Indeling begroting

Indeling begroting

Vanuit de raad is aangegeven dat de huidige programmabegroting, met een matrix-indeling van programma’s en opgaven niet wenselijk is. De begroting is hiermee minder duidelijk en overzichtelijk geworden. Tevens is het verzoek van de raad om de inhoud van de programma’s en opgaven concreter te maken, meer gegevens (‘beeld’) te presenteren, het geld beter te koppelen aan de doelen en  het onderscheid tussen going concern en ontwikkelingen duidelijker te maken.

In samenwerking met de auditcommissie worden stappen gezet om de inhoudelijke verbeteringen vorm te geven. Zodat we hier met de nieuwe programmabegroting een stap in kunnen maken.

Programma-indeling
Wijzigingen in de programma-indeling zijn aan de raad. Om de programmabegroting qua indeling toegankelijker te maken, is het idee om de opgaven in hun geheel onder programma’s te hangen, zodat hiermee de matrix (en de hieruit voortvloeiende onoverzichtelijkheid) vervalt. Onderdelen in de opgaven die nu programma’s doorkruisen, plaatsen we onder het betreffende programma waar het grootste deel van de werkzaamheden thuishoort. De dwarsverbanden en integraliteit tussen en door programma’s heen, blijven uiteraard bestaan. Binnen de organisatie en uitvoering borgen we dit. Tevens proberen we de programma’s en onderliggende opgaven in zijn geheel bij één commissie aan te laten sluiten. Deze Voorjaarsnota is al een aanzet hiertoe, die uiteraard in samenwerking met de auditcommissie verder uitgewerkt wordt.