Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Inleiding

Programma 4/5 | De dienstverlenende gemeente en bedrijfsvoering-

Waarom
Als gemeente hebben we feitelijk twee verschillende rollen. We zijn de lokale overheid waarbij we moeten zorgen voor een goede uitvoering van vele publieke taken. Taken die inwoners, bedrijven, organisatie of de samenleving als geheel betreffen. De manier waarop we dit doen, is terug te vinden in programma 4; dienstverlening.
Daarnaast zijn we ook een bedrijf dat panden en gronden in eigendom heeft, waarmee we (vanuit publiek belang) een ondernemende rol vervullen. En we zijn een bedrijf waar ongeveer 300 mensen werken. Daarmee zijn we in Oude IJsselstreek één van de grotere werkgevers en dragen we zo ook bij aan de brede welvaart dimensies werk, inkomen en sociale cohesie. Onze rol als bedrijf is met name in programma 5; bedrijfsvoering weergegeven.

Waarmee
Betrouwbare overheid
Als gemeentelijke overheid zien wij ons als onderdeel en partner van de samenleving, van de gemeenschap. We staan er midden in en dragen ons steentje bij, vanuit de beide rollen die ons gegeven zijn.
In deze rol is het dan ook ontzettend belangrijk om gezien en ervaren te worden als betrouwbaar .
Juist omdat we ten dienste staan van de samenleving, moet een inwoner erop kunnen vertrouwen dat de informatie klopt, dat de beslissingen die we nemen weloverwogen en uitlegbaar zijn. Dat geldt voor de gemeentelijke overheid als inhoudelijke organisatie, maar ook voor de medewerkers die er als vertegenwoordiger van de overheid werken. Het belang en de kracht van een betrouwbare overheid en daarmee ook de politiek, wasgoed te zien in de coronacrisis.
Als iemand een vergunning aanvraagt of een bedrijfskavel wil kopen, moet hij weten welke stappen we gezamenlijk doorlopen (van ambtelijke uitvoering tot besluitvorming in college of raad). Dan moet hij ook over de juiste informatie kunnen beschikken. Deze informatie moet ook goed vastgelegd zijn. Het goed kunnen verantwoorden waar we de publieke middelen voor hebben ingezet, geeft vertrouwen.

Hoe
Om dit goed uit te kunnen voeren, hebben we regels (ook wel ‘bureaucratie’ genoemd) nodig. Bureaucratie zit in elk bedrijf. Het is niet meer en niet minder dan zorgen dat je dingen op een goede manier inricht zodat je er voldoende op kunt vertrouwen. Ook een producent van voedingsmiddelen moet zorgen dat het etiket klopt met wat er in zit. Onze processen, informatie, interne beheersing moeten dan ook gewoon op orde zijn. Net als de manier waarop wij omgaan met veiligheid, privacy, data en met de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van onze informatie en communicatie.

Betrouwbaarheid zit ‘m ook in de manier waarop we werken: vanuit de behoefte en wensen, vanuit de bedoeling van onze samenleving. Door te denken vanuit kansen en afwegingen te maken vanuit de brede welvaart met al haar dimensies. Zodat we afwegingen maken in balans: zorgen dat mensen niet door de ‘vloer’ zakken, maar ook zorgen dat we niet door het ‘plafond’ schieten. Met de afwegingsdriehoek (geld, regels en maatschappelijk effect) als leidraad.

En – niet onbelangrijk – we werken vanuit vertrouwen. Dat laatste betekent dat we geen controletorens bouwen (niet intern en niet jegens onze partners) maar kaders en regels als leidraad hanteren om tot open samenwerking te komen.
Van buiten naar binnen werken is de manier waarop we dit zo goed mogelijk doen. De afgelopen jaren hebben we hierop ingezet. Inmiddels wordt van buiten naar binnen steeds meer regulier onderdeel van ons werk. We gaan door op wat we in gang hebben gezet. We hebben voor deze opgave dan ook geen expliciete nieuwe doelen geformuleerd, maar beschouwen het als going concern.

Brede welvaart
Met het zijn van een betrouwbare overheid dragen we vooral bij aan de dimensie maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zijn we ondersteunend aan de inhoudelijke programma’s. Met een goede basis als dienstverlener en werkgever dragen we daarmee indirect bij aan alle dimensies van de brede welvaart.
Hieronder werken we onze twee rollen als overheid (programma 4; dienstverlening) en als bedrijf (programma 5; bedrijfsvoering) verder uit.

Programma 4  De dienstverlenende gemeente

Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going concern. Hieronder is visueel weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 4 uitvoeren.

Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 4 ongeveer € 5 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar het geld naar toe gaat.

Maatschappelijke effecten
• We zijn een betrouwbare overheid door goede dienstverlening te leveren.
• We zijn een betrouwbare overheid door een veilige omgeving te bieden.

We willen onze dienstverlening zo inrichten dat we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er nodig is. Door te werken vanuit de bedoeling: vanuit de situatie, de vraag, de inwoner. Dichtbij en op maat.
Dienstverlening is daarmee voor ons een breed begrip: het gaat over alle manieren waarop de inwoner contact met de gemeente heeft. Dus niet alleen het verstrekken van producten als een paspoort of behandelen van een klacht openbare ruimte. Maar ook de samenwerking met bedrijven, de ondersteuning van inwoners en het onderhandelen bij contracten.
We willen en moeten in onze manier van werken dan ook ‘op orde’ zijn. Onze dienstverlening moet snel en zorgvuldig zijn. We informeren op tijd en helder. Waarbij onze informatie toegankelijk, transparant, begrijpelijk en veilig is. We werken bij voorkeur vanuit persoonlijk contact, vanuit de vraag van de inwoner of een ondernemer en vanuit wat er kan. Met de ander, naast de ander. Van buiten naar binnen.
Dit zien we bijvoorbeeld terug in de manier waarop Buurtzorg Jong is ingericht en hoe we de Wmo gaan organiseren (zie onder programma 2). Maar ook hoe we met vergunningsaanvragen omgaan of vragen die op het gebied van de OZB leven. We doen ons best om er een wederkerige samenwerking van te maken: dat er een balans is tussen rol en verantwoordelijkheid van gemeente en van de inwoner of ondernemer zelf.
We richten onze producten en diensten steeds beter in op de wensen van de gebruikers. We bieden steeds meer producten digitaal als het kan en blijven in direct contact als dat wenselijk is. Een inclusieve gemeente betekent voor onze dienstverlening dat we voor iedereen een passende oplossing zoeken in onze manier van communiceren.
Dit geldt voor het dagelijkse werk van iedereen die bij onze gemeente werkt. In dat wat we ‘going concern’ noemen. Voor 2021 gaan we extra inzetten op onderstaande doelen.

Doelen en acties

1- Datalab Gelderland Oost

Op alle terreinen waar we als overheid actief zijn, wordt het steeds belangrijker om data goed in te zetten. Om steeds beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de leefwereld of waar behoefte aan is. Zo biedt bijvoorbeeld de monitor over woonwensen ons inzicht in de behoefte aan te bouwen woningen (aantal, waar, doelgroep). Dit datagedreven werken is enorm belangrijk om beter te kunnen bepalen waar we resultaat op willen behalen en hoe we deze effecten op een effectieve manier kunnen meten, monitoren en verantwoorden.
Dit alles vereist meer begrip van en specialistische kennis over de kracht van data en de ethische vraagstukken die daarmee samenhangen.
Via Datalab GO bundelen we de krachten op dit gebied, door samenwerking tussen het CBS, provincie en gemeenten. In 2020 geven we de samenwerking verder vorm zodat Datalab GO vanaf 2021 steeds meer uitvoering van en/of ondersteuning bij onderzoeksvragen kan bieden. Tevens zetten we -in partnerschap met de provincie- een leergang op om breed, bij de deelnemers zelf, ook het kennisniveau over datagedreven werken te verhogen.
De effecten van het hebben van een Datalab GO zijn met name te merken bij het vormgeven van beleid, bij gerichtere monitoring en verantwoording.

2- Doorontwikkelen dienstverlening

Van buiten naar binnen werken krijgt steeds meer vorm. Dat gebeurt bij participatieve trajecten bij grote onderwerpen en in de dagelijkse contactmomenten op al die terreinen waar de lokale overheid een uitvoerder en/of partner is. Door te denken en werken vanuit de bedoeling. Door op locaties aanwezig te zijn, te kijken en luisteren naar wensen of problemen. Het gebeurt ook door tijd en energie te blijven investeren in een goede, toegankelijke website.
Mede door corona heeft nu zo’n beetje iedereen ervaren dat digitaal samenwerken goed kan werken en extra opties kan bieden zoals via beeldbellen even snel iets te bespreken, ook met inwoners, ondernemers of samenwerkingspartners. Daar investeren we in en versnellen het traject via het project ‘digitaal samenwerken werkt’.
Daarnaast voeren we de visie op dienstverlening uit, waarin we onder andere onze producten en diensten (ook) online gaan aanbieden.
Wat de doorontwikkeling oplevert, meten we onder andere door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te vragen.

Enkele cijfers ter illustratie van het gebruik van (online) dienstverlening:

Contactkanaal bij doorgeven verhuizing:


Aantal unieke bezoekers per dag op de website:

 

 

Raadsplanning

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

Hierna staan de afwijkingen voor het jaar 2021 toegelicht.

Autonome ontwikkelingen.

 

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.