Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Waarom en waartoe

Voor ons staat de inwoner van Oude IJsselstreek centraal
Op allerlei momenten en manieren hebben inwoners contact met de gemeente en wij met hen. Bijvoorbeeld voor de vergunning voor een evenement of medewerking aan de bouw van een extra bedrijfshal, voor het verlengen van een paspoort of het melden van een verloren voorwerp. En dat kan telefonisch, digitaal via de website, via social media, aan de balie of tijdens een overleg. Dienstverlening in een gemeente is daardoor een breed begrip. Wij staan daarbij voor snelheid, zorgvuldigheid, luisteren, meedenken, bereikbaar zijn en de juiste toon weten te vinden bij alle vragen, wensen en hulp waarvoor onze inwoners bij ons komen. Goede informatievoorziening en communicatie zijn daarbij cruciaal. Dat doen we op een begrijpelijke manier. Zakelijkheid en menselijkheid gaan daarbij hand in hand.
We zetten nog meer in op goed leesbare en toegankelijke digitale informatie. Waarbij we voor aanvragen 24/7 bereikbaar zijn. Dit wordt ook steeds belangrijker bij de nieuwe Omgevingswet. En daar waar het nodig of gewenst is, blijven we gewoon in het gemeentehuis, de gemeentewerf of in de buurt aanspreekbaar en bereikbaar.

 

1. Ontwikkeling in contact van inwoner of ondernemer met de gemeente

* schatting

Bron: eigen informatie

 

Dienstverlening gaat verder dan alleen producten leveren
We hebben ook taken op het gebied van het algemeen belang. Zoals veiligheid, het voorkomen van overlast en het ophalen van afval. Deze zaken dragen bij aan een plezierige en schone omgeving om te wonen, werken en recreëren.

Bijdrage aan opgaven

‘Inwoners centraal zetten’ en ‘de kloof tussen de leefwereld en systeemwereld overbruggen’, staan centraal in de bestuurlijke opgave “Van buiten naar binnen werken”. Deze opgave gaat over het handelen van de hele gemeente. Over de manier waarop we onze afwegingen maken, waar en hoe we zichtbaar zijn, hoe we beleid maken, hoe we de administratie en verantwoordingssystematiek inrichten enz. Het raakt alle terreinen waarop de gemeente werkzaam is.

Binnen de opgave (4.6) staan enkele concrete doelen en activiteiten beschreven. Het “Van Buiten naar binnen werken” zit vooral ook in de andere programma’s en de bedrijfsvoering (programma 5) verweven.

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

Veiligheidsbeleid                                           28.000 N
Het opnemen van het subsidie slachtofferhulp en Langer Veilig Thuis

Gemeenschappelijke regelingen             390.000 N
Voor ODA wordt vanaf 2020 een hogere bijdrage van € 130.000 verwacht, voor de Veiligheidsregio van € 260.000. De huidige lijn is deze verhogingen niet zonder meer te accepteren. Om die reden wordt deze alleen voor 2020 in de begroting opgenomen.

Autonome ontwikkelingen.

De grootste afwijkingen worden hier benoemd. Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

BATEN

Reisdocumenten                       17.000 N        
Dit betreft hoofdzakelijk de doorwerking van de wijziging in aantallen reisdocumenten die worden uitgegeven als gevolg van verlenging van de geldigheidsduur. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 17.000.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.