Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 3: De werkende gemeente

Waarom en waartoe

In de gemeente Oude IJsselstreek werken mensen hard en blijven onze inwoners, zowel jong als oud, (bij)leren en genieten daarnaast van hun vrije tijd. De economie is essentieel voor de leefbaarheid van nu en de toekomst. Deze draait nu goed. Dat willen we graag zo houden, maar ook verder versterken  zodat de economie robuust, wendbaar en toekomstbestendig is. Dat doen we vooral niet alleen, maar samen. Want samen sta je sterker, dat weten we als geen ander. Samen met onze bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners maar ook samen met andere gemeenten binnen en buiten Nederland. Om hier invulling aan te geven zijn drie bestuurlijke opgaven geformuleerd.

  • Een leven lang leren
  • Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven
  • Over onze grenzen heen kijken.

Onze gemeente kenmerkt zich door een clustering van de innovatieve maakindustrie, met kleine specialistische MKB-bedrijven en bedrijven die zelfs wereldspelers zijn. Daarom willen we het economisch ecosysteem/ economisch milieu zo gezond, sterk, en fit mogelijk houden. Dat betekent dat we zorgen voor voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen, vitale winkelkernen en toegankelijk en beschikbaar onderwijs in alle niveaus en voor alle leeftijden.

Bijdrage aan opgaven

De grootste uitdagingen in het ‘economische domein’ zijn verwoord in drie bestuurlijke opgaven, het hart van dit programma. Met het aanpakken van deze opgaven reageren we op de grootste ontwikkelingen en uitdagingen die op ons af komen. De grootste uitdagingen zien we nu in een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, maar ook in het voorbereiden op economische schommelingen,zodat werkgevers, werknemers en de overheid samen toekomstbestendige afspraken maken.

Een leven lang leren

Leren en blijven leren is essentieel voor de (blijvende)aansluiting van werknemers op de arbeidsmarkt. Maar wellicht nog belangrijker: het draagt bij aan een veelbelovend en gelukkig leven voor alle inwoners. Door nieuwe vaardigheden en kennis op te blijven doen kan iedereen blijven meedoen, inzetbaar blijven en daarmee zingeving aan het leven geven. We zien een risico in het beschikbare personeel op het gebied van techniek en zorg. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om de wendbaarheid van de arbeidsmarkt samen met werkgevers en onderwijsinstellingen te vergroten. Die samenwerking leidt hopelijk tot het actiever realiseren van gezamenlijke doelen, en het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheden om iedereen mee te kunnen laten doen aan de samenleving. Uiteraard nemen we onze eigen verantwoordelijkheden serieus en zorgen we voor de uitvoering van het IHP (Integraal Huisvestingsplan).

Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven

We willen optimale omstandigheden organiseren voor bedrijven. Dat doen we door te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelkernen. Waar nodig actualiseren we bestemmingsplannen. We zetten ondernemersfondsen op waar interesse is. En per bedrijventerrein komen we met een actieplan voor revitalisering en/of parkmanagement. We nemen het initiatief om onze kernen vitaal te houden en hopen hiermee leegstand in economisch vastgoed te verminderen. Hierdoor wordt de economie robuuster en toekomstbestendiger.

Toerisme is een belangrijk onderdeel van economie. Het zorgt voor ongeveer 5% van de werkgelegenheid. En het draagt bij aan de charme van de gemeente en regio en aan mogelijkheden van onze inwoners om te recreëren.

 Over onze grenzen heen kijken

Samen sta je sterker. De opgaven en uitdagingen waar we voor staan zijn te groot om alleen op te pakken. Samenwerking biedt kansen en mogelijkheden die je alleen niet ziet of krijgt. Maar ook om onze eigen ambities te realiseren is samenwerking vaak een voorwaarde. Samenwerken is dus een belangrijke opgave. De resultaten hiervan communiceren ook. Daarom willen we actief bijdragen aan de realisatie van Achterhoek Visie 2030, samen met de gemeente Doetinchem en Montferland mogelijke samenwerking met de Regio Rijn-Waal verkennen en versterken, en onze inwoners op de hoogte brengen en houden van wat alle vormen van samenwerking ons brengt. Daarnaast organiseren we de activiteiten die op de uitvoeringsagenda van de werkgroep IJzeren Ring (Ring van Europese IJzersteden) staan.

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

Regionale samenwerking                                                               25.000 V
Betreft een halvering van het initiatievenbudget voor regionale samenwerking. Dit betekent wel minder initiatieven ondersteunen.

Cultureel vastgoed                                                                            51.000 V
Verkoop van cultureel vastgoed levert een jaarlijkse kostenbesparing op van € 51.000.

Almende                                                                                                 272.000 V
Er lijkt interesse voor de gebouwen Wesenthorst en Bluemers. Mogelijk dat deze (deels) hergebruikt gaan worden. Daardoor kunnen de begrote incidentele sloop- en herinrichtingskosten vooralsnog vervallen. Daarnaast is er voor 2020 een incidenteel voordeel in de kapitaallasten.

 

Autonome ontwikkelingen.

Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.