Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead

Waarom en waartoe

De gemeente is er voor de inwoners
De inwoner verwacht dat de gemeente betrouwbaar, deskundig en bereikbaar is. Daarbij gaat de inwoner er vanuit dat de gemeente het beschikbare geld op een verantwoorde manier besteedt. Bedrijfsvoering omvat alle zaken die binnen de organisatie geregeld moeten zijn, om onze inwoners en bedrijven goed van dienst te zijn.

Bedrijfsvoering ondersteunt alle taken van de gemeente
Bedrijfsvoering staat voor alle taken gericht op inrichting en aansturing van de organisatie en processen. Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

  • personeel en organisatie
  • informatie en documentatie
  • juridische zaken
  • financiën
  • automatisering en administratie
  • communicatie
  • huisvesting

Overige onderwerpen binnen programma 5

Waar gaan we naartoe?

-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

Dit noemen we interne beheersing. Werkprocessen zijn vastgelegd en we blijven de kwaliteit van de werkprocessen steeds verbeteren. 

Wat gaan we doen?

-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

We borgen privacy en informatieveiligheid door te voldoen aan wet- en regelgeving en we integreren privacy in alle nieuwe processen en projecten.

Wat gaan we doen?

-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

De inwoner ontvangt of vindt de informatie die hij nodig heeft. Deze informatie is helder en begrijpelijk. De gemeente gebruikt verschillende manieren om inwoners en bedrijven te bereiken. Dat varieert van persoonlijk contact via sociale media tot een brief.

Wat gaan we doen?

-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

De vernieuwde website maakt dat we meer datagedreven kunnen inspelen op de vraag van de inwoner. En hierdoor onze (digitale) dienstverlening naar een hoger niveau kunnen brengen.

We gaan slagen maken om meer producten digitaal beschikbaar te maken. Op dit moment is 45% van onze producten en diensten digitaal aan te vragen. Het streven is over twee jaar 95% van alle producten en diensten digitaal beschikbaar te maken. En in 2020 willen wij het keurmerk toegankelijkheid voor onze website verkrijgen.

 

1. Unieke bezoekers op de website per dag

Bron: eigen informatie

Wat gaan we doen?

-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,

We gaan uit van mogelijkheden en denken mee met onze inwoner. Bij vraagstukken maken we de afweging tussen de maatschappelijke effecten, de juridische regels en de financiële consequenties. Als we toch ‘nee’ moeten zeggen, leggen we uit waarom dit zo is. Als we ‘ja’ zeggen, leggen we dat natuurlijk ook goed uit. Vooral maatwerkbeslissingen vragen om een gedegen toelichting.

We moeten ons houden aan wetten en regels en rekening houden met het algemeen belang, maar zoeken hierin op deze wijze naar een redelijke balans.

Wat gaan we doen?

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

LASTEN

Onvoorzien                                                   50.000 V
In de praktijk wordt dit budget niet volledig gebruikt. Het bedrag kan in de begroting worden gehalveerd.

Van buiten naar binnen                          40.000 V
Het budget t.b.v. van buiten naar binnen werken is € 85.000. In 2019 verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben. In principe is het ook mogelijk de komende jaren het budget te verlagen. In elk geval wordt hieruit het businessplan om te komen tot een centrum van maatschappelijke informatie, in voorbereiding met het CBS en andere gemeenten betaald. Een aantal andere acties en resultaten worden (mogelijk) laten in gang gezet en minder snel behaald.

Personeelsbudgetten                              180.000 N
Bestaat uit meerdere onderdelen:
€ 50.000 nadeel, door het overhevelen van een aantal taken vanuit gecertificeerde (jeugd)instellingen.
€ 180.000 extra benodigd voor de vele projecten en processen (o.a. kwaliteitszorg en transformatieprocessen) die op de rol staan en € 50.000 voordeel doordat binnen het P-budget het budget juridisch advies t.b.v. personele zaken kan worden verlaagd.

Personeel inhuur                                      100.000 V
Het budget voor personele inhuur kan incidenteel voor 2021 worden verlaagd met € 100.000.

Regionaal plan Gld herdenkt               35.000 N
Het college heeft intentie uitgesproken mee te doen met het regionale plan Gld. Herdenkt/ 75 jaar vrijheid vieren. Hiervoor is eenmalig in 2020 een budget nodig van € 35.000.

Reserves (baten en lasten)
Op dit programma worden de reserves geboekt die ter dekking dienen voor tekorten in overige programma’s onder meer voor Meerjarenonderhoudsplanning en het spaarbedrag.

Autonome ontwikkelingen.

De grootste afwijkingen worden hier benoemd. Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

Loon- en prijscompensatie                              328.000 V
Het via de algemene uitkering ontvangen bedrag voor loon- en prijscompensatie is niet volledig nodig voor de prijsontwikkeling in de begroting. 

Kapitaallasten
2020     532.000 V
2021     435.000 V
2022     155.000 V
2023     376.000 V

Bovenstaande voordelen zijn over de verschillende programma’s verdeeld door middel van toerekening en niet als een apart bedrag zichtbaar.

Reserves (baten en lasten)
Op dit programma worden de reserves geboekt die ter dekking dienen voor tekorten in overige programma’s ondermeer voor Meerjarenonderhoudsplanning.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.

Toelichting overhead

Overhead, zoals bedoeld in het BBV, wordt samengevat als bedrijfsvoeringskosten of als kosten die voortvloeien uit de PIOFACH-taken (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Overhead mag wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en kostendekkende activiteiten als (subsidie)projecten. In de Oude IJsselstreek wordt dit gedaan naar rato van de werkelijk geschreven uren van het laatste afgesloten boekjaar.

 

 

Indicatoren