Financieel beeld

Opgave Financiën in balans

In het coalitieprogramma hebben we een aantal doelen gesteld om onze financiën voor nu en in de toekomst gezond te houden. Ons huidige beleid is hierop afgestemd en op orde. Echter, door de externe ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de sterke financiële schommelingen door het Rijk, is het financiële gesternte waar we nu mee te maken hebben een stuk minder gunstig dan ruim een jaar geleden. Hierdoor zijn we waarschijnlijk genoodzaakt om in de opmaat naar de begroting een aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten heroverwegen.

Algemene reserve

Op basis van het meerjarenperspectief, loopt de algemene reserve terug van circa €  20 mln naar circa €  15 mln. In tegenstelling tot het coalitieprogramma, waarin we de reserve willen verhogen. Dit is volledig ontstaan door de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Het verloop blijft uiteraard afhankelijk van deze ontwikkelingen, maar ook door de Meicirculaire en andere externe effecten.

Leningenportefeuille
De leningenportefeuille stijgt door de tekorten in het Sociaal Domein en de nieuwe investeringen, onder andere in grondexploitatie. Dit zijn beide ontwikkelingen, die op het moment van het coalitieprogramma nog niet concreet in beeld waren.

De nieuwe investeringen in de grondexploitatie voor met name Hofskamp Oost III komen op termijn terug en leveren (mogelijk) winst op. Deze voordelen ontstaan echter pas later. Mocht de verkoop op de grondexploitaties gunstiger verlopen, of vallen de tekorten binnen het Sociaal Domein lager uit dan verwacht, dan loopt de leningenportefeuille minder hoog op.  Aan andere kant kan de leningenportefeuille nog hoger oplopen, als de tekorten hoger uitvallen.

Woonlasten
Conform het coalitieprogramma houden we de woonlasten zo laag mogelijk. De tarieven van riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. De OZB verhogen we met maximaal 3%. Voor 2020 is op dit moment geen stijging in de begroting opgenomen. Afhankelijk van de noodzakelijke keuzes, is een stijging in de OZB één van de mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen.

Risico´s en verwachtingen

Naast de financieel benoemde ontwikkelingen, is er ook een aantal risico´s en verwachtingen waar we het financiële effect nog niet van kunnen voorspellen. Het gaat hier om onder andere:

 • Personeelslasten; Op basis van de resultaten van de personeelsbegroting over het eerste kwartaal, doorberekend naar jaarbasis komen we op een positief saldo van € 230.000. Dit is een afspiegeling van de P begroting en de overige P budgetten.  Tegelijkertijd is de uitkomst van de CAO onderhandeling over 2019 (salarisverhoging) nog niet duidelijk. We hebben in de begroting rekening gehouden met 2,5% stijging. Afhankelijk van de onderhandelingen kan dit hoger uitvallen. Daarnaast zijn de effecten van de invoering van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) nog niet geheel duidelijk. Mogelijk kan hiervoor extra budget benodigd zijn. Ook kan het mogelijk verlengen van het generatiepact financiële gevolgen hebben.
 • Groenvoorzieningen; met name de plaagdruk van de eikenprocessierups en beheersen van onkruid zorgen voor hogere kosten. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we net binnen de budgetten uitkomen.
 • Omgevingswet; het huidige bedrag ad € 225.000 per jaar tot en met 2021 is gebaseerd op het door de raad vastgestelde niveau (gemiddeld). De komende jaren is fors meer inzet van formatie nodig voor de invoering op dit niveau. We kijken hierbij scherp naar inzet eigen personeel en verschuiven van taken, waarmee we vooralsnog verwachten dit binnen bestaande middelen te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt de landelijke bijdrage ad € 36.000 voor het Digitaal Stelsel Toekomstvisie vanaf 2021 structureel ingehouden op de algemene uitkering. Mogelijk heeft dit ook effect op onze begroting.
 • Gemeenschappelijke regelingen; zoals bekend, lopen de tekorten en kosten bij verschillende gemeenschappelijke regelingen (fors) op. Als gemeente geven we het nadrukkelijke signaal af, dat deze organisaties (net als wij) hierin zelf scherpe keuzes moeten maken en in eerste instantie zelf deze tekorten moeten oplossen. We zijn echter afhankelijk van het besluit van het Algemeen Bestuur en hebben hier beperkt invloed op.
 • Laborijn; De financiële ontwikkelingen bij Laborijn met de stand van zaken van februari jl. hebben we meegenomen in de opgave van het Sociaal Domein. De nieuwe begroting is nog niet gereed en wordt later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraden. Het eerste beeld geeft een hoger tekort aan, waarmee we het risico lopen op hogere kosten dan nu ingeschat.
 • Regiodeal; In het kader van de Regio Deal Achterhoek wordt van de Regiogemeenten een garandering voor cofinancieringsbijdrage gevraagd. Deze is gerelateerd aan het inwoneraantal van een gemeente en bedraagt voor ons ruim € 700.000 voor de periode 2019 - 2022. Het gevraagde bedrag betreft een borging; de daadwerkelijke kosten die Oude IJsselstreek moet bijdragen is afhankelijk van aan welke projecten wij deelnemen.  Hierbij kunnen we gebruik maken van al bestaande projecten die hieronder (kunnen) vallen. We verwachten hiermee vooralsnog geen extra middelen nodig te hebben.
 • Meicirculaire; zoals in de aanbieding aangegeven, voert de VNG momenteel gesprekken met het kabinet om de toenemende kosten in de jeugdzorg te compenseren. Of en welk effect dit heeft op de algemene uitkering is nog niet bekend. De financiële effecten van de meicirculaire nemen we uiteraard mee in de programmabegroting 2020.
 • Herijking gemeentefonds; Vanaf 2021 vindt er herijking van het gemeentefonds plaats. Hoe dit financieel voor onze gemeente uitpakt, is nog niet duidelijk. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Zodra hier meer over bekend is, nemen we uiteraard de gevolgen mee in de betreffende documenten.
 • Sociaal Domein; zoals eerder geschetst, worden de tekorten op het Sociaal Domein grotendeels opgevangen via de set van maatregelen. We zijn er dan nog niet. Bovendien kunnen ontwikkelingen de tekorten in positieve of negatieve zin nog (fors) beïnvloeden.
 • Recreatie en toerisme; afhankelijk van het ambitieniveau en uitvoering van de nieuwe plannen rondom recreatie en toerisme, zijn er mogelijk extra middelen nodig.
 • ICT; Kosten op projecten en licenties en de benodigde aanschaf van nieuwe systemen wordt steeds duurder. De komende jaren lijken we uit te kunnen komen met de budgetten. Wel moeten we nog scherper kijken en keuzes maken ten aanzien van de projecten die we aangaan, om binnen de budgetten te blijven. Hierin kunnen we mogelijk nog temporiseren.

Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief (x 1.000) + = voordeel, - is nadeel 2019 2020 2021 2022 2023 Autonoom of Beleids-matig (keuze) Toelichting
Structureel resultaat Programmabegroting 2019 1.122 755 924 1.230 1.230
Incidenteel resultaat Programmabegroting 2019 -1.063 -697 -894 -1.119 -1.119
Totaal resultaat programmabegroting (voor toevoeging algemene reserve) 59 58 30 111 111 Dit is zonder het 'spaarbedrag' wat we in de begroting hebben opgenomen.
Incidentele ontwikkelingen 1e berap -68
Pg Autonome ontwikkelingen
1 Extra huurinkomsten keurkamer 22 32 32 32 32 A De Keurkamer is de komende jaren verhuurd, dit levert extra huurinkomsten op. Over 2019 zijn er nog incidenteel wat lasten (aansluitingen etc), waardoor het voordeel wat lager is.
1 Omgevingsvergunning bouw (leges) 40 40 40 40 40 A De opbrengsten uit vergunningen voor bouwaanvragen zijn de afgelopen jaren wat hoger, door de gunstigere economie.De opbrengsten uit leges zijn afhankelijk van het aantal aanvragen, waardoor de inkomsten per jaar kunnen verschillen.
2 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen -27 -27 -27 -27 -27 A De kosten voor kwijtschelding op de gemeentelijke heffingen stijgen de afgelopen jaren. De verwachting is dat er structureel een bedrag van circa € 75.000 extra nodig is. 62,5% van het totale bedrag wordt gedekt uit de voorziening riolering, waarmee het tekort op de exploitatie nog €27.000 per jaar is. Onderzocht wordt, of er nog dekkingsmogelijkheden zijn via de afvalstoffenheffing.
Bv Effecten Algemene Uitkering -16 -12 -118 -21 -21 A Op basis van de septembercirculaire 2018
BV P-budget; Juridisch advies tbv personele zaken 50 50 50 50 A Dit budget is afgelopen jaren niet volledig gebruikt. Op basis van gemiddelde uitgaven van de afgelopen jaren, wordt het nieuwe budget berekend. (is nu voorlopige inschatting).
Bv Dividenden 336 160 160 160 160 A Inkomsten uit dividenduitkering zijn hoger dan begroot. We hanteren het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Hier vanuit gaand, geeft dit 158.000 voordeel komende jaren.
BV Accountant 15 15 15 15 A Met de nieuwe aanbesteiding worden de kosten voor de accountant lager.
Kleine posten 36 -10 -10 -10 -10 A Bestaat uit: - Verlagen budget lucht-oblique en panoramafoto's. De afgelopen jaren vallen zijn gunstig uitgevallen. er vanuit gaan dat dit zo blijft kan het budget met € 5000,- naar beneden. - hogere kosten bijdrage A&O fonds €15.000 per jaar.
Totaal autonome ontwikkelingen 391 248 142 239 239
Pg Beleidsmatige (nieuwe) ontwikkelingen zonder effect Gemeenschappelijke Regelingen scenario 1
1 MJOP gebouwen -130 -130 -130 -130 B De doorrekening van de Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) is gereed. Op basis van het gekozen niveau, kunnen we volstaan met een verhoging van de jaarlijkse dotatie van € 130.000.
3 Bijeenkomst regio van ijzersteden in OIJ -50 B Dit betreft extra kosten voor de organisatie van de bijeenkomst van de Ring van Ijzersteden in onze gemeente. We gaan ervanuit dat we deze bijeenkomst kunnen organiseren met 50% cofinanciering door de Provincie, dan wel de kosten zoveel mogelijk te beperken.
BV Regionale plan Gld Herdenkt -35 B Het college heeft intentie uitgesproken mee te doen met het regionale plan Gld. Herdenkt/ 75 jaar vrijheid vieren. Hiervoor is eenmalig in 2020 een budget nodig van 35.000 euro.
BV P-budget : Uitvoeringskosten overheveling taken gecertificeerde intstellingen (fte) -50 -50 -50 -50 B Een aantal taken vanuit de gecertificeerde (jeugd)instellingen worden overgeheveld naar de gemeente op het gebied van drangtrajecten. Hier komt geen geld mee. Dit betekent dat we deze extra taken zelf moeten bekostigen en bemensen. Hiervoor is extra formatie benodigd voor circa 50.000 per jaar.
BV P-budget; benodigde extra capaciteit projecten en kwaliteit -180 -180 -180 -180 B Om de vele projecten en processen (onder andere kwaliteitszorg en transformatieprocessen binnen het sociaal domein) die er voor de komende jaren op de rol (blijven) staan, is uitbreiding van zowel het projectteam als in kwaliteitszorg noodzakelijk.
Kleine posten -62 -37 -37 -37 B Dit betreft een aantal kleinere ontwikkelingen: - 15.000 incidenteel budget voor training veilige publieke dienstverlening en afronding vitaliteit - 10.000 incidenteel budget pilot dorpsauto icm cofinanciering Provincie - 10.000 structureel hogere lasten onderwijsvergoedingen (gymvergoeding) - 10.000 structureel hogere lasten leerlingenvervoer - 7.000 structureel hogere lasten sportprijs - 10.000 structureel lasten stedenbouwkundig advies
Totaal nieuwe ontwikkelingen 382 -457 -447 -397 -397
Pg Dekkingsmogelijkheden scenario 1
1 Pilot één loket woonadvies 40 40 B We kunnen ervoor kiezen om hier voorlopig niet zelf actief mee te starten. Er is een verkenning bezig van de realiseerbaarheid van een integraal loket op lokale en regionale schaal. Er is begonnen met een inventarisatie van bestaande loketten, daarnaast ligt er het rapport “Eigenhuis coach” van Atrivé (n.a.v. een onderzoek in opdracht van de regio Achterhoek) over de mogelijke inrichting van een integraal loket. Er wordt gewerkt aan een ambtelijk advies o.b.v. het rapport van Atrivé aan de thematafel W&V. Het Energieloket, uitvoerder van de Duurzaamheidslening en beoogd uitvoerder van de Toekomstbestendig Wonen Lening, is bezig met de verbreding van hun competenties naar o.a. het sociaal domein. Ook daar wordt gekeken hoe kan worden aangesloten bij bestaande structuren (o.a. Zlim Thuis). De aanbeveling is af te wachten wat het resultaat is van de regionale activiteiten op dit gebied en vooralsnog niet zelf te starten met deze pilot.
1 Revitaliseringsfonds/creatieve woonoplossingen 200 100 B Dit budget was een combinatie van Revitaliseringsfonds en een ‘Investeringsfonds voor creatieve woonoplossingen’. Het eerste deel kan zonder grote bezwaren worden uitgesteld. Eerst afspraken met de provincie en andere partijen maken en pas daarna bepalen of er een bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Het tweede deel wél handhaven om zo ontwikkelingen mogelijk te maken die aansluiten bij de woonbehoeften.
2 Kunst en cultuur 10 10 B Dit subsidiebudget van 42.000 is oa bedoeld om nieuwe initiatieven op het gebied van Kunst en Cultuur te kunnen ondersteunen. Hierin kunnen we minder actief participeren en meer externe middelen genereren via subsidiemedewerker. De verwachting is dat dit bedrag voor 2019 bijgesteld kan worden en een bezuiniging op kan leveren van € 10.000,- structureel.
2 Inclusie 20 20 B Budget kan van 45.000 naar 25.000. Vooral gebruik maken van eigen menskracht en bestaande middelen. Het gaat vooral om een verandering in werkwijze, houding en gedrag, wat na invoering onderdeel wordt van het going concern.
2 Buurtbudgetten/samenlevingsinitatieven 20 20 B Het budget voor de samenlevingsinitatieven is 60.000. Dit kan in principe naar beneden bijgesteld, door meer gebruik te maken van bestaande budgetten en vooral te ondersteunen.
2 Ouderenwerk 10 10 B Het budget op ouderenwerk wordt niet elk jaar volledig benut.
3 Initiatieven nederlandse en duitse taal 13 13 13 13 B Scholen pakken zelf de verantwoordelijkheid rondom dit thema. We dragen momenteel 2.000 per jaar bij aan het bestaande initiatief Nl-D taal. Er zijn op dit moment geen andere initiatieven. Als wij hier zelf meer mee willen doen dan er nu al gebeurt, dan vraagt dit (beduidend) meer dan 13.000.
Bv Abonnementen 25 25 25 25 B Alle abonnementen opzeggen en alleen waar echt nodig opnieuw aangaan van een abonnement. Hiermee wordt de informatieverstrekking wel verminderd.
BV Onvoorzien 20 B Wordt in de praktijk niet volledig gebruikt, het budget zou omlaag kunnen worden bijgesteld. Het risico op overschrijding wordt echter wel hoger, aangezien we steeds scherper begroten. Voor onverwachte kosten is dan steeds minder ruimte in de huidige budgetten.
Totaal dekkingsmogelijkheden scenario 1 0 158 338 138 38
Prognose resultaat scenario 1 450 7 63 91 -9
Pg Risico Gemeenschappelijke regelingen (scenario 2)
1 GR ODA -130 -130 -130 -130 A Betreft verhoging in de bijdrage ODA. De huidige lijn van het college is om verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR, of we de gevraagde extra budgetten in de eigen GR worden opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie worden gemaakt.
2 Laborijn (tussen de hekjes) pm pm pm pm A Onlangs is door Laborijn aangegeven dat de benodigde budgetten mogelijk nog hoger worden dan berekend in de bestuursopdracht VJN. De huidige lijn van het college is om verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR, of we de gevraagde extra budgetten in de eigen GR worden opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie worden gemaakt.
4 GR VNOG -260 -260 -260 -260 A De Veiligheidsregio stevent in 2019 en 2020 af op een jaarlijks tekort van zo'n 4,5 miljoen euro. Voor Oude IJsselstreek is over 2019 een tekort te verwachten van ruim € 200.000,- oplopend naar € 260.000 vanaf 2020. De huidige lijn van het college is om verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR, of we de gevraagde extra budgetten in de eigen GR worden opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie worden gemaakt.
Totaal kosten gemeenschappelijke regelingen 0 -390 -390 -390 -390
Pg Dekkingsmogelijkheden scenario 2
1 Taskforces verminderen 60 85 85 85 B Het is mogelijk om de toename van het budget voor taskfoces de komende jaren te verminderen/temporiseren door meer met eigen inzet te doen en in gezamenlijkheid met andere partijen.
1 Revitaliseringsfonds/creatieve woonoplossingen 125 200 B Dit budget was een combinatie van Revitaliseringsfonds en een ‘Investeringsfonds voor creatieve woonoplossingen’. Het eerste deel kan zonder grote bezwaren worden uitgesteld. Eerst afspraken met de provincie en andere partijen maken en pas daarna bepalen of er een bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Het tweede deel wél handhaven om zo ontwikkelingen mogelijk te maken die aansluiten bij de woonbehoeften.
1 Civieltechnische kunstwerken 42 42 42 42 B Veel achterstallig onderhoud is de afgelopen jaren ingelopen. Ook in 2019 wordt er nog veel gedaan. We zullen deze verplichtingen na moeten komen. Voor 2019 komt de besparing daarmee uit op € 17.000. De jaren erna wordt structureel volstaan met een budget van € 125.000, dus een besparing van € 42.000.
3 Arbeidsmarktinitiatieven 25 25 25 25 B Het is mogelijk om het budget van €175.000 naar € 150.000 terug te brengen door slimme inzet van middelen. We kunnen dan nog steeds activiteiten ondersteunen.
3 Regionale samenwerking 25 25 25 25 B Betreft initiatievenbudget voor regionale samenwerking ad 50.000,-. Kunnen we op zich halveren, betekent wel minder intitiatieven ondersteunen.
3 Doorgaande leerlijn 0-18 Silvolde 20 B In 2019 is het budget niet geheel benodigd. De 3 jaar daarna is het budget ad € 20.000 wel in zijn geheel nodig. Daarna is het project afgerond (met de vorming van de IKC).
4 Budget van buiten naar binnen 40 40 40 40 B Het budget tbv 'van buiten naar binnen werken' is 85.000.In 2019 verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben. In principe is het ook mogelijk de komende jaren het budget te verlagen. In elk geval wordt hieruit het businessplan om te komen tot een centrum van maatschappelijke informatie, in voorbereiding met het CBS en andere gemeenten betaald. Een aantal andere acties en resultaten worden (mogelijk) later in gang gezet en minder snel behaald.
BV Bestuurlijke representatie 10 10 10 10 B Het budget ad € 42.000 kunnen we versoberen. Het budget wordt gebruikt voor ceremoniële activiteiten, bloemen, recepties, etc.
BV P-budget: Inhuur derden 100 B Het budget voor inhuur derden kan omlaag als we de organisatieontwikkeling goed doorzetten (juiste persoon op de juiste plaats) en scherp kijken naar onze taken ('kast opruimen'). In 2019 en 2020 is dit budget nog wel hard nodig.
BV Onvoorzien 30 50 50 50 B Wordt in de praktijk niet volledig gebruikt, het budget zou omlaag kunnen worden bijgesteld. Het risico op overschrijding wordt echter wel hoger, aangezien we steeds scherper begroten. Voor onverwachte kosten is dan steeds minder ruimte in de huidige budgetten.
Totaal dekkingsmogelijkheden scenario 2 172 292 317 412
Prognose resultaat scenario 2 (incl GR) -211 -35 18 13

Investeringen

Vanuit de meerjarenraming 2019-2022 zijn een aantal noodzakelijke (vervangings)investeringen aangegeven. Daarnaast zijn inmiddels de plannen rondom de basisscholen in Gendringen en Silvolde duidelijk geworden. Het Integraal huisvestingsplan (IHP) is ter vaststelling aan de raad aangeboden. Daarnaast zijn er in de Voorjaarsnota enkele nieuwe voorstellen gedaan, zoals het verhogen van het budget voor de duurzaamheidsleningen (toekomstbestendig wonen leningen).

INVESTERINGEN 2019 2020 2021 2022 2023 Toelichting
nieuwe jaarschijf
Beschikbare investeringsruimte x1.000 3.000 6.700 5.900 4.700 3.000
Pg Investeringen
1 Herstructurering Vogelbuurt 650 0 650 550 Vanuit programmabegroting 2019-2022. De herstructurering van de Vogelbuurt loopt. Op basis van de laatste inzichten, kan de investering ad 650.000 in 2020 1 jaar opschuiven. Vervolgens is er dan nog 2 jaar een investering nodig, waarmee de Vogelbuurt gereed is.
1 Vervanging voertuigen buitendienst 274 274 274 138 138 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Openbare ruimte MMP Gendringen 50 350 381 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Rotonde N817- t Goor 452 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Fietsbrug Hogebrug Ulft Noord 500 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Gravenpad 185 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Speeltoestellen 30 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Infrastructuur (wegen) en fietspaden 155 750 750 750 Wegreconstructies en fietspaden.
1 Fietspaden 157 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Fietspaden 150 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Fietspaden 215 vanuit programmabegroting 2019-2022
1 Fietspaden 73 vanuit programmabegroting 2019-2022
4 Meubilair brandweerkazernes Silvolde en Gendringen (2019) 20 vanuit programmabegroting 2019-2022
3 IKC (primair onderwijs) Gendringen 345 3.792 IKC Gendringen De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen bedragen € 4.137.000. Voor de verbouw/nieuwbouw en tijdelijke huisvesting moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.993.000 incl. BTW worden opgenomen (2020: € 345.000 en 2021: 3.648.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 144.000 voor sloop en desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2021. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De bedragen zijn dus actueel maatgevend voor de berekeningen voor onderwijshuisvesting en zorgvuldig tot stand gekomen. Dit blijft echter een indicatie voor de 'vernieuwbouw minimale variant' zoals opgenomen in het IHP. Het bedrag van circa 4.1 mln is kaderstellend. Feitelijke investeringslasten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke staat van het bestaande gebouw (St. Christoffelschool) en de mogelijkheden die er zijn na studie, planvormin en specifieke begroting door een architect en kostendeskundiige.
3 IKC Silvolde 335 3.302 IKC /Silvolde De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde bedragen € 3.636.000. Voor de uitbreiding en aanpassing moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota 2020 een bedrag van € 3.352.000 incl. BTW worden opgenomen ( 2021: € 335.000 en 2022: € 3.017.000). Daarnaast moet een eenmalig bedrag van € 285.000 voor desinvestering worden opgenomen in de begroting van 2022. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit laat onverlet dat de precieze investeringsbedragen afhankelijk zijn van de prijzen in de bouw-/aannemingssector.De kosten voor IKC Ulft Zuid en Etten zijn niet eerder dan 2025 aan de orde.
Pg Overige voorstellen
1 Nieuwe toplaag atletiekbaan 221 Betreft de noodzakelijke vervanging van de spraycoating en toplaag van de atletiekbaan. Na circa 5 jaar moet de spraycoating/toplaag vervangen worden, na 10 jaar moet opnieuw belijning en herbelijning aangebracht worden. Hiermee zijn de kosten voor de toplaag tot en met 2033 gedekt.
1 VANG- software niet meer aanschaffen 0 Incidenteel vrijval van 60.000
Pg revolverende leningen
1 Toekomstbestendig Wonen Lening/ Alles onder 1 dak-lening (starters, duurzaam, blijvers, klus, asbest) 500 1.000 1.000 500 2.500 Vanuit programmabegroting 2019-2022 is er 3 mln beschikbaar. De duurzaamheidslening is een enorm succes. Nu in samenwerking met Provincie (cofinanciering) wordt een toekomstbestendige lening ontwikkeld. Dit past bij onze 'alles onder 1 dak-lening, zoals ook in de begroting staat. Gezien het enorme succes, is het wenselijk om het budget te verhogen met 2,5 mln. In principe komt dit geld terug.
1 Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten. 1.200 vanuit programmabegroting 2019-2022
3 Oude IJsselzone 100 100 100 100 Sectorale opgaven langs de Oude IJsselzone zoals ‘nieuwe woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering en worden de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd.
Totaal investeringen 2.421 4.259 7.282 5.340 3.709
Resultaat investeringen (ruimte obv coalitieakkoord) 150 2.441 -1.382 -640 -709 resterende ruimte 140.000