Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Waarom en waartoe

Voor ons staat de inwoner van Oude IJsselstreek centraal
We zetten in op digitaal, maar we willen niet dat het systeem voor wie dan ook belemmerend werkt. Mensen zijn soms aangewezen op de gemeente. Dat doen we op een begrijpelijke en menselijke manier. Zakelijkheid en menselijkheid gaan hand in hand.

Dienstverlening gaat verder dan alleen producten leveren
We hebben ook taken op het gebied van het algemeen belang. Zoals veiligheid, het voorkomen van overlast en het ophalen van afval.

Algemeen

Waarom?

Voor ons staat de inwoner van Oude IJsselstreek centraal
We zetten in op digitaal, maar we willen niet dat het systeem voor wie dan ook belemmerend werkt. Mensen zijn soms aangewezen op de gemeente. Dat doen we op een begrijpelijke en menselijke manier. Zakelijkheid en menselijkheid gaan hand in hand.

Dienstverlening gaat verder dan alleen producten leveren
We hebben ook taken op het gebied van het algemeen belang. Zoals veiligheid, het voorkomen van overlast en het ophalen van afval.

Waar gaan we naartoe?(doel)

*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5.

In 2018 is via onze burgerpanel 'Oude IJsselstreek spreekt' onderzoek gedaan naar onze dienstverlening. In dat onderzoek scoorde we een 7,2. Het streven is om bij een volgend onderzoek minimaal een 7,5 te scoren. Het gaat daarbij om de dienstverlening aan de telefoon, balie, website en via social media.

Wat gaan we doen?(activiteit)

*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig.

Vanuit het oogpunt een schone omgeving wordt al enkele jaren gewerkt met een uitgebreid inzamelsysteem. Dit afvalscheidingssysteem heeft geleid tot goede resultaten, maar het is nodig om inwoners te coachen over het goed scheiden van afval. Wat betreft Veiligheid staat komend jaar in het teken van het Integrale Veiligheidsbeleid en activiteiten op het gebied van ondermijning.

Wat gaan we doen?(activiteit)

*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig.

Van andere gemeenten (in de koplopersgroep VN Handicap) hebben we geleerd dat bejegening een belangrijk onderwerp is. Een manier om toegankelijk te zijn, is om goed benaderbaar te zijn. Dit betekent dat onze medewerkers makkelijk het gesprek met inwoners aangaan. En dat al onze inwoners het contact met de gemeente als laagdrempelig ervaren.

Wat gaan we doen?(activiteit)

*4.1: Meedoen aan onze samenleving

Waarom?

 • Er zijn inwoners die leven in een sociaal isolement. Het ontbreekt hen aan een sociaal netwerk door verschillende oorzaken waaronder een beperking, onvoldoende sociale vaardigheden of een taalbarrière.
 • Mensen worden steeds ouder. De groep ouderen wordt steeds groter en zij wonen langer zelfstandig thuis. Hierdoor is meer (informele) hulp en ondersteuning thuis nodig en neemt ook het aantal crisissituaties toe.
 • Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdhulp neemt toe door een complexere samenleving en verbeterde signalering. Daarbij wordt de hulpverlening steeds complexer (en duurder).
 • Inwoners met een uitkering verhogen hun eigenwaarde als zij ondersteund worden naar werk, waardoor meedoen wordt bevorderd.
 • Huishoudens met een laag inkomen, vaak met schulden, kunnen minder meedoen. Dat wordt versterkt door schaamte en taboe.
 • Inzetten op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en preventie is noodzakelijk omdat we in toekomst meer met minder geld moeten doen. Het sociaal domein heeft per hulpvraag steeds minder geld beschikbaar.
 • De regelingen voor zorg, ondersteuning of werkloosheid kunnen leiden tot afhankelijkheid en verdere sociale ongelijkheid. Door samenhang aan te brengen in de ondersteuning wordt hulp effectiever.
 • Andere maatschappelijke partners zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties dragen voor een belangrijk deel bij aan het welzijn en meedoen van onze inwoners. Niet alle inwoners doen mee ondanks de inzet van onze maatschappelijke partners.
 • Veel van onze inwoners lopen meer gezondheidsrisico dan anderen door hun leefstijl, leefomgeving, opleiding, (geen) werk, schuldenproblematiek, etc.

Samen aan de slag met meedoen

 • Verdere transformatie is noodzakelijk om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning om te buigen. Zodat we in de komende jaren kunnen uitkomen met de beschikbare budgetten.
 • Basis is en blijft dat we blijven zorgen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben.
 • Dat vraagt om meer maatwerk: op de persoon passende combinaties van bijvoorbeeld zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening.
 • We blijven zelf experimenteren en maken hierbij onder andere gebruik van succesvolle ervaringen elders.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Waar gaan we naartoe? (Doel)

*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

We zijn binnen 4 jaar echt een inclusieve gemeente, die letterlijk en figuurlijk zonder drempels toegankelijk is. Inwoners merken op fysiek en sociaal gebied dat er rekening gehouden wordt met hun beperking of de beperking van een ander.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.6: Van buiten naar binnen werken

Waarom?

Wij maken onderdeel uit van de veranderende samenleving
Onze samenleving blijft in beweging en door de digitale ontwikkelingen verandert de interactie tussen overheid en inwoners. Inwoners zijn mondiger en kundiger. En mensen verenigen zich ook steeds gemakkelijker in andere, nieuwe verbanden. Ook stellen ze stellen hogere eisen aan de gemeente. Onze uitdaging is om de kloof tussen de leef- en de systeemwereld te overbruggen.

Het accent verschuift van de groep naar het individu. Daarnaast is er een sterke ontwikkeling van de 24-uursmaatschappij en de steeds verdergaande digitalisering.
Dit vraagt om een andere manier van werken van de politiek, het bestuur en de ambtenaren. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening.

Meer samen doen

We willen meer samen doen met inwoners meer co-creatie maar dat is behoorlijk complex. Het betekent niet alleen wat voor ons als gemeente maar ook voor onze inwoners. Want het vraagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing. Het Right to challenge is een mooi voorbeeld van inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun aandeel in de samenleving. Men wil zelf zeggenschap en dingen samen oppakken.

Daarnaast willen we de komende jaren voor vier verschillende opgaven per opgave een taskforce oprichten. Het gaat om:
- wonen en zorg
- duurzaamheid en energietransitie
- economie, ruimte en bedrijvigheid
- werk, inkomen en onderwijs

In deze taskforces brengen we mensen samen die voor de opgaven een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers. Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden, innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. We stellen voor om per jaar met 1 taskforce te beginnen en te starten met wonen en zorg (zie onder opgave ‘flexibel wonen’ bij opgave 8). Hierin combineren we wonen, toegang, duurzaamheid (rondom woning), langer zelfstandig wonen, etc.

Waar gaan we naartoe? (Doel)

*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

De inwoner heeft meer contact met medewerkers van de gemeente in de eigen buurt. En inwoners ervaren het als een verbetering. Wij komen elkaar tegen op allerlei plekken, buurten en wijken. We ontmoeten elkaar, werken samen en we steken de handen uit de mouwen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

De inwoner ontvangt of vindt de informatie die hij nodig heeft. Deze informatie is helder en begrijpelijk. De gemeente gebruikt verschillende manieren om inwoners en bedrijven te bereiken. Dat varieert van persoonlijk contact via  sociale media tot een brief.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar.

95% van de diensten kan de inwoner digitaal aanvragen en afhandelen. Inwoners kiezen zelf hoe en wanneer ze contact leggen met de gemeente. Inwoners weten welke risico’s de digitale wereld met zich meebrengen.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren.

Een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en (groepen) inwoners, bedrijven en organisaties, vraagt veel van ons allemaal. Dit betekent enerzijds wat voor de medewerkers van de gemeente. Het vraagt om de juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste moment. Hierdoor kunnen we flexibel inspelen op de vragen. Anderzijds moeten we gebruik maken van alle kennis en informatie die we als gemeente hebben. Dit heeft consequenties voor alle data en informatie waar we toegang toe hebben. Gegevens die wij tot onze beschikking hebben (big data) gebruiken we op een verantwoorde manier.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord.

We gaan uit van mogelijkheden en denken mee met onze inwoner. Bij vraagstukken maken we de afweging tussen de juridische regels, de financiële consequenties en de maatschappelijke effecten. Als we ‘nee’ moeten zeggen, leggen we uit waarom dit zo is. We moeten ons houden aan wetten en regels en rekening houden met het algemeen belang, maar zoeken hierin naar een redelijke balans.

Wat gaan we doen? (activiteit)

*4.7: Een visie op onze omgeving

Waarom?

De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.
Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Met de nieuwe omgevingswet willen we:

 • de verschillende plannen beter op elkaar afstemmen
 • duurzame projecten stimuleren en
 • gemeenten meer ruimte geven.

Zo ontstaat ruimte voor bedrijven en inwoners en organisaties om met ideeën te komen.

De samenleving verandert
Inwoners en bedrijven hebben vaker initiatieven. Als overheid zijn we verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. De omgevingswet maakt het mogelijk lokale vraagstukken lokaal op te lossen. De gemeente vervult hierin een ‘spin in het web’-functie. Meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in te spelen op behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden.

Het is tijd voor een nieuwe visie
Dit is dé kans om vanuit een brede blik niet alleen naar de fysieke omgeving te kijken. Ook leggen we verbindingen met het sociale en economische domein. Daarom noemen we onze omgevingsvisie de Toekomstvisie.

Waar gaan we naar toe? (doel)

*4.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet.

Dit betekent dat de inrichting van de systemen op de belangrijkste punten klaar is. In 2024 moeten we geheel aangesloten zijn op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), in 2021 verwerken we de aanvragen digitaal. Verder vraagt de nieuwe wet een andere manier van werken. We gaan aan het werk met de nieuwe wetgeving.

Daarvoor is het nodig dat de volgende onderdelen er zijn:

 • omgevingsvisie (toekomstvisie)
 • omgevingsplan
 • omgevingsvergunning

Wat gaan we doen? (activiteit)

Wat kost het?

Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen

Toelichting autonome ontwikkelingen

 • Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen VNOG en ODA N € 70.000
  Conform besluitvorming over de begrotingen voor deze gemeenschappelijke regelingen, wordt de bijdrage vanaf 2019 hoger.
 • Luchtfoto’s                                                                                                   N € 30.000
  Zoals in de Voorjaarsnota 2019 aangegeven, worden op dit moment de lucht-oblique- en panoramafoto's eens per twee jaar vervaardigd. Vanuit de WOZ is het noodzakelijk om de panoramafoto's weer jaarlijks te laten vervaardigen om over actuele foto's te beschikken voor de WOZ -aanslagen.
 • Begraafrechten                                                                                       budgettair neutraal
  Betreft een budgettair neutrale verrekening van de begraafrechten met de reserve begraafrechten.