Opgaven

-1. Meedoen aan onze samenleving

Waarom?

 • Er zijn inwoners die leven in een sociaal isolement. Het ontbreekt hen aan een sociaal netwerk door verschillende oorzaken waaronder een beperking, onvoldoende sociale vaardigheden of een taalbarrière.
 • Mensen worden steeds ouder. De groep ouderen wordt steeds groter en zij wonen langer zelfstandig thuis. Hierdoor is meer (informele) hulp en ondersteuning thuis nodig en neemt ook het aantal crisissituaties toe.
 • Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdhulp neemt toe door een complexere samenleving en verbeterde signalering. Daarbij wordt de hulpverlening steeds complexer (en duurder).
 • Inwoners met een uitkering verhogen hun eigenwaarde als zij ondersteund worden naar werk, waardoor meedoen wordt bevorderd.
 • Huishoudens met een laag inkomen, vaak met schulden, kunnen minder meedoen. Dat wordt versterkt door schaamte en taboe.
 • Inzetten op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en preventie is noodzakelijk omdat we in toekomst meer met minder geld moeten doen. Het sociaal domein heeft per hulpvraag steeds minder geld beschikbaar.
 • De regelingen voor zorg, ondersteuning of werkloosheid kunnen leiden tot afhankelijkheid en verdere sociale ongelijkheid. Door samenhang aan te brengen in de ondersteuning wordt hulp effectiever.
 • Andere maatschappelijke partners zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties dragen voor een belangrijk deel bij aan het welzijn en meedoen van onze inwoners. Niet alle inwoners doen mee ondanks de inzet van onze maatschappelijke partners.
 • Veel van onze inwoners lopen meer gezondheidsrisico dan anderen door hun leefstijl, leefomgeving, opleiding, (geen) werk, schuldenproblematiek, etc.

Samen aan de slag met meedoen

 • Verdere transformatie is noodzakelijk om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning om te buigen. Zodat we in de komende jaren kunnen uitkomen met de beschikbare budgetten.
 • Basis is en blijft dat we blijven zorgen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben.
 • Dat vraagt om meer maatwerk: op de persoon passende combinaties van bijvoorbeeld zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening.
 • We blijven zelf experimenteren en maken hierbij onder andere gebruik van succesvolle ervaringen elders.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wat willen we bereiken?

*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

G

In januari 2019 is de nieuwe uitvoeringsregeling "Bijzondere Bijstand, Meedoen & Kindpakket" door het college vastgesteld, waarmee de regels zijn vereenvoudigd. Daarnaast zijn de formulieren in overleg met de Schuldhulpmaatjes vereenvoudigd.

In april 2019 is de nieuwe verordening Sociaal Domein vastgesteld. De gemeente gaat daarin uit van de leidende principes voor wat inwoners van elkaar mogen verwachten en wat zij van de gemeente mogen verwachten, waarbij de leidende principes zijn vertaald naar begrijpelijke "kernwaardes".

Scholing van strategische partners in het basisniveau (in het kader van de methodische aanpak van ondersteuning van informele zorg) is getemporiseerd tot na het invullen van de bestuursopdracht.

Er is behoefte aan vervolg op de succesvolle eerste conferentie integrale samenwerking basisniveau. Afgelopen periode heeft de focus gelegen op de kwaliteitsslag binnen de financiële kaders én de bestuursopdracht. Mogelijk komt er in de tweede helft van dit jaar een vervolg. Tot die tijd wordt op kleine schaal overleg tussen partijen geïnitieerd.

Sinds maart 2019 is de adviesraad sociaal domein, bestaande uit 7 leden, actief. Deze geven gevraagd en ongevraagd advies bij (nieuw te vormen) beleid.

Op scholen wordt vanaf 1 juni extra ingezet op schoolmaatschappelijk werk. Ten aanzien van de inburgering wordt actief gebruik gemaakt van sleutelpersonen.

In het kader van "Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis" wordt door de vervoersorganisatie Munckhoff een analyse uitgevoerd van de verkeersbewegingen naar dagbesteding. Naar aanleiding van die analyse bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de reisafstanden te beperken.

*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

O

Voor de ontwikkeling van het integrale toegangsteam wordt een pas op de plaats gemaakt. Deze activiteit moet in samenhang gezien worden met de uitvoering van de bestuursopdracht jeugd.  De bestuursopdracht heeft ook invloed op de activiteit om scherper te gaan inkopen op de inhoudelijke kwaliteit en de samenwerking en afstemming met zorgaanbieders te gaan verbeteren.

Eén van de projecten op de lijst van de kwaliteitsslag is om de inkoop te herzien. Het doel van dit project is om het aantal gecontracteerde aanbieders te reduceren en te gaan werken aan de afspraken.

*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving.

O

Op de website van de gemeente is met pictogrammen en tekst  'het sociaal domein in beeld' gebracht.

Een multimediaal informatiepunt, ook wel preventieportal, was onderdeel van het geheel aan opdrachten die we wilden verstrekken in het basisniveau. Naar verwachting wordt dit na het realiseren van de bestuursopdracht (2020) nader uitgewerkt.  Ondertussen worden 'quick wins' in het huidige multimediaal informatiepunt (www.hulponlineoost.nl) gerealiseerd. Naast maatschappelijk werk (Sensire) zullen jeugd en gezinswerk (HelpGewoon) en sociaal werk (SWOIJ) in de tweede helft van dit jaar aansluiten.

*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

O

E-health wordt nu al door maatschappelijk werk van Sensire ingezet, Sociaal Werk en HelpGewoon Jeugd sluiten naar verwachting aan. Verkenning en voorbereiding is gestart.

Gewenste doelen en opdracht voor 2020 e.v. voor het opbouwwerk zijn geformuleerd.

Regionaal hebben we sluitend aanbod georganiseerd ten aanzien van vervoer van verwarde personen (de zogenaamde psycholance) . Momenteel wordt gewerkt aan een 24/7 bereikbaarheid van een meldpunt verwarde personen.

*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan.

G

Door intensief contact te onderhouden met de lokale werkgevers stimuleren wij de samenwerking en worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar gebracht. Dit is een doorlopend proces wat continue aandacht heeft.

Er is een pilot gestart met JAWS waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding volgen en daarna naar werk in de technieksector begeleid kunnen worden. Er zijn 4 mensen gestart in deze pilot. 

Daarnaast starten we in het kader van de kwaliteitsslag om binnen de financiële kaders te komen met een project om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.

*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd.

G

Mantelzorgers worden - indien nodig - ondersteund en erkend door verschillende organisaties die daarvoor subsidie van ons ontvangen.
Aan het waarderen van mantelzorgers geven wij later dit jaar invulling.

*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund.

G

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek, naar de kracht, vitaliteit en ondersteuningsbehoefte van organisaties die werken met vrijwilligers, worden binnenkort bekend. Op basis daarvan bepalen wij het vervolg. Net als voorgaande jaren worden ook in 2019 de Vrijwilligers- en Mantelzorgprijzen uitgereikt. Vrijwilligersorganisaties kunnen - indien nodig - ondersteuning krijgen van Sociaal Werk Oude IJsselstreek.

*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

O

We hebben een aantal interventies in de planning die de gezondheidsvaardigheden van onze inwoners moeten verhogen.

Bij het Project Vitaal Veilig Wonen zijn van de ruim 800 verzonden vragenlijsten er zo’n 25% retour gekomen. Input moet nog verwerkt worden. De huisbezoeken hebben nog niet plaatsgevonden in verband met het ontbreken van vrijwillige woonhuisadviseurs.
Een cursus Zeker Bewegen (Valpreventie) in samenwerking met de buurtportcoach en de Judobond heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2019.

In 2019 zal het aantal uren professionele buurtsportcoaches niet toenemen. Het Rijk heeft voor ruim 6 fte buurtsportcoaches aan de gemeente Oude IJsselstreek toegekend. Er is wel 0,8 fte ruimte gecreëerd voor een cultuurcoach.
De inzet van een professionele cultuurcoach heeft een korte vertraging opgelopen door  een langdurige ziekteperiode, Inmiddels is vervanging geregeld en worden de afspraken weer opgepakt. 

In 2019 wordt er aan de toekomst van Achterhoek in Beweging gewerkt. Steeds meer maatschappelijke partners sluiten zich aan bij het netwerk. Er wordt gewerkt aan de thema’s Uniek sporten, Vitaal ouder worden, Gezonde jeugd, Open club en Talentontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan een toekomstvisie voor de periode 2020-2030. In 2019 wordt hierover besluitvorming verwacht. Het Rijk ondersteunt de werkwijze in de Achterhoek en heeft de Achterhoek als voorbeeldregio aangehaald voor wat betreft regionale sportakkoorden. Oude IJsselstreek is hosting gemeente voor het team Achterhoek in Beweging.

Het preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact' verloopt naar verwachting. Dit jaar staat in het teken van communicatie en verloopt centraal via het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, in overleg met de gemeentelijke communicatieadviseurs. Er is specifieke aandacht voor de schooljeugd en ouderen. De cultuurcoach betrekt hen bij de verschillende projecten.

 

*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

G

In 2019 wordt projectmatig een aantal onderwerpen afgerond (nulmeting, bewustwording, gemeentelijke organisatie, werken/wonen/onderwijs/sport/cultuur/toerisme, en fysieke toegankelijkheid). Het in 2018 vastgestelde beleidsplan Inclusie 'Iedereen doet mee' is hiervoor de kapstok. De nulmeting wordt uitgevoerd door Inclusionlab en de resultaten worden voor de zomer verwacht. Vervolgstap is het maken van uitvoeringsplannen. We geven op basisscholen voorlichting in het kader van het bewustwordingstraject. Dit wordt voorbereid door leden van de werkgroep Inclusie en ondersteund door de gemeente. Leden van de werkgroep spelen een essentiële rol. Zij onderzoeken of de projecten voldoen aan de eisen en belangen van de doelgroep. Dit alles onder het motto van het VN-verdrag Handicap 'Niets over ons, zonder ons'. Als gemeente zelf moet je het goede voorbeeld geven. We zijn daarom bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, zowel op papier als digitaal. Wat betreft de fysieke toegankelijkheid is de voorbereiding voor de app Ongehinderd bijna afgerond. Alle inwoners kunnen binnenkort gebruik maken van de app.

-2. Een leven lang leren

Waarom?

Leren en ontwikkelen draagt bij aan een kansrijk en succesvol leven voor alle inwoners. Door nieuwe vaardigheden en kennis op te blijven doen, kan iedereen blijven meedoen, inzetbaar blijven en daarmee zingeving aan het leven geven.

Wat willen we bereiken?

*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost.

G

We breiden de beschikbaarheid van schoolmaatschappelijk werk tijdelijk uit voor de periode van 1-6-2019 tot en met 31-12-2019. Inzet is afhankelijk van de vraag. De uitbreiding is minimaal 0,7fte en maximaal 0,9fte. Structurele implementatie van het schoolmaatschappelijk werk vanaf 2020 wordt nu voorbereid.

Sinds het begin van 2019 is de capaciteit van de leerplicht versterkt. Hierdoor is er meer inzet op het preventief jeugdbeleid.

*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen.

G

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Oude IJsselstreek 2019-2032 is opgesteld en besproken met de schoolbesturen. Besluitvorming hierover in de raad is gepland voor mei 2019. Het plan koerst op een breed en toegankelijk schoolaanbod voor alle kernen, en adviseert in Gendringen, Silvolde en Ulft-Zuid (in de toekomst) Integrale Kindcentra te realiseren.

*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

G

Ons doel is het toeleiden van jongeren tussen 16-27 jaar naar werk, scholing of een zinvolle dagbesteding. Met dit doel willen wij bevorderen dat jongeren door middel van scholing (behalen startkwalificatie of doorstuderen) een beter toekomstperspectief hebben op het vinden van een passende baan of deelnemen aan zinvolle dagbesteding. Dit, om isolement, uitsluiting en hang- en crimineel gedrag te voorkomen.

Om inzet te plegen op jongeren die behoren tot de doelgroep hebben we in het eerste kwartaal afspraken gemaakt met het RMC voor aanlevering van overzichten van jongeren die zij begeleiden. Daarnaast zijn wij in het eerste kwartaal geautoriseerd door het inlichtingenbureau om de lijst van jongeren tussen 23-27 jaar zonder werk, inkomen, school of dagbesteding op te halen. Deze lijst geeft ons inzage in het aantal jongeren in onze gemeente die wij kunnen benaderen en indien nodig ondersteunen. In het derde kwartaal hopen wij de eerste resultaten van onze inzet in beeld te hebben.

*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

G

Samen met de bibliotheek hebben we een actie uitgezet, gekoppeld aan de actie van de provincie om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn wij bezig om medewerkers bij de gemeente te informeren hoe signalen van laaggeletterdheid herkend kunnen worden. Tevens faciliteren we bijeenkomsten die door het platform werk en inkomen in samenwerking met de bibliotheek worden georganiseerd. 

*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

G

De subsidieaanvraag voor het project Leonardo da Vinci gericht op het interesseren van jongeren (en volwassenen) voor Techniek & Innovatie is onlangs door de Euregio gehonoreerd. Tal van grensoverschrijdende projecten kunnen hierdoor de komende jaren worden uitgevoerd.

Arbeidsparticipatie voorziet in de arbeidsvraag en vergroot het welzijn van mensen die nu nog aan de zijlijn staan.  Samen met AT-bedrijfstakschool en uitzendbureau Jaws werken we aan een projectmatige opzet om mensen op te leiden en te geleiden naar werk.

Projecten als "Zomerondernemer" waartoe Doetinchem en Oude IJsselstreek het afgelopen jaar samen het initiatief hebben genomen, trachten we via de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt hier een regionaal vervolg op te geven.

Op een perceel gelegen naast de Startuplocatie Frank Daamen wordt binnenkort het project Urban Oasis gerealiseerd. Innovatie en creativiteit binnen dit project geeft een impuls aan de ontwikkelingen aldaar en elders binnen onze gemeente en onze regio.

-3. Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Waarom?

We creëren banen voor inwoners en personeel voor bedrijven
Door voldoende ontwikkelruimte te bieden op bedrijventerreinen creëren we banen voor inwoners en personeel van bedrijven. Want ongeveer de helft van onze werkgelegenheid is gehuisvest op bedrijventerreinen We bieden daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Met een bloeiende economie zijn wij een aantrekkelijke gemeente. 
Want dat is een belangrijke voorwaarde om hier te wonen, werken, leren en recreëren. Een bloeiende economie biedt immers werkgelegenheid voor onze inwoners en daarmee inkomsten en zingeving. Het draagt bij aan voorzieningen en de leefbaarheid in dorpen

Kansen liggen bij nieuwe vormen economie en samenhang tussen economische sectoren.
Bedrijven specialiseren en werken in toenemende mate samen om met elkaar hoogwaardige en innovatieve producten te produceren. Door dit als gemeente voor bedrijven mogelijk te maken en onderwijs hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten, zorgen we voor werkgelegenheid, duurzaamheid en voorspoed.

Wat willen we bereiken?

*1.3.1: Goede bedrijventerreinen.

G

In 2018 en ook in het eerste kwartaal 2019 hebben we dermate veel bedrijfskavels verkocht, dat met name in Varsseveld geen vrij uitgeefbaar aanbod meer beschikbaar is.

Binnen het lopende RPW-proces (ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Achterhoek) zetten we vol in op het verkrijgen van beleidsruimte voor de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. Op grond van de uitwerking van het rapport Feijtel steunt West-Achterhoek ons in de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. De raden van de West-Achterhoek hebben in februari 2019 ingestemd met de uitwerking van de afspraken uit het rapport Feijtel. In maart heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om te starten met de planontwikkeling alsmede voor het verwerven van ontbrekende eigendommen waarop een WVG-besluit van toepassing is.

We werken aan een projectopzet voor het revitaliseren/herstructureren van een aantal verouderde bedrijventerreinen.

*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie.

G

We faciliteren de concentratie van innovatieve maakindustrie door de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III actief op te pakken. Momenteel worden op regionale schaal programmatische afspraken voorbereid over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Achterhoek (RPW-proces). Zie ook doel 1.3.1.

Verder hebben we in het eerste kwartaal als onderdeel van de Regiodeal die de Achterhoek met het Rijk sluit, samen met betrokken partijen een bid voorbereid ter ondersteuning van de doorontwikkeling van het CIVON Innovationcenter, Startuplocatie Frank Daamen en voor enkele onderdelen binnen het project Leonardo da Vinci. Medio dit jaar verwachten we duidelijkheid over toekenning van Regiodeal-gelden.

De jongste werkgelegenheidscijfers (PWE2018) laten zien dat de werkgelegenheid zich binnen onze gemeente aanmerkelijk gunstiger ontwikkelt dan op regionaal en provinciaal niveau. Een bevestiging dat de inspanningen die we met onze partners leveren, de juiste is.

*3.3.3: Gepast werk voor inwoners.

G

Om mensen van jongs af aan te interesseren voor techniek, de belangrijkste economische sector in onze gemeente waar veel vacatures openstaan, hebben we samen met partners geholpen bij het organiseren van een regionale techniekdag in Zelhem en is het gelukt om voor Leonardo da Vinci een Interreg-subsidie te ontvangen. Daarnaast hebben we via de succesvolle pilot van Jaws en AT techniekopleidingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met individuele leer- en werktrajecten gekoppeld aan het best passende bedrijf. Verder hebben we veel meer bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij het wijzen op de mogelijkheden en kansen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een bedrijf kunnen bieden een vast thema is geworden. De ervaring leert dat dit bedrijven aan het denken zet en dat we later dit jaar enkele successen kunnen melden.

*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland.

G

We zijn samen met de HAN, het Civon en leden van de industriële kringen VIV en IBOIJ (Van Raam, Kramp, Frontis, Kaak, THO en Ulamo) begonnen met het schrijven van een actieplan voor startups. Die moeten een plek krijgen in het Frank Daamen-gebouw dat daartoe is aangekocht. Er loopt een traject om het gebouw zo aan te passen dat het duurzaam wordt en startups er goed gehuisvest kunnen worden. Het actieplan is in grote lijnen klaar en lijkt nu al zijn vruchten af te werpen: twee startups zijn inmiddels in het gebouw gehuisvest en er zijn een aantal andere leads. De twee startups ontwikkelen nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid en ICT en trekken studenten aan. Dat sluit aan bij de doelstellingen van het actieplan, namelijk het zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, het aantrekken van jonge mensen en het introduceren van nieuwe technologie bij het bestaande bedrijfsleven. Er is vooral tijd gestoken in het positioneren van de startup locatie om het aan te laten sluiten bij de regionale ambitie om dé stage- en afstudeerregio van Nederland te worden.  Het positioneren ziet er positief uit en daardoor kunnen we een beroep doen op de Regiodeal om het actieplan de eerste 4 jaar goed te kunnen laten draaien. Tot slot is er een eerste kleine aanzet gedaan om bedrijven te verleiden deel te nemen aan innovatiehubs. Daar verwachten we in de tweede helft van 2019 meer over te kunnen melden.

*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid.

G

Om de ambitie 10% omzetgroei in de lopende collegeperiode te realiseren hebben we in het eerste kwartaal de Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2019-2023 opgesteld. Dit vormt (al dan niet in gewijzigde opzet) de basis om de gestelde ambitie te realiseren. 

Voor het Toeristisch Informatie/Inspiratiepunt (TIP) is een projectvoorstel uitgewerkt. Uitvoering geeft een impuls aan de toeristische sector binnen onze gemeente en vormt tevens een centrale ontvangstmogelijkheid voor bezoekers aan het DRU-IP. Onlangs is door DRU-IP de bereidheid uitgesproken om de exploitatie van het TIP voor haar rekening te nemen. StAT en wij als gemeente staan aan de lat om zorg te dragen voor de éénmalige inrichtingskosten van het TIP. Evenals andere gemeenten in de Achterhoek doen we een beroep op een LEADER-bijdrage voor de éénmalige investeringskosten.

We zijn met diverse partijen in de samenleving in gesprek om een nieuwe toeristische samenwerkingsstructuur tot stand te brengen. We verwachten dit proces in de 2e helft van 2019 succesvol af te ronden.

 

*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap.

G

Op dit moment onderzoeken we structuurversterking op regionaal- en gemeentelijk niveau (versterking economisch ecosysteem). Concreet gaat het hierbij om de samenhang tussen werklocaties en onderwijs- en innovatieplekken binnen onze gemeente en daarbuiten te benutten en waar mogelijk te versterken. Daarnaast zijn we afgelopen maanden samen met de ondernemersvereniging  in Terborg gestart met de pilot "Ondernemers aan zet". Terborg is hiermee een proeftuin om ervaring op te doen met een aanpak op kernniveau.

*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei.

G

Met vertegenwoordigende partijen als onze industriële kringen (IBOIJ en VIV), detailhandelsverenigingen (OPFOIJ), toeristische ondernemers (IJzersterk genieten) en met de landbouwsector (LTO) voeren we periodiek overleg. Daarnaast nemen we deel aan netwerken zoals de Hunten Businessclub. Uitwerking van opgaven zoals de Toekomstvisie (=brede Omgevingsvisie) vindt veelal thematisch plaats. Om grotere integrale sectoroverstijgende onderwerpen te behandelen, hebben we geconstateerd dat een strategische overlegstructuur met betrokkenen die vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage kunnen en willen leveren, van toegevoegde waarde kan zijn. In de 2e helft van 2019 willen we hiermee beginnen.

-4. Over grenzen heen kijken

Waarom?

Regionale en internationale samenwerking is belangrijk om vraagstukken op te kunnen lossen. Demografische ontwikkelingen leiden tot opgaven en vraagstukken die zich niet beperken tot de gemeente- en landsgrenzen.
Om onze ambities te realiseren is samenwerking belangrijk. Regionale en internationale samenwerking biedt kansen op economisch en cultureel gebied en op de onderwijs- en arbeidsmarkt.
We maken onszelf en de regio sterker. Samen sta je sterker, heb je meer geld en meer invloed.

Wat willen we bereiken?

*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek.

G

In het eerste kwartaal van 2019 zijn de eerste  ervaringen op gedaan met de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze van de Regio Achterhoek.  De Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels kwamen elk een aantal keren bijeen. De Board stelde de "Achterhoek Visie 2030" op, die inmiddels een eerste maal in de Achterhoek Raad is besproken. Naar aanleiding van deze bespreking worden op verzoek van de Raad nog aanpassingen verricht.  Naar verwacht kan de visie in het tweede kwartaal van 2019 worden goed gekeurd. Het is vervolgens aan de Thematafels om dit beleidsdocument uit te werken in concrete activiteiten. 

In het eerste kwartaal van 2019 werd ook de  "Regio Deal Achterhoek" verder uitgewerkt. Hiervoor is een Rijksbijdrage van 20 miljoen beschikbaar gesteld uit de zogeheten 'Regio Envelop'. De Achterhoek Board heeft een toetsende rol bij de voordracht van de projecten voor de Regiodeal, projecten moeten ook passen binnen de ambitie van de Visie en de Agenda 2030. De looptijd van de Regiodeal is 2019 - 2022.  

Voor de Regiodeal wordt van de gemeenten in de Regio Achterhoek cofinanciering gevraagd. Deze is gerelateerd aan het inwoneraantal van een gemeente. Voor Oude IJsselstreek betekent dit een jaarlijks bedrag van €721.076 voor de periode 2019 -2022. Momenteel ligt bij de Regiogemeenten een intentieverklaring voor het verstrekken van deze cofinanciering voor. Een gedeelte is voorzien in onze begroting: de exploitatielasten van en de komende investeringen in het Frank Daamen pand en Heuvelstraat Silvolde kunnen naar verwachting worden ingezet als cofinanciering.

*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

G

We hebben een gemeentelijk aanspreekpunt om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Hiermee is onze bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordiging in grensoverschrijdende overlegstructuren geborgd.

Met Bocholt vindt structureel overleg plaats over diverse dossiers. Momenteel trekken we ondermeer samen op om voortgang te brengen in het proces Visie Oude-IJsselzone.

Met Isselburg zijn we in gesprek over water en natuuropgaven en toeristische ontsluiting in het grensgebied.

Met Emmerich worden de banden aangehaald. In het eerste kwartaal zijn we gestart met de voorbereidingen voor een raadsbezoek in september.

*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen.

G

In de eerste drie maanden van 2019 is een doorstart gemaakt met het zelfstandige Internationaal Netwerkburo. Het buro gaat nu verder zonder INTERREG subsidie.  De gemeente Aalten is toegetreden als nieuwe partner, naast Oude IJsselstreek en de Wirtschaftsforderung Bocholt. Als gemeente hebben wij geen apart budget meer opgenomen voor het Netwerkburo.

Het Netwerkburo organiseerde in het eerste kwartaal van 2019 een bezoek aan de Holland Tag in Duisburg voor ondernemers.

-5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Waarom?

We willen aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven en een schone en groene gemeente zijn.
We willen klimaatverandering tegengaan en uitputting van grondstoffen voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe blik op productie, gebruik en hergebruik van onze energie en grondstoffen.

We hebben afspraken gemaakt in Nederland en in de Regio Achterhoek.
Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn op grond van internationale afspraken en klimaatdoelen. Inmiddels hebben we de regionale uitvoeringsagenda (akkoord van Groenlo) waarin concreet staat wat de gemeente moet doen om energie neutraal te worden. Deze agenda geeft een voorkeursroute aan maar er zijn meerdere routes mogelijk. In de regio is afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn (zonder mobiliteit). Ook voor afvalscheiding en circulaire economie zijn nationaal afspraken gemaakt.

Wat willen we bereiken?

*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming.

G

Op het gebied van communicatie en voorlichting zijn stappen gezet. Zo is er een periodieke duurzaamheidspagina gecreëerd in de lokale krant waarin steeds thema's rond duurzaamheid aan de orde komen. Ook zal dit jaar in het forum "Oude IJsselstreek spreekt" aandacht zijn voor thema's in de energietransitie.

*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

G

De gemeente is bezig beleid op te stellen over de vraag hoe duurzame-energie-opwekking in te passen in de ruimtelijke ordening. Hiervoor wordt een 'uitnodigingskader' gemaakt. Dit proces loopt. Na vaststelling kan de gemeente de initiatieven die zich eerder gemeld hebben, in behandeling nemen.

Het project zonnige bedrijven loopt goed. In dit project worden bedrijven met grote bedrijfsdaken gefaciliteerd om zonnepanelen op het dak te leggen. Er is nog niet besloten over de deelname aan het regionale aanjaagfonds voor de voorfinanciering van lokale energie opwek-projecten. Het fonds gaat van start met de 5 gemeenten die al een positief besluit hebben genomen.

*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

G

De gemeente moet in 2021 klaar zijn met de warmtetransitievisie. In dit document staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat de alternatieve warmtebron is.  Dit alles ten behoeve van de rijksdoelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er is een regionale warmtegroep waaraan we deelnemen. We zitten vooralsnog in de inventarisatiefase. De gemeente is bij de voortgang ook sterk afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de uitkomst van het RES (regionale energie strategie).  

AgroGAS zal na realisatie veel biogas produceren; deze kan een groot deel van de aardgasvervanging binnen de gemeente voor haar rekening nemen. 

*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas.

G

De besparingsopgave is groot, vooral voor aardgas. Op vele terreinen wordt hieraan gewerkt en elk jaar besparen we een paar procent. We zijn deelnemer aan het VerduurSaam Energieloket, we hebben duurzaamheidsleningen voor onze inwoners en we zetten bedrijven aan tot energiebesparing. We doen ervaring op met het energieneutraal renoveren van bestaande woningen. Nieuw vergunde woningen zijn al aardgasloos. Ook zijn we bezig met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.  

*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%.

G

In 2020 scheiden we 75% van het huishoudelijke afval, dit doel is inmiddels gehaald. We zetten ons in 2019 specifiek in om de kwaliteit van de grondstoffenstromen te verbeteren.

We moeten nog een nieuw grondstoffenplan schrijven 2021-2025 met daarin een volgende stap: afvalscheiding van 90%.

*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

G

In het Bouwbesluit is een eis opgenomen dat alle nieuw te bouwen woningen en kantoren dienen te voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De berekening van de MPG is een standaard indieningsvereiste. De huidige wettelijke norm is nog niet erg scherp gesteld. Deze norm zal in de loop van de tijd landelijk worden aangescherpt. De woningen en kantoren die de afgelopen tijd zijn vergund voldoen allemaal aan de MPG.

-6. Van buiten naar binnen werken

Waarom?

Wij maken onderdeel uit van de veranderende samenleving
Onze samenleving blijft in beweging en door de digitale ontwikkelingen verandert de interactie tussen overheid en inwoners. Inwoners zijn mondiger en kundiger. En mensen verenigen zich ook steeds gemakkelijker in andere, nieuwe verbanden. Ook stellen ze stellen hogere eisen aan de gemeente. Onze uitdaging is om de kloof tussen de leef- en de systeemwereld te overbruggen.

Het accent verschuift van de groep naar het individu. Daarnaast is er een sterke ontwikkeling van de 24-uursmaatschappij en de steeds verdergaande digitalisering.
Dit vraagt om een andere manier van werken van de politiek, het bestuur en de ambtenaren. Dit stelt andere eisen aan onze dienstverlening.

Meer samen doen

We willen meer samen doen met inwoners meer co-creatie maar dat is behoorlijk complex. Het betekent niet alleen wat voor ons als gemeente maar ook voor onze inwoners. Want het vraagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossing. Het Right to challenge is een mooi voorbeeld van inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun aandeel in de samenleving. Men wil zelf zeggenschap en dingen samen oppakken.

Daarnaast willen we de komende jaren voor vier verschillende opgaven per opgave een taskforce oprichten. Het gaat om:
- wonen en zorg
- duurzaamheid en energietransitie
- economie, ruimte en bedrijvigheid
- werk, inkomen en onderwijs

In deze taskforces brengen we mensen samen die voor de opgaven een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers. Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden, innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. We stellen voor om per jaar met 1 taskforce te beginnen en te starten met wonen en zorg (zie onder opgave ‘flexibel wonen’ bij opgave 8). Hierin combineren we wonen, toegang, duurzaamheid (rondom woning), langer zelfstandig wonen, etc.

Wat willen we bereiken?

*1.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord.

G

*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

G

We zijn steeds meer bewust van het belang van direct en persoonlijk contact met inwoners. Vaak gaat dit al goed, maar uiteraard kunnen we dit nog verbeteren. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven opgestart, zoals Sfeerbeheer in Silvolde, waarin vergunning, handhaving, verenigingen en uitbaters samen afspraken maken. Gedurende het jaar breiden we het aantal activiteiten uit waarmee we beter zichtbaar worden.

*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

G

We voeren de communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' (die in juli 2018 is vastgesteld) uit, waarin de acht hoofdlijnen de leidraad zijn. Zowel digitaal als op papier communiceren we meer via beeld, om beter aan te sluiten bij de behoefte van de inwoners. We maken gebruik van digitale nieuwsbrieven, video's en vlogs, sociale media, infographics, foto's, online stemmen (sportverkiezing), etc. 

*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar.

O

De gemeente zorgt dat inwoners op een een veilige, toegankelijke en privacy-proof manier haar producten en diensten online kunnen afhandelen. We informeren inwoners over recente ontwikkelingen op het gebied van DigiD, zoals de DigiD app.

We werken er naar toe om de productaanvraag nog uniformer te maken en ook meer via e-formulieren te werken. Zodat de inwoner met DigiD zijn of haar zaken kan doen. PDF-formulieren worden gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt, zodat onze inwoners op iedere mogelijke manier zijn of haar aanvraag kunnen blijven doen.

48% van de producten en diensten is op dit moment digitaal aan te vragen en af te handelen. De volledige implementatie van het zaakgericht werken heeft meer tijd nodig, en daarmee ook de implementatie van de e-formulieren om producten en diensten digitaal te kunnen aanvragen. Deze implementatie begint in het derde kwartaal van 2019.

De doelstelling om 95% van de diensten digitaal af te handelen en aan te vragen zal in 2020 behaald kunnen worden.

*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren.

G

*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord.

G

Inmiddels hebben we overzicht van onze beleidsregels en verordeningen. Van hieruit gaan we ons beleid, daar waar het belemmerend werkt, aanpassen. Zodat we beter vanuit de bedoeling kunnen werken. Verschillende teams zijn bezig om bewust te werken vanuit de ja, mits-houding.

-7. Een visie op onze omgeving

Waarom?

De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.
Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Met de nieuwe omgevingswet willen we:

 • de verschillende plannen beter op elkaar afstemmen
 • duurzame projecten stimuleren en
 • gemeenten meer ruimte geven.

Zo ontstaat ruimte voor bedrijven en inwoners en organisaties om met ideeën te komen.

De samenleving verandert
Inwoners en bedrijven hebben vaker initiatieven. Als overheid zijn we verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. De omgevingswet maakt het mogelijk lokale vraagstukken lokaal op te lossen. De gemeente vervult hierin een ‘spin in het web’-functie. Meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in te spelen op behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden.

Het is tijd voor een nieuwe visie
Dit is dé kans om vanuit een brede blik niet alleen naar de fysieke omgeving te kijken. Ook leggen we verbindingen met het sociale en economische domein. Daarom noemen we onze omgevingsvisie de Toekomstvisie.

Wat willen we bereiken?

*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet.

G

Het doel is onveranderd: op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat betekent dat we beschikken over de vereiste instrumenten (Toekomstvisie*, -Plan, - Programma's en -Vergunning), dat we aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en dat we werken in de geest van de Omgevingswet. In 2019 wordt met name gewerkt aan de Toekomstvisie en het Omgevingsplan, en worden de eerste stappen gezet voor aansluiting op het DSO en de nieuwe manier van werken.

De belangrijkste resultaten voor 2019 die verwacht mogen worden zijn de vastgestelde Toekomstvisie, en de Veegverordening (eerste stap in traject Omgevingsplan).

*Met Toekomstvisie wordt de Omgevingsvisie bedoeld, met een bredere scope dan wettelijk in de Omgevingsvisie nodig is.

*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen.

G

Het overzicht van de beleidsplannen en verordeningen is gereed. Op basis hiervan bekijken we waar de regels minder en/of overzichtelijker kunnen.

-8. Flexibel wonen op maat

Waarom?

Door de veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing), sluit het woningaanbod in de bestaande voorraad niet goed meer aan bij de vraag.
De laatste jaren verandert het aantal inwoners in onze gemeente en de samenstelling van huishoudens. De huishoudens worden kleiner en de woonwensen veranderen. De komende jaren zal het aantal huishoudens nog iets stijgen. Ook past het aanbod niet altijd bij de vraag. Dit vraagt om nieuwe woningen op korte termijn.

Op langere termijn daalt het aantal huishoudens weer waardoor er mogelijk een sloopopgave ontstaat. Particuliere woningeigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk. Hulp van Rijk en Provincie is noodzakelijk.
Daarnaast zijn veel (verouderde) woningen niet aantrekkelijk voor starters doordat ze niet voldoen aan de eisen. Verbouwingen kunnen starters niet (meer) meefinancieren. Door gestegen prijzen van koopwoningen en strengere financieringseisen voor de hypotheek zijn koopwoningen vooral voor starters minder toegankelijk.

Woningen moeten levensloopbestendig worden.
We wonen langer zelfstandig (met ondersteuning) thuis. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Woningen moeten duurzaam worden.
Veel woningen hebben een hoog energieverbruik. Woningcorporaties (zoals Wonion) zijn volop bezig met het verduurzamen van de woningen. In de particuliere sector gebeurt dit nog te weinig.
Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken verboden in verband met gezondheid. Dit betreft vooral landbouwschuren. De komende jaren moeten eigenaren het asbest verwijderen. De gemeente heeft hierin een informerende en faciliterende rol.

Klik op de "Meer" knop om naar de Beleidsnotitie WBP te gaan -->

Wat willen we bereiken?

*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu.

G

Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat de groei van het aantal huishoudens langer aanhoudt dan was voorzien. Dit betekent dat voor deze extra huishoudens extra woningen moeten komen. Regionaal worden kwalitatieve toetsingscriteria afgesproken waaraan de bouw van de extra woningen moet voldoen, deze criteria gaan we aan de raad ter goedkeuring voorleggen. Zo kunnen we sturen op het kleiner maken van de mismatch,  zowel tussen de woningtypes als tussen de kernen.

*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen).

G

We willen de Toekomstbestendig Wonen Lening invoeren, waarbij de provincie voor 50% cofinanciert. Hiermee ontstaat een lening met ‘alles onder 1 dak’. Hiermee kunnen ook woningaanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken te financieren, zoals beoogd werd met de Blijverslening.

*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning.

G

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw gebouwde gebouwen in eigendom van de overheid of in gebruik door de overheid voldoen aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw. Voor overige nieuwbouw gebouwen is de eis nog niet van toepassing. Nieuwbouwwoningen moeten wel voldoen aan de eis dat een gebouw energiezuinig is. De te verlenen vergunningen voor nieuwbouw worden hieraan getoetst. Bij verbouw van gebouwen ligt er geen eis voor het aanpassen van de bestaande onderdelen. In de contacten met de aanvragers wordt geadviseerd om ook deze onderdelen aan te passen en maximaal energiezuinig te maken.

*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen

G

Er is een werkgroep (taskforce) geformeerd in het kader van "Wonen en Zorg". Het doel is om op basis van cijfers en behoeftemetingen te komen tot een brede visie, zodat op basis daarvan getoetst kan worden welke woningbouw er noodzakelijk en/of gewenst is, dan wel welke woonvormen/wooninitiatieven gestimuleerd moeten worden. Denk o.a. aan wonen voor ouderen of bepaalde doelgroepen.

Middels overleggen met Azora en het zorgkantoor van Menzis is in ieder geval gerealiseerd dat de intramurale capaciteit in onze gemeente wordt uitgebreid.