Het programmaplan

Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de programma’s met de programmaplannen. Deze plannen zijn de uitwerking van de richting die in de Voorjaarsnota is gegeven. Ze bestaan dan ook vooral uit de nieuwe ontwikkelingen (impulsen), doelen en acties waar we (extra) focus op leggen en middelen voor vragen.

In de programma’s 1, 2 en 3 geven we aan hóe we inhoudelijk bijdragen aan de dimensies van de brede welvaart en de inhoudelijke stappen die we daarvoor zetten. De manier waaróp we dit doen, is terug te vinden in programma 4; dienstverlening. Tot slot hebben we ook een rol als werkgever. Dit is terug te vinden in programma 5; bedrijfsvoering.

De programmaplannen in de begroting zijn dit jaar op een wat ander niveau beschreven dan voorgaande jaren. Vanuit de brede welvaart en vanuit maatschappelijk effect. En minder op (gedetailleerde) activiteiten. Zodat we steeds gerichter kunnen verantwoorden op het maatschappelijk effect en u als raad steeds beter uw kaderstellende, toezichthoudende en controlerende rol hierin kan uitoefenen. Uiteraard is het voor u van belang om te weten hoe de uitwerking en sturing plaatsvindt en wat u kunt verwachten. Dit hebben we onderaan elk programma uitgewerkt in een aparte lijst met (politiek) relevante stukken die in 2021 in de raad terugkomen. Juist in de ontwikkeling van visies en beleid, kunt u als raad meedenken over de vraag waarop we resultaat willen behalen. Welke effecten willen we gezamenlijk bereiken en hoe monitoren we dit? Dit is een zoektocht voor ons allemaal.

De programmaplannen vertellen echter maar een klein deel van wat wij vanuit onze gemeentelijke organisatie aan taken uitvoeren. Het grootste deel (ruim 80%) is going concern; denk aan het verstrekken van de paspoorten, onderhouden van groen, innen van OZB, verstrekken van subsidies, het afhandelen van meldingen openbare ruimte, etc. De going concern taken zijn uiteraard financieel wel verwerkt, maar vindt u inhoudelijk in de programmabegroting niet uitgebreid terug. Zo is ook het meerjarenperspectief vooral gericht op de financiële wijzigingen.

In onderstaand cirkeldiagram is te zien hoe we het totaal van al onze middelen (ruim € 100 mln) uitgeven: