Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

Overige onderwerpen binnen programma 5

Wat wilden we bereiken? (doel)

-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

Dit noemen we interne beheersing. Werkprocessen zijn vastgelegd en we blijven de kwaliteit van de werkprocessen steeds verbeteren. 

O

Door de coronacrisis en personele verschuiving ligt het tempo voor het verder vormgeven van de interne beheersing lager. Verbeteringen worden desondanks nog steeds doorgevoerd (bijvoorbeeld in het sociaal domein en op het gebied van subsidieverstrekkingen). Over openstaande punten zijn en blijven we met elkaar in gesprek om te verbeteren waar dat noodzakelijk is. We blijven denken in kansen en mogelijkheden om teams daarbij verder te helpen. Eén punt waar in 2021 extra aandacht nodig is, is de inrichting van de rechtmatigheidsverklaring.

-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

We borgen privacy en informatieveiligheid door te voldoen aan wet- en regelgeving en we integreren privacy in alle nieuwe processen en projecten.

O

Binnen grote nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de visie op dienstverlening en het project rondom de uittreding van Laborijn is privacy en Informatieveiligheid expliciet meegenomen als onderdeel van het traject. Sinds eind 2019 zijn er verschillende grote incidenten geweest, onder meer veroorzaakt door de Citrix software.
Door de corona-maatregelen is er extra waakzaamheid nodig aangezien mensen grotendeels vanuit huis werken. Hierdoor is er van de ict-dienstverleners veel flexibiliteit gevraagd bij het beoordelen of gebruikte applicaties voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid & privacy, en was het ook belangrijk om een sneller resultaat hierop te leveren.
Iedereen binnen de gemeente alsmede partners van de gemeente moet aandacht blijven houden voor privacy en informatieveiligheid. Het vernieuwde Informatieveiligheidsbeleid is in voorbereiding aangeboden te worden aan het college ter vaststelling. Dit beleid is een samenvoeging van Privacy en informatiebeveiligingsbeleid, in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, een soort ISO27001 norm voor overheden), AVG en andere wet- en regelgeving.
In 2020 zijn er 19 veiligheidsincidenten vastgelegd. 7 hiervan zijn beveiligingsincidenten en 12 zijn vastgelegd als datalek. Het meest voorkomende type datalek, zijn datalekken waarbij de verkeerde ontvanger post of email van de gemeente ontvangt.
Via waarstaatjegemeente.nl is een rapportage beschikbaar over informatieveiligheid inzichtelijk voor alle inwoners.
De verantwoording van onze Suwinet- en DigiD-aansluiting zal middels een collegeverklaring de raad bereiken via de jaarlijkse cyclus ENSIA. Op het moment van schrijven is reeds bekend dat Laborijn (tot eind 2020) voor de aansluiting van Suwinet een afwijking had op het normenkader. Begin 2021 heeft Laborijn daarvoor een verbeterplan opgeleverd. Bij de DigiD-aansluiting is één norm nog in onderzoek of daar vanuit de leverancier wel of niet aan wordt voldaan. Het definitieve resultaat zal meegenomen worden via de collegeverklaring. Tevens zal op een gelijk moment de privacyrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming via actieve informatie tot de Raad komen.

-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

De inwoner ontvangt of vindt de informatie die hij nodig heeft. Deze informatie is helder en begrijpelijk. De gemeente gebruikt verschillende manieren om inwoners en bedrijven te bereiken. Dat varieert van persoonlijk contact via sociale media tot een brief.

G

De communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' is onze leidraad in de communicatie richting inwoners. De ontwikkeling van de digitale communicatie is een continu proces. We hebben nieuwe online middelen ingezet voor de communicatie en participatie met inwoners zoals online participatiesessies, live chats, instagram en digitale nieuwsbrieven. We maken meer gebruik van infographics (in gemeentenieuws), animaties en video's. De website voldoet op technisch gebied volledig aan de gestelde eisen. In januari 2021 hebben we bovendien het certificaat drempelvrij behaald. Daarmee is de website aantoonbaar toegankelijk.

-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

De vernieuwde website maakt dat we meer datagedreven kunnen inspelen op de vraag van de inwoner. En hierdoor onze (digitale) dienstverlening naar een hoger niveau kunnen brengen. Met de nieuwe visie op dienstverlening als onderlegger maken we stappen voor nog betere digitale bereikbaarheid. Zo zijn we alle producten en diensten in kaart aan het brengen en gaan we deze analyseren in de nieuwe product- en dienstencatalogus.

We maken daarnaast steeds meer producten beschikbaar om online aan te vragen. Zo zijn sinds kort ook de minimaregelingen (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, etc.) online aan te vragen. Het streven is over twee jaar 95% van alle producten en diensten online beschikbaar te maken. In 2020 willen wij het keurmerk toegankelijkheid voor onze website verkrijgen.

G

De website is het belangrijkste digitale kanaal voor onze inwoners. In 2020 hadden we 35% meer bezoekers op de website dan in 2019. Steeds meer producten maken we beschikbaar om online aan te vragen. Hiervoor is in 2020 een producten- en dienstencatalogus gemaakt. In dit overzicht houden we bij welke producten online beschikbaar zijn, en voldoen aan de (wettelijke) standaarden die we in de visie op dienstverlening hiervoor opgesteld hebben.
Zie ook 4.6.2.

-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,

We gaan uit van mogelijkheden en denken mee met onze inwoner. Bij vraagstukken maken we de afweging tussen de maatschappelijke effecten, de juridische regels en de financiële consequenties. Als we toch ‘nee’ moeten zeggen, leggen we uit waarom dit zo is. Als we ‘ja’ zeggen, leggen we dat natuurlijk ook goed uit. Vooral maatwerkbeslissingen vragen om een gedegen toelichting.

We moeten ons houden aan wetten en regels en rekening houden met het algemeen belang, maar zoeken hierin op deze wijze naar een redelijke balans.

G

De basishouding 'ja' mits blijft gelden. We maken voortdurend afwegingen bij de bestaande vraagstukken en de nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen. Dit op basis van het beoogde effect, de geest van de regels en de financiële consequenties. Daarmee werken we steeds bewuster ‘vanuit de bedoeling’.
Onze sturingsfilosofie versterkt dit en geeft richting voor het college en de organisatie. Tevens is met de raad in een workshop verkend waar en hoe zij het werken uit de bedoeling kan ondersteunen en verstevigen.

Wat heeft het gekost in 2020?

Overhead Begroot voor wijziging 2020 Begroot na wijziging 2020 Rekening 2020 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 1.559 584 672 89
Lasten 13.190 13.552 13.528 -24
Saldo -11.632 -12.968 -12.855 113
Algemene dekkingsmiddelen Begroot voor wijziging 2020 Begroot na wijziging 2020 Rekening 2020 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 72.824 74.605 75.579 974
Lasten 48 - - -
Saldo 72.775 74.605 75.579 974
Bedragen x 1.000