Financieel beeld

Financieel beeld

In de begroting 2018-2021 die is vastgesteld in november 2017 is er sprake van een meerjarige structureel sluitende begroting. We hebben van de Provincie op basis van de kengetallen over de financiële beheersing nog wel een oordeel ‘matig’. Dit komt met name door onze schuldpositie en de invloed hiervan op onze solvabiliteit (eigen vermogen afgezet tegen het balanstotaal). De beschikbare financiële ruimte is vrijwel geheel ingevuld op basis van bestuurlijke prioriteiten.

Het Regeerakkoord biedt voor de komende periode meer financiële ruimte door verhoging van de algemene uitkering. Hier moeten we wel wat voor doen (zie ook onder IBP).

Daarnaast kunnen we mogelijk aanspraak maken op zogenaamde ‘enveloppegelden’ voor klimaat, duurzaamheid en regionale knelpunten. Hoe deze gelden verdeeld worden en welke inspanningen we hiervoor moeten verrichten, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende circulaires meer duidelijkheid geven.

 

De extra middelen vanuit het regeerakkoord zijn dus vooral bedoeld om uitvoering te geven aan de opgaven die het Rijk heeft benoemd.

Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met een aantal risico’s, zoals de grondexploitatie en het sociaal domein. De middelen voor het sociaal domein worden vanaf 2019 grotendeels toegevoegd aan de Algemene Uitkering, waarmee de ‘hekjes’ verdwijnen. 

 

Leningenportefeuille

Op basis van de huidige situatie (stand jaarrekening 2017 ad € 117 mln) is de ontwikkeling van de leningenportefeuille als volgt:

 

Omdat we in 2017 geen langlopende lening hoefden aan te gaan, door zoveel mogelijk kort geld te lenen, zullen we voor de zomer 2018 een nieuwe langlopende lening aan moeten gaan. Hierdoor loopt de leningenportefeuille in 2018 weer iets op ten opzichte van 2017. In de 1e berap wordt hier nader op ingegaan.

 

Investeringen

Vanuit de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn een aantal noodzakelijke (vervangings)investeringen aangegeven.  Daarnaast zijn tevens in de meerjarenbegroting 2018-2021 een aantal overige investeringen benoemd.