Programma 3: De werkende gemeente

Waarom en waartoe

De gemeente wil samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners de huidige en toekomstige werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze inwoners versterken. Dat doen we vooral samen in de regio en met onze partners in Duitsland. 

We willen in de regio en voor de gemeente optimale omstandigheden organiseren voor:

 • goed onderwijs
 • werkgelegenheid
 • beschikbaar en geschikt personeel
 • een gezond economisch ecosysteem

Dat doen we enerzijds door actief in te zetten op de ontwikkeling van het cluster van innovatieve bedrijvigheid in Varsseveld onder meer op Hofskamp Oost fase III en anderzijds door voldoende ontwikkelruimte te bieden op andere bedrijventerreinen. Daarnaast doen we dat door de ontwikkeling van het Smart Business Center op het DRU Industriepark te stimuleren. Op het DRU Industriepark komen de drie O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) samen om startups en innovatiehubs te vestigen als hot spot voor vernieuwing en inspiratie. Ook investeren we in de samenwerking met opleidingsinstellingen (waaronder het Graafschap College, Almende College, AT Techniek en mogelijk ook hogescholen). Hiermee geven we vorm en inhoud aan drie belangrijke onderwerpen van het economisch ecosysteem, resp. ‘werken’, ‘innoveren’ en ‘leren.

*3.2: Een leven lang leren

Waarom?

Leren en ontwikkelen draagt bij aan een kansrijk en succesvol leven voor alle inwoners. Door nieuwe vaardigheden en kennis op te blijven doen, kan iedereen blijven meedoen, inzetbaar blijven en daarmee zingeving aan het leven geven.

Waar gaan we naartoe? (Doel)

*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen.

Iedereen moet gebruik kunnen maken van onderwijsaanbod. Scholen liggen verspreid in de gemeente en zijn goed bereikbaar voor zowel schoolgaande jeugd als ook voor mensen met een om- en herscholingswens, zowel fysiek als qua toeleiding.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

Het is voor iedere inwoner van belang dat hij/zij passend werk kan vinden.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

Ook in onze gemeente komt laaggeletterdheid voor, vaak niet zichtbaar. Wij zetten ons in om laag geletterde inwoners te helpen zodat ze nog beter kunnen meedoen in de samenleving.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven ontwikkelen we nieuwe onderwijsvormen voor de vraag naar personeel van morgen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3: Bloeiende economie

Waarom?

We creëren banen voor inwoners en personeel voor bedrijven
Door voldoende ontwikkelruimte te bieden op bedrijventerreinen creëren we banen voor inwoners en personeel van bedrijven. Want ongeveer de helft van onze werkgelegenheid is gehuisvest op bedrijventerreinen We bieden daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Met een bloeiende economie zijn wij een aantrekkelijke gemeente. 
Want dat is een belangrijke voorwaarde om hier te wonen, werken, leren en recreëren. Een bloeiende economie biedt immers werkgelegenheid voor onze inwoners en daarmee inkomsten en zingeving. Het draagt bij aan voorzieningen en de leefbaarheid in dorpen

Kansen liggen bij nieuwe vormen economie en samenhang tussen economische sectoren.
Bedrijven specialiseren en werken in toenemende mate samen om met elkaar hoogwaardige en innovatieve producten te produceren. Door dit als gemeente voor bedrijven mogelijk te maken en onderwijs hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten, zorgen we voor werkgelegenheid, duurzaamheid en voorspoed.

Waar gaan we naartoe? (Doel)

*3.3.1: Goede bedrijventerreinen.

Wij hebben goede bedrijventerreinen beschikbaar om bedrijven de ruimte te bieden zich hier te vestigen en/of te kunnen groeien.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie.

We zien een concentratie van innovatieve maakindustrie in onze gemeente en willen deze ontwikkeling verder ondersteunen en daarmee werkgelegenheid bevorderen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.3: Gepast werk voor inwoners.

Wij bieden samen met onze maatschappelijke partners en bedrijven onze inwoners de gelegenheid om gepast werk te vinden.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland.

Door er zorg voor te dragen dat afstudeerders en startups in onze regio blijven wonen en werken, vormen we de afstudeerregio van Nederland, trekken we jong talent aan voor onze bedrijven en blijven we een vitale en leefbare gemeente en regio.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid.

Samen met ondernemers uit de toeristisch en recreatieve branche willen we meer toeristen vermaken en inwoners meer van hun vrije tijd laten genieten van de vele voorzieningen in de gemeente.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap.

We zien dat de voorzieningen en ondernemers zowel in de kernen als ook in het buitengebied onder druk staan. We maken afspraken met hen over de mogelijkheden om voorzieningen te behouden.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei.

Samen met de bedrijven- en ondernemersverenigingen en met andere partners in onze gemeente onderzoeken en bespreken  we de ontwikkelingen in de economie en maken we afspraken hoe de economie te bevorderen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.4: Over onze grenzen heenkijken

Waarom?

Regionale en internationale samenwerking is belangrijk om vraagstukken op te kunnen lossen. Demografische ontwikkelingen leiden tot opgaven en vraagstukken die zich niet beperken tot de gemeente- en landsgrenzen.
Om onze ambities te realiseren is samenwerking belangrijk. Regionale en internationale samenwerking biedt kansen op economisch en cultureel gebied en op de onderwijs- en arbeidsmarkt.
We maken onszelf en de regio sterker. Samen sta je sterker, heb je meer geld en meer invloed.

Waar gaan we naartoe? (Doel)

*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek.

Als gemeente overleggen we een aantal keren per jaar met ondernemersverenigingen als IBOIJ en VIV en met opleidingsorganisaties in de gemeente en daarbuiten. Dat doen we om vooral samen ontwikkelingen te benoemen en gezamenlijk te werken aan maatschappelijke opgaven. In regionaal verband werken deze drie O's samen in de Achterhoek Board en de Thematafels van de Regio Achterhoek.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

Als gemeente spreken we onze buurgemeenten over verschillende zaken. Daar waar mogelijk bekijken we of samenwerking ons beide verder brengt. Dat kan beleidsmatig als er gezamenlijke doelen zijn, maar ook in de uitvoering van werkzaamheden.  Deze samenwerkingsafspraken bespreken wij in de regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen zoals in het D(uitsland)5 / NL7 overleg.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen.

We proberen belemmeringen die het gevolg zijn van onder andere verschillende wetgeving en cultuurverschillen weg te nemen. Door informatie te delen en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, wordt zaken doen over de grens voor ondernemers gemakkelijker.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie.

Waarom?

We willen aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven en een schone en groene gemeente zijn.
We willen klimaatverandering tegengaan en uitputting van grondstoffen voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe blik op productie, gebruik en hergebruik van onze energie en grondstoffen.

We hebben afspraken gemaakt in Nederland en in de Regio Achterhoek.
Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn op grond van internationale afspraken en klimaatdoelen. Inmiddels hebben we de regionale uitvoeringsagenda (akkoord van Groenlo) waarin concreet staat wat de gemeente moet doen om energie neutraal te worden. Deze agenda geeft een voorkeursroute aan maar er zijn meerdere routes mogelijk. In de regio is afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn (zonder mobiliteit). Ook voor afvalscheiding en circulaire economie zijn nationaal afspraken gemaakt.

Waar gaan we naar toe? (doel)

*3.5.4: We besparen energie, elektriciteit en aardgas.

We gebruiken circa 40 miljoen m3 aardgas per jaar in onze gemeente. Hiervan willen we 27 mln m3 aardas  besparen. De overige 13 mln m3 zetten we om in andere vormen van warmteopwekking. (Zie ook het doel 'vervanging van aardgas'.)
Daarnaast verbruiken we ongeveer 200 GWh aan elektriciteit per jaar. Hiervan willen we 41 GWh besparen. De overige 185 GWh vervangen we door eigen opgewekte, groene energie. (Zie ook het doel 'zelf opwekken van groene energie'.)
Deze doelen hebben we in 2030 behaald.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*3.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

Daarnaast stimuleren we het hergebruik van grondstoffen en materialen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

Wat kost het?

Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen

 • Investerings- en stimuleringsmaatregelen voor de versterking van de economie   N € 100.000
  Het budget draagt bij aan opgave ‘bloeiende economie’ en is bedoeld voor out-of-pocketkosten voor het versterken van het economisch klimaat, voortkomend uit de Economische Beleidsvisie, het Economisch Ecosysteem en het ‘Groene Loper Beleid’.
 • Toekomstbestendig onderwijs, leerlijn 0-18 Silvolde                                                              N € 20.000
  Het budget draagt bij aan opgave ‘leven lang leren’. Dit betreft het project ‘doorlopende leerlijn 0-18’ in Silvolde, dat door de schoolbesturen en kinderopvang gezamenlijk is geïnitieerd.
 • Initiatieven Nederlandse en Duitse taal                                                                                        N € 15.000
  Het budget draagt bij de opgave ‘leven lang leren’. De resultaten van het initiatief om leerlingen op de basisscholen Duits te leren, zijn positief. Om de onderwijsinitiatieven ten behoeve van dit doel te kunnen voortzetten, wordt de bijdrage structureel.
 • Initiatieven Nederlandse en Duitse taal                                                                                     N € 15.000
  Bijdrage aan opgave ‘leven lang leren’. Het budget draagt bij de opgave ‘leven lang leren’. De resultaten van het initiatief om leerlingen op de basisscholen Duits te leren, zijn positief. Om de onderwijsinitiatieven ten behoeve van dit doel te kunnen voortzetten, wordt de bijdrage structureel.
 • Vroegsignalering leerplicht                                                                                                               N € 48.000
  Bijdrage aan opgave ‘leven lang leren’. We versterken de uitvoering en capaciteit van de leerplicht, om de verbinding met vroegsignalering van kinderen met problemen adequaat aan te pakken. Hiermee investeren we in preventie.
 • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen                                                                                N € 100.000
  Draagt bij aan opgave ‘duurzaamheid’. Door onderhoud, renovatie en verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen te combineren, kunnen we effectief en efficiënt onze gebouwen verduurzamen.
 • Pilot één loket ‘woonadvies’                                                                                                          N € 40.000
  Draagt bij aan opgave ‘flexibel wonen op maat’. We hebben op dit moment meerdere vindplaatsen / loketten op het gebied van wonen in brede zin (veilig thuis, energieloket). Vanuit het coalitieprogramma willen we een pilot uitvoeren om vanuit één integrale ingang woonadvies te geven over alle vragen rondom de woning (voorkomen leegstand, veiligheid, energieneutraal, toekomstbestendig).

Toelichting autonome ontwikkelingen

 • Leerlingenvervoer                                             N € 120.000
  De laatste jaren blijkt dat het budget voor leerlingenvervoer ontoereikend is. Zoals in de 2e berap aangegeven, wordt het budget voor deze open eind regeling verhoogd op basis van de huidige inzichten.
 • GR Regio Achterhoek                                       N € 70.000
  Betreft verhoging bijdrage conform vastgestelde begroting van de Regio Achterhoek.
 • Onderwijsachterstandsgelden                              budgettair neutraal
  Vanuit het Rijk zijn de geoormerkte gelden voor onderwijsachterstandenbeleid hoger (circa € 250.000). Deze middelen moeten ook voor dit doel worden uitgegeven. Dit geeft een verhoging aan zowel de lasten als baten.