Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Waarom en waartoe

Voor ons staat de inwoner van Oude IJsselstreek centraal
Op allerlei momenten en manieren hebben inwoners contact met de gemeente en wij met hen. Bijvoorbeeld voor de vergunning voor een evenement of medewerking aan de bouw van een extra bedrijfshal, voor het verlengen van een paspoort of het melden van een verloren voorwerp. En dat kan telefonisch, digitaal via de website, via social media, aan de balie of tijdens een overleg. Dienstverlening in een gemeente is daardoor een breed begrip. Wij staan daarbij voor snelheid, zorgvuldigheid, luisteren, meedenken, bereikbaar zijn en de juiste toon weten te vinden bij alle vragen, wensen en hulp waarvoor onze inwoners bij ons komen. Goede informatievoorziening en communicatie zijn daarbij cruciaal. Dat doen we op een begrijpelijke manier. Zakelijkheid en menselijkheid gaan daarbij hand in hand.
We zetten nog meer in op goed leesbare en toegankelijke digitale informatie. Waarbij we voor aanvragen 24/7 bereikbaar zijn. Dit wordt ook steeds belangrijker bij de nieuwe Omgevingswet. En daar waar het nodig of gewenst is, blijven we gewoon in het gemeentehuis, de gemeentewerf of in de buurt aanspreekbaar en bereikbaar.

 

1. Ontwikkeling in contact van inwoner of ondernemer met de gemeente

* schatting

Bron: eigen informatie

 

Dienstverlening gaat verder dan alleen producten leveren
We hebben ook taken op het gebied van het algemeen belang. Zoals veiligheid, het voorkomen van overlast en het ophalen van afval. Deze zaken dragen bij aan een plezierige en schone omgeving om te wonen, werken en recreëren.

Bijdrage aan opgaven

‘Inwoners centraal zetten’ en ‘de kloof tussen de leefwereld en systeemwereld overbruggen’, staan centraal in de bestuurlijke opgave “Van buiten naar binnen werken”. Deze opgave gaat over het handelen van de hele gemeente. Over de manier waarop we onze afwegingen maken, waar en hoe we zichtbaar zijn, hoe we beleid maken, hoe we de administratie en verantwoordingssystematiek inrichten enz. Het raakt alle terreinen waarop de gemeente werkzaam is.

Binnen de opgave (4.6) staan enkele concrete doelen en activiteiten beschreven. Het “Van Buiten naar binnen werken” zit vooral ook in de andere programma’s en de bedrijfsvoering (programma 5) verweven.

*4.6: Van buiten naar binnen werken

Waarom?

Wij maken onderdeel uit van de veranderende samenleving
Onze samenleving blijft in beweging. Door de digitale ontwikkelingen verandert de interactie onderling en tussen overheid en inwoners. Mensen verenigen zich steeds gemakkelijker in andere, nieuwe verbanden.
En het accent verschuift van de groep naar het individu. Daarnaast is er een sterke ontwikkeling van de 24-uursmaatschappij en de steeds verdergaande digitalisering. Ook stellen onze inwoners hogere eisen aan de gemeente qua dienstverlening en resultaten. De mensen zijn bovendien mondiger en kundiger op terreinen waarop de overheid (nog) het primaat heeft.

 

2. Beoordeling dienstverlening Oude IJsselstreek en gemeentes van vergelijkbare grootte

Bron: waarstaatjegemeente.nl / onderzoek dienstverlening uitgevoerd in 2018


Dit alles vraagt om een andere manier van werken van de politiek, het bestuur en de ambtenaren. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening en aan de manier waarop de gemeente zaken oppakt. Onze uitdaging is en blijft om daarbij de kloof tussen de leef- en de systeemwereld te overbruggen. Onderstaand diagram geeft aan dat er nog winst te behalen is op het vlak van veilige online dienstverlening.

 

3. Aantal DigiD transacties per 1000 inwoners in relatie tot andere gebieden

Bron: waarstaatjegemeente.nl

 

Meer samen doen
We willen meer samen doen met inwoners, meer in co-creatie aan een onderwerp of beleid werken en dat is behoorlijk complex. Het betekent niet alleen wat voor ons als gemeente maar ook voor onze inwoners. Want het vraagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing.

Het ‘Right to challenge’ is een mooi voorbeeld van inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun aandeel in de samenleving. Men wil zelf zeggenschap over bepaalde zaken en die zelf of samen oppakken. Bijvoorbeeld binnen taken die momenteel nog alleen of voornamelijk door de overheid worden uitgevoerd We staan open voor inwoners die zo’n ‘challenge’ willen en de verantwoordelijkheid nemen die dat met zich meebrengt.

In onze regio is de samenwerking tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs (de ‘triple helix’ of de 3 O’s genoemd) georganiseerd via zogenaamde Thematafels. Samen denken en dan samen doen. Voor belangrijke lokale opgaven binnen onze gemeente is dat ook een mooie manier om meer samen op te trekken. Hiervoor zien wij een zogenaamde Taskforce van mensen van buiten en binnen de gemeente voor ons.

Werken met data
Wanneer we beleid maken of aanpassen, of wanneer we een nieuw project starten dan is naar elkaar luisteren, met elkaar spreken over de behoefte, wensen en ideeën het startpunt. Net zo belangrijk is het goed gebruik maken van de vele data die beschikbaar zijn. Bij onze gemeente zelf, de regio, een universiteit, een kamer van koophandel of het CBS. Data die het beeld over een situatie verhelderen en data die trends laten zien, bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen. Bij het monitoren en evalueren van de resultaten en effecten zijn zowel ervaring van mensen bijzonder waardevol, als ook de analyse van goed gekozen data.

Hiervan willen we meer en beter gebruik gaan maken met natuurlijk inachtneming van wetten zoals de AVG (privacy) en oog voor de moreel-ethische dilemma’s die samenhangen met werken met data. Zo zullen we vóórdat er daadwerkelijk informatiebronnen gekoppeld worden, beoordelen of het wettelijk (privacy) en ethisch verantwoord is om betreffende combinaties te maken.

Waar gaan we naartoe?

-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

Inwoners, maar ook medewerkers van instellingen en ondernemers, hebben contact met medewerkers van de gemeente in de eigen buurt of op de eigen locatie. En zij ervaren dat als een verbetering. Wij komen elkaar tegen op allerlei plekken, buurten en wijken. We ontmoeten elkaar, werken samen en we steken de handen uit de mouwen.

Wat gaan we doen?

-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

Om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren, wordt begin 2020 een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Hierin staan onze ambities en plannen op zowel de digitale (online) als de persoonlijke (offline) dienstverlening. Denk aan het blijven verhogen van de gebruikersvriendelijkheid van de website en het afhandelen van steeds meer elektronische aanvragen. Maar ook onze bereikbaarheid aan de balie, telefoon e.d. voor producten en diensten. Ter illustratie: in onderstaand diagram wordt de verschuiving van contactkanaal inzake verhuizingen zichtbaar.

 

4. Contactkanaal bij doorgeven verhuizing

Bron: eigen informatie

Wat gaan we doen?

-4.6.3: Met een taskforce werken.

Voor enkele grotere opgaven richten we een taskforce op zodat er meer denk- en uitvoeringskracht vanuit de samenleving en de gemeente bij elkaar komt. Aan deze taskforces nemen mensen deel die voor de opgaven een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers. Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden, innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. Dit zou moeten leiden tot meer gevoel van gezamenlijk eigenaarschap, meer innovatie en snellere realisatie.

Wat gaan we doen?

-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

De 10 Achterhoekse gemeenten en de regio 8HKAmbassadeurs vormen samen met het CBS een Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek PMIA (wordt ook wel een Urban datacentre genoemd). Dit om voor de lokale en regionale vraagstukken op een professionele wijze onze data in te zetten voor beleidsvoorbereiding, monitoring en/of evaluatie.

Wat gaan we doen?

Overige onderwerpen binnen programma 4

Waar gaan we naartoe?

-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

Vanuit het oogpunt ‘een schone omgeving’, werken we al enkele jaren met een uitgebreid inzamelsysteem. Dit afvalscheidingssysteem heeft geleid tot goede resultaten. Maar het kan nog beter, door onder andere inwoners te coachen over het goed scheiden van afval. Wat betreft Veiligheid staat komend jaar in het teken van het Integrale Veiligheidsbeleid en activiteiten op het gebied van High Impact Crimes, ondermijning en cybercrime.

 

5. Aantal misdrijven per 10.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we doen?

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

Veiligheidsbeleid                                           28.000 N
Het opnemen van het subsidie slachtofferhulp en Langer Veilig Thuis

Gemeenschappelijke regelingen             390.000 N
Voor ODA wordt vanaf 2020 een hogere bijdrage van € 130.000 verwacht, voor de Veiligheidsregio van € 260.000. De huidige lijn is deze verhogingen niet zonder meer te accepteren. Om die reden wordt deze alleen voor 2020 in de begroting opgenomen.

Autonome ontwikkelingen.

De grootste afwijkingen worden hier benoemd. Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

BATEN

Reisdocumenten                       17.000 N        
Dit betreft hoofdzakelijk de doorwerking van de wijziging in aantallen reisdocumenten die worden uitgegeven als gevolg van verlenging van de geldigheidsduur. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 17.000.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.