfase: per 31 december 2020 waren 160 woningen in aanbouw of vergund (vooral 'oude', maar ook al enkele nieuwe projecten).
Meer is te lezen in de memo "Rapportage voortgang woningbouw, stand per 1-1-2021'. We groeien hiermee langzaam toe naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod en betere spreiding over de kernen. Naast kleinere woningbouwplannen zien we ook grotere initiatieven, zoals het woongebied Rivierduinen (vml. Buizenfabriek Silvolde) binnenkomen. T
In vrijwel alle kleinere kernen lopen processen om de woningbehoefte te bepalen en deze te verbinden aan geschikte woningbouwlocaties. Het eerste concrete resultaat is de oprichting van de Vereniging van Opdrachtgevers 'het Kuipje' te Breedenbroek; zij gaan voor zichzelf acht nieuwe woningen ontwikkelen. In 2020 zijn diverse plannen in Heelweg, Varsselder en Etten ter toetsing ingediend. In Megchelen en Netterden is de woningbehoefte geïnventariseerd en zijn mogelijke woningbouwlocaties verkend.
In het 4e kwartaal van 2020 is de Starterslening geëvalueerd. Op basis hiervan en door het beschikbaar stellen van 50% cofinanciering door de provincie Gelderland is een voorstel gemaakt over de aanpassing van de verordening dat in het 1e kwartaal van 2021 aan college en raad kan worden behandeld.

-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen).

Levensloopgeschikt wil zeggen dat ouderen niet gedwongen hoeven te verhuizen omdat de woning niet kan worden aangepast. Op termijn moet dit leiden tot minder verhuizingen en woningaanpassingen vanuit de Wmo.

Er komen meer mensen met een zorgbehoefte, terwijl zij zelfstandig moeten blijven wonen. Aan de regietafel Wonen en Zorg is een flinke stijging van zware zorgvraag door ouderen gesignaleerd. Tegelijkertijd dreigt het organiseren van de zorg aan huis vast te lopen door oplopend tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Daardoor ontstaat een behoefte aan concentratie van zorgvragers door zorgaanbieders; een beweging tegengesteld aan het langer thuis wonen.

Dit leidt tot het ontstaan van het verzorgingshuis nieuwe stijl. Collectieve/geclusterde huisvesting voor mensen met een zorgvraag en/of die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog niet toe zijn aan verpleeghuiszorg. Dit wordt gerealiseerd door aanpassingen van vroegere verzorgingshuizen. Hierbij wordt de woonruimte gezien als extramuraal (financiële scheiding wonen en zorg). De complexen bevinden zich in of nabij een zorginstelling. De Wlz zorg wordt geleverd vanuit het Modulair Pakket Thuis (MPT) of het Volledig Pakket Thuis (VPT). De noodzaak tot opname in het verpleeghuis valt aldus zo goed als weg, omdat de zorginstelling (zeer) nabij is waardoor de zorg ook in zwaardere gevallen extramuraal geleverd blijft.

De gemeente dreigt hierdoor langdurig verantwoordelijk te worden gemaakt voor het leveren van de hulpmiddelen en woningaanpassingen binnen deze complexen. En doordat de zorgvraag daarbij steeds zwaarder wordt, worden ook de gevraagde hulpmiddelen en woningaanpassingen steeds complexer en duurder.

O

Een procesplan om te komen tot een visie Wonen en Zorg is door B&W vastgesteld en ter kennisname gebracht van de raad. Streven was eind dit jaar een concept van de visie gereed te hebben. De volgende stappen om te komen tot de visie zijn gezet in 2020:
- begin dit jaar is een rapport uitgebracht met actuele cijfers over vraag en aanbod intramurale zorg voor ouderen;
- in mei heeft een digitale bijeenkomst met stakeholders plaatsgevonden over de inhoud van dit rapport;
- het rapport is gepresenteerd aan het college; het college onderstreept de urgentie van meer geschikte woonvormen voor senioren;
- 10 jaar wonen in de Zwanenpoort te Varsseveld is geëvalueerd, de rapportage is gereed;
- een enquête is uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente over de woonwensen van senioren; de rapportage is gereed.
- Als vervolg op de enquête zijn (online) interviews gehouden met bewoners over hun verhuiswens, resp. over het levensloopbestendig maken van hun woning. Volgens de oorspronkelijke planning was het streven eind 2020 een concept van de visie gereed te hebben. Door Corona is de uitvoering van de evaluatie Zwanenpoort, enquête bewonerspanel (Oude IJsselstreek spreekt) en interviews vertraagd. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor het opstellen van de visie. Met een aangepaste planning is het streven de concept visie voor de zomer van 2021 op te leveren.

Overige onderwerpen binnen programma 1

Wat wilden we bereiken? (doel)

-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

Onder dit doel valt het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. We hebben het dan over onze wegen, het groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting en ook de riolering. Het komende jaar staat een herziening van het gemeentelijk rioleringsplan op de planning. 

O

Het beheren en onderhouden van onze openbare ruimte hoort bij deze doelstelling. In dit kader zouden we dit jaar ons Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) herzien. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we breder dan alleen riolering, maar naar verschillende watertaken moeten kijken. Van de inzameling en transport van stedelijk afvalwater tot het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.
We trekken in het afvalwaterteam Etten, waarin we samenwerken met de gemeenten Montferland, Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel, zo veel als mogelijk samen op. Dit doen we ook op het GRP. Het is nog niet duidelijk, ook op landelijk niveau niet, hoe onderdelen vanuit het GRP een plaats moeten krijgen in omgevingsprogramma’s, dan wel plannen. Gelet hierop is besloten om hier extra tijd voor te nemen en de werking van het huidige GRP met een jaar te verlengen.

-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

In regionaal verband is begin 2020 het onderzoek naar een 2e fase N18 afgerond, waarna in samenwerking met de provincie Gelderland een voorstel tot gefaseerde doorontwikkeling naar een regionale stroomweg (100 km/uur, 2x2 rijstroken, ongelijkvloers) is opgesteld. De besluitvorming in de Achterhoek Raad over het N18-voorstel vindt, met enige vertraging vanwege de Corona maatregelen, plaats op 5 oktober 2020. Verder wordt regionaal een verkenning van enkele concrete snelle fietsverbindingen voorbereid en bevindt de uitwerking van de RegioExpres zich in een volgende fase.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Naast enkele concrete projecten (bijvoorbeeld ov-chipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming) wordt samen met de provincie Gelderland gewerkt aan doorontwikkeling van het OV-vangnet, dat nu wordt uitgevoerd door ZOOV. Vanaf 2022 moet dat leiden tot een (deels) vernieuwd vervoerssysteem voor het OV-vangnet.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de dorpsauto's in Netterden en Breedenbroek. Eerder in 2020 zijn reeds deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.

G

Nadat in regionaal verband begin 2020 het onderzoek naar een 2e fase N18 was afgerond, heeft de Achterhoek Raad in oktober 2020 besloten om:
- in te zetten op de realisatie van het eindbeeld N18 2x2 ongelijkvloers met 100 kilometer per uur in 2040;
- in te stemmen met een gefaseerde doorontwikkeling van de N18, waarbij medio 2021 een concreet voorstel tot stapsgewijze uitwerking en realisatie van het eindbeeld aan de Achterhoek Raad wordt voorgelegd.
Verder wordt regionaal een verkenning van enkele concrete snelle fietsverbindingen voorbereid en bevindt de uitwerking van de RegioExpres zich in een volgende fase.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Naast enkele concrete projecten (bijvoorbeeld ov-chipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming) wordt samen met de provincie Gelderland gewerkt aan doorontwikkeling van het OV-vangnet, dat nu wordt uitgevoerd door ZOOV. Vanaf 2022 moet dat leiden tot een (deels) vernieuwd vervoerssysteem voor het OV-vangnet.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de dorpsauto's in Netterden en Breedenbroek. Eerder in 2020 zijn reeds deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.

-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.

De afgelopen decennia neemt het aantal agrarische bedrijven gestaag af. De “blijvers” groeien in omvang en tegelijkertijd neemt de diversiteit aan functies in het buitengebied toe. Ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek (PAS) en het op handen zijnde klimaatakkoord hebben verstrekkende gevolgen voor de landbouwsector en daarmee (nog meer nog dan voorheen) ook voor de toekomst van ons buitengebied. Dit vraagt om een integrale visie op een vitaal en leefbaar platteland.

O

Ter voorbereiding op het realiseren van een visie op een Vitaal Platteland/Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland is opdracht verstrekt aan het Kadaster Ruimte en Advies voor het verzamelen en analyseren van relevante databestanden. Dit geeft ons inzicht waar in het buitengebied opgaven en ontwikkelkansen spelen dan wel op termijn te verwachten zijn. Het op te leveren eindproduct is een dienst die het Kadaster & WECR als een nieuw product breder in de markt gaan zetten. Uitvoering van de onderzoeksopdracht vraagt meer tijd dan is voorzien. De planning is nu dat de opdracht in Q2 2021 wordt afgerond. Op basis hiervan stellen we een (start)notitie op en leggen deze ter bespreking voor aan de raad.
De Plattelandsraad is t.g.v. de omstandigheden zoals in de inleiding genoemd slechts beperkt in staat geweest om haar uitvoeringsprogramma 2020 uit te voeren. De Plattelandsraad wil ter zake in 2021 een inhaalslag maken.
De in 2020 uitgevoerde kavelruilactiviteiten hadden betrekking op een grondruil t.b.v. de doortrekking van het Keizersbeekpad en onze betrokkenheid binnen Kavelruil Midden-Achterhoek.
De gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek werken samen aan de uitvoering van het project "Korte voedselketens". Dit project is medio 2020 van start gegaan en zet in op het bevorderen van de afzet van lokaal geproduceerd voedsel (tegen een betere prijs) binnen onze regio. Bovendien zijn we deelnemer geworden in Coöperatie De Marke UA.
In 2020 is met de voorbereiding van het Regiodeal-project "Vitale erven" begonnen waaraan wij samen met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Bronckhorst deelnemen. Eigenaren van (voormalig)agrarische erven gelegen binnen de vier deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om in gesprek met een "erf coach" te inventariseren welke opgaven/wensen zij hebben om hun erf vitaal en toekomstbestendig te houden. Op grond van de uitkomsten van het startgesprek kan een gericht advies op maat worden aangeboden waarvan wij middels een voucherregeling de helft van de kosten dragen. De uitvoering van dit project gaat in 2021 van start. In combinatie met het inrichten van een "landbouwloket" geeft dit uitvoering aan betreffende raadsmotie.
Voorjaar 2020 zijn de werkzaamheden m.b.t. het omzetten van reguliere pachtcontracten binnen het Zwarte veen naar liberale pachtovereenkomsten afgerond. Dit biedt ons ruimere mogelijkheden om in te zetten op versterking van natuur- en landschapswaarden en de recreatieve beleving in het gebied. Met provincie en Waterschap bespreken we wat dit betekent voor de voorgenomen aanpassing van het afwateringssysteem in het gebied en de beschikbaarheid regelingen voor inrichting en het beheer van voorgenomen gewijzigd gebruik. Voor rekening van het gebiedsproces AGZV is een extern adviesbureau ingeschakeld om enkele inrichtingsprincipes uit te werken die invulling geven aan de beoogde toekomstige gebiedsinrichting. Dit vormt de basis voor een integrale gebiedsuitwerking.

-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken.

Langs de Oude IJssel is door de eeuwen heen een concentratie aan stedelijke en landelijke functies ontstaan. Versterking van natuur- en landschapswaarden, beleving van de Oude IJssel en A-Strang (R&T) en onderscheidende woonvormen als “water-wonen” vragen om een integrale visie op het stroomgebied van de Oude IJssel. We hebben (mede ter uitvoering van de raadsmotie) het initiatief genomen om een vervolg te geven aan de Visie Oude IJssel zône. Zowel voor de grensoverschrijdende verkenningen die worden opgepakt, als voor onszelf om inzicht te hebben welke opgaven en kansen er binnen onze gemeente langs de Oude IJssel en A-Strang liggen, is het van belang om dit samenhangend in beeld te brengen.

O

Het O-team van het Min. BZK , de aanliggende gemeenten aan de Nederlandse zijde van de Oude IJssel en het Waterschap hebben een onderzoeksopdracht voor een conceptuele en fysieke uitwerking voorbereid en aan een 2-tal adviesburo's gegund. De opdrachtgevende partijen zijn met elkaar in gesprek over de concept-uitkomsten en een mogelijk vervolg hierop.
Daarnaast is het afgelopen jaar zowel voor het gebied Gendringen-Anholt-Megchelen als voor het gebied vanaf 't Anker tot aan sluiscomplex De Pol te Etten een concept-uitwerking gemaakt van ontwikkelopgaven- en wensen op stroomgebiedsniveau van de Oude IJssel.

-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen.

Het ontwikkelen van een actueel beleidskader op natuur, landschap en (stedelijk) groen zorgt in de toekomst voor duidelijke kaders. Dit beleidskader komt tot stand in samenwerking met betrokken partijen, organisaties en inwoners. Het doel van dit kader is inzicht verkrijgen in waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen en maatregelen te treffen om deze te beschermen en waar mogelijk te versterken .

G

Aan de 'Visie op landschap, natuur en groene kernen' is volop gewerkt in 2020. We hebben enige vertraging opgelopen door de corona maatregelen. Hierdoor is een aantal stappen in het participatietraject omgezet naar een digitale samenwerkingsvorm. In oktober is de conceptvisie openbaar geworden en besproken in de raadscommissie. We mochten op de conceptvisie meer dan 300 reacties ontvangen. Het verwerken van al deze reacties heeft meer tijd gekost maar ook gezorgd voor een verbeterslag. In 2021 volgt de afronding van de visie, waarbij we verwachten dat de gemeenteraad in april de definitieve visie op landschap, natuur en groene kernen vaststelt.
De visie geeft een samenhangend toekomstbeeld voor ons prachtige landschap, onze natuur en onze kernen. We willen de basiskwaliteit van het landschap behouden en versterken. Daarnaast zetten we in de kernen in op het aanplanten van groen en het vergroten van de biodiversiteit. We zien hierbij niet alleen een taak voor ons als gemeente, maar gaan ook samen met inwoners, grondeigenaars en partners werken aan een groenere en kleurrijke leefomgeving.

Wat heeft het gekost in 2020?

Programma 1 (excl. grondexploitatie) Begroot voor wijziging 2020 Begroot na wijziging 2020 Rekening 2020 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 15.673 15.692 17.243 1.551
Lasten 29.432 29.641 30.301 659
Saldo -13.759 -13.949 -13.058 891
Grondexploitatie Begroot voor wijziging 2020 Begroot na wijziging 2020 Rekening 2020 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 240 240 1.947 1.707
Lasten 240 240 1.066 826
Saldo - - 881 881
Bedragen x 1.000