Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

Waarom en waartoe

De gemeente is er voor de inwoners
De inwoner verwacht dat de gemeente betrouwbaar, deskundig en bereikbaar is. Daarbij gaat de inwoner er vanuit dat de gemeente het beschikbare geld op een verantwoorde manier besteedt. Bedrijfsvoering omvat alle zaken die binnen de organisatie geregeld moeten zijn, om onze inwoners en bedrijven goed van dienst te zijn.

Bedrijfsvoering ondersteunt alle taken van de gemeente
Bedrijfsvoering staat voor alle taken gericht op inrichting en aansturing van de organisatie en processen. Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

  • personeel en organisatie
  • informatie en documentatie
  • juridische zaken
  • financiën
  • automatisering en administratie
  • communicatie
  • huisvesting

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

Onvoorzien                                                   50.000 V
In de praktijk wordt dit budget niet volledig gebruikt. Het bedrag kan in de begroting worden gehalveerd.

Van buiten naar binnen                          40.000 V
Het budget t.b.v. van buiten naar binnen werken is € 85.000. In 2019 verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben. In principe is het ook mogelijk de komende jaren het budget te verlagen. In elk geval wordt hieruit het businessplan om te komen tot een centrum van maatschappelijke informatie, in voorbereiding met het CBS en andere gemeenten betaald. Een aantal andere acties en resultaten worden (mogelijk) laten in gang gezet en minder snel behaald.

Personeelsbudgetten                              180.000 N
Bestaat uit meerdere onderdelen:
€ 50.000 nadeel, door het overhevelen van een aantal taken vanuit gecertificeerde (jeugd)instellingen.
€ 180.000 extra benodigd voor de vele projecten en processen (o.a. kwaliteitszorg en transformatieprocessen) die op de rol staan en € 50.000 voordeel doordat binnen het P-budget het budget juridisch advies t.b.v. personele zaken kan worden verlaagd.

Personeel inhuur                                      100.000 V
Het budget voor personele inhuur kan incidenteel voor 2021 worden verlaagd met € 100.000.

Regionaal plan Gld herdenkt               35.000 N
Het college heeft intentie uitgesproken mee te doen met het regionale plan Gld. Herdenkt/ 75 jaar vrijheid vieren. Hiervoor is eenmalig in 2020 een budget nodig van € 35.000.

Reserves (baten en lasten)
Op dit programma worden de reserves geboekt die ter dekking dienen voor tekorten in overige programma’s onder meer voor Meerjarenonderhoudsplanning en het spaarbedrag.

Autonome ontwikkelingen.

De grootste afwijkingen worden hier benoemd. Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

Loon- en prijscompensatie                              328.000 V
Het via de algemene uitkering ontvangen bedrag voor loon- en prijscompensatie is niet volledig nodig voor de prijsontwikkeling in de begroting. 

Kapitaallasten
2020     532.000 V
2021     435.000 V
2022     155.000 V
2023     376.000 V

Bovenstaande voordelen zijn over de verschillende programma’s verdeeld door middel van toerekening en niet als een apart bedrag zichtbaar.

Reserves (baten en lasten)
Op dit programma worden de reserves geboekt die ter dekking dienen voor tekorten in overige programma’s ondermeer voor Meerjarenonderhoudsplanning.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.

Toelichting overhead

Overhead, zoals bedoeld in het BBV, wordt samengevat als bedrijfsvoeringskosten of als kosten die voortvloeien uit de PIOFACH-taken (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Overhead mag wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en kostendekkende activiteiten als (subsidie)projecten. In de Oude IJsselstreek wordt dit gedaan naar rato van de werkelijk geschreven uren van het laatste afgesloten boekjaar.

 

 

Indicatoren