Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Wonen

Wonen

Regionaal is afgesproken om de woningbouw te beperken. Niet zozeer omdat er in de komende jaren weinig vraag zou zijn, maar juist omdat in de periode erna er – volgens de prognoses – meer woningen dan huishoudens zullen zijn. Dat kan de verkoopbaarheid van met name particuliere woningen sterk belemmeren en prijsbederf in de hand werken. Ook onze gemeenteraad heeft met de beperking ingestemd (Notitie Woningbouwplanning (WBP), 2016). Echter, volgens het in maart 2018 gepubliceerde AWLO (Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek) is op de kortere termijn een tekort aan bepaalde type woningen (mismatch) én er zijn getalsmatige verschillen tussen de kernen. Vanaf 2018 en zeker na 2023 zijn in alle grotere kernen de tendensen:  ten opzichte van het aanbod méér vraag naar ‘huur appartementen’, ‘koop rij’ en ‘koop appartementen’. En minder vraag naar ‘huur één-gezins’, ‘koop 2-1 kap’ en vooral minder ‘koop vrijstaand’ (ook nu al). 

 

Enerzijds is er in de regio afgesproken om de bestaande afspraken, zoals vastgelegd in de Woningbouwplanning (WBP), na te komen. Anderzijds is er veel druk vanuit de vastgoedwereld om nu flink bij te gaan bouwen. Immers de nieuwbouw verkoopt goed. Het risico zit echter niet in de nieuwbouw maar  in de verkoopbaarheid van de bestaande woningvoorraad.

 

Binnen het stringent ogende kader van de WBP is er toch veel mogelijk. In de Woonvisie is er veel aandacht besteed aan flexibiliteit op meerdere gebieden. Zo hebben we flexibiliteit binnen de Woningbouwplanning, in de tijd (bv plannen naar voren halen, later extra slopen), aanpassing woonvormen (kleiner, tijdelijk) en in het buitengebied (bv tijdelijke splitsing bij mantelzorg of combinaties van wonen en werken). Daarnaast kijken we naar de spreiding van vraag en aanbod (flexibiliteit tussen kernen). Hoewel hier – meer dan elders- de plannen vastliggen in contracten en bestemmingsplannen, zullen we de mogelijkheden die zich voordoen benutten.

 

Bij de Woonvisie komt een Uitvoeringsagenda (in bewerking). De belangrijkste elementen hierin worden:

 • Stimuleren van verduurzaming.
 • Transformatie van de particuliere woningvoorraad. Verbeteren van de kwaliteit, beter aansluiten bij behoeften en doorstroming. Bestaande en nieuwe maatregelen kunnen zijn: het Energieloket, duurzaamheidsleningen, voorlichting over nieuwe rijkssubsidies, stimuleren collectieve energieopwekking.
 • Het mogelijk vormen van een transformatiefonds met gelden van het rijk, provincie, particulieren en de gemeente, dat het uit de markt nemen ondersteunt van particuliere woningen die niet meer aan de woonwensen voldoen.

 

Daarnaast is er ook een relatie met zaken die in het Sociaal Domein spelen, zoals 'Mijn Thuis' (woontoekomst kwetsbare ouderen) en de WMO (woningaanpassingen, mobiele woningen etc.). Voor senioren die willen investeren in hun woning om langer thuis wonen beter mogelijk te maken is het beschikbaar stellen van een Blijverslening een  optie.  De gemeente biedt een dergelijke lening nu nog niet aan.

 

Kernen

Kernen

De centrumplannen in Ulft, Varsseveld en Silvolde zijn vrijwel afgerond. Wel zullen er aan de Bongersstraat in Ulft  aanpassingen gedaan moeten worden als gevolg van de woningbouw.

 

In Varsseveld zijn er twee grote opgaven aangrenzend aan het centrum. Beide ontwikkelaars opteren voor een supermarkt (erbij). Marktonderzoek gaf eerder aan dat er geen ruimte was voor meer supermarkten. Recentelijk is echter een diepvries- & versmarkt (een ‘halve’ supermarkt) gestopt en is een oude locatie uit de markt gehaald. Dit kan ruimte geven.

De belangrijkste vraagstukken hierbij zijn:

 • Herontwikkeling locatie Poppeliers. De wens van de ontwikkelaar is wonen en detailhandel (supermarkt). Wooncontingenten zijn beschikbaar.
 • Herontwikkeling locatie zuivelfabriek. De wens van de ontwikkelaar is met name detailhandel (supermarkt, mogelijk meer). Door het stoppen van de diepvries- & versmarkt wordt hier een detailhandels-locatie ver buiten het ‘kern-winkelgebied’ opgeheven. De locatie zuivelfabriek ligt er weliswaar ook buiten maar grenst er direct aan. De plek van de vm. diepvries- & versmarkt betekent wél een nieuwe opgave.

 

In het centrum van Gendringen is veel leegstand. Het is tot nu toe niet gelukt om dat om te buigen. De winkeliers zijn bezig met meer groen in de Grote Straat. Er is ook een initiatief om de gevels aan te pakken door het verwijderen van luifels.  Er kunnen daarnaast  krachtige  impulsen ontstaan door de bouw van het nieuwe verzorgingstehuis Maria Magdalena Postel (MMP) en door het (mogelijk) samengaan of samenwonen van de twee basisscholen.  Azora en Wonion trekken de ontwikkeling van het nieuwe MMP. De gemeente staat hier op zich buiten, maar heeft wel een verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en de onderwijshuisvesting. Dit alles wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt.

 

In Etten wordt vanuit de wens van bewoners en organisaties onderzoek uitgevoerd om de voorzieningenstructuur toekomstbestendig te maken en de leefbaarheid van het dorp te vergroten. In Terborg zijn al eerder verschillende projecten uitgevoerd. De restauratie van het pand Deurvorst is recent afgerond; de herontwikkeling van het Gravenhuis wordt in aanbouw genomen. Na afronding van dit project resteert nog een verplichting die in het verleden is aangegaan, nl.  de reconstructie van het Gravenpad, inclusief een hekwerk.

 

In veel kernen zijn speelvoorzieningen die de komende jaren aan vervanging toe zijn. Hiervoor wordt een plan opgesteld, waarbij het niet alleen gaat om de technische levensduur maar ook om de behoefte vanuit de demografie van  wijk of kern.

 

Over enkele jaren is de Hogebrug in Ulft aan vervanging toe, zeker in combinatie met het fietspad naar het Almende College.

Omgevingswet

Omgevingswet

Volgens de planning treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

De inspanningen zijn momenteel gericht op:

 • Het goed betrekken van de gemeenteraad bij dit proces;
 • Het incorporeren van de nieuwe manier van werken (houding en gedrag) via botsproeven en casuïstiek;
 • De voorbereidende ICT-werkzaamheden. Het ICT-onderdeel heeft een langere realisatietijd, nl tot 2024. Niettemin wordt dit jaar alvast een digitale 0-meting uitgevoerd en maken we de eerste stappen bij het vullen van de verschillende ‘datahuizen’, waarin allerlei gegevens (bijv. milieu) over de omgeving worden verzameld, voor iedereen te raadplegen.
 • Het tot stand komen van de Omgevingsvisie (Toekomstvisie):
  • Er wordt al druk gewerkt aan het ‘ophalen’ van wensen, ideeën, etc voor de Toekomstvisie bij veel en verschillende groepen in de samenleving.
  • Ook regionaal wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie. Deze staat nog in de kinderschoenen, maar heeft ook de potentie/noodzaak om dé Achterhoekse toekomstvisie te worden. Uiteraard volgen we dit proces en dragen eraan bij, maar we werken ondertussen lokaal gewoon door. Mogelijk leidt dit wél tot enige bijstelling in een latere fase. Ook het Rijk en de Provincie zijn bezig met omgevingsvisies. Duidelijk zal zijn dat deze op hoofdlijnen focussen.
  • Al eerder is besloten om in te zetten op een brede visie, inclusief de raakvlakken tussen het fysieke, sociale en economisch domein. Het gaat om de vraag “wat voor je gemeente wil je zijn?” Dus: Omgevingsvisie OIJS = Toekomstvisie OIJS.

De concept Toekomstvisie is nog dit jaar voorzien (vaststelling begin 2019). Dat is ambitieus, zeker ook omdat er een goed proces met de samenleving aan ten grondslag moet liggen. In 2021 is de Omgevingswet in werking getreden en werkt de gemeente op de wijze die de Omgevingswet voorstaat. De ICT-infrastructuur staat volledig in 2024.

Wat willen we bereiken?