Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Inleiding

Waarom
Goed wonen betekent voor ons meer dan een goede woning. De Achterhoek scoort in de brede welvaartsindex niet voor niets hoog op woontevredenheid. Daar mogen onze inwoners en bezoekers iedere dag weer van genieten. Daarom willen wij ook in 2021 en daarna blijvend inzetten op goed wonen oftewel woontevredenheid. We houden graag ons buitengebied, onze kleine kernen en centra vitaal. Dit verdient onze voortdurende aandacht.

Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going concern. Hieronder is visueel weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 1 uitvoeren.

Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 1 ruim € 30 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar het geld naar toe gaat.

Waarmee
Om het goede wonen (woontevredenheid en vitaliteit) te realiseren richten we ons de komende jaren op de volgende drieslag, in aansluiting op de in de Voorjaarsnota benoemde speerpunten:
- Vergroenen
- Verduurzamen
- (ver)Bouwen
We willen Oude IJsselstreek graag vergroenen. Daarbij valt uiteraard te denken aan het aanplanten van bomen, door de gemeente zelf maar ook in partnerschap met ondernemers en inwoners. Of aan natuurinclusief beheer van de buitenruimte, waarbij ons beheer bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit. Bij vergroenen hoort ook het faciliteren en stimuleren van de transformatie die de landbouw nu ondergaat. Daarmee verduurzamen we onze gemeente, voor onze toekomstige generaties. Zoals we dat ook doen door nieuwe energiebronnen te (laten) ontwikkelen. Dat vergt het nodige bouwen en verbouwen. Zowel het bouwen van woningen voor ouderen en jongeren, als het verbouwen van ‘rotte kiezen’ in het straatbeeld. Misschien wel met een nieuwe bestemming. Maar ook het landschap, hoe we dat gebruiken en bij alle nieuwe ruimtelijk ontwikkelingen, als uitgangspunt nemen.

Hoe
We doen de goede dingen en we doen de dingen goed. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij gaan voor alle nieuwe woningen die we nodig hebben, maar wel de juiste woning op de juiste plaats. De aanpak die in de kleine kernen zijn vruchten afgeworpen heeft, willen we daarom blijven inzetten. Oók voor het buitengebied en in de centra. We erkennen dat we niet op onszelf staan, maar ons in een netwerkeconomie bevinden met iedereen om ons heen. Onze blik richt zich dus naar binnen én naar buiten.
Bij nieuwe ontwikkelingen kijken we niet geïsoleerd naar een vraagstuk, maar integraal. We stapelen het liefst verschillende functies waarmee we van de ruimte en investeringen het best gebruik maken. We zoeken, ontwikkelen en benutten deze kansen waardoor onze euro dubbele waarde heeft. Denk hierbij aan zon op (nieuwe) daken, bloemen in de bermen, de openbare (groene) ruimte waar eenieder kan bewegen, ontspannen en ontmoeten, op de e-bike door het prachtige buitengebied naar het werk, circulair inzetten van (bouw)materialen. De grenzen tussen sociaal en fysiek domein gaan steeds meer verdwijnen en vinden elkaar bij onderwerpen als werkgelegenheid en zorg.
In al deze processen zien we nadrukkelijk een rol voor ons als gemeente weggelegd. Deze kan groter en kleiner zijn. Soms participeren we, soms nemen we de regie. Zeker is dat we niet gaan afwachten tot het om ons heen gebeurt. Alleen door een actieve houding kunnen we écht faciliteren, écht realiseren, en écht samenwerken.

Brede welvaart
Zoals benoemd scoort de Achterhoek, en dus Oude IJsselstreek hoog op ‘woontevredenheid’. Door dit breder te interpreteren willen wij met onze inzet ook dimensies als ‘subjectief welzijn’, ‘milieu’ en ‘gezondheid’ versterken. Dat betekent niet dat we programma 1 los zien van andere dimensies, juist niet. Alleen door integraal te werken, ook buiten ons gemeentehuis en de 11 dimensies in zijn geheel als speelveld te zien, verhogen we de brede welvaart.

Maatschappelijke effecten
Binnen programma 1 hebben we uit de 11 dimensies van brede welvaart de volgende 5 dimensies gedefinieerd als de meest beïnvloedbare:
1. Woontevredenheid
2. Milieu (leefomgeving)
3. Subjectief welzijn
4. Gezondheid
5. Maatschappelijke betrokkenheid

Dit zijn de maatstaven om de maatschappelijke effecten te bereiken, vanuit de maatregelen/activiteiten die we binnen programma 1 inzetten. Het spreekt vanzelf dat de andere 6 dimensies ook gefaciliteerd worden door programma 1, waar dit concreet te maken is, is dat aangegeven.

We zetten een beweging in gang en we faciliteren die beweging. Maar het tempo bepalen we niet, of in ieder geval niet alleen. In veel gevallen gaat er misschien wel een generatie overheen voordat realisatie écht in zicht komt.

Doelen en acties

1- Vergroenen

Het groene landschap is voor een plattelandsgemeente als Oude IJsselstreek belangrijk. We werken aan versterken van biodiversiteit door meer bomen te planten en bloeiende bermen te stimuleren. Dit draagt ook bij aan de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord, voor opslag van fijnstof en het produceren van zuurstof. Ons groene landschap is de reden dat toeristen naar de Achterhoek komen.

Vergroening in de kernen helpt om hittestress te voorkomen en wateroverlast te bergen bij de toenemende extremen in het weer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. In de groene openbare ruimte kan ook gespeeld worden, door jong en oud. Dit stimuleert ontmoeten en bewegen voor een goede gezondheid en ontspanning.

De gemeentelijke gronden met een agrarische functie die in de buurt liggen van de natuurgebieden zetten we in als de kraamkamer van natuurinclusieve landbouw. Dit draagt bij aan een vitaal buitengebied, milieu en ondersteunt de transformatie van de landbouwsector.

2- Verduurzamen

Verduurzamen gaat verder dan het aanwenden van nieuwe bronnen van energie, of het afschakelen van het aardgas. Het gaat, vrij letterlijk, over het duurzaam maken van onze leefomgeving. Over hoe we ervoor zorgen dat de fijne leefomgeving van vandaag er morgen ook nog is.
We zijn al op de goede weg. Zo hebben we bijvoorbeeld al meer zonnepanelen dan gemiddeld en maken we een inhaalslag met opwekken duurzame elektriciteit. Maar we hebben nog veel stappen te zetten.

Vanzelfsprekend betekent dat dat we onze bijdrage aan de energietransitie leveren, zoals opgetekend in de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Maar het betekent ook dat we de circulaire economie willen aanjagen. Zoals we doen met een circulair ontwikkelde en gebouwde brug in Ulft en met de aanstaande ontwikkeling op Hofskamp Oost. Ook gaan we, in samenwerking met de gemeente Doetinchem, verder met het onderzoek naar een circulair ambachtscentrum .
Als plattelandsgemeente heeft 80% van ons buitengebied een agrarische bestemming. Ook deze 80% kan en moet duurzamer worden dan nu, toekomstbestendiger. Dit is zowel een technische opgave als een sociale. Het verduurzamen van de landbouw vraagt om nieuwe manieren van werken die de bestaande manier van werken aanvullen. Deels gaat het om (inter)nationale ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Maar we kunnen wel de innovatiekracht uit onze gemeente proberen in te zetten voor de landbouw. En we kunnen landbouwers zoveel mogelijk helpen met alle vragen die ze hebben. Hiervoor zetten we een nieuwe agrarische gebiedsmakelaar in.

3- (ver)Bouwen

Verbouwen betekent letterlijk werken aan panden die al bestaan, die hun plaats hebben in onze kernen. We zijn trots op wat we hebben, en daar zijn we zuinig op. We willen bestaande bebouwing beter benutten en effectiever gebruiken.

Daarom geven we met de nieuwe wooncriteria ruimte. Ruimte die zorgt voor een nieuwe dynamiek op de woonmarkt. Leegstaand vastgoed kan herontwikkeld worden tot woningen. Daarbij werken we vanuit kwaliteit, niet alleen vanuit een economisch perspectief. Dat doen we ook als we nieuwe woonruimte creëren. We gaan voor de juiste woning op de juiste plek, en daarbij kijken we ook naar geschikte onbebouwde ruimte. Zo kunnen we op gemeentelijke gronden bijvoorbeeld wonen in het groen realiseren. Voor jong en oud.
Door te kiezen voor deze aanpak, kiezen we er ook voor vaak te werken aan grond en stenen die niet in eigendom van ons als gemeente zijn. Dat betekent dat we er ook voor kiezen te werken in partnerschap met de omgeving. Dit geldt ook voor ontwikkelingen die over een heel gebied gaan, zoals het stroomgebied van de Oude IJssel. Hier faciliteren we goede ideeën en brengen we partners bij elkaar om in een groter perspectief een gebiedsontwikkeling te realiseren.
Mensen wonen langer zelfstandig thuis. Voor een deel van onze ouderen worden huis en tuin te groot om te onderhouden. Verhuizen naar een meer passende woning wordt vaak ervaren als een te grote stap. We denken dat het Knarrenhof concept wel een aantrekkelijke woonvorm kan zijn. Het is bedacht als oplossing voor die mensen die maximaal lang zelfstandig willen zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Deze woonvorm wordt steeds populairder. Het college gaat de behoefte nader onderzoeken en vervolgens kijken waar we een Knarrenhof kunnen realiseren.

Raadsplanning

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hier staan de afwijkingen voor het jaar 2021 toegelicht.

Autonome ontwikkelingen.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.