Bijlagen

Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2020-2023)

 

 

 

INVESTERINGEN 2020-2023 2020 2021 2022 2023
Beschikbare investeringsruimte x1.000 6.700 5.900 4.700 3.000 Toelichting
Pgr Investering
1 Herstructurering Vogelbuurt 0 650 550 Vanuit programmabegroting 2019-2022. De herstructurering van de Vogelbuurt loopt. Op basis van de laatste inzichten, kan de investering ad 650.000 in 2020 1 jaar opschuiven. Vervolgens is er dan nog 2 jaar een investering nodig, waarmee de Vogelbuurt gereed is.
1 Vervanging voertuigen buitendienst 274 274 138 138 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Openbare ruimte MMP Gendringen 350 381 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Fietsbrug Hogebrug Ulft Noord 500 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Gravenpad 185 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Infrastructuur (wegen) en fietspaden 155 600 600 600 Wegreconstructies en fietspaden.
1 Fietspaden 150 vanuit programmabegroting 2019-2022
3 IKC (primair onderwijs) Gendringen 345 3.792 IKC Gendringen De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen € 4.137.000. Voor de verbouw/nieuwbouw en tijdelijke huisvesting moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.993.000 incl. BTW worden opgenomen (2020: € 345.000 en 2021: 3.648.000). Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De bedragen zijn dus actueel maatgevend voor de berekeningen voor onderwijshuisvesting en zorgvuldig tot stand gekomen. Dit blijft echter een indicatie voor de 'vernieuwbouw minimale variant' zoals opgenomen in het IHP. Het bedrag van circa 4.1 mln is kaderstellend. Feitelijke investeringslasten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke staat van het bestaande gebouw (St. Christoffelschool) en de mogelijkheden die er zijn na studie, planvorming en specifieke begroting door een architect en kostendeskundige.
3 IKC Silvolde 335 3.302 IKC /Silvolde De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen € 3.636.000. Voor de uitbreiding en aanpassing moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.352.000 incl. BTW worden opgenomen ( 2021: € 335.000 en 2022: € 3.017.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 285.000 voor desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2022. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit laat onverlet dat de precieze investeringsbedragen afhankelijk zijn van de prijzen in de bouw-/aannemingssector. De kosten voor IKC Ulft Zuid en Etten zijn niet eerder dan 2025 aan de orde.
1 Nieuwe toplaag atletiekbaan 221 Betreft de noodzakelijke vervanging van de spraycoating en toplaag van de atletiekbaan. Na circa 5 jaar moet de spraycoating/toplaag vervangen worden, na 10 jaar moet opnieuw belijning en herbelijning aangebracht worden. Hiermee zijn de kosten voor de toplaag tot en met 2033 gedekt.
3 Oude IJsselzone 100 100 100 100 Sectorale opgaven langs de Oude IJsselzone zoals ‘nieuwe woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering en worden de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd.
5 Bouwkundige aanpassing gemeentehuis 125 125 Vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) onderzoek 2018 is gebleken dat onze werkplekken ernstig tekort schieten. Het is noodzakelijk dat we op het kabelmanagement, in samenhang met de bureaus, investeringen moeten doen, om een veilige werkomgeving te kunnen bieden en (verdere) uitval van medewerkers te voorkomen. De benodigde investering is gebaseerd op “second live” bureaus met daarbij de noodzakelijke aanpassing van het kabelmanagement.
Pgr revolverende leningen
1 Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) 2.000 1.000 1.000 0 De toekomst bestendig wonen lening vervangt de andere leningen en is eind 2019 ingesteld. De provincie draagt voor 50% bij aan dit fonds. Het gemeentelijk budget voor de toekomst bestendig wonen lening is in totaal 4 miljoen, waarvan 1.5 miljoen dat al beschikbaar was vanuit de programmabegroting 2019-2022 en 2.5 miljoen is opnieuw beschikbaar gesteld door de raad. Het geld is revolverend en wordt dus uiteindelijk afgelost.
1 Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten. 1.200 vanuit programmabegroting 2019-2022
Totaal investeringen* 5.384 7.257 5.690 1.059
Resultaat investeringen 1.316 -1.357 -990 1.941
Riolering* x1.000 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Pgr Investering
1 Aanpassingen aan mechanische riolering 419 419 419 419 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
1 Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging 250 250 250 250 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
1 Riolering vervanging vrijvervalriolering 1.543 1.543 1.543 1.543 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
Totaal investeringen* 2.212 2.212 2.212 2.212
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting

Bijlage E: Staat van personeelslasten

* 2020 uit Programmabegroting 2019 t/m 2022

Toelichtingen:
Het verschil tussen de oorspronkelijke raming 2020 en de nieuwe raming ontstaat met name door
premiewijzigingen ondermeer pensioenen en een nieuwe CAO.

Bijlage F: Indicatoren