Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage over het jaar 2019 aan. De 1e berap geeft de stand van zaken van de doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen worden in de 1e berap niet als begrotingswijziging vastgesteld, maar dienen ter informatie aan de raad. De ontwikkelingen die meerjarig van invloed zijn, worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2020. Wel stellen we voor om de investeringen op het gebied van fietsverbindingen samen te voegen tot één krediet voor grondverwerving en één krediet voor de aanleg, zodat hier in 2019 al een aanvang mee kan worden gemaakt.

De prognose van het begrotingsresultaat voor 2019 ziet er als volgt uit:

Wij stellen u voor:

  • De 1e berap voor kennisgeving aan te nemen.
  • In te stemmen met het samenvoegen van verschillende investeringskredieten rondom fietsverbindingen naar één krediet voor de grondverwerving en één krediet voor de realisatie fietsverbinding Gendringen-Engbergen-Sinderen met een omvang van € 360.000. Dit verloopt budgettair neutraal.
  • In te stemmen met de administratieve begrotingswijziging. Deze verloopt budgettair neutraal.