Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Waarom en waartoe

In Oude IJsselstreek is het goed wonen. Het is hier ruim, rustig en groen. Dat willen we zo houden. En waar mogelijk zelfs verbeteren. Om hier invulling aan te geven hebben we drie bestuurlijke opgaven geformuleerd. Deze vormen de kern van dit programma:

 • Duurzaamheid geeft nieuwe energie
 • Implementeren Omgevingswet
 • Flexibel wonen op maat.

Daarnaast omvat dit programma ook een aantal beleidsmatige ontwikkelingen en autonome ontwikkelingen:

 • De beleidsmatige ontwikkelingen dragen bij aan een schone, hele en veilige openbare ruimte
 • De autonome ontwikkelingen betreffen enkele niet direct beïnvloedbare budgettaire wijzigingen op verschillende taakvelden binnen het programma.

Wij zien graag dat mensen in onze gemeente komen wonen. Om dat te bereiken moeten zij zich goed kunnen verplaatsen, mooi wonen, veilig leven, prettig recreëren, etc. Het liefst in een schone en groene omgeving. Dat betekent dat wij willen zorgen voor bijvoorbeeld goed (openbaar) vervoer, ruimte voor ontwikkeling van wonen, voorkomen van wateroverlast en mooie natuur. Zowel binnen de kernen, als in het buitengebied.

In het buitengebied dragen we bij aan voortdurende plattelandsontwikkeling. We zorgen voor de juiste balans tussen natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit, economische bedrijvigheid (met name landbouw) en duurzaamheidsinitiatieven.

Tussen buitengebied en kernen in liggen onze bedrijventerreinen. We blijven ruimte geven voor nieuwe ontwikkeling en doorontwikkeling van deze bedrijventerreinen.

Bijdrage aan opgaven

De grootste uitdagingen in het hierboven omschreven fysieke domein zijn verwoord in drie bestuurlijke opgaven, het hart van dit programma. Met het aanpakken van deze opgaven reageren we op de grootste ontwikkelingen en uitdagingen die op ons af komen. Deze opgaven zijn de volgende:

 • Duurzaamheid geeft nieuwe energie. De bundeling van plannen en ambities om aan toekomstige generaties een leefbare wereld door te geven, en een schone en groene gemeente te zijn.
 • Een visie op onze omgeving. De bundeling van werkzaamheden om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 • Flexibel wonen op maat. De bundeling van werkzaamheden gericht op het toekomstvast, levensloopbestendig en duurzaam maken van ons woningaanbod.

Beleidsmatige ontwikkelingen en autonome ontwikkelingen

Buiten de bestuurlijke opgaven omvat programma 1 een aantal overige beleidsmatige en autonome ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben ook onze aandacht. In 2020 vragen de thema’s water, mobiliteit, afval en landschap, natuur en groen om het stellen van nieuwe kaders. Deze kaders zijn richtinggevend voor de komende jaren.

Leeswijzer

Programma 1 is als volgt opgebouwd:

Programma 1 is als volgt opgebouwd:

 • Bestuurlijke opgaven
  • Doelen en activiteiten
 • Overige onderwerpen
  • Doelen en activiteiten
 • Kosten
 • Beleidsmatige en autonome ontwikkelingen
 • Reguliere taken in dit programma

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

MJOP                                                               130.000 N
De doorrekening van de meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) is gereed. Op basis van het gekozen niveau is een verhoging van het budget nodig.
Het hier gepresenteerde nadeel is inclusief een reserve dekking taakveld 0.10 programma 6.

Groen / onkruidbestrijding                      100.000 N
In 2016 hebben we een zeer gunstige aanbesteding gehad voor de onkruidbestrijding op verhardingen. Voor de, door de raad vastgestelde, gevraagde beeldkwaliteit Basis hebben we de afgelopen jaren 6 ct / m2 betaald. Jaarlijks waren hiermee ongeveer € 100.000 kwijt. De huidige marktprijzen zijn inmiddels verdubbeld. Om de beeldkwaliteit op het niveau basis te houden is aanvullend € 100.000 benodigd. Hierbij doen we een concessie ten aanzien van de beeldkwaliteit voor de centra en toegangswegen, die op dit moment op kwaliteitsniveau Hoog worden gehouden.

BTW doorrekening                                     165.000 V
De BTW was voor deze begrotingsperiode niet volledig doorgerekend in de rioolheffing.

Taskforces verminderen                             60.000 V         
Het is mogelijk om de toename van het budget voor taskforces de komende jaren te verminderen / temporiseren door meer met eigen inzet te doen en in gezamenlijkheid met andere partijen.

Civiel technische kunstwerken               42.000 V
Veel achterstallig onderhoud is de afgelopen jaren ingelopen. Vanaf 2020 wordt structureel volstaan met een budget van € 125.000 dus een besparing van € 42.000.

Onderhoud wegen                                       100.000 V
Betreft een besparing op het onderhoud aan wegen die minder intensief gebruikt worden en minder onderhoudsgevoelig zijn. Dit zijn vooral de wegen met een elementenverharding. Het effect van deze besparing is dat het kwaliteitsniveau van de elementenverharding uiteindelijk van Hoog naar Basis gaat. Hiermee wijken we niet af van het recentelijk vastgestelde beleidsplan Wegen, dat als uitgangspunt kwaliteitsniveau Basis kent voor alle wegen. Via de tweejaarlijkse monitoring houden we de kwaliteit in de gaten. Op de lange termijn is de kans aanwezig dat het kwaliteitsniveau van de elementverharding naar niveau Laag gaat. Hiermee wijken we dan wel af van het vastgestelde beleidsplan Wegen.

Plattelandsontwikkeling                           40.000 N
Voor het maken van een integrale visie op een vitaal en leefbaar platteland hebben we voor 2020 incidenteel een werkbudget nodig. Zie ook 1.10.3

Duurzaamheid (1 loket woonadvies)   40.000 V          
De pilot 1 loket woonadvies loopt op dit moment regionaal een aantal activiteiten op dit gebied, waarbij wordt gekeken of en hoe daarbij kan worden aangesloten bij bestaande structuren. Voorstel is af te wachten wat hiervan het resultaat is en vooralsnog niet zelf te starten met deze pilot.

 

BATEN

Extra huurinkomsten keurkamer            32.000 V
De Keurkamer is de komende jaren verhuurd, dit levert extra huurinkomsten op.

Bouwleges                                                          80.000 V
De opbrengsten uit bouwleges zijn de afgelopen jaren hoger, door de gunstigere economie. We schatten € 40.000 aan extra inkomsten voor de komende jaren als reëel. Aanvullend hierop schatten we voor 2020 en 2021 een aanvullende opbrengst van respectievelijk € 40.000 en € 20.000 in. De opbrengsten uit leges zijn en blijven wel afhankelijk van het aantal aanvragen, waardoor de inkomsten per jaar kunnen verschillen. Daarnaast worden in 2021 de Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging van kracht. Eén van de gevolgen hiervan is een afname van de legesopbrengsten. Welke omvang deze afname zal hebben wordt nu onderzocht en uitgewerkt in scenario’s.

Grond- en vastgoedverkopen                     250.000 V
De opbrengst van extra grond- en vastgoedverkopen worden ingeschat op € 250.000 in 2020 en jaarlijks € 35.000 vanaf 2021.

Autonome ontwikkelingen.

De grootste afwijkingen worden hier benoemd. Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

Verkeer vervoer / bermen                                  44.000 V
Dit budget was nodig voor het onderhoud aan de bermen door derden (verschralen en afreien van de bermen). Door aanschaf van materieel (hydraulische kraan) en vervanging van personeel wordt het onderhoud nu in eigen beheer gedaan (buitendienst). Hierdoor kan dit budget voor uitbesteed werk komen te vervallen.

Groenvoorziening                                                 30.000 N
De bestrijding van de eikenprocessierups kost jaarlijks € 30.000 extra.

 

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.