InterBestuurlijk Programma (IBP)

InterBestuurlijk Programma (IBP)

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de uitwerking van het regeerakkoord. Hierin zijn 10 opgaven benoemd die de komende jaren van groot maatschappelijk belang zijn en uitvoering geven aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. De maatschappelijke opgaven van nu manifesteren zich op meerdere niveaus, van lokaal tot mondiaal. Voor steeds meer maatschappelijke opgaven is samenwerking tussen de verschillende domeinen (programma’s) steeds belangrijker. Deze samenwerking heeft op verschillende niveaus een versterkend effect (cross-overs).

De verhoging van onze algemene uitkering is bedoeld om aan deze opgaven bij te dragen. Voor het grootste deel houden we ons al bezig met deze opgaven. Het IBP bevestigt dus onze benoemde thema’s en kan helpen bij het stellen van de goede prioriteiten en het maken van keuzes.  Daarnaast kunnen we door extra inzet, mogelijk meer middelen verkrijgen via de zogenaamde enveloppegelden (zie ook onder ‘financieel beeld’).

 

1. Samen aan de slag voor het klimaat

Samen aan de slag voor het klimaat, door onder meer een CO2-reductie tot 49 % in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021 en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-?ready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering.

2. Toekomstbestendig wonen

Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen.

3. Regionale economie als versneller

Regionale economie als versneller, door meer nadruk te leggen op de regionale omstandigheden voor het bereiken van ambities.

4. Naar een vitaal platteland

Naar een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.

5. Merkbaar beter in het sociaal domein

Merkbaar beter in het sociaal domein, door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en verminderen we (herhaald) slachtofferschap en daderschap.

6. Nederland en migrant goed voorbereid

Nederland en migrant goed voorbereid, door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.

7. Problematische schulden voorkomen en oplossen

Problematische schulden voorkomen en oplossen, door onder meer beginnende schulden eerder te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind te beheersen. 

8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving, door onder meer een integrale aanpak van multi-problematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie, en de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter te ondersteunen.

9. Passende financiële verhoudingen

Passende financiële verhoudingen, door onder meer toezicht te vernieuwen, totale rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek, en knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren.

10. Overkoepelende thema’s

Overkoepelende thema’s, die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

Voor het volledige programma verwijzen we naar het document: “Programmastart IBP”.