Programma 4: De dienstverlenende gemeente

*4.6: Van buiten naar binnen werken

Wat wilden we bereiken? (doel)

-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

Inwoners, maar ook medewerkers van instellingen en ondernemers, hebben contact met medewerkers van de gemeente in de eigen buurt of op de eigen locatie. En zij ervaren dat als een verbetering. Wij komen elkaar tegen op allerlei plekken, buurten en wijken. We ontmoeten elkaar, werken samen en we steken de handen uit de mouwen.

G

Afgelopen jaar zijn we er, ondanks de beperkingen, in geslaagd om (digitaal) betrokken en zichtbaar te zijn bij onze inwoners. Zo lukte het steeds beter om met alternatieve (digitale) manieren in contact te blijven. We hebben met verschillende (digitale) workshops en sessies waardevolle inbreng bij onze inwoners opgehaald. Daarnaast hebben we actief inwoners om feedback gevraagd rondom onze dienstverlening. Ook is het digitaal aanvragen van producten en diensten verbeterd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de minimaregelingen, waar een meerderheid van de aanvragers, al dan niet samen met formulierenhulp, gebruik van heeft gemaakt. De Praotbus stond klaar voor gebruik, maar kon helaas nog niet ingezet worden.

-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

In de visie dienstverlening 2020 staan onze ambities en plannen op zowel de digitale (online) als de persoonlijke (offline) dienstverlening. Denk aan het blijven verhogen van de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website en het afhandelen van steeds meer online aanvragen. Maar ook onze bereikbaarheid aan de balie, telefoon e.d. voor vragen over onze producten en diensten. Ter illustratie: in onderstaand diagram wordt de verschuiving van contactkanaal inzake verhuizingen zichtbaar.

G

De nieuwe visie op dienstverlening en uitvoeringsprogramma is in april vastgesteld. Op basis hiervan zijn we aan de slag gegaan met het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van de website. Dit betekent dat de gemeentewebsite eind 2020 volledig voldeed aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid, in januari 2021 is hier het waarmerk drempelvrij voor behaald.
In 2020 is geen extern onderzoek gedaan naar bereikbaarheid, we hebben wel bij de collega's uitgevraagd hoe zij denken over hun eigen bereikbaarheid, en hoe we dit kunnen verbeteren. Hieruit blijkt dat we op de goede weg zitten, maar er zijn verbeterpunten waar we in 2021 aan gaan werken. Denk hierbij aan aangepaste spelregels, en optimale communicatie over deze spelregels.
In 2020 zijn we aan de slag gegaan met het maken van webformulieren. De minimaregelingen zijn nu online aan te vragen, dit wordt als zeer positief ervaren door de inwoners. We hebben in 2020 een overzicht gemaakt van producten en diensten, en hebben we de strategie en het proces klaar om in 2021 een aantal producten beschikbaar te maken voor online aanvraag.
Zie ook 5.10.4.

-4.6.3: Met een taskforce werken.

Voor enkele grotere opgaven richten we een taskforce op zodat er meer denk- en uitvoeringskracht vanuit de samenleving en de gemeente bij elkaar komt. Aan deze taskforces nemen mensen deel die voor de opgaven een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers. Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden, innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. Dit zou moeten leiden tot meer gevoel van gezamenlijk eigenaarschap, meer innovatie en snellere realisatie.

G

De taskforce wonen en zorg is eind 2019 van start gegaan. Samen met externe partners zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een visie en een afsprakenkader rondom wonen en zorg.
Een procesplan om te komen tot een visie Wonen en Zorg is door B&W vastgesteld en ter kennisname gebracht van de raad. Streven was eind dit jaar een concept van de visie gereed te hebben. De volgende stappen om te komen tot de visie zijn gezet in 2020:
• Begin dit jaar is een rapport uitgebracht met actuele cijfers over vraag en aanbod intramurale zorg voor ouderen;
• In mei heeft een digitale bijeenkomst met stakeholders plaatsgevonden over de inhoud van dit rapport;
• Het rapport is gepresenteerd aan het college; het college onderstreept de urgentie van meer geschikte woonvormen voor senioren;
• 10 jaar wonen in de Zwanenpoort te Varsseveld is geëvalueerd, de rapportage is gereed;
• Een enquête is uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente over de woonwensen van senioren; de rapportage is gereed.
• Als vervolg op de enquête zijn (online) interviews gehouden met bewoners over hun verhuiswens, resp. over het levensloopbestendig maken van hun woning.

Volgens de oorspronkelijke planning was het streven eind 2020 een concept van de visie gereed te hebben. Door corona is de uitvoering van de evaluatie Zwanenpoort, enquête bewonerspanel (Oude IJsselstreek Spreekt) en interviews vertraagd. Volgens een aangepaste planning is het streven de concept visie voor de zomer van 2021 op te leveren.

-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

De 10 Achterhoekse gemeenten en de regio 8HKAmbassadeurs vormen samen met het CBS een Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek PMIA (wordt ook wel een Urban datacentre genoemd). Dit om voor de lokale en regionale vraagstukken op een professionele wijze onze data in te zetten voor beleidsvoorbereiding, monitoring en/of evaluatie.

G

Het PMIA heeft als doel het datagedreven werken (kwalitatief) te versterken. Er doen inmiddels 9 gemeenten mee aan deze fase, breder dan alleen de Achterhoek. Inmiddels gaat het platform onder de naam Datalab GO verder, omdat dit de lading beter dekt (Datalab Gelderland Oost). Nadat in 2019 succesvol een verkenningsfase is afgerond, is in 2020 gewerkt aan een kwartiermakingsfase met het doel het platform operationeel te maken. Onderdeel waren twee leergangen 'datagedreven werken', die in oktober en november plaats hebben gevonden. De provincie Gelderland steunt het initiatief enthousiast en heeft een groot deel van de kosten voor deze leergangen voor zijn rekening genomen.
De kwartiermakersfase is afrondend met een bestuurdersconferentie en 8 gemeenten zijn akkoord het Datalab op te gaan zetten. Daarmee zijn in januari 2021 de eerste stappen gezet.

Overige onderwerpen binnen programma 4

Wat wilden we bereiken? (doel)

-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

Vanuit het oogpunt ‘een schone omgeving’, werken we al enkele jaren met een uitgebreid inzamelsysteem. Dit afvalscheidingssysteem heeft geleid tot goede resultaten. Maar het kan nog beter, door onder andere inwoners te coachen over het goed scheiden van afval. Wat betreft Veiligheid staat komend jaar in het teken van het Integrale Veiligheidsbeleid en activiteiten op het gebied van High Impact Crimes, ondermijning en cybercrime.

G

Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld en wordt in 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Het actieplan ondermijning is opgesteld. Het beleid dat de basis biedt om fenomenen binnen het thema ondermijning te voorkomen is op orde. Daarnaast loopt er een lokaal ondermijningsoverleg met (externe)partners. Hierin worden signalen van ondermijning besproken en indien nodig opgepakt. We zijn gestart met bewustwording over ondermijning bij de collega's intern. Een plan voor bewustwording onder externen ligt klaar.

Wat heeft het gekost in 2020?

Programma 4 Begroot voor wijziging 2020 Begroot na wijziging 2020 Rekening 2020 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 727 685 744 59
Lasten 5.211 5.219 5.331 112
Saldo -4.484 -4.534 -4.588 -53
Bedragen x 1.000