Bijlagen

Bijlage A: Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari 2021 Werkelijk Raming Raming
2020 2021 2022
Sociaal:
Uitkeringsgerechtigden:
IAOW 53 53 54
IAOZ 6 6 6
WWB 526 526 534
Totaal 585 585 594
Leerlingen in het voortgezet onderwijs: 2.200 2.096 2.041
Inwoners:
Totaal 39.386 39.345 39.295
< 18 jaar * 7.109 7.109 7.042
18-64 jaar * 22.904 22.681 22.507
> 64 jaar 9.373 9.555 9.746
Fysiek:
Oppervlaktes(ha):
Oppervlakte 13.598 13.598 13.598
waarvan - openbaar groen, zonder bermen 1.388 1.388 1.388
binnenwater 197 197 199
Aantal m2 gazon: 811.639 811.639 811.639
Aantal bomen: 35.572 36.210 36.700
Aantal lichtpunten: 7.612 7.803 7.803
Wegen, fiets- en voetpaden:
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding 1.820.500 1.478.277 1.478.277
Aantal m2 wegen met een elementverharding 453.700 563.946 563.946
Aantal m² parkeren met asfaltverharding 13.400 6.742 6.742
Aantal m² parkeren met elementverharding 157.500 220.452 220.452
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding 3.600 5.210 5.210
Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding 359.700 433.074 433.074
Aantal m² fietspad met asfaltverharding 114.500 100.120 100.120
Aantal m² fietspad met elementverharding 14.900 18.824 18.824
Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen 119.100 118.610 118.610
Kunstwerken:
Aantal betonnen bruggen 31 31 31
Aantal houten bruggen 13 13 13
Aantal stalen bruggen 3 3 3
Aantal m1 stalen damwand 900 900 900
Aantal m1 aanlegsteiger 12 12 12
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks) 5 5 5
Kunst in de openbare ruimte:
Reguliere kunst (stuks) 35 35 35
Herdenkingsmonumenten (stuks) 13 13 13
Riolering:
Aantal km riolering -gemengd 154 140 140
Aantal km riolering -vuilwater 29 50 65
Aantal km riolering -hemelwater 40 40 40
Aantal vuilwateroverstorten 46 46 46
Aantal verbeterd gescheiden overstorten 13 13 13
Aantal bergbezinkbassins 19 19 19
Aantal rioolgemalen 37 37 37
Aantal km persleiding (gemalen) 21 21 21
Aantal pompunits buitengebied 987 987 987
Aantal km persleiding (pompunits) 177 177 177
Aantal IBA’s 16 16 16
Aantal straatkolken 15.000 15.000 15.000
Aantal rioolaansluitingen 17.500 17.500 17.500
Aantal woonruimten: 17.401 17.451 17.498
Aantal kernen: 11 11 11
Waarvan groter dan 500 adressen 3 3 3

Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2022-2025)

INVESTERINGEN 2022-2025 2022 2023 2024 2025
Investering x1.000 Toelichting
Pgr Investering
1 Vervanging voertuigen buitendienst 295 295 295 295 Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld.
1 Infrastructuur (wegen) en fietspaden 600 600 600 600 Wegreconstructies en fietspaden.
1 Vervanging verkeersborden 25 Vanuit programmabegroting 2021-2024
1 Nieuwe toplaag atletiekbaan 221 Vanuit programmabegroting 2021-2024
1 Beregeningsinstallatie voetbalverenigingen 25 Vanuit de accommodatiekostensubsidie hebben 2 voetbalverenigingen een aanvraag gedaan voor een bijdrage van 30% voor de aanleg van een ondergrondse beregeningsinstallatie. Een ondergrondse beregeningsinstallatie is een duurzame investering die veel menselijke arbeid vervangt. Daarnaast kan de ondergrondse beregeningsinstallatie digitaal per app aangestuurd worden. Hiermee kan zuinig worden gesproeid en op elk moment. De velden zullen hierdoor beter van kwaliteit worden, wat de sportbeoefening te goede komt. De verenigingen organiseren de overige 70% van de investering.
1 Voetpad Paasberg- Schuylenburg 200 Voetpad langs fietspad tussen de Paasberg en Schuylenburg. Met het verleggen van het hoofdfietsnetwerk en de nieuwbouw van Almende-Laudis, wordt de druk op het fietspad groter. Om de druk op het fietspad te verlagen, wordt er een voetpad langs dit fietspad gerealiseerd, mede op verzoek van bewoners van Schuylenburg en andere aanwonenden.
3 IKC (primair onderwijs) Gendringen 2.625 2.480 Conform Voorjaarsnota 2022: De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen 5.450.000, verdeeld over 3 jaren. Hiervan was 345.000 geraamd in 2020. Deze bedragen zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2), wordt uitgegaan van nieuwbouw, ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus ook nog niet meegenomen.
3 IKC Silvolde 185 5.250 Conrform Voorjaarsnota: De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen 5.770.000, verdeeld over 3 jaar. Hiervan van 335.000 geraamd in 2021.Deze bedragen zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2), ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen renovatie/nieuwbouw, die samen zorgen voor een noodzakelijke bijstelling van het budget. Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.
3 Ventilatiemaatregelen scholen 300 Betreft uitvoering Rijkssubsidieregeling SUVIS, die in 2021 in het leven is geroepen en er op gericht is om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen nog nader worden uitgewerkt. Hiertoe reserveren we een bedrag van 300.000.
1 Oude IJsselzone 100 100 PM PM Conform Voorjaarsnota 2022 en Begroting 2021: Conform het programmaplan, voeren we vanuit de bestaande investeringsmiddelen een aantal maatregelen uit rondom de Oude IJsselzone. Op basis van het in 2022 vast te stellen ontwikkelprogramma, worden de benodigde investeringen vanaf 2023 en verder uitgewerkt.
3 Inzet op bedrijventerreinen 1.300 1.300 1.300 Vanuit VJN 2021
3 Impulsprogramma economie 400 Vanuit VJN 2021
1 Speelruimteplan 85 PM PM PM Vanuit VJN 2022
1 Vergroenen Centra PM PM PM Vanuit VJN 2022; in 2022 zijn er geen investeringsmiddelen nodig. Met de Voorjaarsnota/Begroting 2023 worden de benodigde investeringen voor 2023 en verder nader bepaald.
1 Fietspad Landfort 100 Vanuit VJN 2022
5 Informatisering;Belastingapplicatie 115 Vanuit VJN 2022
Pgr revolverende leningen
1 Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) 500 2.500 0 Vanuit Programmabegroting 2021
3 Innovatie fonds 500 Vanuit VJN 2022
Totaal investeringen* 7.355 12.746 2.195 895
Riolering* x1.000 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Pgr Investering
1 Aanpassingen aan mechanische riolering 419 419 419 419 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
1 Reconstructies wegen nav weginspecties/rioolvervanging 250 250 250 250 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
1 Riolering vervanging vrijvervalriolering 1.543 1.543 1.543 1.543 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020
Totaal investeringen* 2.212 2.212 2.212 2.212
* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting

Bijlage E: Staat van personeelslasten

Staat van personeelslasten (x 1.000) 2022* 2022 2023 2024 2025
gemeenteraad 412 424 424 424 424
college 589 594 594 594 594
griffie 275 286 286 286 286
directie 144 146 146 146 146
kern 2.076 2.012 2.012 2.012 2.012
team contractmanagement 937 1.078 1.028 1.028 1.028
pool projectleiders 564 549 549 549 549
publieksbalie 1.427 1.383 1.383 1.383 1.383
wijken en beheer 4.720 4.959 4.959 4.959 4.959
beleid 3.100 3.600 3.549 3.479 3.479
ondersteuning 3.290 3.823 3.823 3.638 3.638
sociaal domein 2.156 2.474 2.474 2.314 2.314
marktgelden 19 19 19 19 19
vacatureruimte:
uit programma begroting 21-24:** 230
19.939 21.347 21.246 20.831 20.831
Dekking sociaal domein pg 2 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057
17.882 19.290 19.189 18.774 18.774
verv. Personeel bij ziekte 100 100 100 100 100
verv. Personeel OR 30 30 30 30 30
verkoop / aankoop verlof 13 13 13 13 13
opleidingen 246 256 256 256 256
flexibele schil 190 190 190 190 190
overwerk buitendienst 30 30 30 30 30
18.491 19.909 19.808 19.393 19.393
* 2022 uit Programmabegroting 2021 t/m 2024
** verwerkt in de ramingen per team

Bijlage F: Indicatoren

Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden

Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Programma 1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.089 1.128 1.411 1.109 1.191 1.109 1.108 1.087 1.353 1.087
2.1 Verkeer en vervoer 6.111 79 6.171 147 6.438 147 6.363 147 6.353 147
2.2 Parkeren 364 - 351 - 349 - 350 - 347 -
2.5 Openbaar vervoer 120 - 116 - 117 - 117 - 117 -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3 - - - - - - - - -
5.2 Sportaccommodaties 3.341 1.069 3.454 1.075 3.398 1.075 3.396 1.075 3.378 1.075
5.4 Musea 171 - 171 - 171 - 171 - 171 -
5.5 Cultureel erfgoed 132 11 165 11 179 11 167 11 124 11
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 4.796 37 4.870 37 4.832 37 4.829 37 4.767 37
7.2 Riolering 7.815 8.290 7.911 8.386 8.181 8.656 8.297 8.772 8.483 8.958
7.3 Afval 3.186 3.753 3.822 4.395 3.824 4.395 3.820 4.395 3.818 4.395
8.1 Ruimtelijke ordening 810 23 928 23 805 23 767 23 766 23
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) 240 240 241 240 243 240 243 240 243 240
8.3 Wonen en bouwen 2.142 534 2.173 407 2.151 407 2.152 407 1.971 407
Totaal Programma 1 30.320 15.162 31.785 15.830 31.879 16.100 31.778 16.193 31.893 16.379
Programma 2
5.1 Sportbeleid en activering 943 280 691 - 691 - 691 - 691 -
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.925 4 1.944 2 1.943 2 1.933 1 1.924 1
5.6 Media 936 84 962 82 961 81 960 80 960 80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.721 268 2.761 268 2.753 268 2.753 268 2.753 268
6.2 Wijkteams - - - - - - - - - -
6.3 Inkomensregelingen 12.682 9.143 13.956 9.340 13.998 9.482 13.898 9.482 13.798 9.482
6.4 Begeleide participatie 4.838 - 4.780 - 4.598 - 4.425 - 4.281 -
6.5 Arbeidsparticipatie 1.150 - 1.235 - 1.254 - 1.280 - 1.317 -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 793 340 793 340 793 340 793 340 793 340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.840 53 10.025 303 9.528 303 9.552 303 9.689 303
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.399 150 11.073 150 10.298 150 10.298 150 10.298 150
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 192 - 192 - 192 - 192 - 192 -
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.301 - 1.430 - 1.430 - 1.430 - 1.430 -
7.1 Volksgezondheid 867 - 887 - 887 - 887 - 887 -
Totaal Programma 2 47.588 10.321 50.729 10.486 49.325 10.627 49.092 10.625 49.012 10.625
Programma 3
3.1 Economische ontwikkeling 1.143 - 968 - 1.091 - 1.157 - 1.220 -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 202 20 188 22 188 22 189 22 188 22
3.4 Economische promotie 589 50 323 51 323 51 323 51 323 51
4.1 Openbaar basisonderwijs 336 - 335 - 335 - 336 - 336 -
4.2 Onderwijshuisvesting 1.411 17 1.343 17 1.387 17 1.712 17 1.699 17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.307 977 2.570 1.242 2.393 1.087 2.235 932 2.232 932
Totaal Programma 3 5.987 1.064 5.726 1.332 5.717 1.177 5.952 1.022 5.999 1.022
Programma 4
0.2 Burgerzaken 1.241 382 1.225 345 1.199 289 1.445 716 1.446 703
0.61 OZB woningen 269 50 271 50 265 50 265 50 265 50
0.62 OZB niet-woningen 130 126 126 127 127
0.64 Belastingen overig - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.421 14 2.415 14 2.409 13 2.433 13 2.409 13
1.2 Openbare orde en brandweer 279 18 279 18 282 18 281 18 279 18
7.4 Milieubeheer 998 3 1.003 3 1.004 3 1.006 3 1.006 3
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 207 126 207 126 207 126 201 126 201 126
Totaal Programma 4 5.543 600 5.525 563 5.491 506 5.758 933 5.733 920
Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Bestuur 1.935 - 1.766 - 1.968 - 1.970 - 1.970 -
0.4 Overhead 10.929 57 12.814 - 12.572 - 12.245 - 12.182 -
0.5 Treasury 112 1.102 93 674 107 759 103 759 98 759
0.61 OZB woningen 6.152 6.197 6.197 6.197 6.197
0.62 OZB niet-woningen 2.636 2.636 2.636 2.636 2.636
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 64.886 - 69.510 - 68.108 - 67.874 - 68.141
0.8 Overige baten en lasten 461 200 149 200 149 200 149 200 149 200
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) 5 - 3 - 3 - 3 - 3 -
0.10 Mutaties reserves 379 1.120 661 1.605 604 1.290 604 996 873 815
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 257 - - - - - - - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 57 57 57 57 57
3.4 Economische promotie 156 160 160 160 160
Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen 14.078 76.367 15.486 81.040 15.404 79.407 15.073 78.880 15.275 78.966
Saldo van baten en lasten 103.516 103.516 109.251 109.251 107.817 107.817 107.654 107.654 107.912 107.912