Bijlagen

Bijlage A: Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari 2020 Werkelijk Raming Raming
2019 2020 2021
Sociaal:
Uitkeringsgerechtigden:
IAOW 52 53 53
IAOZ 7 6 6
WWB 566 536 539
Totaal 625 595 598
Leerlingen in het voortgezet onderwijs: 2.289 2.200 2.153
Inwoners:
Totaal 39.470 39.386 39.286
< 18 jaar * 7.318 7.109 6.930
18-64 jaar * 22.961 22.904 22.796
> 64 jaar 9.191 9.373 9.560
Fysiek:
Oppervlaktes:
Oppervlakte (ha) 13.600.000 13.600.000 13.600.000
waarvan - openbaar groen, zonder bermen 1.388.000 1.388.000 1.388.000
binnenwater 195.000 195.000 197.000
Aantal m2 gazon: 811.639 811.639 811.639
Aantal bomen: 35.572 35.572 35.572
Aantal lichtpunten: 7.612 7.803 7.803
Wegen, fiets- en voetpaden:
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding 1.820.500 1.478.277 1.478.277
Aantal m2 wegen met een elementverharding 453.700 563.946 563.946
Aantal m² parkeren met asfaltverharding 13.400 6.742 6.742
Aantal m² parkeren met elementverharding 157.500 220.452 220.452
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding 3.600 5.210 5.210
Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding 359.700 433.074 433.074
Aantal m² fietspad met asfaltverharding 114.500 100.120 100.120
Aantal m² fietspad met elementverharding 14.900 18.824 18.824
Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen 119.100 118.610 118.610
Kunstwerken:
Aantal betonnen bruggen 31 31 31
Aantal houten bruggen 13 13 13
Aantal stalen bruggen 3 3 3
Aantal m1 stalen damwand 900 900 900
Aantal m1 aanlegsteiger 12 12 12
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) 5 5 5
Kunst in de openbare ruimte:
Reguliere kunst (stuks) 35 35 35
Herdenkingsmonumenten (stuks) 13 13 13
Riolering:
Aantal km riolering -gemengd 154 140 140
Aantal km riolering -vuilwater 29 50 65
Aantal km riolering -hemelwater 40 40 40
Aantal vuilwateroverstorten 46 46 46
Aantal verbeterd gescheiden overstorten 13 13 13
Aantal bergbezinkbassins 19 19 19
Aantal rioolgemalen 37 37 37
Aantal km persleiding (gemalen) 21 21 21
Aantal pompunits buitengebied 987 987 987
Aantal km persleiding (pompunits) 177 177 177
Aantal IBA’s 16 16 16
Aantal straatkolken 15.000 15.000 15.000
Aantal rioolaansluitingen 17.500 17.500 17.500
Aantal woonruimten: 17.385 17.408 17.456
Aantal kernen: 11 11 11
Waarvan groter dan 500 adressen 3 3 3

Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2021-2024)

INVESTERINGEN 2021-2024 2021 2022 2023 2024
Investering x1.000 Toelichting
Pgr Investering
1 Vervanging voertuigen buitendienst 274 138 138 138 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Openbare ruimte MMP Gendringen 381 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Infrastructuur (wegen) en fietspaden 600 600 600 600 Wegreconstructies en fietspaden.
1 Vervanging verkeersborden 25 25 vanuit programmabegroting 2021-2024
3 IKC (primair onderwijs) Gendringen 3.792 IKC Gendringen De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen € 4.137.000. Voor de verbouw/nieuwbouw en tijdelijke huisvesting moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.993.000 incl. BTW worden opgenomen (2020: € 345.000 en 2021: 3.648.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 144.000 voor sloop en desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2021. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De bedragen zijn dus actueel maatgevend voor de berekeningen voor onderwijshuisvesting en zorgvuldig tot stand gekomen. Dit blijft echter een indicatie voor de 'vernieuwbouw minimale variant' zoals opgenomen in het IHP. Het bedrag van circa 4.1 mln is kaderstellend, maar niet in beton gegoten. Feitelijke investeringslasten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke staat van het bestaande gebouw (St. Christoffelschool) en de mogelijkheden die er zijn na studie, planvorming en specifieke begroting door een architect en kostendeskundige.
3 IKC Silvolde 335 3.302 IKC /Silvolde De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen € 3.636.000. Voor de uitbreiding en aanpassing moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.352.000 incl. BTW worden opgenomen ( 2021: € 335.000 en 2022: € 3.017.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 285.000 voor desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2022. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit laat onverlet dat de precieze investeringsbedragen afhankelijk zijn van de prijzen in de bouw-/aannemingssector.De kosten voor IKC Ulft Zuid en Etten zijn niet eerder dan 2025 aan de orde.
1 Nieuwe toplaag atletiekbaan 221 Betreft de noodzakelijke vervanging van de spraycoating en toplaag van de atletiekbaan. Na circa 5 jaar moet de spraycoating/toplaag vervangen worden, na 10 jaar moet opnieuw belijning en herbelijning aangebracht worden. Hiermee zijn de kosten voor de toplaag tot en met 2033 gedekt.
3 Oude IJsselzone 100 100 100 Sectorale opgaven langs de Oude IJsselzone zoals ‘nieuwe woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering en worden de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd.
5 Bouwkundige aanpassing gemeentehuis 50 Vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) onderzoek 2018 is gebleken dat onze werkplekken ernstig tekort schieten. Het is noodzakelijk dat we op het kabelmanagement, in samenhang met de bureaus, investeringen moeten doen, om een veilige werkomgeving te kunnen bieden en (verdere) uitval van medewerkers te voorkomen. De benodigde investering is gebaseerd op “second live” bureaus met daarbij de noodzakelijke aanpassing van het kabelmanagement.
2 Bijdrage gevel herstel Amphion 100 Vanuit VJN 2021
1 VerkeersCirculatiePlan Ulft 55 Aanvullende krediet VCP 2021
1 MMP Gendringen 1.000 Vanuit VJN 2021
5 Wagen Ecologisch bermbeheer 70 Vanuit VJN 2021
1 Speeltoestellen 85 Vanuit VJN 2021
3 Inzet op bedrijventerreinen 800 1.300 1.300 1.300 Vanuit VJN 2021
3 Impulsprogramma economie 400 Vanuit VJN 2021
2 Padelbaan PM Betreft aanvraag accommodatiekostensubsidie; definitieve besluitvorming volgt nog.
2 Scouting gebouw PM Betreft aanvraag accommodatiekostensubsidie; definitieve besluitvorming volgt nog.
Pgr revolverende leningen
1 Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) 1.000 500 2.500 0 De toekomst bestendig wonen lening vervangt de andere leningen en is eind 2019 ingesteld. De provincie draagt voor 50% bij aan dit fonds. Het gemeentelijk budget voor de toekomst bestendig wonen lening is in totaal 4 miljoen, waarvan 1.5 miljoen dat al beschikbaar was vanuit de programmabegroting 2019-2022 en 2.5 miljoen is opnieuw beschikbaar gesteld door de raad. Het geld is revolverend en wordt dus uiteindelijk afgelost.
1 Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten 1.200 Vanuit programmabegroting 2019-2022
Totaal investeringen* 6.075 10.157 4.859 2.038
Resultaat investeringen -6.075 -10.157 -4.859 -2.038
Riolering* x1.000 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Pgr Investering
1 Aanpassingen aan mechanische riolering 419 419 419 419 Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020
1 Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging 250 250 250 250 Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020
1 Riolering vervanging vrijvervalriolering 1.543 1.543 1.543 1.543 Confrom gemeentelijke RioleingsPlan (GRP) 2017-2020
Totaal investeringen* 2.212 2.212 2.212 2.212
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting

Bijlage E: Staat van personeelslasten

Staat van personeelslasten (x 1.000) 2021* 2021 2022 2023 2024
gemeenteraad 408 412 412 412 412
college 589 589 589 589 589
griffie 262 275 275 275 275
directie 137 144 144 144 144
kern 1.983 2.076 2.076 2.076 2.076
team contractmanagement 962 937 937 937 937
pool projectleiders 396 564 564 564 564
publieksbalie 1.434 1.427 1.427 1.427 1.427
wijken en beheer 4.526 4.720 4.720 4.720 4.720
beleid 2.828 3.100 310 3.100 3.100
ondersteuning 3.186 3.290 3.290 3.290 3.290
sociaal domein 2.353 2.156 2.156 2.156 2.156
marktgelden 19 19 19 19 19
vacatureruimte:
uit programma begroting:** 252
Kwalitatieve uitvoering schuldhulpverlening 120 120 120 120
Structurele versterking interne beheersing (+ ICS) 70 70 70 70
Versterken facitlitaire dienstverlening 40 40 40 40
19.335 19.939 17.149 19.939 19.939
Dekking sociaal domein pg 2 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057
17.278 17.882 15.092 17.882 17.882
verv. Personeel bij ziekte 100 100 100 100 100
verv. Personeel OR 30 30 30 30 30
verkoop / aankoop verlof 13 13 13 13 13
opleidingen 243 246 246 246 246
flexibele schil 190 190 190 190 190
overwerk buitendienst 30 30 30 30 30
17.884 18.491 15.701 18.491 18.491
* 2021 uit Programmabegroting 2020 t/m 2023
** verwerkt in de ramingen per team
Toelichtingen:
Het verschil tussen de oorspronkelijke raming 2021 en de nieuwe raming ontstaat met name door
premiewijzigingen ondermeer de pensioenen en een inschatting voor de CAO.

Bijlage F: Indicatoren

Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden

Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Programma 1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.198 1.176 1.089 1.128 1.284 1.128 1.137 1.102 1.032 1.102
2.1 Verkeer en vervoer 5.876 78 6.111 79 6.399 79 6.285 79 6.200 79
2.2 Parkeren 327 - 364 - 356 - 353 - 352 -
2.5 Openbaar vervoer 112 - 120 - 118 - 118 - 118 -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 - 3 - 25 - 25 - 25 -
5.2 Sportaccommodaties 3.252 1.033 3.341 1.069 3.323 1.069 3.373 1.069 3.290 1.069
5.4 Musea 168 - 171 - 171 - 171 - 171 -
5.5 Cultureel erfgoed 105 - 132 11 125 11 201 11 126 11
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 4.186 28 4.796 37 4.899 37 4.809 37 4.847 37
7.2 Riolering 7.949 8.288 7.815 8.290 8.089 8.564 8.278 8.753 8.460 8.935
7.3 Afval 3.408 4.044 3.186 3.753 3.184 3.753 3.182 3.753 3.178 3.753
8.1 Ruimtelijke ordening 649 18 810 23 799 23 772 23 731 23
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
8.3 Wonen en bouwen 1.735 541 1.892 534 2.165 384 2.180 384 2.181 384
Totaal Programma 1 29.206 15.445 30.070 15.162 31.178 15.287 31.125 15.451 30.951 15.632
Programma 2
5.1 Sportbeleid en activering 909 280 943 280 953 280 953 280 953 280
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.963 4 1.925 4 1.933 4 1.932 4 1.924 4
5.6 Media 977 85 936 84 934 82 933 81 932 81
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.978 305 2.721 268 2.692 268 2.679 268 2.679 268
6.2 Wijkteams - - - - - - - - - -
6.3 Inkomensregelingen 12.962 9.077 12.682 9.143 12.816 9.340 12.958 9.482 12.958 9.482
6.4 Begeleide participatie 4.875 - 4.838 - 4.574 - 4.402 - 4.240 -
6.5 Arbeidsparticipatie 1.098 - 1.150 - 1.194 - 1.229 - 1.262 -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 956 334 793 340 793 340 793 340 793 340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.498 527 8.840 53 9.499 53 9.402 53 9.438 53
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.739 57 10.399 150 9.759 150 9.559 150 9.559 150
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 192 - 192 - 192 - 192 - 192 -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.296 - 1.301 - 1.301 - 1.301 - 1.301 -
7.1 Volksgezondheid 830 - 867 - 851 - 851 - 851 -
Totaal Programma 2 49.274 10.668 47.588 10.321 47.492 10.517 47.186 10.658 47.084 10.658
Programma 3
3.1 Economische ontwikkeling 870 - 1.143 - 1.028 - 1.133 - 1.197 -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 185 20 202 20 199 20 198 20 198 20
3.4 Economische promotie 348 35 339 50 319 50 319 50 319 50
4.1 Openbaar basisonderwijs 303 - 336 - 333 - 332 - 332 -
4.2 Onderwijshuisvesting 1.390 17 1.411 17 1.374 17 1.634 17 1.574 17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.374 1.027 2.307 977 2.304 977 2.281 977 2.278 977
Totaal Programma 3 5.470 1.099 5.737 1.064 5.556 1.064 5.897 1.064 5.898 1.064
Programma 4
0.2 Burgerzaken 1.177 438 1.241 382 1.203 345 1.182 291 1.406 696
0.61 OZB woningen 243 50 269 50 266 50 266 50 266 50
0.62 OZB niet-woningen 111 130 128 127 127
0.64 Belastingen overig - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.275 22 2.421 14 2.363 14 2.387 14 2.677 14
1.2 Openbare orde en brandweer 241 20 279 18 274 18 276 18 271 18
7.4 Milieubeheer 948 3 998 3 991 3 990 3 990 3
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 211 126 207 126 207 126 207 126 201 126
Totaal Programma 4 5.205 666 5.543 600 5.432 563 5.435 509 5.938 914
Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Bestuur 1.730 - 1.935 - 1.929 - 1.928 - 1.928 -
0.4 Overhead 11.190 203 10.929 57 11.175 57 10.987 57 11.053 57
0.5 Treasury 161 1.152 112 1.102 113 1.101 101 1.101 89 1.101
0.61 OZB woningen 5.883 6.152 6.152 6.152 6.152
0.62 OZB niet-woningen 2.584 2.636 2.636 2.636 2.636
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 63.182 - 64.886 - 65.255 - 65.193 - 65.186
0.8 Overige baten en lasten 164 200 461 200 410 200 370 200 398 200
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) - - 5 - 5 - 5 - 5 -
0.10 Mutaties reserves 482 1.597 379 620 661 1.029 604 873 604 987
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - - - - - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 51 57 57 57 57
3.4 Economische promotie 151 156 156 156 156
Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen 13.727 75.004 13.821 75.867 14.293 76.644 13.996 76.426 14.077 76.533
Saldo van baten en lasten 102.883 102.883 102.759 103.016 103.950 104.075 103.638 104.108 103.949 104.801