Programma 2: Een leefbare gemeente

Inleiding

Waarom
Het sociaal domein bevindt zich in een bijzondere periode. De tekorten van 2018 hebben aangetoond dat de manier waarop we naar de wereld kijken, sneller veranderen moest. De Kwaliteitsslag was daar een belangrijke eerste aanzet voor. De jaarrekening 2019 liet in de zomer daarvan gelukkig de positieve resultaten al zien.
Door de coronacrisis is onze normale manier van leven flink op de kop gezet. De minister-president spreekt over ‘het nieuwe normaal’ van de toekomst. En ook in Oude IJsselstreek zijn we aan het bouwen aan óns nieuwe normaal van de toekomst voor onze inwoners.
De bestuursopdrachten Jeugd, Participatiewet en Wmo onderstrepen de overtuiging dat het anders moet. Met meer aandacht voor mensen, om echt te doen wat nodig is, en om te werken vanuit de bedoeling. We doen dat door te normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. We willen dan ook toe naar ‘het hart van de beweging’, zoals we in onze visie op het sociaal domein verwoorden.

Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going concern. Hieronder is visueel weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 2 uitvoeren.

Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 2 bijna € 50 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar het geld naar toe gaat.

Waarmee
Oude IJsselstreek heeft te maken met een veranderende demografische ontwikkeling. We vergrijzen en ontgroenen. Onze inwoners zijn ouder dan gemiddeld:

Met het sociaal domein streven we voor 2021 twee belangrijke inhoudelijke resultaten na.
- Het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van onze inwoners
- Het verbeteren van de door de inwoners ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning, waarbij mensen worden geholpen de regie over hun leven (terug) te nemen.
Vanuit onze veranderende manier van kijken naar de wereld en werken voor onze inwoners willen we deze resultaten bereiken. En daarmee verbeteren we dan ook direct de dimensies van brede welvaart voor onze inwoners.
Inwoners merken dat door een toenemend gevoel van persoonlijk welzijn en tevredenheid over hun leven. Inwoners merken dat ook door een betere ervaren gezondheid en de afname van ongezonde kenmerken als roken en overgewicht.
Daarnaast werken we aan de afname van werkloosheid en het wegnemen van de armoedeval. In het kader van een Leven Lang Leren kunnen inwoners zich blijven(d) ontwikkelen, waarbij de balans tussen werk en privé in orde is.
De deelname aan vrijwilligerswerk blijft gelijk en we willen het vertrouwen van inwoners in instituties zoals de gemeente verbeteren.

De GGD Noord- Oost Gelderland heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de leefstijl van de aangesloten gemeenten. Onderstaande cijfers geven de stand van zaken in Oude IJsselstreek. Waar het sterker afwijkt van het gemiddelde van het gehele gebied, wordt dit aangegeven (NOG).


                     *NNGB: Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Hoe
De belangrijkste projecten in 2021 zijn:
- Het uitvoeren van de Transformatie in de kijk op werk
- Het inrichten van de nieuwe aanpak van de Wmo
- Het inrichten van de uitvoering van de Wet Inburgering
- Het verbeteren van de ondersteuning aan onze inwoners in de Sociale Basis

Brede welvaart
Het model van de brede welvaart is een inspirerende manier om te kijken naar de ontwikkelingen (ook) in het sociaal domein. Het model laat ‘nieuwe’ waarden zien, die als geheel beter passen bij de bijzondere tijd waarin we zitten. Aandacht voor inwoners, zodat zij niet ‘door de vloer zakken’, maar ook aandacht voor de wereld en het algemeen belang, door te zorgen dat we niet ‘door het plafond schieten’.
Uit het model zijn de dimensies gericht op welstand en ontwikkeling (inkomen, werk en onderwijs) alsook de het welzijn (gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid en subjectief welzijn), uitermate relevant voor het sociaal domein. Deels komen die dimensies in onze gemeente ook naar voren in andere programma’s, zoals in programma 1 ‘de gemeente waar het goed wonen is’ en programma 3 ‘de Werkende Gemeente’. Dat laat zien dat integraal kijken naar onze inwoners en de wereld om ons heen en integraal werken de norm moet zijn.

Maatschappelijke effecten
1) Regie:
We zijn een gemeente waar inwoners in staat zijn om regie te voeren over hun leven.
2) Inclusie:
We zijn een gemeente waar iedereen weet dat hij van waarde is, mee doet en een bijdrage levert aan de maatschappij.
3) Lokale overheid:
We zijn een gemeente die naast en samen met inwoners en organisaties handelt, en zij (h)erkennen dat ook.

Onze uitgangspunten in ons handelen:

Wendbaarheid:
Om blijvende effecten te realiseren moet je ook blijvend in beweging blijven.
Het ‘nieuwe normaal’ is dat we inspelen op landelijke ontwikkelingen en lokale veranderingen, en meebewegen op vragen van onze inwoners en organisaties. Wij zijn flexibel.

Rolbesef:
De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid om het algemeen belang te behartigen. Wij voeren ook wetten uit. Belangrijk is dat wij het goede doen voor onze inwoners en organisaties binnen de kaders die wij hebben.

Houding en gedrag ‘Leading by example’:
Wij zijn zelf het voorbeeld van de beweging.
Onze gesprekspartners (organisaties èn inwoners) herkennen dit aan ons gedrag.
Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en doen dat ook bij onze gesprekspartners. We blijven de beweging activeren.
In het sociaal domein ervaren we als gemeente van dichtbij waar onze inwoners mee te maken krijgen en wanneer zij daarbij hulp nodig hebben van de gemeente. Wij zien wat er goed gaat, en wat er beter moet. De brede welvaart gaat over subjectieve waardering. Over gevoel dat inwoners hebben bij hun omgeving. Het sociaal domein levert eigenlijk op alle onderdelen van brede welvaart een bijdrage aan een verbetering van dat gevoel.

Doelen en acties

1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond

Met het vaststellen van de bestuursopdracht Wmo heeft de gemeente een nieuwe stap gezet in de transformatie binnen het sociaal domein. In 2021 zal deze nieuwe werkwijze een feit worden waarmee we maximaal insteken op handelen vanuit het inwonerperspectief, mèt oog voor het normaliseringskader.
Inwoners met een ondersteuningsbehoefte worden optimaal duurzaam ondersteund. Wij werken pro-revaliderend. Ook op andere terreinen binnen het sociaal domein zetten we in op deze visie. Zo stellen we een lokaal plan gezondheid op, met daarin aandacht voor de dementievriendelijke gemeente, en voeren dat uit, vanuit onze visie dat regie kunnen voeren op je eigen leven voldoening geeft.

2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering

In 2021 is de gemeente weer volledig zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Zoals in de bestuursopdracht “Kijk op Werk” staat, vindt het college van B&W dat iedereen in onze gemeente recht op werk heeft. Om dit mogelijk te maken richten we een nieuw bedrijf. De Oude IJsselstreek BV geeft werk aan inwoners die in andere gevallen recht op inkomensondersteuning hebben. Inwoners van Oude IJsselstreek ervaren daarbij vertrouwen en gelijkwaardigheid. Aansluitend op de vernieuwende aanpak van Kijk op Werk zal ook ons beleid Schuldhulpverlening hier een bijdrage aan leveren. Daarvoor voeren we de uitvoeringsagenda Schuldhulpverlening uit. Inwoners van Oude IJsselstreek zijn duurzaam schuldenvrij. Extra aandacht krijgt de gewenste oplossing voor de armoedeval (werken moet lonen) en de inrichting van maatschappelijke banen.

3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling

Met de transformatie binnen het sociaal Domein zetten wij volledig in om samen met onze partners opgeworpen schotten af te breken en te vereenvoudigen waarmee wij dienstverlening voor en aan onze inwoners en organisaties verbeteren. Het sociaal domein is voor ons een ondeelbaar geheel, we werken daarom integraal en stelsel overstijgend, vanuit onze visie dat;
Stelsels en systemen alleen ondersteunend moeten zijn, en niet leidend. Ondersteunend aan onze uitgangspunten zal normaliseringskader via de bestuursopdrachten en beleidsplannen nog meer ingebed worden in ons handelswijze en gaan we ook vanuit een wetenschappelijk kader deze transformatie laten volgen en beoordelen.

Raadsplanning

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

 

Hierna staan de afwijkingen voor het jaar 2021 toegelicht.

Autonome ontwikkelingen.


Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.